Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

14.07.2010

Prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie duplikatu faktury VAT

Pytanie podatnika: W 2009 r. zakupiła Pani wraz z mężem działki rekreacyjne od Agencji Nieruchomości Rolnych. Działki zostały nabyte w celu budowy w przyszłości małego ośrodka rekreacyjnego, celem prowadzenia w nim działalności gospodarczej, opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Nabycie przedmiotowego gruntu zostało udokumentowane aktem notarialnym, w którym jako nabywcę określono małżonków - małżonkowie nie posiadają rozdzielności majątkowej. Sprzedawca wystawił również fakturę VAT, dokumentującą tę transakcję. Faktury tej nigdy Pani nie otrzymała i nie posiada wiedzy, co się z nią stało. Zakup tego gruntu nie został też zaksięgowany w prowadzonych w związku z działalnością gospodarczą ewidencjach. W związku z zauważonym brakiem złożyła Pani wniosek do sprzedawcy o wystawienie duplikatu przedmiotowej faktury. Czy przysługuje Pani prawo do odliczenia podatku od towarów i usług na podstawie duplikatu faktury?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2010 r. (data wpływu 16 kwietnia 2010 r.) uzupełnionym w dniu 17 czerwca 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego na podstawie duplikatu faktury VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 kwietnia 2010 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony w dniu 17 czerwca 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego na podstawie duplikatu faktury VAT.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 29 grudnia 2009 r. zakupiła Pani wraz z mężem działki rekreacyjne od Agencji Nieruchomości Rolnych. Działki zostały nabyte w celu budowy w przyszłości małego ośrodka rekreacyjnego, celem prowadzenia w nim działalności gospodarczej, opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (prowadzenie pensjonatu, wynajem pokoi). Zakup ten stanowi rozpoczęcie powyższej inwestycji. Nabycie przedmiotowego gruntu zostało udokumentowane aktem notarialnym z dnia 29 grudnia 2009 r., w którym jako nabywcę określono małżonków - małżonkowie nie posiadają rozdzielności majątkowej. Sprzedawca wystawił również fakturę VAT, dokumentującą tę transakcję na kwotę netto 141.393,44 zł i VAT 31.106,56 zł. Faktury tej nigdy Pani nie otrzymała i nie posiada wiedzy, co się z nią stało. Zakup tego gruntu nie został też zaksięgowany w prowadzonych w związku z działalnością gospodarczą ewidencjach. Dopiero przy sprawdzaniu „rocznej (2009) amortyzacji”, zauważono brak zaksięgowania zakupu gruntu w ewidencji środków trwałych. W związku z zauważonym brakiem w dniu 31 marca 2010 r. złożyła Pani wniosek do sprzedawcy o wystawienie duplikatu przedmiotowej faktury. Duplikat ten został odebrany przez Panią w dniu 31 marca 2010 r., w tym też dniu został podpisany akt notarialny - oświadczenie, iż prawo własności przedmiotowej nieruchomości zostało nabyte na potrzeby prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej. W wystawionym duplikacie faktury, jako nabywca został określony: Sławomir K. (małżonek), natomiast jako współkontrahent: Magdalena K,. W związku z zauważonym błędem danych nabywcy i współkontrahenta, na Pani wniosek wystawca faktury wystawił notę korygującą z dnia 31 marca 2010 r., w której skorygowano dane nabywcy i współkontrahenta w następujący sposób:

Treść prawidłowa: Nabywca: K. Magdalena, Współkontrahent: K. Sławomir.

Dla terenu, na którym położone są nabyte działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania terenu, wg którego możliwa jest zabudowa.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przysługuje pani prawo do odliczenia podatku od towarów i usług na podstawie duplikatu faktury w przedstawionym stanie faktycznym?

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług możliwe jest odliczenie podatku. Nieruchomości dotyczą prowadzonej działalności gospodarczej i są ściśle związane ze sprzedażą opodatkowaną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z generalną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 powołanej ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a), kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powyższego, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom VAT w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi.

Natomiast stosownie do art. 106 ust. 1 ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Zasady wystawiania faktur VAT i innych dokumentów z nimi zrównanych uregulowane zostały szczegółowo w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.).

Faktura będąca podstawą odliczenia, winna zawierać elementy wymienione w § 5 powołanego rozporządzenia, zgodnie z którym faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:

1. imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
2. numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;
3. numer kolejny faktury oznaczonej jako „FAKTURA VAT”;
4. dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury;
5. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
6. miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;
7. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
8. wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
9. stawki podatku;
10. sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
11. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
12. kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.

Ponadto, zgodnie z § 20 pkt 1 cytowanego rozporządzenia, jeżeli oryginał faktury lub faktury korygującej ulegnie zniszczeniu albo zaginie, sprzedawca na wniosek nabywcy ponownie wystawia fakturę lub fakturę korygującą, zgodnie z danymi zawartymi w kopii tej faktury lub faktury korygującej.

Faktura i faktura korygująca wystawiona ponownie musi dodatkowo zawierać wyraz "DUPLIKAT" oraz datę jej wystawienia, co wynika z § 20 pkt 3 rozporządzenia.

Natomiast zgodnie z § 20 pkt 4 rozporządzenia wynika, iż duplikat faktury i faktury korygującej wystawia się w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca, a kopię zatrzymuje sprzedawca.

Z powyższego wynika, że duplikat faktury, jak i faktury korygującej, ma moc prawną równą fakturze pierwotnej, stanowiąc na równi z nią podstawę do odliczenia podatku naliczonego.

Faktury wystawiane przez podatników VAT pełnią fundamentalną rolę na gruncie podatku od towarów i usług. Są one dokumentem służącym dokumentacji transakcji oraz będącym podstawą do jej zaksięgowania w księgach stron tej transakcji, jak również stanowią podstawę do odliczenia podatku naliczonego.

Biorąc po uwagę analizę powyższych przepisów stwierdzić należy, że skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego będzie przysługiwało jedynie, gdy faktura dokumentująca nabycie towarów i usług jako ich nabywcę będzie wskazywała na podatnika wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 15 ustawy. Przepisy prawa obowiązujące w zakresie wystawiania faktur i elementów, jakie winny one zawierać, nie regulują w sposób szczegółowy sytuacji, gdy towary i usługi nabywają małżonkowie, pozostający we wspólnocie majątkowej. Uznać zatem należy, że faktura VAT wystawiona na nazwisko obojga małżonków nie narusza obowiązujących przepisów prawa i nie można jej uznać za wystawioną w sposób wadliwy. Faktura taka nie powoduje również negatywnych skutków w zakresie odliczania podatku naliczonego z niej wynikającego.

W przypadku zatem, gdy małżonkowie pozostają we współwłasności małżeńskiej i nabywają określony towar czy usługę, które jest używane w sposób wyłączny do celów zawodowych przez jednego z małżonków będących współwłaścicielami, to współmałżonek ten, prowadzący działalność gospodarczą, korzysta z prawa do odliczenia całości podatku naliczonego od nabytego towaru i usługi, pod warunkiem, że występuje związek pomiędzy poniesionymi wydatkami, a wykonywanymi z tytułu prowadzonej działalności czynnościami opodatkowanymi.

Wobec powyższego, w przypadku transakcji - jak ma to miejsce w niniejszej sprawie - w której po stronie nabywcy występują małżonkowie (o czym przesądza akt notarialny), faktura potwierdzająca dokonanie sprzedaży na ich rzecz, powinna być wystawiona na obojga małżonków, jako osobnych nabywców, z których każdy identyfikowany jest oprócz imienia i nazwiska, odrębnym numerem identyfikacji podatkowej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż opisane działki zostały nabyte przez Panią i męża, na zasadzie współwłasności małżeńskiej. Faktura dokumentująca ten zakup zawiera dane Pani oraz męża, przy czym męża wskazano jako nabywcę, natomiast Panią jako współkontrahenta. W fakturze tej zawarty został również Pani numer identyfikacji podatkowej, którym posługuje się Pani w prowadzonej działalności gospodarczej. Akt notarialny również wskazuje, iż nabywcami są Pani i mąż.

Zatem, jeżeli Pani jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzącym działalność gospodarczą oraz zakupione grunty będą służyły czynnościom opodatkowanym, przysługuje Pani prawo do odliczenia wynikającego z faktury podatku naliczonego w zakresie, w jakim wydatek nią udokumentowany wykorzystywany jest do wykonywania czynności opodatkowanych. Wystawienie faktury na oboje małżonków (bez względu kto jest określony jako nabywca, a kto jako współkontrahent) nie pozbawia Pani możliwości odliczenia podatku wynikającego z wystawionej faktury.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz przepisy prawa podatkowego obowiązujące w tym zakresie należy stwierdzić, że skoro wcześniej nie otrzymała Pani faktury pierwotnej i nie dokonała obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z oryginału faktury, ma prawo pomniejszyć podatek należny na podstawie duplikatu tej faktury, o ile nie zachodzą wyłączenia, o których mowa w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

Należy również zaznaczyć, iż zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, wyczerpujący opis stanu faktycznego winien wynikać z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, a nie z załączonych do niego dokumentów, w związku z czym nie były one przedmiotem merytorycznej analizy.

Interpretacja ta dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja indywidualna z dnia 02.07.2010 r., sygn. ITPP1/443-366/10/MN - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Hasła tematyczne: odliczenie vat, duplikat faktury, majątek wspólny małżonków

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz