[21.12.2022] Szkolenie on-line: Bilansowe zamknięcie roku

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego sporządzania sprawozdania finansowego.

Uczestnicy udoskonalą wiedzę w zakresie bilansowego zamknięcia roku, a w szczególności w zakresie:

  • sporządzania odpowiedniej dokumentacji księgowej
  • wyceny składników bilansu
  • ustalenia wyniku finansowego
  • sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
  • uproszeń w zakresie sporządzania sprawozdań.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Program szkolenia:

 

1. Informacje podstawowe dotyczące sprawozdania finansowego

a. Wymogi formalne dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego

b. Kto odpowiada w jednostce za sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego?

c. Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku bilansowego

d. Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym

e. Które jednostki muszą poddać badaniu swoje sprawozdanie finansowe?

f. Kto dokonuje wyboru firmy audytorskiej?

g. Kto podpisuje umowę o badanie sprawozdania finansowego?

2. Sprawozdania finansowe

a. Ogólne zasady dotyczące sporządzania i składania sprawozdań finansowych

b. Wybór wersji rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za 2020 r.

c. Forma sporządzania sprawozdań finansowych

d. Wersje sprawozdań finansowych

3. Bilans - według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości

a. Prezentacja aktywów trwałych

b. Wartości niematerialne i prawne

c. Rzeczowe aktywa trwałe

d. Należności długoterminowe

e. Inwestycje długoterminowe

f. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

g. Prezentacja aktywów obrotowych

h. Zapasy

i. Należności krótkoterminowe

j. Inwestycje krótkoterminowe

k. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

l. Prezentacja należnych wpłat na kapitał (fundusz) podstawowy i udziałów (akcji) własnych

m. Prezentacja kapitałów (funduszy) własnych

n. Kapitał (fundusz) podstawowy

o. Kapitał (fundusz) zapasowy

p. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

q. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

r. Zysk (strata) z lat ubiegłych

s. Zysk (strata) netto

t. Prezentacja zobowiązań i rezerw na zobowiązania

u. Rezerwy na zobowiązania

v. Zobowiązania długoterminowe

w. Zobowiązania krótkoterminowe

x. Rozliczenia międzyokresowe

4. Rachunek zysków i strat - według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości

a. Cel i termin sporządzenia rachunku zysków i strat

b. Warianty rachunku zysków i strat

c. Charakterystyka poszczególnych segmentów rachunku zysków i strat

d. Działalność operacyjna

e. Działalność finansowa

f. Podatek dochodowy

g. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości

a. Jednostki zobowiązane do sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

b. Zakres informacji prezentowanych w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym

c. Cel i przydatność zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

d. Charakterystyka poszczególnych pozycji zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

6. Rachunek przepływów pienięznych - według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości

a. Jednostki zobowiązane do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

b. Zakres danych prezentowanych w rachunku przepływów pieniężnych

c. Cel sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

d. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

e. Wpływy i wydatki w metodzie bezpośredniej rachunku przepływów pieniężnych

f. Korekty wyniku finansowego w metodzie pośredniej rachunku przepływów pieniężnych

7. Uproszczony bilans i rachunek zysków i strat jednostki mikro i małej

a. Zakres informacji wykazywanych w bilansie jednostki mikro

b. Rachunek zysków i strat jednostki mikro

c. Zakres informacji wykazywanych w bilansie jednostki małej

d. Rachunek zysków i strat jednostki małej

e. Zasady ustalania wyniku ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów

f. Przychody i koszty związane pośrednio z działalnością operacyjną

g. Wynik na działalności finansowej

h. Bieżący i odroczony podatek dochodowy

8. Uproszczony bilans i rachunek zysków i strat organizacji pozarządowych

a. Jednostki sporządzające sprawozdanie finansowe według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości

b. Zakres informacji wykazywanych w bilansie organizacji pozarządowych

c. Rachunek zysków i strat organizacji pozarządowych

9. Sesja pytań i odpowiedzi on-line.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Wszystkie artykuły z tego działu »