[17.04.2024] Szkolenie on-line: Koszty w jednoosobowej działalności gospodarczej

Dla przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność opodatkowaną podatkiem liniowym lub na zasadach ogólnych (skala podatkowa) podstawą opodatkowania jest dochód, czyli różnica pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania przychodu. Ponieważ koszty realnie wpływają za zmniejszenie podstawy opodatkowania to niestety są też przedmiotem zainteresowania organów podatkowych. Sami przedsiębiorcy mają też często problem z rozstrzygnięciem czy poniesiony wydatek stanowi koszt czy też nie.

Zapraszamy na szkolenie, które praktycznie przybliży problematykę kosztów uzyskania przychodów jednoosobowego przedsiębiorcy. Wskażemy jakie warunki musi spełniać wydatek by można go było uznać za koszt, przyjrzymy się też katalogowi wydatków, które nie stanowią kosztu, zwrócimy uwagę na najbardziej problematyczne wydatki jednoosobowego przedsiębiorcy.

Uwaga!

Po zakończeniu wykładu odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi - bez ograniczeń czasowych, stąd godzina zakończenia szkolenia jest orientacyjna.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Program szkolenia:

 

 1. Koszty uzyskania przychodów - zasady ogólne

  1. Definicja

  2. Koszty bezpośrednie i pośrednie

  3. Koszty rozliczane kasowo bądź memoriałowo

  4. Dzień poniesienia kosztu

  5. Dokumentowanie kosztów

 2. Koszty uzyskania przychodów - wyłączenia

  1. Wydatki na nabycie rzeczowych, niematerialnych i finansowych składników majątku trwałego w momencie ich poniesienia

  2. Wydatki związane z wykonywaniem przez podatnika zobowiązań wobec jego wierzycieli oraz straty związane z niewykonaniem zobowiązań przez dłużników podatnika

  3. Wydatki mające charakter sankcji finansowych

  4. Wydatki związane z regulowaniem zobowiązań podatkowych

  5. Wyjątki dotyczące podatku od towarów i usług

  6. Inne wydatki nieuznawane za koszty

 3. Szczególne rodzaje kosztów uzyskania przychodów

  1. Amortyzacja

   1. Składniki majątku niepodlegające amortyzacji (zmiany wprowadzone Polskim Ładem dotyczące lokali i budynków mieszkalnych)

   2. Wartość początkowa (odpłatne nabycie, częściowo odpłatne nabycie, nabycie w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób)

   3. Wartość początkowa środka trwałego stanowiącego współwłasność

   4. Odpisy amortyzacyjne

   5. Indywidualne stawki amortyzacyjne dla samochodów używanych lub ulepszonych

   6. Amortyzacja liniowa

   7. Amortyzacja degresywna

   8. Amortyzacja jednorazowa

   9. Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

   10. Wycofanie środka trwałego z działalności gospodarczej

   11. Sprzedaż środka trwałego

   12. Przekazanie środka trwałego na cele osobiste bądź jego darowizna

  2. Leasing

   1. Leasing finansowy i operacyjny

   2. Rozliczenie stron umowy

   3. Sprzedaż przedmiotu leasingu

   4. Cesja umowy leasingu

 4. Problematyczne koszty w JDG

  1. Samochody osobowe

   1. Ograniczenie kosztów w przypadku kupna lub nabycia w leasingu

   2. Samochody całkowicie lub częściowo wykorzystywane w działalności

   3. Samochody prywatne wykorzystywane na potrzeby działalności

   4. Sprzedaż samochodu firmowego, w tym wykupionego z leasingu

  2. Pracownicy i zleceniobiorcy

   1. Wynagrodzenia

   2. Inne świadczenia na rzecz pracowników

   3. Wynajem pracowników a koszt wynagrodzeń

  3. Koszty mające cechy wydatków prywatnych

   1. Odzież firmowa

   2. Studia

   3. Wynajem lokalu mieszkalnego na potrzeby działalności

   4. Podróże służbowe przedsiębiorcy

   5. Koszty reprezentacji

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Wszystkie artykuły z tego działu »