Ważne informacje w serwisie:
Dla osób i firm które wypełniają rozliczenie roczne odpłatnie, przygotowana została wersja do zastosowań komercyjnych, którą można zamówić przy pomocy specjalnego formularza »

 • 10-04-2012PIT 2011: Oddelegowanie do pracy za granicą a wspólne rozliczenie małżonków
  Pytanie podatnika: Z dniem 1 lutego 2010 r. Wnioskodawca został oddelegowany przez pracodawcę do pracy za granicą na okres jednego roku, tj. do dnia 31 stycznia 2011 r. W trakcie oddelegowania do pracy Wnioskodawcy towarzyszyła żona. Czy w odniesieniu do dochodów uzyskanych w 2011 r. za pracę wykonywaną w Polsce (tj. po powrocie do Polski, tj. w okresie, w którym posiadał miejsce zamieszkania w Polsce, a więc podlegał w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) Wnioskodawca jest uprawniony do wspólnego rozliczenia się z żoną? więcej »
 • 05-04-2012PIT 2011: Wypożyczenie łóżka rehabilitacyjnego i zakup pralki a ulga rehabilitacyjna
  Pytanie: Jestem osobą niepełnosprawną wymagającą stałej opieki osób trzecich. Posiadam orzeczenie o I grupie niepełnosprawności i nie jestem zdolna do samodzielnej egzystencji. Korzystam z wypożyczonego łóżka rehabilitacyjnego, które jest pomocne w codziennych czynnościach życiowych. Stan mojego zdrowia wymaga także wykonywania codziennie prania - niezbędne jest używanie pralki automatycznej. Czy do wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych można zaliczyć koszt wypożyczenia łóżka rehabilitacyjnego oraz zakup pralki? więcej »
 • 02-04-2012PIT 2011: Wydatki na operację w zeznaniu rocznym
  Pytanie podatnika: Czy wydatek na ww. zabieg operacyjny usunięcia „zaćmionej soczewki”, nierefundowany ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, PFRON lub ze środków NFZ, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i który nie został zwrócony w jakiejkolwiek innej formie będzie można odliczyć w rozliczeniu rocznym za 2011 r., tj. wykazać w PIT/O w poz. „wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych”? więcej »
 • 22-03-2012PIT 2011: Zwroty nienależnie pobranych świadczeń
  1) W latach 2009-2010 spółka nadpłaciła wynagrodzenie pracownikowi, które następnie zostało przez niego zwrócone w 2011 r. Pracownik nadal jest zatrudniony. W jaki sposób zostanie rozliczony powyższy zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia? więcej »
 • 21-03-2012PIT 2011: Darowizny w pytaniach i odpowiedziach
  1) W jaki sposób podatnik powinien udokumentować przekazaną darowiznę, aby móc dokonać odliczenia od dochodu? Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, aby wydatki z tytułu darowizn mogły być odliczone od dochodu muszą być przez podatnika odpowiednio udokumentowane: więcej »
 • 15-03-2012Ulga rehabilitacyjna: Podłączenie wody z wodociągu do domu
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca ma orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy. Po przebytej operacji w związku z rakiem pęcherza moczowego, odprowadzenie moczu u Wnioskodawcy odbywa się poprzez izolowany fragment jelita cienkiego. Z uwagi na powyższe, podeszły wiek swój i żony oraz niepełnosprawność brata żony Wnioskodawca dokonał podłączenia wody z wodociągu do domu w celu ułatwienia wykonywania czynności życiowych związanych z zachowaniem szczególnej higieny osobistej, pielęgnacją brata żony oraz ze zwiększoną ilością prania bielizny osobistej i pościeli. Czy ww. wydatki Wnioskodawca ma prawo odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej? więcej »
 • 07-03-2012Korekta kosztów uzyskania przychodów w rocznym PIT
  Podatnik ma prawo do samodzielnego dokonania korekty w zakresie kosztów uzyskania przychodów poprzez złożenie korekty zeznania podatkowego PIT–37 wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn tej korekty bez uprzedniego sporządzenia korekt PIT-11 – potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 7 lutego 2012 r. nr IPPB4/415-833/11-5/MP. więcej »
 • 20-02-2012PIT 2011: Rozwodnik nie zawsze rozliczy się z dzieckiem
  Rodzicem faktycznie wychowującym dziecko jest ten z rodziców komu sąd przyznał prawo do wykonywania władzy rodzicielskiej i który zajmuje się jego wychowaniem. Osoba posiadająca jedynie prawo do współdecydowania we wszystkich sprawach dotyczących dziecka, zajmująca się dzieckiem jedynie w czasie wakacji, ferii, w weekendy czy też w inne dni ustalone na podstawie wyroku sądu, nie ponosi codziennego trudu jego wychowywania. A właśnie wychowywanie dziecka, tj. kształtowanie jego osobowości i sprawowanie nad nim stałej pieczy jest warunkiem rozliczenia się jako samotny rodzic - wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 05.01.2012 r., sygn. IBPBII/1/415-866/11/HK. więcej »
 • 13-02-2012PIT 2011: Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne
  Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje możliwość pomniejszenia podatku o kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne. Oto dokładna treść przepisu art. 27b ustawy (wytłuściliśmy szczególnie istotne fragmenty): więcej »
 • 09-02-2012PIT 2011: Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne
  Podstawę obliczenia podatku można obniżyć o składki określone w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe). Podstawą prawną dokonywania odliczeń jest art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. więcej »
 • 08-02-2012PIT 2011: 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
  Jeżeli jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i chciałbyś, aby 1% podatku od Twoich dochodów trafił na konto wybranej OPP, możesz to uczynić w następujący sposób: więcej »
 • 06-02-2012PIT 2011: Ulga dla honorowych krwiodawców
  Kim jest honorowy krwiodawca? Honorowy dawca krwi to osoba, która oddała nieodpłatnie krew lub jej składniki i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi, np. regionalnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa. więcej »
 • 02-02-2012PIT 2011: Dochody zagraniczne
  Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy rozliczyć się z nich także w Polsce. Należy o tym pamiętać szczególnie obecnie, gdy wiele osób mających miejsce zamieszkania w Polsce podejmuje pracę za granicą. więcej »
 • 01-02-2012PIT 2011: Ulga prorodzinna
  Podatnicy wychowujący dzieci mogą zmniejszyć swój roczny podatek dochodowy o tzw. ulgę prorodzinną. Od 2009 r. ulga ta obejmuje nie tylko rodziców, ale również opiekunów prawnych oraz osoby pełniące funkcje rodziny zastępczej. więcej »
 • 30-01-2012Bezpłatny program do pitów – Rozliczenie Roczne 2011
  Udostępniliśmy dzisiaj bezpłatną aplikację do sporządzenia rocznych pitów – Rozliczenie Roczne 2011. Program jest całkowicie bezpłatny dla wszystkich, którzy wypełniają zeznania dla celów osobistych – dla siebie, rodziny, przyjaciół, znajomych itp. W programie można wypełnić dowolną ilość formularzy. Osoby i firmy, które chcą używać programu dla celów komercyjnych (usługowe sporządzanie zeznań) powinny zakupić odpowiednią licencję (licencja na nieograniczoną liczbę stanowisk w firmie kosztuje sto złotych netto). więcej »
« poprzednia[ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ]następna »


Tutaj znajduje się serwis Rozliczenie Roczne 2010