Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

karta wynagrodzeń

 • 26.10.201750% kosztów uzyskania przychodów dla etatowca? - trzeba spełnić wiele warunków
  Tylko wyraźne rozróżnienie, jak również dokumentowanie prac – utworów chronionych prawem autorskim oraz wypłaconych wynagrodzeń z tego tytułu daje podstawę do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.
  • 13.10.2017Gminy i podatek VAT - fiskus przegrywa kolejne spory
   Czy miasto organizując przy pomocy jednostek budżetowych oświaty, powołanych do realizacji nałożonego na gminę przepisami ustawy o samorządzie gminy zadania własnego, jakim jest edukacja publiczna: stołówki szkolne, wypoczynek dzieci i młodzieży, uczestnictwo dzieci młodzieży w widowiskach artystycznych i nauce pływania oraz uczestnictwo dzieci i młodzieży w wymianie międzynarodowej, jest podatnikiem podatku VAT ?
   • 16.06.2016Pakiety medyczne dla pracowników i inne świadczenia. Skutki podatkowe i rozliczenie składek
    Interpelacja nr 3066 w sprawie opodatkowania oraz objęcia składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przychodu pracowników z tytułu wykupionych przez pracodawców pakietów medycznych i innych świadczeń niepieniężnych.
    • 25.03.2016NSA. Karty podarunkowe dla pracowników a zwolnienie z PIT
     Z uzasadnienia: Wszelkie znaki wydawane przez pracodawcę z puli świadczeń socjalnych, za które pracownik może nabyć towary wg swego uznania, nie są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych i wartość tych znaków łączona jest z wynagrodzeniami za pracę. Nie ma przy tym znaczenia, czy pracownik towary te może nabyć u pracodawcy, czy też u osoby trzeciej. Dla przepisu ma bowiem znaczenie czy pracownik otrzymuje paczkę "stworzoną" przez pracodawcę, czy też pracownik sam ją tworzy z produktów na ten cel przeznaczonych.
     • 14.01.2016Podwyższone, autorskie koszty uzyskania przychodów a PIT
      Pytanie podatnika: Czy w związku z realizowanymi zadaniami mającymi twórczy charakter i będącymi przedmiotem prawa autorskiego Wnioskodawcy przysługuje prawo do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do części przychodów mających charakter twórczy, wypłacanych tytułem wynagrodzenia oraz premii i czy procentowy podział przychodów na przychody mające charakter twórczy i pozostałe przychody na podstawie karty czasu pracy będzie poprawny?
      • 29.01.2015Podwyższone koszty autorskie dla informatyka
       Pytanie podatnika: Czy w odniesieniu do pracowników – informatyków, zatrudnionych w sposób i na warunkach określonych powyżej, Spółka jako płatnik może zastosować art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT, poprzez określenie kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50% uzyskanego przychodu w zakresie dotyczącym wynagrodzenia z tytułu stworzonego w ramach stosunku pracy oprogramowania (programu komputerowego), będącego przedmiotem prawa autorskiego?
       • 21.11.2014Przychody pracownika: Korzystanie z kart paliwowych dla celów prywatnych
        Pytanie podatnika: Obecnie Spółka rozważa możliwość nabycia od Koncernu imiennych kart paliwowych, które przekaże swoim pracownikom do używania w celach prywatnych. W rezultacie pracownicy będą mieli możliwość korzystania z rabatów przyznanych Wnioskodawcy przez Koncern. Jakie są skutki podatkowe korzystania przez pracowników do celów prywatnych z imiennych kart paliwowych pracodawcy?
        • 26.09.2014WSA: O wyższych kosztach dla twórców decyduje nie tylko umowa
         Z uzasadnienia: O ile podatnik wykaże przychód z praw autorskich to organ podatkowy nie może odmówić mu zastosowania preferencyjnej stawki kosztów jego uzyskania. Nie jest poprawa teza organu, że brak określenia wynagrodzenia za prace twórcze w pisemnej umowie o prace, wyklucza zastosowanie stawki preferencyjnej kosztów. Przepis art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT nie będzie miał zastosowania, tylko wówczas jeżeli w wyniku prawidłowo przeprowadzonego postępowania dowodowego nie można ustalić, jaka część wynagrodzenia, uzyskiwanego przez pracownika ze stosunku pracy, dotyczy wynagrodzenia za wykonywanie prac o charakterze twórczym lub za rozporządzenie przez twórcę majątkowymi prawami autorskimi.
         • 11.06.2014Związki zawodowe dbają już tylko o własny interes?
          Interpelacja nr 25650 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie działalności związków zawodowych
          • 24.09.2013Składki ZUS od kart prepaid dla pracowników
           Otrzymywane przez pracowników kupony lunchowe w formie kart przedpłaconych realizowanych w placówkach gastronomiczno-restauracyjnych, barach, punktach gastronomicznych, stołówkach, jak i w sieciach/punktach handlowych na zakup gotowych posiłków, a także produktów spożywczych w ogólności stanowią świadczenia pieniężne i stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
           • 17.07.2013Samorządy muszą wypłacać nauczycielom dodatki – wyrok TK
            Nałożenie na jednostki samorządu terytorialnego, w tym gminy, obowiązku wypłacania nauczycielom z własnych funduszy dodatku uzupełniającego jest zgodne z ustawą zasadniczą – orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny.
            • 28.03.2013Karta nauczyciela do zmiany. Nauczyciele stracą przywileje
             Skrócenie urlopu wypoczynkowego z 70 do maksymalnie 47 dni, likwidacja dodatku mieszkaniowego i zasiłku na zagospodarowanie, zniesienie prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do zajmowania mieszkań w budynkach szkolnych i użytkowanych przez szkoły – to tylko niektóre z zaprojektowanych ograniczeń w Karcie nauczyciela. Przygotowana przez MEN nowelizacja ma wejść w życie już w styczniu 2014 r.
             • 10.01.2013Wydatki prezesa zarządu w kosztach podatkowych spółki
              Pytanie podatnika: Czy koszty bezpośrednio związane z pełnionymi przez prezesa zarządu obowiązkami, tj. m.in. koszty przejazdów służbowych (bilety lotnicze, taxi, komunikacja publiczna), koszty noclegów, diety, koszty samochodu do przejazdów służbowych w sprawach spółki, telefon służbowy - stacjonarny w siedzibie spółki oraz komórkowy, koszt kursu językowego i innych kursów zawodowych, koszt prowizji związanych z korzystaniem z rachunku bankowego oraz kart płatniczych w sprawach służbowych, korzystanie z komputera, notebooka, innych narzędzi biurowych w sprawach służbowych, stanowią koszty uzyskania przychodów dla spółki, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
              • 02.10.2012Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
               Interpelacja nr 7340 do ministra finansów w sprawie środków na podnoszenie kwalifikacji pracowników
               • 12.10.2010Co powinny zawierać księgi rachunkowe?
                Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o rachunkowości księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald. Tworzą je dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, a także wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).
                • 25.05.2010Prowadzenie działalności gospodarczej na niewielką skalę jest nieopłacalne
                 Interpelacja nr 15272 do ministra gospodarki w sprawie trudności w prowadzeniu samodzielnej działalności gospodarczej na niewielką skalę
                 • 12.11.2009Orzecznictwo: Urząd skarbowy sprawdzi, skąd pochodzą pieniądze na większe wydatki

                  Z uzasadnienia: „Organ podatkowy wysokość przychodu podatnika ustala na podstawie znamion zewnętrznych, tj. wydatków świadczących o sytuacji ekonomicznej podatnika. W tym celu przyrównuje wysokość wydatków, jakie podatnik poniósł w ciągu roku podatkowego, do uzyskanych przychodów, zarówno opodatkowanych, jak i zwolnionych z opodatkowania, oraz zasobów finansowych, które zgromadził wcześniej. W przypadku ustalenia, że poniesione wydatki przekraczają przychody oraz zgromadzone wcześniej zasoby finansowe, organ podatkowy zyskuje uprawnienia do przyjęcia, że powstała różnica stanowi przychód podatnika nie znajdujący pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzący ze źródeł nieujawnionych (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 marca 2007 roku, sygn. akt II FSK 437/06). 
                  • 14.10.2009Zmiana ustaw związanych z realizacją wydatków budżetu
                   Rada Ministrów, na wniosek szefa resortu finansów, przyjęła projekt zmian w wydatkach na 2010 r. określonych w ustawach okołobudżetowych. Przewidują one m.in. jednorazową podwyżkę dla nauczycieli, rozszerzenia mnożnikowych systemów wynagrodzeń na kolejną grupę pracowników, finansowania specjalizacyjnych staży i szkoleń lekarzy, dentystów i pielęgniarek oraz dotowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
                   • 21.10.2008Podwyżki dla nauczycieli
                    W 2009 r. wszystkim nauczycielom, bez względu na stopień awansu zawodowego, wzrosną pensje. Podwyżki będą możliwe dzięki powołaniu w ustawie budżetowej dwóch kwot bazowych dla nauczycieli, wzrastających po 5 proc. – przewiduje projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, przyjęty przez rząd.
                    • 28.07.2008MSP: Konsekwencje weta prezydenta
                     – Będę zachęcał Sejm, aby odrzucić to weto – tak minister Skarbu Państwa Aleksander Grad zareagował na decyzję prezydenta Lecha Kaczyńskiego o zawetowaniu nowelizacji ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Szef MSP ostrzegł przed dalszym utrzymywaniem anachronizmów w polskiej gospodarce.