Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

e-akta osobowe

 • 12.07.2010Brak rejestracji w KRS a zwrot podatku PCC
  Z uzasadnienia: Niedopełnienie obowiązku rejestracji w rejestrze sądowym nie stanowi podstawy zwrotu uiszczonego podatku, bowiem obowiązek podatkowy powstaje już z chwilą samego zwarcia umowy, a to czy wspólnicy osiągnęli zamierzony rezultat z punktu widzenia obowiązku uiszczenia podatku jak i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych jest kwestią obojętną.
  • 12.07.2010Wynagrodzenia współmałżonka nie odliczysz
   Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wynagrodzenie za pracę wypłacane, zatrudnionej przez Spółkę, żonie wspólnika, w latach 2008 i następnych, oraz opłacane ze środków finansowych Spółki należne od przedmiotowego wynagrodzenia składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i FGŚP?
   • 08.07.2010VAT marża: Sprzedaż samochodu osobowego nabytego jako towar zwolniony
    Pytanie podatnika: Czy planowana przez Spółkę dostawa samochodu osobowego, którego nabycie nastąpi na podstawie dostawy zwolnionej, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r., może zostać opodatkowana z zastosowaniem procedury VAT marża?
    • 30.06.2010Ulga rehabilitacyjna: Nie wszystkie odliczenia są limitowane
     Interpelacja nr 16104 do ministra finansów w sprawie rozliczenia PIT dla osób niepełnosprawnych
     • 29.06.2010Samochód ciężarowy czy osobowy?
      Pytanie podatnika: Czy Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu roku podatkowego 2010 i następnych lat podatkowych, od miesiąca marca 2010 r. odpisów amortyzacyjnych naliczanych według metody degresywnej przy 20% stawce amortyzacyjnej podwyższonej o współczynnik 2, o której to mowa w art. 22k ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - od wartości początkowej samochodu ciężarowego?
      • 28.06.2010W spółkach osobowych rok obrotowy musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym
       Interpelacja nr 16037 do ministra finansów w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczących zasad opodatkowania będącego osobą fizyczną wspólnika spółki, w której przypadku rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem podatkowym
       • 24.06.2010Amortyzacja samochodu metodą degresywną
        Pytanie podatnika: Czy Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu roku podatkowego 2010 i następnych lat podatkowych, od miesiąca marca 2010 r. odpisów amortyzacyjnych naliczanych według metody degresywnej przy 20% stawce amortyzacyjnej podwyższonej o współczynnik 2, o której to mowa w art. 22k ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - od wartości początkowej samochodu ciężarowego ustalonej przez Spółkę na kwotę 53.270,49 zł?
        • 23.06.2010Praca dla byłego pracodawcy nie zawsze bez stawki liniowej
         Pytanie podatnika: Czy w 2010 r. i następnych latach będzie miał prawo stosowania zasad opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu działalności gospodarczej, określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. wg stawki 19%?
         • 21.06.2010Wniesienie akcji do spółki jawnej nie powoduje powstania przychodu
          Z uzasadnienia: W myśl art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych (pkt 6 lit. a), a także nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny (pkt 9). W opisanym we wniosku stanie faktycznym brak jest podstaw do zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ww. ustawy, bowiem działania, jakie zamierza podjąć strona, nie spowodują u niej powstania przychodu, gdyż transakcja wniesienia do spółki jawnej wkładu niepieniężnego w postaci akcji nie stanowi odpłatnego zbycia udziałów (akcji), o którym mowa w tym przepisie.
          • 18.06.2010Zawieszenie działalności przez wspólników spółki cywilnej
           Interpelacja nr 15839 do ministra gospodarki w sprawie instytucji zawieszenia działalności gospodarczej
           • 17.06.2010MF o opodatkowaniu dochodów menedżerów
            Przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli tego rodzaju umowy zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również w formie spółki niemającej osobowości prawnej.
            • 16.06.2010Wymóg prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu
             Pytania podatnika: Czy wymagane jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu i kosztów eksploatacji samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych, wykorzystywanego dla potrzeb działalności gospodarczej? Czy po wpisaniu samochodu osobowego do ewidencji środków trwałych można odliczyć od podatku dochodowego jednocześnie koszty paliwa oraz inne koszty związane z eksploatacją samochodu osobowego?
             • 10.06.2010Skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej
              Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej i wiążący się z tym faktem zwrot przypadającego temu wspólnikowi majątku spółki nie skutkuje powstaniem u niego przychodu podlegającego opodatkowaniu, gdyż dochody uzyskane dla spółki w czasie jej trwania podlegały opodatkowaniu w każdym roku podatkowym. Zobowiązanie występującego ze spółki wspólnika do uiszczenia podatku dochodowego od spłaty udziału majątku spółki oznaczałoby opodatkowanie już wcześniej opodatkowanego majątku – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.
              • 10.06.2010PCC: Gdy wspólnik ratuje finanse spółki
               Pytanie podatnika: Czy czasowe zasilenie konta firmowego własnymi środkami wspólników spółki cywilnej na wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy na rzecz pracowników i innych osób wykonujących pracę dla spółki podlega obowiązkowi podatkowemu i w jakiej wysokości?
               • 07.06.2010Tygodniowy przegląd wydarzeń www.podatki.biz
                Zwrot wkładu mieszkaniowego bez PIT; Sądowe zniesienie współwłasności działki a VAT; Charytatywne SMS-y zwolnione z VAT; Ekwiwalenty dla zleceniobiorcy bez składek ZUS; Nowe limity dorabiania do renty lub emerytury; Świadczenia dla bezrobotnych w górę; Wzrosła wysokość zasiłku pogrzebowego; Wyższy limit składki chorobowej; Zasiłek powodziowy dla uczniów; Losowanie do OFE coraz bliżej; ZUS przypomina o prawie do zasiłku opiekuńczego
                • 02.06.2010Orzecznictwo: Koszty odpłatnego zbycia ogółu praw i obowiązków komplementariusza
                 Art. 15 ust. 1k pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie ma zastosowania do kosztów uzyskania przychodu z tytułu zbycia ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej. Użyty w tym przepisie zwrot "udziałów (akcji)" odnosi się wyłącznie do spółek kapitałowych. Konglomerat praw i obowiązków, o jakim mowa w art. 10 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych, pełni bowiem w spółce osobowej jaką jest spółka komandytowa inną rolę niż udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, czy też akcje w spółkach akcyjnych.
                 • 31.05.2010Rusza budowa połączenia autostrad A-1 i A-2
                  Została podpisana umowa na wykonanie węzła Stryków, jednej z najważniejszych inwestycji drogowych w województwie łódzkim. Węzeł pozwoli na połączenie istniejących i powstających autostrad – A-1 oraz A-2 – i poprowadzenie ruchu nie tylko z północy na południe i ze wschodu na zachód, ale także we wszystkich pozostałych kierunkach.
                  • 27.05.2010Projekt bardziej restrykcyjnej umowy w sprawie wymiany danych finansowych
                   Komisja Europejska przyjęła projekt upoważnienia na prowadzenie negocjacji dotyczących umowy ze Stanami Zjednoczonymi o ochronie danych osobowych w toku współpracy w zwalczaniu terroryzmu i innych przestępstw. Umowa zagwarantować ma wysoki poziom ochrony informacji osobowych, takich jak informacje finansowe czy dane pasażerów, przekazywanych w ramach współpracy transatlantyckiej w sprawach karnych. Umowa zwiększyłaby prawa obywateli w zakresie dostępu do danych, poprawiania ich lub usuwania, stosownie do okoliczności.
                   • 17.05.2010Indywidualna stawka amortyzacyjna dla ulepszonego budynku
                    Pytanie podatnika: Czy po wniesieniu nieruchomości do spółki możliwe jest zastosowanie dla budynku handlowo-usługowego, będącego przedmiotem ulepszeń, indywidualnej stawki amortyzacji wynoszącej 33,33% rocznie?
                    • 11.05.201012 maja na giełdzie debiutuje PZU SA
                     W środę, 12 maja na Giełdzie Papierów Wartościowych odbędzie się pierwsze notowanie  Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA. Będzie to szósta spółka, która zadebiutuje w tym roku na głównym rynku GPW, a także 379. obecna na nim spółka. Podczas środowej sesji inwestorom zostanie przydzielonych blisko 26 mln akcji największej polskiej spółki ubezpieczeniowej o łącznej wartości ponad 8 mld zł.
                     • 07.05.2010Amortyzacja jednorazowa motocykla
                      Pytanie podatnika: Czy po wpisaniu motocykla do ewidencji środków trwałych, jako „mały podatnik” w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof), będę uprawniony do skorzystania z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od jego wartości początkowej, na podstawie art. 22k ust. 7 updof?
                      • 04.05.2010Orzecznictwo: Opodatkowanie managerów – bardzo niekorzystna uchwała NSA
                       Teza: Przychody wspólników, o których mowa w art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), uzyskiwane po dniu 1 stycznia 2008 r. z udziału w spółce jawnej uzyskującej przychody na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, nie podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c ust. 1 tej ustawy.
                       • 30.04.2010Przekazanie majątku likwidowanej spółki kapitałowej jedynemu wspólnikowi a VAT
                        Czynność przekazania majątku likwidowanej spółki kapitałowej wspólnikowi będącemu osobą prawną nie podlega opodatkowaniu VAT - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                        • 29.04.2010Podatek VAT: Nabycie nowego środka transportu z UE
                         Przepisy ustawy o podatku VAT w sposób szczególny traktują nabycie nowych środków transportu z innych krajów należących do Unii Europejskiej. Obowiązuje bowiem zasada, iż nabycie nowego środka transportu z innego państwa członkowskiego jest w każdym przypadku opodatkowane w państwie przeznaczenia, a więc w kraju w którym będzie on używany. Nie ma przy tym znaczenia status sprzedawcy i nabywcy. Co więcej, nawet jeżeli żadna ze stron transakcji nie jest podatnikiem VAT, to i tak w takim wypadku nabywca rozlicza wewnątrzwspólnotowe nabycie nowego środka transportu (i oczywiście rozlicza VAT).
                         • 27.04.2010Podatek VAT: Miejsce świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym w przykładach
                          Zmiany przepisów, które weszły w życiem z dniem 1 stycznia 2010r., dotyczące miejsca świadczenia usług w sposób diametralny przekształcają zasady opodatkowania podatkiem VAT usług na majątku ruchomym.
                          • 26.04.2010MF: Opłaty za autostrady i parkingi w kosztach firmy
                           Pytanie podatnika: Czy dokonywany przez Spółkę zwrot pracownikom kosztów opłat za przejazd autostradą oraz opłat parkingowych poniesionych przez pracowników podczas podróży służbowej można uznać za koszt uzyskania przychodu Spółki?
                           • 26.04.2010Skutki podatkowe udzielenia pożyczki spółce przez wspólnika
                            Pytanie podatnika: Czy odsetki wypłacane pożyczkodawcy w części w której nie stanowią u niego kosztu uzyskania przychodu są dla niego podstawą wyliczenia podatku?
                            • 23.04.2010Skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki osobowej oraz zwrotu udziałów
                             Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują, że przychody otrzymane w związku ze zwrotem wkładów do spółki osobowej są zwolnione od podatku do wysokości wniesionych wkładów. Określenie „do wysokości wniesionych wkładów” należy rozumieć nie jako odniesienie się do wartości początkowej udziału lub wkładu, ale odniesienie się do jego wielkości. Dlatego też zwolnienie od podatku obejmuje cały zwracany wkład - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.
                             • 23.04.2010Ubezpieczenie samochodu leasingowanego w kosztach firmy
                              Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni od 2008 roku używa na podstawie umowy leasingu operacyjnego samochód osobowy, za który opłaca ubezpieczenie OC AC. Wnioskodawczyni zalicza do kosztów nie całą wartość z polisy, a tylko wartość proporcjonalną do 20.000 euro wartości samochodu. Czy zaliczenie w koszty tylko części wartości z polisy jest prawidłowe? Czy powinna być księgowana cała wartość ubezpieczenia OC i AC, ponieważ samochód został wzięty w leasingu operacyjnym?
                              • 21.04.2010Ulga rehabilitacyjna: Wydatki trzeba dokumentować
                               Interpelacja nr 14796 do ministra finansów w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
                               • 16.04.2010GUS: Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2010 r. - szczegóły
                                Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2010 r. wzrosły o 0,3%. W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano jednak zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miał w tym okresie wzrost cen towarów i usług związanych z transportem (o 0,9%) oraz podwyżka cen wyrobów tytoniowych (o 3,7%), które podniosły ten wskaźnik po 0,08 pkt proc.
                                • 15.04.2010ZUS wobec prób wyłudzeń świadczeń
                                 Interpelacja nr 13938 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przeciwdziałania wyłudzaniu świadczeń z ZUS
                                 • 15.04.2010Kiedy sprzedaż używanego samochodu osobowego jest zwolniona z VAT
                                  Pytanie podatnika: Czy sprzedając w dniu 19 lutego 2009 r. używany samochód osobowy marki Ford Focus za kwotę 17.350,00 zł - który to samochód był użytkowany przez Wnioskodawcę w okresie od 12 lipca 2006 r. do dnia 19 lutego 2009 r. w prowadzonej działalności gospodarczej – Wnioskodawca miał prawo wskazać w fakturze VAT dokumentującej sprzedaż i w ewidencjach prowadzonych dla celów podatku od towarów i usług oraz w deklaracji VAT-7 za miesiąc luty 2009 r., iż przedmiotowa sprzedaż jest zwolniona od podatku od towarów i usług?
                                  • 13.04.2010Zawieszenie działalności gospodarczej a VAT
                                   W dniu 10 lipca 2008 r. uchwalono ustawę o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 888). Przepisy tej ustawy wprowadziły korzystne dla podatników zmiany, m.in. w ustawie o podatku od towarów i usług, w zakresie możliwości zawieszenia działalności gospodarczej.
                                   • 13.04.2010Sprzedaż samochodu po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego a VAT
                                    Pytania podatnika: Wnioskodawca użytkuje samochód osobowy od 4 lat i 9 miesięcy, samochód jest własnością leasingodawcy, ale leasing kończy się w marcu 2010 r. Wnioskodawca zamierza sprzedać przedmiotowy samochód zaraz po wykupie od leasingodawcy. Czy przy sprzedaży ww. samochodu Wnioskodawca będzie zobowiązany do opłaty podatku VAT? Czy po sprzedaży samochodu - jeżeli Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku VAT - będzie musiał dokonać korekty podatku VAT naliczonego, który odliczył przy zakupie ww. samochodu?
                                    • 08.04.2010MF: Odliczenie VAT od samochodów i paliwa- nie ma żadnych wątpliwości
                                     Interpelacja nr 14435 do ministra finansów w sprawie odliczania podatku VAT
                                     • 29.03.2010Orzecznictwo: Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji należy poprzeć dokumentami
                                      Teza: Twierdzenia podnoszone we wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji powinny bezwzględnie zostać poparte dokumentami źródłowymi. Konieczność uwzględnienia w postępowaniu sądowoadministracyjnym całości akt sprawy nie oznacza, że Sąd w odniesieniu do wniosku miałby się domyślać jakie dowody chciałaby przedstawić wnioskodawca, aby wykazać spełnienie przesłanek z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).
                                      • 29.03.2010Jak rząd obniżał podatki
                                       Interpelacja nr 13901 do ministra finansów w sprawie obietnicy obniżenia podatków
                                       • 26.03.2010Orzecznictwo: Wniesienie aportu do spółki komandytowej jest neutralne podatkowo
                                        Z uzasadnienia: Z art. 17 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika wprost, że przychodem z kapitałów pieniężnych jest wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną objętych w zamian za wkład niepieniężny, to w oczywisty sposób nie ma on zastosowania do objęcia w zamian za aport udziałów w spółce komandytowej. Wykładnia rozszerzająca byłaby tu niedopuszczalna. Skoro, bowiem ustawodawca zamieścił szczegółowe regulacje odnoszące się do powstania przychodu w związku z wniesieniem aportu do spółek prawa handlowego posiadających osobowość prawną, natomiast w stosunku do aportów wnoszonych do spółek osobowych tego nie uczynił, to należy uznać, że było to zamierzone działanie. Do takiej interpretacji skłania reguła racjonalnego ustawodawcy.
                                        • 22.03.2010Orzecznictwo: Odpowiedzialność wspólnika zlikwidowanej spółki cywilnej za zaległości w VAT
                                         W świetle art. 115 § 1-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa określenie wysokości zobowiązania rozwiązanej spółki cywilnej z tytułu podatku od towarów i usług może nastąpić tylko w postępowaniu o odpowiedzialności osób trzecich, w którym uczestniczą wszyscy byli wspólnicy spółki cywilnej, a postępowanie to dotyczące odpowiedzialności poszczególnych wspólników za zobowiązania nieistniejącej spółki, powinno być uwieńczone wydaniem decyzji na podstawie tych przepisów oraz art. 108 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa o odpowiedzialności solidarnej wskazanych z imienia i nazwiska byłych wspólników za - określone co do wielkości za dany okres rozliczeniowy - zaległości podatkowe rozwiązanej spółki cywilnej.
                                         • 19.03.2010Ulga rehabilitacyjna: Liczy się data powstania ustalonego stopnia niepełnosprawności
                                          Pytanie podatnika: Czy w opisanym stanie faktycznym wnioskodawczyni może odliczyć od dochodu kwotę 2280 zł z tytułu używania samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne składając korekty PIT-37 za lata 2003-2007 r.? Czy niepełnosprawność datuje się od dnia jej istnienia czy też od dnia ustalonego stopnia niepełnosprawności?
                                          • 12.03.2010Pensja małżonka jako koszt firmy
                                           Interpelacja nr 13944 do ministra finansów w sprawie absurdu dotyczącego kwalifikowania kosztów w przypadku prowadzenia biznesu przez małżonków
                                           • 08.03.2010Prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupu części do naprawy samochodów
                                            Pytanie podatnika: Czy można odliczyć pełną kwotę podatku naliczonego od zakupu części zużytych do remontu i naprawy samochodów osobowych?
                                            • 03.03.2010Orzecznictwo: Opodatkowanie spłaty udziału występującego wspólnika
                                             Z uzasadnienia: Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej i wiążący się z tym faktem zwrot przypadającego temu wspólnikowi majątku spółki nie skutkuje powstaniem u niego przychodu podlegającego opodatkowaniu, bowiem dochody uzyskane dla spółki w czasie jej trwania podlegały opodatkowaniu w każdym roku podatkowym. Zobowiązanie występującego ze spółki wspólnika do uiszczenia podatku dochodowego od spłaty udziału majątku spółki oznaczałoby opodatkowanie już wcześniej opodatkowanego majątku.
                                             • 02.03.2010Może fiskus w końcu znormalnieje – komentarz
                                              Wszechpotężny, zdawałoby się, fiskus otrzymał kolejny cios – tym razem w postaci wyroku WSA w Warszawie III SA/Wa 1147/09 z 14 lutego 2009 r., przytaczanym w tekście Opodatkowanie dochodów kapitałowych – rewolucja?
                                              • 25.02.2010Składka na ubezpieczenie samochodu z kratką w kosztach podatkowych
                                               Wyznaczając na potrzeby podatku dochodowego status samochodu nabytego w 2007 r. lub później, należy odwołać się do definicji zapisanej w art. 4a pkt 9 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm., dalej: ustawa o CIT).
                                               • 25.02.2010Orzecznictwo: Koszty odpłatnego zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej
                                                1. Nie stanowi w myśl art. 22 ust. 1 ustawy o p.d.o.f. kosztu uzyskania przychodu z prawa majątkowego w postaci zbycia udziału w spółce jawnej wartość kapitału zapasowego zgromadzonego z niepodzielonych zysków spółki z lat ubiegłych. Wspólnik nie ponosi bowiem takiego wydatku, nawet nie ponosi wydatków na wypracowanie tych zysków. Wydatki stanowiące koszty związane z wypracowaniem zysków ponoszone są przez spółkę jawną w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. 2. Fakt podziału przychodów i kosztów wśród wspólników spółki wg ich procentowego udziału w zyskach, nie oznacza, że majątek spółki jawnej również ulega takiemu podziałowi a koszty podatkowe i te niepodatkowe są ponoszone przez wspólników. Podział przychodów i kosztów, o którym mowa w art. 8 ustawy o p.d.o.f., ustanowiono bowiem tylko ze względów podatkowych - podatku dochodowego od osób fizycznych, któremu podlegają wspólnicy spółki a nie spółka. 3. Z każdym źródłem przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o p.d.o.f. związane są koszty ich uzyskania. Są to koszty tego konkretnego przychodu. Brak podstaw prawnych do łączenia źródła przychodów z kosztami przychodów z innego źródła.
                                                • 18.02.2010Polskie fabryki wyprodukowały o ¼ samochodów więcej niż rok temu
                                                 Według Instytutu Badania Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, w styczniu tego roku – w porównaniu z tym samym miesiącem 2009 – produkcja samochodów osobowych i dostawczych w Polsce wzrost o 24,2 proc. i wyniosła 74,3 tys. sztuk. Większość produkcji – 67,5 tys. sztuk (o 26,56 proc. więcej niż przed rokiem) – trafiła na eksport.