Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

e-akta osobowe

 • 28.01.2011Przypominamy o zmianach w uldze na Internet w 2011 roku
  Od stycznia 2011 r. obowizuj nowe przepisy w zakresie ulgi internetowej. Odliczy mona np. opaty za korzystanie z Internetu w kawiarenkach internetowych. Nowe zasady zastosujemy po raz pierwszy w rozliczeniu za rok 2011.
  • 26.01.2011Podwyszenie kapitau zakadowego podlega PCC
   Podwyszenie kapitau zakadowego jest opodatkowane podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych. Podstaw opodatkowania stanowi warto, o ktr zostanie on podwyszony.
   • 24.01.2011Urzdnicy zapac za bdy
    Sejm, po poprawkach Senatu, zaakceptowa ustaw o szczeglnych zasadach majtkowej odpowiedzialnoci funkcjonariuszy publicznych za race naruszenie prawa. Pozwala ona kara urzdnika, ktry dopuci si racego naruszenia prawa, jeeli z jego winy przedsibiorca ponis szkod, skutkujc finansowo dla niego lub dla Skarbu Pastwa. – To zupenie nowe i bardzo potrzebne polskiej gospodarce przepisy – uwaa Business Centre Club.  
    • 21.01.2011WSA: Odsetki z lokaty nie s przychodem z dziaalnoci
     Z uzasadnienia: Za rachunki bankowe zwizane z wykonywan dziaalnoci gospodarcz uzna naley wycznie takie rachunki, za porednictwem ktrych przyjmowane s i z ktrych dokonywane s wszelkiego rodzaju patnoci podmiotu gospodarczego. Natomiast wolne rodki pienine przechowywane na lokatach bankowych czy zainwestowane w obligacje nie stanowi rodkw pieninych zwizanych z wykonywan dziaalnoci. W konsekwencji odsetki od takich lokat i obligacji stanowi przychd z kapitaw pieninych. Lokowanie przez spk wolnych rodkw na lokatach pieninych i w obligacje powoduje, i rodki nie su dziaalnoci gospodarczej a pomnaaniu rodkw przy jednoczesnym wyeliminowaniu ryzyka gospodarczego.
     • 18.01.2011Broszura informacyjna do zacznika PIT/O skadanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2010 rok
      Zacznik PIT/O jest przeznaczony dla podatnikw korzystajcych z odlicze od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjtkiem odlicze wydatkw mieszkaniowych.
      • 13.01.2011WSA: Usugi niematerialne - Podatnik powinien udowodni fakt wykonania usugi
       Tezy: Zakoczenie kontroli podatkowej w ramach postpowania kontrolnego nie pozbawia organu kontroli skarbowej prawa do podejmowania czynnoci dowodowych, w tym take zbierania dowodw z urzdu. Niezalenie od etapu postpowania kontrolnego, organ kontroli skarbowej moe przeprowadza czynnoci dowodowe bez potrzeby oczekiwania na wniosek dowodowy strony.
       • 12.01.2011BCC: Cicia etatw w administracji powinien poprzedzi audyt
        Gdyby teraz rozpoczy si zwolnienia w urzdach i tak nie udaoby si osign wyznaczonego celu, czyli oszczdnoci budetowych, bo ju sam zamiar ograniczenia zatrudnienia spowodowa jego wzrost – podkrela Business Centre Club, komentujc decyzj prezydenta Bronisawa Komorowskiego o skierowaniu do Trybunau Konstytucyjnego ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w pastwowych jednostkach budetowych i niektrych innych jednostkach sektora finansw publicznych w latach 2011-2013.   
        • 11.01.2011Drogiego samochodu nie wrzucisz w caoci do kosztw
         Pytanie podatnika: Czy w wietle obowizujcych regulacji moliwe jest, aby w pierwszej kolejnoci, tj. do wyczerpania limitu 20.000 euro Spka zaliczaa odpisy od amortyzowanego samochodu osobowego do podatkowych kosztw uzyskania przychodu w caoci, a dopiero po wyczerpaniu wskazanego limitu, kwota odpisw amortyzacyjnych ponad 20.000 euro kwalifikowana bya do kosztw niestanowicych koszt uzyskania przychodu?
         • 05.01.2011Limity odlicze obowizujce w PIT w 2011 r.
          Poniej przedstawiamy wykaz limitw odlicze w podatku dochodowym od osb fizycznych obowizujcych w 2011 r. przygotowany przez Ministerstwo Finansw na podstawie ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z pn. zm., zwanej dalej ustaw):
          • 05.01.2011Zakup samochodu spki przez wsplnika
           Pytania podatnika: 1. Czy koszt zakupu od spki samochodu osobowego wg wartoci netto jest w 100% kosztem uzyskania przychodu tylko dla Pana i nie ma wpywu na koszty uzyskania przychodu dla pozostaych wsplnikw? 2. Czy przychodem podatkowym w zeznaniu rocznym bdzie warto 1/4 uzyskanego przychodu przez spk z tytuu sprzeday samochodu?
           • 03.01.2011Kiedy sprzeda firmowego samochodu osobowego podlega zwolnieniu z VAT
            Pytanie podatnika: Czy sprzedajc samochd przed upywem 6 m-cy od daty wprowadzenia do rodkw trwaych Zainteresowana moe skorzysta ze zwolnienia okrelonego w art. 113 ustawy o podatku od towarw i usug i nie paci podatku nalenego od tej transakcji oraz nie rejestrowa si jako podatnik VAT na formularzu VAT-R?
            • 30.12.2010PIT 2011: Zmiany w uldze na Internet
             Od stycznia 2011 r. obowizuj nowe przepisy w zakresie ulgi internetowej. Odliczy mona np. opaty za korzystanie z Internetu w kawiarenkach internetowych. Nowe zasady zastosujemy po raz pierwszy w rozliczeniu za rok 2011.
             • 22.12.2010Jak rozliczy sprzeda samochodu wygranego w konkursie
              Pytanie podatnika: Czy wykazujc w zeznaniu PIT przychd ze sprzeday samochodu, kosztem uzyskania przychodu bdzie warto wygranej zgodnie z protokoem przekazania samochodu?
              • 21.12.2010Komu przysuguje ulga rehabilitacyjna?
               Podstaw obliczenia rocznego podatku dochodowego stanowi dochd po odliczeniu kwot wydatkw na cele rehabilitacyjne oraz wydatkw zwizanych z uatwieniem wykonywania czynnoci yciowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika bdcego osob niepenosprawn lub podatnika na ktrego utrzymaniu s osoby niepenosprawne. Zasada ta wynika z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010, nr 51, poz. 307 ze zm.).
               • 16.12.2010Zmiana przeznaczenia pojazdu a podatek VAT
                Pytanie podatnika: Wnioskodawca w 2009 r. zakupi w Holandii uywany samochd z homologacj ciarow. W Polsce zosta on zarejestrowany jako ciarowy i nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Zainteresowany obecnie, czyli w 2010 r. planuje „odciarowi” samochd, tj. przywrci mu funkcj samochodu osobowego. Jakie skutki podatkowe powstaj po takiej operacji, czy Wnioskodawca bdzie musia zapaci podatek VAT?
                • 13.12.2010WSA o opodatkowaniu pojazdw specjalnych: Decyduje wpis w dowodzie rejestracyjnym
                 Z uzasadnienia: Podstaw do ustalenia obowizku podatkowego jest ustalenie na podstawie dokumentu urzdowego, jakim jest dowd rejestracyjny, rodzaju pojazdu i na tej podstawie, czy posiadacz tego pojazdu jest obowizany do uiszczenia podatku od rodkw transportowych. Podkreli, e dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym nie mog by podstaw do ustale dokonywanych przez organ podatkowy wwczas, gdy odbiegaj od danych okrelonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, bowiem pozostaje to w sprzecznoci z art. 194 Ordynacji podatkowej. Jeeli podatnik kwestionuje zapisy dotyczce danych rodka transportowego wynikajce z dowodu rejestracyjnego, powinien dy do wszczcia postpowania zmierzajcego do uchylenia lub stwierdzenia niewanoci tej decyzji administracyjnej w trybie przewidzianym w K.p.a.
                 • 08.12.2010NSA: Wysoko zwolnienia nie zaley od liczby wsplnikw
                  Pod pojciem "osoba", o ktrej mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadkw i darowizn, naley rwnie rozumie spk komandytow, bdc stron umowy darowizny (darczyc), a nie wsplnikw spki, czyli osoby fizyczne prowadzce dziaalno w zakresie usug. Osob, od ktrej nastpuje nabycie darowizny, w rozumieniu ww. przepisu jest bowiem spka komandytowa.
                  • 06.12.2010Jak opodatkowa lokat na koncie firmowym
                   Bdny jest pogld organu podatkowego, e przychody z tytuu odsetek z lokat bankowych utrzymywanych przez spk osobow lub zwizanych z prowadzon jednoosobowo dziaalnoci gospodarcz s wyczone ze rda przychodw: pozarolnicza dziaalno gospodarcza. Sam fakt lokowania rodkw na lokacie bankowej nie przesdza o tym, e te rachunki, nie s utrzymywane w zwizku z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej. Liczy si tu bowiem sposb dysponowania rodkami pochodzcymi lub zwizanymi z dziaalnoci gospodarcz, a nie nazwa rachunku bankowego - orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Kielcach.
                   • 02.12.2010Wynagrodzenie wsplnika nie jest dla niego kosztem
                    Pytanie podatnika: Czy wynagrodzenie wsplnika spki cywilnej zatrudnionego na podstawie umowy o prac w spce cywilnej nie bdzie stanowio kosztw uzyskania przychodw tylko dla tego wsplnika w jakim wynosi jego udzia w spce, a bdzie stanowi koszt dla drugiego wsplnika (niezatrudnionego), czy rwnie dla drugiego wsplnika (niezatrudnionego) nie bdzie stanowio kosztu uzyskania przychodu?
                    • 30.11.2010Likwidacja spki jawnej a dalsza amortyzacja rodkw trwaych
                     W sytuacji likwidacji spki jawnej oraz przejcia rodkw trwaych bdcych jej wasnoci przez dotychczasowych wsplnikw, nie maj oni obowizku kontynuowania rozpocztej przez spk amortyzacji rodkw trwaych. Likwidacja spki jawnej prowadzi do zakoczenia jej bytu prawnego, a fakt e pozostay po niej majtek przypada do podziau wsplnikom tej spki, nie wiadczy ani o faktycznej kontynuacji jej dziaalnoci ani o zmianie formy prawnej tej dziaalnoci – orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Rzeszowie.
                     • 29.11.2010Pace pracownikw budetwki zostan w przyszym roku zamroone
                      Wynagrodzenia pracownikw budetwki pozostan w przyszym roku bez zmian. Zamroenie pac ominie nauczycieli. Nowe regulacje budetowe wpyn korzystnie na sytuacj osb niewidomych oraz studentw.
                      • 25.11.2010Zmiany w VAT: MF koczy z preferencjami dla aut z kratk
                       Ministerstwo Finansw opracowao i opublikowao na swojej stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarw i usug i ustawy o transporcie drogowym. Projekt ten zosta opracowany na podstawie zaoe do projektu ustawy przyjtych przez Rad Ministrw w dniu 9 listopada 2010 r. i zawiera m.in. propozycje zmian w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu samochodw oraz paliwa wykorzystywanego do ich napdu. Zakada on, e ju od 1 stycznia 2011 r. podatnicy nie odlicz penej kwoty podatku VAT od samochodw z tzw. kratk. Ponadto, cakowicie zniknie moliwo odliczenia paliwa uywanego do samochodw osobowych oraz innych pojazdw o dopuszczalnej masie cakowitej nieprzekraczajcej 3,5 tony.
                       • 25.11.2010Czym si rni samochd osobowy od komputera?
                        Interpelacja nr 18988 do ministra finansw w sprawie wprowadzenia przepisw ograniczajcych prawo podatnikw do odliczania 22-procentowej stawki podatku VAT od zakupu niektrych kategorii nowych aut
                        • 25.11.2010Nieodpatne przekazanie: Wycofanie pawilonu handlowego ze spki cywilnej
                         Pytania podatnika: 1. Czy w przypadku zaprzestania uywania i wycofania z dziaalnoci gospodarczej pawilonu handlowego czynno ta nie bdzie podlegaa opodatkowaniu podatkiem VAT? 2. Jeli czynno wycofania z dziaalnoci gospodarczej pawilonu handlowego bdzie podlegaa opodatkowaniu podatkiem VAT to wg jakiej stawki i od jakiej wartoci?
                         • 24.11.2010Amortyzacja zmniejsza koszty przy sprzeday samochodu
                          Pytanie podatnika: Czy niezamortyzowana warto samochodu w czci przewyszajcej rwnowarto 20.000 euro bdzie stanowia w momencie sprzeday koszt uzyskania przychodu oraz czy moliwe jest pomniejszenie wartoci pojazdu w momencie sprzeday proporcjonalnie do rnicy pomidzy jego cen nabycia a rwnowartoci 20.000 euro?
                          • 23.11.2010Sprzeda samochodu poleasingowego a przychd w PIT
                           Pytanie podatnika: Na podstawie umowy leasingu operacyjnego spka nabya 29 wrzenia 2006 r. i 29 stycznia 2007 r. samochody osobowe. Samochody byy i s wykorzystywane w spce do dziaalnoci opodatkowanej spki. Opaty leasingowe zaliczane byy do kosztw uzyskania przychodw w prowadzonej dziaalnoci. Wydatek na wykupienie uytkowanych samochodw nie by zaliczony do kosztw uzyskania przychodu. Samochody uytkowane w spce nie stanowiy rodkw trwaych w tej dziaalnoci. Czy sprzeda tych samochodw jest przychodem?
                           • 22.11.2010Przedsibiorcy zwlekaj ze skadaniem sprawozda finansowych
                            Zapytanie nr 7944 do ministra sprawiedliwoci w sprawie wykonywania obowizku skadania sprawozda finansowych do sdu rejestrowego
                            • 19.11.2010VAT od pojazdw firmowych – jest projekt ustawy
                             Od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2012 r. ma obowizywa ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu samochodw firmowych niebdcych samochodami osobowymi oraz paliwa wykorzystywanego do ich napdu – przewiduje najnowszy projekt nowelizacji ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug oraz ustawy z 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym. Zmiany dotycz take m.in. odliczenia VAT od wydatkw zwizanych z nieruchomoci wykorzystywan zarwno do celw prowadzonej dziaalnoci gospodarczej, jak i do celw prywatnych, a take rozliczania podatku przez podmioty zagraniczne wiadczce na terytorium Polski okazjonalne drogowe przewozy osb.  
                             • 10.11.2010Skutki podatkowe przeniesienia aportem zobowiza przedsibiorstwa do innego podmiotu
                              Wyczenie ze skadnikw majtkowych stanowicych przedsibiorstwo zobowiza zwizanych z tym przedsibiorstwem i przeniesienie tych skadnikw do innego podmiotu w formie aportu nie powoduje, e przedmiotem tego aportu przestaje by przedsibiorstwo - orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Warszawie.
                              • 05.11.2010Wnosisz aport do spki osobowej ? Teraz na pewno nie zapacisz podatku
                               Polskie prawo podatkowe ma to do siebie, e jest nieustannie nowelizowane. Co prawda w literaturze podkrela si rol stabilnoci prawa podatkowego jako jednego z filarw pewnoci obrotu i prawidowo funkcjonujcej gospodarki, ale zanim w mityczny stan osigniemy (o ile osigniemy go kiedykolwiek), czeka nas jeszcze sporo nowelizacji. Wszystko to oczywicie w trosce o nasze pastwo i jego obywateli.
                               • 02.11.2010NSA i delegacje: Podatnik powinien uprawdopodobi zwizek wyjazdw subowych z prowadzon dziaalnoci

                                Tezy informacyjne: I. W ramach swobodnej oceny dowodw na podstawie art. 233 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postpowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) w zwizku z art. 106 § 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postpowaniu przed sdami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wojewdzki sd administracyjny moe krytycznie podej do kadego dowodu zebranego przez organy podatkowe i do kadego twierdzenia na ich temat, ktre zostao sformuowane w kontrolowanej decyzji administracyjnej. II. Obowizek naoony na organy podatkowe przez art. 122 w zwizku z art. 187 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) nie ma charakteru bezwzgldnego, lecz musi uwzgldnia konstytucyjn zasad sprawiedliwoci wyraon w art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
                                • 02.11.2010Jak prawidowo dokona podatkowego zamknicia roku 2010?
                                 Konsekwencj zamknicia roku obrotowego 2010 jest obowizek sporzdzenia sprawozdania finansowego i ustalenia wyniku finansowego. Jednym z elementw sprawozdania finansowego jest rachunek zyskw i strat, w ktrym wynik finansowy wykazuje si w pozycji "Zysk (strata) brutto". Dla celw ustalenia wysokoci podatku dochodowego, nalenego za rok podatkowy objty sprawozdaniem finansowym, konieczne jest uzgodnienie wyniku finansowego firmy ustalonego w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowoci (lub MSSF) z wynikiem, jaki powinien zosta ustalony zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych (ustawy o CIT). Konieczno ta wynika z faktu, e pomidzy tymi dwoma wynikami powsta mog rozmaite rozbienoci, bdce konsekwencj odmiennych regulacji wynikajcych ze wspomnianych ustaw, dotyczcych choby rozpoznawania przychodw i kosztw jednostki (podatnika).
                                 • 22.10.2010Odliczenie VAT z faktur wystawionych na poprzedniego waciciela
                                  Pytanie podatnika: Zarzd Spki z o.o. planuje przej w zamian za udziay przedsibiorstwo osb fizycznych w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ktre jest obecnie prowadzone w formie spki cywilnej, bdcej podatnikiem podatku od towarw i usug, wykonujcym wycznie czynnoci opodatkowane. Moe si zdarzy sytuacja, e kontrahenci pomykowo bd wystawia faktury VAT, wpisujc, jako dane nabywcy - dane spki cywilnej, zamiast danych spki z o.o. Ponadto faktury „dotyczce kosztw spki cywilnej” mog wpywa z opnieniem ju do Spki z o.o. Czy spka z o.o. bdzie miaa prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawianych na spk cywiln bez koniecznoci wystawiania faktur korygujcych przez wystawcw faktur pierwotnych?
                                  • 21.10.2010Orzecznictwo: Uszkodzony samochd sprowadzony zza granicy – problemy z wycen
                                   Tezy: Pojcie "znacznego" odstpstwa od redniej wartoci rynkowej, do ktrej odwouje si przepis art.104 ust.8 u.p.a. nie zostao zdefiniowane w ustawie o podatku akcyzowym, tym samym przy ustalaniu jego znaczenia sign naleao do jego znaczenia jzykowego. Wedug Sownika jzyka polskiego (PWN CD 2000) "znaczny" to doc duy pod wzgldem liczby, natenia, pokany, niemay. Tym samym znacznym odstpstwem od rdniej wartoci rynkowej bdzie tylko takie odstpstwo, ktre jest do due (istotne).
                                   • 21.10.2010Sdzia zawodw sportowych to nie przedsibiorca
                                    Interpelacja nr 17705 do ministra finansw w sprawie kwalifikacji przychodw osiganych przez sdziw sportowych
                                    • 20.10.2010Opodatkowanie dochodw z udziaw w spkach – projekt zmian
                                     Doprecyzowanie zasad opodatkowania dochodw uzyskiwanych przez podatnikw podatkw dochodowych z tytuu udziau w spkach niebdcych osobami prawnymi, a take dostosowanie przepisw do prawa wsplnotowego – to cel projektu przyjtej przez rzd nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych oraz ustawy o zryczatowanym podatku dochodowym od niektrych przychodw osiganych przez osoby fizyczne.
                                     • 20.10.2010Odsetki od firmowej lokaty s przychodem z dziaalnoci
                                      Sam fakt lokowania rodkw na lokacie bankowej nie przesdza o tym, e te rachunki, nie s utrzymywane w zwizku z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej. Liczy si tu bowiem sposb dysponowania rodkami pochodzcymi lub zwizanymi z dziaalnoci gospodarcz, a nie nazwa rachunku bankowego. Zatem, osiganie przychodw z odsetek od lokat bankowych zaoonych przez przedsibiorc, na ktre przeznaczane bd rodki wykorzystywane w prowadzonej dziaalnoci, naley uzna za przychody uzyskiwane z w zwizku z wykonywan pozarolnicz dziaalnoci gospodarcz - orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Kielcach.
                                      • 19.10.2010W podr subow samochodem prywatnym
                                       Pytanie podatnika: Wnioskodawca zatrudnia pracownikw na umow o prac. Pracownicy posiadaj prywatne samochody osobowe, ktrymi udaj si w delegacje zlecone przez Wnioskodawc poza miejsce siedziby firmy, na podstawie polecenia wyjazdu subowego. Czy od obliczonej kwoty kilometrwki naley potrca podatek a uzyskany przychd przez pracownika wykazywa w informacji PIT-11?
                                       • 18.10.2010WSA: Nie ma obowizku kontynuacji amortyzacji po rozwizaniu spki jawnej
                                        Z uzasadnienia: Likwidacja spki jawnej prowadzi do zakoczenia jej bytu prawnego, a fakt i pozostay po niej majtek przypada do podziau wsplnikom teje spki, nie wiadczy ani o faktycznej kontynuacji jej dziaalnoci ani o zmianie formy prawej teje dziaalnoci. Zwizek o charakterze funkcjonalnym, jaki dostrzega organ podatkowy pomidzy odpisami amortyzacyjnymi dokonywanymi przez spk a jednoosobow dziaalnoci podatnika prowadzona przy wykorzystaniu przejtych od spki rodkw trwaych nie odpowiada adnej z przesanek z art. 22g ust. 12 i 13 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych obligujcych podatnika do kontynuowania rozpocztej przez poprzednika amortyzacji rodka trwaego.
                                        • 15.10.2010Godzina wyjazdu kierowcy – na co zwrci uwag
                                         Dokadna godzina wyjazdu kierowcy w tras – cilej: rozpoczcie pracy przez kierowc – ma istotne znaczenie w kwestii rozliczania czasu pracy. Wyjazd wczeniejszy niekiedy jedynie o 30 minut lub godzin moe powodowa do powane konsekwencje w tym zakresie, tworzc dodatkowe koszty po stronie pracodawcy oraz ograniczenia dotyczce liczby dopuszczalnych godzin do przepracowania.
                                         • 14.10.2010Internet w UE: Ronie liczba gospodarstw domowych z dostpem do sieci
                                          Jak wynika z badania Eurobarometr, w ramach ktrego 27 tys. gospodarstw domowych w caej UE zadano pytanie o korzystanie z internetu, telefonu i telewizji, coraz wicej Europejczykw podpisuje umowy na pakiety ze staym abonamentem, obejmujce szerokopasmowy dostp do internetu i telewizj cyfrow. Bardziej powszechny dostp do szerokopasmowego internetu oznacza, e wiksza liczba Europejczykw jest obecna w sieci, a 35 proc. korzysta z portali spoecznociowych. Niepokoj ich jednak kwestie kosztw, jakoci usug i bezpieczestwa, a take kwestia wolnoci w internecie.
                                          • 14.10.2010W 2011 r. zmalej korzyci z jednorazowej amortyzacji
                                           Maksymalna wysoko jednorazowego odpisu wynosi w 2010 r. 422 000 z, jednak w przyszym roku bdzie ona o wiele mniejsza i bdzie wynosi tylko 197 000 z. Ma to zwizek z kocem okresu obowizywania przepisw przejciowych, wprowadzonych ustaw z 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych (Dz. U. Nr 69, poz. 587). Zgodnie z ich brzmieniem w latach podatkowych rozpoczynajcych si w 2009 i 2010 r. obowizuje wysza kwota limitu jednorazowego odpisu amortyzacyjnego wynoszca 100 000 euro. Zatem od 1 stycznia 2011 r. limit ten, zgodnie z art. 22k ust. 1 ustawy o PIT (odpowiednio art. 16k ust. 7 ustawy o CIT) ponownie wyniesie 50 000 euro.
                                           • 13.10.2010Przeduanie si podry subowej w zwizku ze zdarzeniami niezalenymi od pracodawcy
                                            Polecajc pracownikowi wyjazd w podr subow, pracodawca z gry okrela czas jego trwania. W trakcie wyjazdu mog jednak wystpi zdarzenia powodujce automatyczne przeduenie si delegacji. Sytuacje te mog by uzalenione od decyzji pracodawcy, ale rwnie w peni od niego niezalene – zwizane z brakiem moliwoci powrotu pracownika w zakadanym terminie. W takich przypadkach delegacja ulega przedueniu do chwili faktycznego powrotu pracownika, a co za tym idzie, wiadczenia z tego tytuu przysugujce pracownikowi bd – niekiedy nawet znacznie – wysze.
                                            • 11.10.2010Konferencja Podatki 2010/2011 – ju od 13 padziernika 2010 r. w Warszawie
                                             W najblisz rod rozpoczyna si konferencja - Podatki 2010/2011 nowelizacja VAT, aktualne problemy w CIT oraz – w dniu specjalnym - bilansowe aspekty sprawozdania finansowego. Podzia konferencji na jednorodne tematycznie czci umoliwia kademu chtnemu uczestnictwo w wybranych dniach lub w caej konferencji. W pierwszym dniu konferencji, powiconym podatkowi VAT omwione zostanie m.in. najnowsze orzecznictwo ETS i sdw administracyjnych, praktyczne aspekty zmiany stawek podatku VAT i nowe zasady fakturowania. Nie zabraknie oczywicie obszernego omwienia planowanych zmian w podatku VAT i konsekwencji wynikajcych z nowego rozporzdzenia w sprawie kas rejestrujcych.
                                             • 11.10.2010Jak prowadzi ksigi rachunkowe?
                                              Ustawa o rachunkowoci wymaga, aby ksigi rachunkowe byy prowadzone w jzyku polskim. Ksigowania powinny by natomiast dokonywane w walucie polskiej. Poza tym jednostka powinna posiada dokumentacj opisujc przyjte przez ni zas ady (polityk) rachunkowoci.
                                              • 11.10.2010Podwyszenie kapitau zapasowego nie rodzi obowizku podatkowego
                                               Pytanie podatnika: Czy podwyszenie kapitau zapasowego przez wsplnikw w cigu roku 2009 powinno by traktowane jako zmiana umowy spki i opodatkowane podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych?
                                               • 08.10.2010Zmiany w PIT: Nowe regulacje dot. opodatkowania wsplnika spki osobowej
                                                Ministerstwo Finansw opublikowao na swojej stronie internetowej projekt ustawy, ktry ma na celu m.in. doprecyzowanie zasad opodatkowania dochodw uzyskiwanych przez podatnikw podatku dochodowego z tytuu udziau w spkach niebdcych osobami prawnymi. Projektowane zmiany w ustawie PIT eliminuj problemy interpretacyjne zwizane z brakiem precyzyjnych przepisw regulujcych te zasady, a ktre wynikaj w gwnej mierze z rnego statusu wasnociowego majtku spek osobowych (w spkach cywilnych wacicielami „majtku spki” s wsplnicy spki, natomiast w spkach osobowych prawa handlowego wacicielem tego majtku jest spka), a take braku podmiotowoci podatkowej tych spek przy jednoczesnym posiadaniu przez spki osobowe prawa handlowego podmiotowoci na gruncie prawa cywilnego.
                                                • 07.10.2010Podzia spki przez wydzielenie nie podlega PCC
                                                 Pytanie podatnika: Czy w sytuacji podjcia przez Zgromadzenie Wsplnikw spki z ograniczon odpowiedzialnoci uchwa w sprawach: a) podziau spki z o.o., b) wyraenia zgody na plan podziau spki z o.o., c) wyraenia zgody na tre umowy nowo zawizanej spki z o.o. (wydzielonej ze spki dzielonej) w konsekwencji, ktrych - po rejestracji podziau - powstanie nowa spka z ograniczona odpowiedzialnoci o kapitale zakadowym okrelonym w uchwale dziaowej, powstaje obowizek podatkowy w podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz czy notariusz sporzdzajcy protok z opisanej czynnoci zobowizany jest do pobrania od umowy spki nowo zawizanej tego podatku, obliczonego od wartoci kapitau zakadowego, wskazanego w zaakceptowanej treci umowy spki nowo zawizanej?
                                                 • 06.10.2010Czym tak naprawd jest rachunkowo?
                                                  Celem kadego rodzaju dziaalnoci gospodarczej jest osiganie zyskw. Zamierzone efekty mona jednak osign jedynie w sytuacji, gdy jest ona oparta na dokadnych danych dotyczcych wykorzystywanych zasobw, przebiegu procesw gospodarczych i osiganych wynikw. Niezbdne jest w tym przypadku stosowanie odpowiedniego systemu ewidencji gospodarczej. Jednym z nich jest wanie rachunkowo.
                                                  • 06.10.2010Wydatki na wynajcie samochodu za granic s limitowane
                                                   Pytanie podatnika: Czy Spka moe zaliczy do kosztw uzyskania przychodw wydatki z tytuu wynajmu samochodw osobowych dla potrzeb dziaalnoci gospodarczej przez pracownikw w trakcie zagranicznych podry subowych bez dokumentowania przebiegu pojazdu za pomoc ewidencji przebiegu pojazdu, wykazujc koszt uzyskania przychodu na zasadach oglnych, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 28 ] . [ 29 ] . [ 30 ] . [ 31 ] . [ 32 ] . [ 33 ] . [ 34 ] . [ 35 ] . [ 36 ] . [ 37 ] ... [ 42 ] nastpna strona »