Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

błąd pisarski

 • 05.11.2014Fiskus nie może surowo karać za oczywiste błędy pisarskie
  Z uzasadnienia: Nie można w sposób drastyczny karać podatnika, w stanie prawnym, który dopuszcza by sądy i organy mogą sprostować oczywiste błędy pisarskie. Jakkolwiek terminy określone w art. 34 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym mają charakter materialny i nie podlegają przywróceniu, to art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej nakłada na organy obowiązek wyjaśnienia stanu faktycznego, gdzie organy podatkowe, prowadząc postępowanie dowodowe, wiedząc o zaistniałej omyłce pisarskiej, ustaliły stan faktyczny i prawny w sposób wybiórczy i jednostronny, czym naruszyły art. 121 § 1 Ordynacji. Dodać należy, że skarżąca nie uszczupliła należności skarbu państwa.
  • 09.09.2014Korygowanie notą nazwy firmy na fakturze
   Z uzasadnienia: Z art. 106k ustawy VAT wynika a contrario, że notą korygującą mogą być poprawione, m.in. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy. W ten sposób ustawodawca dopuścił w powyższym przepisie możliwość wyeliminowania jakichkolwiek błędów pojawiających się na fakturze a dotyczących nabywców lub sprzedawców - także przez jej nabywcę - przez wystawienie noty korygującej. Takimi błędami, które można skorygować, będą zatem błędy powodujące, że w treści faktury zostanie omyłkowo wskazana osoba fizyczna lub prawna, która nie była stroną umowy sprzedaży. Błędami podlegającymi korekcie nie są tylko oczywiste omyłki pisarskie w imieniu, nazwisku, nazwie, adresie strony, bo takiego zastrzeżenia przepis ten nie zawiera.
   • 05.11.2012Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną a odpowiedzialność podatkowa małżonków
    Wyrok, o którym mowa w art. 52 § 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w sprawie ustanowienia rozdzielności majątkowej małżonków z datą wsteczną, wydany po zakończeniu postępowania podatkowego ostateczną decyzją adresowaną do obojga małżonków, ze względu na swój konstytutywny charakter nie stanowi okoliczności uzasadniającej wznowienie postępowania podatkowego na podstawie art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej; przepis ten uzależnia bowiem wznowienie postępowania od tego, że nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody powinny istnieć w dniu wydania decyzji, a nie wystąpiły po wydaniu tejże decyzji podatkowej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
    • 13.04.2012Długi podatkowe spadkodawcy a podatek od spadków i darowizn
     Spadkobierca podatnika nie ma obowiązku uregulowania jego długów podatkowych przed wydaniem decyzji organu podatkowego w tej sprawie. W przypadku dobrowolnej zapłaty zaległego podatku, kwota spłaconego podatku nie pomniejszy podatku od spadku. Zobowiązania podatkowe spadkodawcy nie mogą mieć bowiem wpływu na określenie wysokości podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 lutego 2012 r. (sygn. akt II FSK 1653/10).
     • 22.12.2010WSA: Aby odliczyć darowiznę na Kościół należy wpłacić pieniądze na konto
      "Odrębną ustawą" w rozumieniu art. 26 ust. 6d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jest m.in. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP. Od dnia 1 stycznia 2006 r. prawo do skorzystania z tzw. nielimitowanej ulgi podatkowej, polegającej na odliczeniu przez darczyńcę od podstawy opodatkowania całej kwoty darowizny pieniężnej na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, uzależnione jest od spełnienia nie tylko warunków określonych w art. 55 ust. 7 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, ale również - przez odesłanie zawarte w art. 26 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - od warunków wymienionych w art. 26 ust. 7 tej ostatniej ustawy. Odpowiednie stosowanie art. 26 ust. 7 oznacza, że warunkiem skorzystania z ulgi podatkowej, przewidzianej odrębną ustawą, polegającej na odliczeniu od dochodu (podstawy opodatkowania) darowizny, jest udokumentowanie wysokości darowizny dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny.
      • 29.12.2009Nota korygująca
       Wprawdzie jest to tylko moje subiektywne odczucie (niepoparte żadnymi badaniami), jednak postawię tezę (której nawet nie spróbuję udowodnić), że nota korygująca to dokument, który cały czas jest niedoceniany w obrocie gospodarczym, a którego powszechniejsze stosowanie pozwoliłoby uniknąć często niepotrzebnych sporów pomiędzy kontrahentami. Jak bowiem zachowuje się przeciętny podatnik, który otrzymał fakturę z błędem w nazwie, adresie czy NIP? Albo odsyła fakturę, żądając poprawnie wystawionej, albo zachowuje ją, jednocześnie występując z prośbą o przesłanie mu faktury korygującej.
       • 26.05.2009Zamówienia publiczne: Poprawienie omyłek w treści oferty
        Art. 87 ust. 2 Prawa zamówień publicznych daje zamawiającemu możliwość poprawienia niektórych omyłek w treści oferty wykonawcy. Ten lakoniczny, a zarazem niejasny przepis stwarza wiele problemów interpretacyjnych. Jak bowiem należy interpretować pojęcie oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej czy też innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującej istotnej zmiany w treści oferty? Część odpowiedzi na te pytania daje najnowsze orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej.