Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bank

 • 29.01.2006Interpretacja ŁUS-II-2-423/24/05/JB z dnia 25.04.2005 r. - Łódzki Urząd Skarbowy
  Pytanie podatnika: Czy opłaty stałe - roczne wypłacane na podstawie umowy know-how licencjonodawcy stanowią koszty uzyskania przychodu w danym roku, w którym konkretna opłata jest ponoszona?
  • 26.01.2006Interpretacja ŁUS-III-2-443/33/05/AMM z dnia 25.04.2005 r. - Łódzki Urząd Skarbowy
   Pytanie podatnika: Kiedy występuje obowiązek ewidencjonowania sprzedaży wysyłkowej za pomocą kasy fiskalnej?
   • 23.01.2006Różnice kursowe przy ustalaniu przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej
    Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych uznaje za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, obok kwot należnych z tytułu wykonywania tej działalności, także różnice kursowe będące wynikiem otrzymania przychodu w walucie obcej. W jakich sytuacjach różnice te mogą powstać i kiedy będą mieć wpływ na wysokość uzyskanego przychodu? Jak obliczać ich wartość? Poniższy artykuł ma na celu przybliżenie tego problemu.
    • 23.01.200631 stycznia 2006 r. – termin przesłania do ZUS informacji ZUS IWA za 2005 r.
     Płatnicy składek mają obowiązek przesłać do ZUS informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe w terminie do 31 stycznia danego roku za poprzedni rok kalendarzowy, a mianowicie za 2005 r. do 31 stycznia 2006 r. Poniżej prezentujemy krótki poradnik jak wypełnić formularz ZUS IWA opracowany na podstawie materiałów ZUS.
     • 17.01.2006Samochód wprowadzony do ewidencji - amortyzacja nie zawsze w koszt uzyskania przychodu
      Zakup samochodu osobowego i wprowadzenie go do ewidencji środków trwałych pozwala na zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z użytkowaniem i eksploatacją samochodu – oczywiście o ile pozostają one w związku z uzyskiwanymi przychodami. Są jednak sytuacje, w których amortyzacji samochodu nie będziemy mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
      • 17.01.2006Sprzedaż samochodu przedsiębiorcy – VAT, podatek dochodowy i podatek od czynności cywilno-prawnych
       Praktyka gospodarcza pokazuje, iż trudno jest prowadzić działalność gospodarczą w większych rozmiarach bez posiadania samochodów. Zazwyczaj pojazdy nabywane przez przedsiębiorców zaliczane są do środków trwałych i ujmowane w stosownej ewidencji i dlatego też niniejszy artykuł poświecony jest zagadnieniom związanym z samochodami będącymi środkami trwałymi. Należy bowiem wiedzieć, iż skutki podatkowe wywołuje nie tylko codzienne używanie samochodu (np. możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na naprawy i paliwo), ale również sprzedaż przez przedsiębiorcę samochodu używanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
       • 17.01.2006Amortyzacja samochodu używanego.
        Pytanie: W jaki sposób najszybciej amortyzować samochód zakupiony na giełdzie? Samochód jest już kilkuletni.
        • 15.01.2006Co to jest samochód osobowy
         Dla osoby nie związanej z rozliczaniem podatków w firmie pytanie postawione w tytule może wydać się nonsensowne. Jednak samochód w ustawie o podatku od towarów i usług może być innym samochodem niż samochód w ustawie o podatku dochodowym. Dlatego często przedsiębiorcy mając jeden samochód mogą się poczuć, jakby mieli dwa – bardziej osobowy dla celów VAT i nieosobowy dla celów podatków dochodowych.
         • 12.01.2006Korekta podatku naliczonego – rozliczanie podatku naliczonego metodą proporcji
          Obecnie obowiązująca Ustawa o podatku od towarów i usług (dalej: u. p. t. u.)1) przewiduje szereg sytuacji, w których podatnik powinien dokonać korekty podatku naliczonego2). Jednakże na potrzeby niniejszego artykułu zajmiemy się jedynie sytuacjami, w których podatnik podatku od towarów i usług wykonuje zarówno czynności opodatkowane tym podatkiem, jak i czynności zwolnione czy opodatkowane na zasadzie ryczałtu (czyli bez prawa do odliczeń).
          • 09.01.2006Aktualizacja Kalkulatora IP
           Informujemy, iż opublikowaliśmy nową wersję programu Kalkulator IP, oznaczoną numerem 4.6 z dnia 10.01.2006 r.
           • 08.01.2006Terminy przedawnień w prawie cywilnym – zestawienie i omówienie
            Niezwykle istotną instytucją dla całego obrotu gospodarczego i stosunków zobowiązaniowych w życiu codziennym jest instytucja przedawnienia, którą reguluje Kodeks cywilny (Dz. U. 1964.16.93 ze zm.).
            • 05.01.2006Interpretacja IIIUS.DPP2/44406/05/32/05 z dnia 25.04.2005 r. - Trzeci Urząd Skarbowy w Szczecinie
             Pytanie podatnika: Czy w świetle rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z ewidencjonowania w kasie rejestrującej, zgodnie z poz. 42 załącznika do rozporządzenia oraz analogii zawartej w poz. 49?
             • 04.01.2006Interpretacja US.PD/415/T-23/10/05 z dnia 18.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Tychach
              Pytanie podatnika: Czy prawidłowym jest jednorazowe zaliczenie w ciężar kosztów uzyskania przychodów miesiąca grudnia 2004 r. opłaty za roczne użytkowanie oprogramowania firmy XXX, poniesionej w dniu 17.12.2004 w kwocie 1995 USD, z więc wydatku w kwocie netto 6390,18 zł (data wystawienia faktury: 31.12.2004, data otrzymania faktury: 17.01.2005)?
              • 31.12.2005Poradnik ZUS. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.
               Celem niniejszej publikacji jest omówienie zasad dotyczących dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.O dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych możemy mówić:- w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń, tj. gdy dana osoba spełnia warunki do podlegania ubezpieczeniom społecznym z kilku tytułów i z jednego z nich ubezpieczenia mają charakter obowiązkowy, a z pozostałych tytułów - dobrowolny,- w przypadkach wymienionych w art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.Wyjaśnienia zawarte w poradniku dotyczą tej drugiej sytuacji.
               • 28.12.2005Zaktualizowane formularze NIP –opis zmian
                Jak już informowaliśmy od 7 stycznia zmianie ulegają niektóre formularze zgłoszeń identyfikacyjnych i załączników do nich. Do wyczerpania nakładu, nie dłużej niż do dnia 15 maja 2006 r. mogą być używane poprzednie wzory formularzy.
                • 27.12.2005Rozliczenie roczne - Przeliczanie przychodów i podatku w walutach obcych na złote
                 Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursów z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik, i mających zastosowanie przy kupnie walut. Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku, przychody przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych z dnia uzyskania przychodów, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.
                 • 27.12.2005Rozliczenie roczne - Odliczenie składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe
                  Podstawą prawną dokonywania odliczeń jest Art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
                  • 27.12.2005Przychody kapitałowe w zeznaniu rocznym
                   Od 1 stycznia 2004 r. zmienił się sposób opodatkowania dochodów kapitałowych i nastąpiło jego ujednolicenie. Dochody kapitałowe począwszy od 2004 r. opodatkowane są według stawki 19%. Przypomnijmy, że do końca 2003 r. np. odsetki od pożyczek, czy od wkładów oszczędnościowych były opodatkowane ryczałtowo według stawki 20%, natomiast podatek od dywidend wypłacanych wspólnikom spółek kapitałowych wynosił 15%.
                   • 27.12.2005Zwolnienia dochodów kapitałowych od podatku dochodowego
                    Dochody ze sprzedaży obligacji Skarbu Państwa i obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz akcji i innych papierów wartościowych kupionych na giełdzie
                    • 22.12.2005Interpretacja PP-406/15-2/AZ/05 z dnia 29.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Prudniku
                     Pytanie podatnika: Czy do liczenia proporcji o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wlicza się odsetki od lokat bankowych?
                     • 20.12.2005Rozliczenie roczne - Ulga na systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej w wyjaśnieniach izb i urzędów
                      Czy przeznaczenie środków wycofanych z kasy mieszkaniowej na spłatę kredytu bankowego, którego jestem współkredytobiorcą uprawnia do skorzystania z ulgi podatkowej? Kredyt został zaciągnięty przez mamę na mieszkanie do którego nie posiadam tytułu prawnego.
                      • 20.12.2005Rozliczenie roczne – Ulga na cele rehabilitacyjne w wyjaśnieniach urzędów skarbowych
                       Czy podlegają odliczeniu od dochodu wydatki na terapię psychologiczną i opiekę psychiatryczną dziecka, które nie ukończyło 16 roku życia, posiadającego Orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wad fizycznych?
                       • 20.12.2005Rozliczenie roczne - Wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego
                        Już po raz kolejny zdecydujemy o losie 1% podatku należnego, wykazanego w podatkowym zeznaniu rocznym. Możemy tę kwotę wpłacić na rzecz jednej lub wielu organizacji pożytku publicznego działających na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego. Pamiętajmy, że to nie jest ulga – te pieniądze i tak byśmy zapłacili. Warto jednak poświęcić chwilę czasu i wypełnić przelew.
                        • 20.12.2005Rozliczenie roczne - Ulgi związane z darowiznami dokonywanymi na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
                         Podstawę prawną dla ulgi stanowi Art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o pdof. Podstawę obliczenia podatku, po spełnieniu wymogów określonych w ustawie o pdof można zmniejszyć o kwoty darowizn przekazanych na cele:
                         • 20.12.2005Rozliczenie roczne - Darowizny w pytaniach i odpowiedziach
                          Pytanie: Mam zamiar odliczyć darowiznę na rzecz kościelnej osoby prawnej na działalność charytatywną. Mam pokwitowanie wpłaty pieniędzy na rachunek bankowy. Czy jeżeli nie otrzymam w terminie sprawozdania wymaganego przepisami będę musiał skorygować zeznanie i zapłacić odsetki za zwłokę? Czy mogą mnie spotkać jakieś dodatkowe sankcje?
                          • 20.12.2005Naczelnik umorzy, ale na wniosek
                           Ministerstwo Finansów opublikowało na swoich stronach internetowych komunikat w sprawie akcji nabytych przez pracowników Banku Handlowego i następnie zbytych. Ministerstwo stwierdza, że choć dochód uzyskany ze zbycia akcji pracowniczych nie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 52 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i podlegał opodatkowaniu wg skali podatkowej do końca 2003 r., a od stycznia 2004 r. wg stawki 19%.
                           • 14.12.2005Wydatki na oszczędzanie w kasie mieszkaniowej - realizacja praw nabytych - informacje ogólne
                            Podstawa prawna:
                            • 14.12.2005Ulga remontowa - Dwa mieszkania - dwa fundusze?
                             Pytanie: Jestem z mężem właścicielem mieszkania, w którym mieszkam oraz mieszkania, które kupiliśmy dla córki, w którym mieszka córka z mężem. Płacę fundusz remontowy za obydwa mieszkania. Czy mogę odliczyć od podatku kwoty funduszu remontowego za obydwa mieszkania ? Moim zdaniem mogę.
                             • 12.12.2005Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących
                              Tekst ujednolicony na dzień 27.12.2005 r. (bez załącznika – ten się nie zmienia i jest dostępny w tekście bieżącym).
                              • 11.12.2005Odliczenie i zwrot kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w 2006 r.
                               Rozporządzenie Ministra Finansów z 6 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących nie zmienia stanu dotychczas obowiązującego w kwestiach związanych z odliczeniem i zwrotem kwot wydatkowanych na zakup kas. A ponieważ w roku 2006 zobowiązanych do prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących będzie z pewnością więcej, przypomnimy, jakie obowiązują zasady.
                               • 07.12.2005Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości przyjęty
                                Zgodnie z komunikatem po posiedzeniu Rady Ministrów, które odbyło się 6 grudnia 2005 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości.
                                • 06.12.2005Interpretacja IIUS PBII/415-75/69148/05 z dnia 05.08.2005 r. - Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach
                                 Pytanie podatnika: Czy sposób wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, od dochodów uzyskanych w Wielkiej Brytanii przedstawiony przeze mnie jest prawidłowy?
                                 • 04.12.2005Ulga odsetkowa
                                  Jest to ulga dotycząca wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) na sfinansowanie własnych potrzeb mieszkaniowych - i jest to jedna z ulg mających skłaniać podatników do inwestycji budowlanych. Jej generalną cechą jest to, że dotyczy nowej substancji mieszkaniowej, czyli:
                                  • 04.12.2005Błędy w PIT 11/8B
                                   Ilościowo najwięcej zeznań przypada na podatników, którzy osiągają przychody ze stosunku pracy (często dodatkowo również z innych źródeł). Takie osoby otrzymują od płatników informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, sporządzone na formularzu PIT 11/8B.
                                   • 28.11.2005Tytuł wykonawczy - nie od razu po minięciu terminu
                                    Kiedy nie zapłacimy podatku w terminie, otrzymamy upomnienie. W upomnieniu zostaniemy wezwani do zapłaty zaległości w terminie 7 dni, pod rygorem wszczęcia egzekucji. W róznych miejscach kraju różnie bywa z wszczynaniem egzekucji. Są ośrodki które dają podatnikowi więcej czasu, w innych wszystko idzie jak w egzekucyjnym zegarku. Po ok. dwóch tygodniach otrzymamy upomnienie, a po dwudziestu kilku dniach do firmy zapuka komornik.
                                    • 23.11.2005Amortyzacja samochodu używanego
                                     Pytanie: W jaki sposób najkorzystniej (najszybciej) amortyzować samochód zakupiony na giełdzie? Samochód jest już kilkuletni.
                                     • 22.11.2005Jedna firma, kilka rachunków bankowych
                                      Pytanie: Czy osoba fizyczna prowadząca działalność może posiadać dwa rachunki firmowe(dwa różne banki)? Chodzi o to, że w pobliżu działalności jest placówka banku i wygodnie byłoby wpłacać utargi dzienne.
                                      • 19.11.2005Interpretacja D-2/415/2/2005 z dnia 02.03.2005 r. - Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie
                                       Pytanie podatnika: W roku 2003 uzyskaliśmy z Małżonką kredyt mieszkaniowy w banku. Składając rozliczenie roczne podatku za 2003 rok skorzystaliśmy z ulgi odsetkowej, oraz po wezwaniu okazaliśmy umowę kredytową wraz z dowodami wpłat oraz inne wymagane dokumenty. W przyszłości zamierzam zamienić zaciągnięty kredyt na kredyt w innym banku (tańszy kredyt) na spłatę kredytu mieszkaniowego. Fizycznie nie otrzymam pieniędzy z nowego kredytu a zostaną one automatycznie przelane na rzecz aktualnego kredytu.
                                       • 16.11.2005Interpretacja PD/415-29/05 z dnia 06.07.2005 r. - Pierwszy Urząd Skarbowy w Krakowie
                                        Pytanie podatnika: Czy odpisy amortyzacyjne od spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (mieszkania hipotecznego), będącego przedmiotem najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
                                        • 13.11.2005Samochód w firmie (1) – amortyzacja nie zawsze w koszt uzyskania przychodu
                                         Zakup samochodu osobowego i wprowadzenie go do ewidencji środków trwałych pozwala na zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z użytkowaniem i eksploatacją samochodu – oczywiście o ile pozostają one w związku z uzyskiwanymi przychodami. Są jednak sytuacje, w których amortyzacji samochodu nie będziemy mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
                                         • 13.11.2005Interpretacji prawa podatkowego NP/443-28/05/EK z dnia 14.11.2005 r. - Urząd Skarbowy w Krotoszynie
                                          Pytanie podatnika: Czy podatniczka może odliczyć ulgę z tytułu fiskalizacji kasy rejestrującej w wysokości 50% ceny zakupu kasy, nie więcej niż 2.500 zł, którą zakupiłaby obecnie, a ulgę odliczyła dopiero po fiskalizacji kasy po uzyskaniu limitu obrotu 20.000 zł w 2005 roku bądź w 2006 roku po uzyskaniu obrotów w wysokości 40.000 zł?
                                          • 08.11.2005Interpretacja PP/443-6/05/A z dnia 20.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Bochni
                                           Pytanie podatnika: Jakie skutki w podatku VAT wywołuje przekształcenie indywidualnej działalności w spółkę jawną?
                                           • 07.11.2005Termin powstania i zwrotu nadpłaty
                                            Nadpłatę stanowi uiszczone nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej świadczenie publicznoprawne, którego zapłata nastąpiła w związku z realizacją zobowiązaniowego stosunku prawnego. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) za nadpłatę uważa się kwotę:
                                            • 01.11.2005Interpretacja US I - 415/ 17 /2005 z dnia 04.07.2005 r. - Urząd Skarbowy w Łęczycy
                                             Pytanie podatnika: Podatnik w działalności gospodarczej wykorzystuje samochód marki Renault Laguna stanowiący środek trwały. Samochód został uszkodzony, a szkoda została naprawiona z polisy sprawcy. Firma, która zajmuje się naprawą uszkodzonych samochodów w dniu 8.06.2005 r. wystawiła fakturę określając w niej kwotę netto i podatek VAT. Podatnik wystąpił z zapytaniem, czy kwota netto stanowi przychód z działalności gospodarczej?
                                             • 23.10.2005Wyjaśnienie III/443-34/05 z 27.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Zgierzu
                                              Pytanie podatnika Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży wierzytelności własnej.
                                              • 19.10.2005Wstrzymanie wykonania decyzji
                                               Wniesienie odwołania od decyzji organu podatkowego nie wstrzymuje automatycznie jej wykonania – od 01.09.2005r. pojawiły się jednak wraz z nowelizacją Ordynacji podatkowej nowe możliwości.
                                               • 17.10.2005Wyjaśnienie III/443-23/05 z 03.03.2005 r. - Urząd Skarbowy w Zgierzu
                                                Pytanie podatnika Strona jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, rozpocznie od dnia 01.04.2005 r. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wynajmu, wypożyczania artykułów, kupna i sprzedaż. Podatnik zamierza nabyć grunt z przeznaczeniem do wynajmu. Zakup gruntu zostanie udokumentowany fakturą VAT ze stawką 22% i wprowadzony do ewidencji środków trwałych w nowej firmie. Podatnik pyta, czy w związku z zakupem gruntu będzie miał prawo do otrzymania zwrotu podatku w terminie 60 dni?
                                                • 15.10.2005Interpretacja I-1/415-1/05 z dnia 08.02.2005 - Urząd Skarbowy w Zgierzu
                                                 Pytanie podatnika Czy różnice kursowe dodatnie lub ujemne powstałe w wyniku kompensat należności z zobowiązaniami wobec jednego kontrahenta wyrażone w walucie EURO są uznawane za przychody i koszty podatkowe?
                                                 • 10.10.2005Obowiązki podatników podatku od spadków i darowizn
                                                  Podatnicy podatku od spadków i darowizn są zobowiązani do składania zeznań podatkowych o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem spadku, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku (jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w postaci powołania do spadku albo w postaci zapisu), praw do wkładów oszczędnościowych na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek jego śmierci, dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.
                                                  • 06.10.2005Interpretacja PB I 1/415/69/2005 (1) z dnia 14.04.2005 r. - Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza
                                                   Pytanie podatnika: Czy w przypadku odpłatnego zbycia papierów wartościowych, koszty uzyskania kredytu (prowizja banku), jak i odsetki od kredytu stanowią koszty uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy koszty te dotyczą kredytu wykorzystanego na zakup zbytych papierów wartościowych? Czy prowizje biura maklerskiego oraz koszty obsługi rachunku maklerskiego stanowią koszt uzyskania przychodu? Czy w celu ustalenia dochodu za rok podatkowy, w sytuacji posiadania rachunków w kilku biurach maklerskich możliwe jest kompensowanie strat i dochodów z tyt. odpłatnego zbycia papierów wartościowych?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 128 ] . [ 129 ] . [ 130 ] . [ 131 ] . [ 132 ] . [ 133 ] . [ 134 ] . [ 135 ] . [ 136 ] . [ 137 ] następna strona »