Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bank

 • 23.08.2006Skorzystaj ze zwrotu części kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej
  Pytanie: Od 1 września będę zmuszony zainstalować kasę fiskalną. Korzystam ze zwolnienia w podatku VAT, więc ulgi na zakup kasy nie odliczę od podatku. Czy mogę skorzystać z ulgi w inny sposób?
  • 20.08.2006Interpelacja nr 2799 do ministra finansów w sprawie zasad obliczania wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, których obroty ze sprzedaży w roku poprzednim przekroczyły 800 tys. euro
   Szanowna Pani Minister! W czasie dyżurów poselskich podnoszony jest problem różnej interpretacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej. Część urzędów skarbowych dostosowała się do interpretacji Ministra Finansów zawartej w piśmie z dnia 8 lutego 2006 roku, PBZ/WS-033-0503-2052/Z, z której wynika, że osoba prowadząca działy specjalne produkcji rolnej, która przekroczyła kwotę przychodu ze sprzedaży 800 tys. euro, wskazane w ustawie o rachunkowości, i jest zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych, winna płacić podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych.
   • 20.08.2006Ewidencja księgowa i podatkowa zaliczek w trakcie roku (2)
    W poprzednim odcinku omówione zostały niektóre zagadnienia podatkowe związane z zaliczkami wypłacanymi (otrzymywanymi) w trakcie roku. Dzisiaj o księgowaniu takich zaliczek.
    • 17.08.2006Ordynacja podatkowa po zmianach
     16.08.2006 r. weszła w życie nowelizacja Ordynacji Podatkowej i zmiany kilku innych ustaw, wynikające z ustawy z dnia 30.06.2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ustawa zmieniająca również bardzo niedawno została znowelizowana (Dz. U. Nr 143. poz. 1031 – z 10 sierpnia 2006 r.).
     • 16.08.2006Ewidencja księgowa i podatkowa zaliczek w trakcie roku (1)
      Celem niniejszego komentarza jest ukazanie księgowej ewidencji zaliczek u zaliczkobiorcy i zaliczkodawcy w trakcie roku przy zaliczce opiewającej na 100% należności, przy zaliczkach cząstkowych oraz przy zwrocie zaliczki.
      • 09.08.2006Pełna księgowość (2) – Aktywa i pasywa, sprawozdanie finansowe – co to takiego?
       Ukoronowaniem żmudnej pracy księgowych jest prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe, na które składają się: - bilans - rachunek zysków i strat - informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
       • 02.08.2006Interpelacja nr 4735 do ministra finansów w sprawie zasad potrącania kosztów uzyskania przychodów przez podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów
        W związku z różną interpretacją dokonywaną przez organy skarbowe oraz fachową literaturę w moim okręgu wyborczym, poniżej przedstawiam dwa zagadnienia i uprzejmie proszę o wyjaśnienie.
        • 26.07.2006Zaciągnięcie kredytu na potrzeby prowadzonej firmy bez zgody małżonka
         Przedsiębiorca, chcący zaciągnąć kredyt na potrzeby prowadzonej firmy, nie musi uzyskiwać na to zgody swojego małżonka. Sytuacja taka nie jest jednak całkiem obojętna z punktu widzenia majątkowych stosunków małżeńskich. Jak zatem przedstawia się, w przypadku braku tej zgody, kwestia odpowiedzialności majątkiem wspólnym, w jakim zakresie będzie on mógł zostać objęty egzekucją prowadzoną przez bank w razie niespłacenia kredytu? Poniżej postaramy się wyjaśnić te kwestie
         • 26.07.2006Udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego
          Pytanie podatnika: Kiedy urząd skarbowy może odmówić wydania na pisemny wniosek podatnika interpretacji, co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, a kiedy musi rozpatrzyć ww. wniosek merytorycznie?
          • 24.07.2006Zasady zwrotu podatku od towarów i usług czynnym podatnikom VAT
           Przepisy Ustawy o podatku od towarów i usług1) przewidują, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnikowi tego podatku przysługuje prawo do:a) obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy (zwrot pośredni) lub b) zwrotu różnicy na rachunek bankowy (zwrot bezpośredni)2).
           • 23.07.2006PKPP Lewiatan: Nadzór nad rynkiem finansowym - zła ustawa uchwalona
            21 lipca 2006 r. Sejm RP uchwalił ustawę o nadzorze nad rynkiem finansowym. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan ubolewa, że w trakcie prac parlamentarnych nie uwzględniono żadnej istotnej propozycji zmian zgłoszonej przez zainteresowane podmioty. Jest to sytuacja bez precedensu w historii prac Sejmu nad przepisami z dziedziny rynku finansowego.
            • 19.07.2006Zakup i sprzedaż przedmiotów na aukcjach internetowych organizowanych na serwerach zagranicznych (3) - przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą
             Sprzedaż towarów za granicę może nastąpić na trzy sposoby, jako:- sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju,- wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,- eksport; Należy zwrócić uwagę, iż fakturę w obrocie międzynarodowym można wystawić w dowolnym języku, w walucie określonej umową.
             • 17.07.2006Z kredytem i kupnem mieszkania nie warto czekać
              Podatnicy, którzy chcą odliczyć odsetki od kredytu mieszkaniowego, powinni zaciągnąć go przed końcem tego roku. Podobnie ci, którzy nie chcą płacić 19 proc. podatku od sprzedaży mieszkania – w tym przypadku z zakupem własnego lokum również warto się pospieszyć.
              • 16.07.2006Brak faktury i uznanie wydatku za koszt uzyskania przychodów
               Pytanie podatnika: Czy bez posiadanej faktury VAT potrącone przez Zamawiającego z należnego podatnikowi wynagrodzenia kwoty, (koszty wody, energii elektrycznej, usług ochrony placu budowy) mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, jeżeli powyższy fakt wynika z postanowień zawartej między stronami umowy, a Zamawiający z tytułu dokonanych potrąceń nie wystawił faktur VAT?
               • 16.07.2006Wyniki w gospodarce w maju 2006 r.
                Maj 2006 r. był kolejnym miesiącem, w którym umocniły się tendencje wzrostowe w gospodarce – wynika z informacji opracowanej przez Departament Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki. W porównaniu do ubiegłego roku odnotowano wzrost produkcji sprzedanej o 19,1 proc. Zwiększyła się produkcja budowlano-montażowa i sprzedaż detaliczna. Wzrosło o 3,1 proc. przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach. Stopa bezrobocia spadła do 16,5 proc. wobec 18,2 proc. przed rokiem.
                • 10.07.2006Ustalenie wartości początkowej wybudowanego zakładu wprowadzonego do ewidencji środków trwałych
                 Pytanie podatnika: Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą na zasadach ogólnych w formie spółki cywilnej. W październiku 2005 r. została zakończona prowadzona od 2002 r. budowa zakładu galanterii cukierniczej i pieczywa. Zakład został oddany do użytkowania i wprowadzony do ewidencji środków trwałych w październiku 2005 r. Wartość początkowa ustalona została zgodnie z kosztami jej wytworzenia. koszty udokumentowano fakturami. Amortyzacja odbywa się wg stawki 2,5%.Budowa zakładu sfinansowana została z kredytu udzielonego przez bank. W styczniu 2006 r. dokonano wyceny zakładu wg wartości rynkowej. Powyższy obowiązek nałożyła na kredytobiorców podpisana z bankiem umowa. Po dokonaniu wyceny wartość zakładu wzrosła o określoną kwotę. Czy o tę kwotę można zwiększyć wartość zakładu i amortyzować?
                 • 10.07.2006Interpelacja nr 2467 do ministra finansów w sprawie zwrotu podatku VAT likwidowanym spółkom
                  Pani Minister! Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia VAT należnego o kwotę podatku naliczonego od usług i towarów wykorzystanych do czynności opodatkowanych. W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest wyższa od podatku należnego, podatnik powinien otrzymać zwrot różnicy. Prawo zwrotu różnicy gwarantuje także art. 14 ust. 9 powołanej ustawy, który stanowi, że w przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest wyższa od kwoty podatku należnego, podatnikowi przysługuje prawo zwrotu różnicy z urzędu skarbowego. Niestety mało precyzyjne sformułowanie treści tego artykułu rodzi wątpliwości w praktyce i powoduje przyjmowanie błędnej interpretacji przez urzędy skarbowe.
                  • 09.07.2006MF w sprawie podatku od pożyczki
                   W związku z pojawiającymi się w mediach błędnymi informacjami na temat opodatkowania od 1 stycznia 2007 r. pożyczek udzielanych najbliższej rodzinie, Ministerstwo Finansów informuje, iż w obecnym stanie prawnym, umowa pożyczki co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych wg stawki 2%. Zwolnione z tego podatku są pożyczki do kwoty 9 637 zł zawierane między małżonkami, zstępnymi, wstępnymi, pasierbem, zięciem, synową, rodzeństwem, ojczymem, macochą i teściami. Jeżeli wartość pożyczki przekracza 9 637 zł w ciągu 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiła ostatnia pożyczka - strony czynności mają obowiązek zapłacić podatek w wysokości 2% od nadwyżki ponad 9 637 zł.
                   • 05.07.2006Zwrot podatku VAT
                    Pytanie: Jakie warunki muszę spełnić, by otrzymać zwrot różnicy podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy w terminie 25 dni?
                    • 03.07.2006Interpelacja nr 2202 do ministra finansów w sprawie propozycji zniesienia bądź zmiany podatku od oszczędności
                     Szanowna Pani Minister! Podatek od zysków z oszczędności, zwany popularnie podatkiem Belki, jest pobierany od 2002 r. Jest potrącany m.in. od odsetek z lokat i rachunków bankowych oraz zysków z inwestycji w fundusze inwestycyjne. Zyski z zakładanych lokat bankowych bieżących i oszczędności lokowanych w funduszach inwestycyjnych objęte są zryczałtowanym 20-procentowym podatkiem.
                     • 29.06.2006Sprowadzenie samochodu z kraju Unii Europejskiej w celu dalszej sprzedaży
                      Począwszy od 1.05.2004 r., Polska jest członkiem wspólnoty europejskiej, co w konsekwencji oznacza między innymi, iż Polska przystąpiła do jednego obszaru celnego, do którego należą pozostałe państwa Unii Europejskiej. Przepisy regulujące swobodę przepływu towarów, tj. jedną z czterech swobód podstawowych przewidzianych w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską – odznaczają się zatem bezpośrednią skutecznością, wyłączając działanie stojącego z nimi w sprzeczności prawa wewnętrznego naszego kraju i zmierzając jednocześnie do zlikwidowania utrudnień w przepływie towarów pomiędzy państwami członkowskimi. Innymi słowy – w obrocie pomiędzy Polską a innymi członkami Unii Europejskiej obowiązuje bezwzględny zakaz pobierania ceł i jakichkolwiek innych opłat wywołujących ten sam skutek co cła.
                      • 27.06.2006Korepetycje – opodatkowanie podatkiem dochodowym
                       Chciałabym zacząć udzielać korepetycji. Mam kilka wątpliwości. Czy zostanę uznana za osobę prowadzącą działalność gospodarczą? W jaki sposób mam opodatkować dochód podatkiem dochodowym? Czy grozi mi, że zostanę podatnikiem VAT?
                       • 25.06.2006Życiorys nowego Ministra Finansów
                        Paweł Wojciechowski z wykształcenia jest ekonomistą i doktorem nauk informatycznych. Kształcił się na uczelniach polskich i amerykańskich. Studiował na wydziale handlu zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w latach 1978-1982, wydziale ekonomii John Carroll University w latach 1984-1986, wydziale badań operacyjnych Case Western Reserve University w latach 1986-1991 i Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w latach 1993-1994. Ponadto w 1999r. ukończył studia podyplomowe z rachunkowości zarządczej w SGH, Warszawa. Jest autorem i współautorem publikacji oraz podręczników dotyczących funkcjonowania rynku finansowego.
                        • 25.06.2006Dyrektywa RoHS (Ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych) od 1 lipca 2006 r.
                         Od 1 lipca br. zacznie obowiązywać w Polsce Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/95/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS). Z nowymi przepisami w szczególności powinni zapoznać się producenci, eksporterzy, importerzy oraz firmy zajmujące się zbiórką i recyklingiem zużytego sprzętu. Od tego dnia bowiem przedsiębiorcy, których wyroby nie będą spełniały wymagań określonych w rozporządzeniu, nie będą mogli wprowadzać do obrotu swoich wyrobów.
                         • 22.06.2006Korzystanie z procedury szczególnej opodatkowania marży i rozliczanie podatku naliczonego metodą proporcji
                          Pytanie: W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się następującymi usługami: naprawą samochodów po wypadku (stawka VAT 22%), kupno i sprzedaż samochodów używanych (opodatkowanych systemem marży) oraz usługami pośrednictwa finansowego na rzecz banku, który kredytuje sprzedaż samochodów (stawka VAT zwolniona). Czy w związku z powyższym w rejestrze sprzedaży i deklaracji VAT należy wykazywać jedynie kwoty netto marży i podatku, czy też należy wykazywać również kwoty stanowiące cenę nabycia towaru używanego? Czy wyliczenie obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego, będącego podstawą ustalenia proporcji określonej w art. 90 ust. 2 należy pominąć wartość nabycia sprzedanych używanych samochodów osobowych?
                          • 21.06.2006RPO w sprawie sytuacji prawnej najemców sprywatyzowanych mieszkań zakładowych
                           Rzecznik Praw Obywatelskich nawiązał do wystąpienia do ówczesnego Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.06.2005 r., w którym wskazał na trudną, nieuregulowaną w przepisach prawa sytuację licznej grupy najemców byłych mieszkań zakładowych sprywatyzowanych przed dniem 7.02.2001 r. oraz odpowiedzi udzielonej z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury w dniu 18.08.2005 r. Rzecznik został poinformowany, że po uzgodnieniach z Ministrem Finansów uznano za zasadne podjęcie działań legislacyjnych dla stworzenia ustawowych mechanizmów wspierających działania gmin zmierzające do nabywania przez nie całych budynków zakładowych od podmiotów prywatnych przy założeniu jednak, że mechanizmy takie nie mogą opierać się na przyznaniu gminom roszczenia o nabycie takich budynków.
                           • 20.06.2006Wierzytelności nieściągalne w podatku dochodowym od osób prawnych
                            Do przychodów z działalności gospodarczej zalicza się m.in. wymagalne wierzytelności, choćby nieotrzymane. Generalną zasadą jest, że do kosztów uzyskania przychodów nie można zaliczać wierzytelności odpisanych jako nieściągalne. Od tej reguły są pewne wyjątki (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych; Dz. U. 00.54.654).
                            • 19.06.2006Interpelacja nr 15 do ministra finansów w sprawie zwłoki urzędów skarbowych dotyczącej zwrotu podatnikom nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym
                             Szanowna Pani Minister! Urząd skarbowy zwykle stara się jak najpóźniej zwrócić podatnikowi pieniądze, nawet jeśli już wie, że tego nie uniknie. Dla firm taka zwłoka oznacza często kłopoty finansowe. Zdarza się też, że odsetki od niesłusznie przetrzymywanych pieniędzy są wypłacane tylko częściowo albo w ogóle. Większe firmy mogą sobie pozwolić na czekanie i prowadzenie sporu, dla małych może to być koniec działalności.
                             • 18.06.2006Korzystanie z ulgi odsetkowej przez współkredytobiorców
                              Pytanie: Wraz z małżonkiem mam zamiar dokonać odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu budowlano-hipotecznego. Kredytobiorcą jestem ja, mój małżonek oraz moja matka. Dodam, że moja matka nie ponosi ciężaru spłaty kredytu, a tym samym nie spłaca odsetek. Całość spłaty odsetek ponoszę ja wraz z mężem. Jaką kwotę odsetek możemy odliczyć od dochodu? Czy będzie to cała kwota zapłaconych odsetek, czy też 2/3 tej kwoty?
                              • 18.06.2006Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego
                               Organ podatkowy, chcąc zapewnić skuteczność przyszłej egzekucji obowiązku podatkowego, może ustanowić jego zabezpieczenie. Ordynacja podatkowa przewiduje trzy jego sposoby: 1. zabezpieczenie na majątku (art. 33–33g); 2. hipotekę przymusową (art. 34–39) oraz 3. zastaw skarbowy (art. 41-46).
                               • 13.06.2006Członkowie najbliższej rodziny będą całkowicie zwolnieni z opodatkowania spadków i darowizn
                                Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, przedłożony przez ministra finansów. Proponowane zmiany zmierzają przede wszystkim do zmniejszenia obciążeń podatkowych oraz uproszczenia zasad rozliczania się z fiskusem jeśli chodzi o spadki i darowizny, jak również do obniżenia kosztów administrowania podatkami.
                                • 11.06.2006Udzielenie przez rodzica dziecku nieoprocentowanej pożyczki na zakup mieszkania
                                 Pytanie podatnika: Czy otrzymana nieoprocentowana pożyczka tworzy po stronie pożyczkodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                                 • 11.06.2006Wartość towarów handlowych zafakturowanych i wydanych nieistniejącemu podmiotowi posługującemu się sfałszowanymi dokumentami jako KUP
                                  Pytanie: W październiku 2005 r. sprzedałem materiały budowlane, wystawiając fakturę na podstawie przedstawionych przez kontrahenta dokumentów rejestrowych i wydając towar na podstawie przedstawionego potwierdzenia dokonania przelewu. Niestety pieniądze z tytułu sprzedaży towarów nie wpłynęły na moje konto. W toku dalszych ustaleń uzyskałem informację, iż firma kontrahenta od trzech lat nie istnieje, natomiast pieczęć banku widniejąca na potwierdzeniu przelewu jest fałszywa. Zawiadomiłem o sprawie policję, jednak prowadzone śledztwo nie doprowadziło do wykrycia sprawcy. Z powodu wyczerpania możliwości dalszego prowadzenia postępowania w tej sprawie prokuratura rejonowa orzekła o umorzeniu śledztwa. Czy mam prawo zaliczyć równowartość wcześniej zaewidencjonowanego przychodu do kosztów uzyskania przychodu?
                                  • 07.06.2006Interpelacja nr 2240 do ministra finansów w sprawie odmowy przez urzędy skarbowe zwrotu części odsetek od kredytu mieszkaniowego przy zmianie podmiotu kredytującego
                                   Zgodnie z przepisami ustawy o podatku osobowym od osób fizycznych od podstawy obliczenia podatku odlicza się faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. W ostatnich miesiącach na rynku utrzymuje się tendencja, w której konkurujące ze sobą o klienta banki proponują coraz korzystniejsze warunki zaciągnięcia kredytu na cele mieszkaniowe pod warunkiem przejęcia całości operacji, deklarując zrefinansowanie kredytu zaciągniętego w banku pierwotnym. Bardzo duża liczba inwestorów w celu obniżenia swoich wydatków w postaci odsetek od kredytu zmienia podmiot kredytujący i przenosi swoje zobowiązania do banku oferującego korzystniejsze warunki kredytowania.
                                   • 06.06.2006Unieważnienie decyzji nie rozwiązuje problemów
                                    Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego duże urzędy skarbowe zaczęły działać za wcześnie. To spowodowało, że wydały bezprawnie 11 tysięcy decyzji. Teraz fiskus musi zwrócić pieniądze.