Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bank

 • 14.11.2006Cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał
  Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2006 r. wyniosła 2557 zł.
  • 13.11.2006Zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania wydatkowanego na spłatę kredytu hipotecznego
   Pytanie podatnika: Czy wydatkowanie przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu hipotecznego, taksę notarialną, podatek VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz opłatę sądową korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od sprzedaży nieruchomości?
   • 12.11.2006Pełna księgowość i działy specjalne produkcji rolnej
    Interpelacja nr 4235 do ministra finansów w sprawie obowiązku zaprowadzenia przez osoby prowadzące działy socjalne produkcji rolnej ksiąg rachunkowych
    • 12.11.2006Wyjaśnienie MT do artykułu Gazety Wyborczej „Nasza ocena koalicji PiS - Samoobrona - LPR”
     W artykule pt. „Nasza ocena koalicji PiS - Samoobrona - LPR”, zamieszczonym w „Gazecie Wyborczej” z 10 listopada br. zostało zawartych szereg nieprawdziwych informacji, a mianowicie:
     • 12.11.2006Wsparcie Ministerstwa Gospodarki dla regionów
      - 75 nowych miejsc pracy dziennie powstaje w Specjalnych Strefach Ekonomicznych - powiedział minister gospodarki Piotr Woźniak podczas prezentacji raportu „Regiony – Miejsca pracy – Innowacje. Działania ministra gospodarki – 12 miesięcy”, 10 listopada br. w Ministerstwie Gospodarki
      • 09.11.2006Odszkodowanie za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej
       Pytanie: Czy jako płatnik powinnam pobrać i wykazać w informacji o dochodach PIT-11 podatek od postawionego do dyspozycji byłemu pracownikowi świadczenia z tytułu umowy o zakazie konkurencji w sytuacji, gdy świadczenie nie zostało przyjęte?
       • 07.11.2006RM wydała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na restrukturyzację w formie poręczeń i gwarancji
        Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na restrukturyzację w formie poręczeń i gwarancji, przedłożone przez ministra finansów. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania pomocy dla małych i średnich firm znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Przedsiębiorstwa będą mogły otrzymać pomoc na restrukturyzację w formie poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Środki na przyznaną pomoc będą pochodziły z Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Udzielenie pomocy nie będzie wymagało zgody Komisji Europejskiej, chyba że jej wysokość przekroczy równowartość 10 mln euro.
        • 07.11.2006Pomoc regionalna na wspieranie nowych inwestycji oraz tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją
         Na posiedzeniu Rady Ministrów, które odbyło się 07.11.2006 r., RM wydała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji oraz tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, w formie poręczeń i gwarancji, przedłożone przez ministra finansów.
         • 06.11.2006Informacja MF na temat posiedzenia Rady ECOFIN w Brukseli
          W dniu 7 listopada w Brukseli odbędzie się posiedzenie Rady UE ds. Ekonomicznych i Finansowych (ECOFIN). W spotkaniu weźmie udział Pan Jacek Dominik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.
          • 05.11.2006Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (2)
           Kontynuujemy omawianie zmian w ustawie o pdof. W poprzedniej części pisałem o zmianach dotyczących nieograniczonego i ograniczonego obowiązku podatkowego, o zakresie obowiązywania ustawy i o ewentualnych pułapkach związanych z realizowaniem umów o dzieło i umów zlecenia. Dzisiaj między innymi o nowej definicji samochodu osobowego, pojawieniu się w ustawie kategorii małego podatnika i kilku innych zmianach.
           • 30.10.2006Bezpłatne korzystanie z pomieszczeń przy realizacji umowy ze spółką francuską podlega opodatkowaniu
            Pytanie podatnika: 1. Czy przychody uzyskiwane z tytułu umowy o świadczenie przez podatnika usług na rzecz spółki francuskiej są przychodami z działalności gospodarczej i powinny być wykazywane odpowiednio w PIT-5L i PIT-36L łącznie z przychodami osiąganymi z tytułu sprzedaży detalicznej? 2. Czy obowiązującą ewidencją zdarzeń wymienionych w powyższym pytaniu jest podatkowa księga przychodów i rozchodów, czy też księga handlowa? 3. Czy bezpłatne korzystanie z pomieszczeń udostępnionych przez spółkę francuską podlega opodatkowaniu i w jakiej formie?
            • 29.10.2006Zwolnienie z podatku dochodowego przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego
             Pytanie podatnika: Czy na mocy art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega zwolnieniu od podatku przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przeznaczony na spłatę w całości zaciągniętego, przed dokonaniem zakupu tego lokalu, kredytu w PKO BP?
             • 26.10.2006Nabycie udziałów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
              Pytanie podatnika: Czy nabycie udziałów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w ten sposób, że dotychczasowi współwłaściciele nieruchomości zawierają umowę odpłatnego ustanowienia odrębnej własności 5 lokali na rzecz tylko jednego ze współwłaścicieli, a zapłata następuje poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności współwłaścicieli, spełnia przesłanki zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości aktem notarialnym z dnia 31.12.2002 r.?
              • 24.10.2006Skarga pauliańska – sposób na nieuczciwego dłużnika
               Możliwość otrzymania przez wierzyciela spłaty swojej wierzytelności obarczona jest ryzykiem niewypłacalności dłużnika. Niewypłacalność ta może mieć źródło w obiektywnych przyczynach, takich jak np. upadłość zobowiązanego, może jednak wynikać także z nielojalnego zachowania się dłużnika, który chcąc uchronić się przed egzekucją, wyzbywa się składników swojego majątku na rzecz osoby trzeciej. Na taką okoliczność, w celu ochrony interesów wierzyciela Kodeks cywilny wprowadził instytucję skargi pauliańskiej, której definicja zawarta została w art. 527 § 1 i nast. Istota jej zasadza się na tym, iż osoba trzecia, nie będąca podmiotem danego stosunku prawnego zawiązanego między dłużnikiem a wierzycielem, staje się zobowiązana wobec wierzyciela, w momencie gdy wystąpi on przeciwko niej z zarzutem lub powództwem związanym z dochodzeniem swoich roszczeń od dłużnika. A zatem wierzyciel, nie mogąc zaspokoić swojego roszczenia z majątku dłużnika, będzie mógł tego dokonać z majątku osoby trzeciej.
               • 23.10.2006Czy nieoprocentowana pożyczka od rodziny jest opodatkowana?
                Interpelacja nr 3836 do ministra finansów w sprawie interpretacji przez organy skarbowe przepisów podatkowych dotyczących nieoprocentowanych pożyczek udzielonych najbliższej rodzinie
                • 19.10.2006Fundusze strukturalne: Sejm uchwalił ustawę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
                 18 października 2006 roku, na 26 posiedzeniu, Sejm RP uchwalił ustawę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Podstawowym celem ustawy jest stworzenie ram prawnych, które usystematyzują sposób prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego.
                 • 19.10.2006Dotacje a VAT
                  Otrzymane dotacje, subwencje lub inne dopłaty o podobnym charakterze podlegają opodatkowaniu VAT, gdy bezpośrednio obniżają cenę towaru lub świadczonej usługi. Tak przynajmniej wynika z art. 29 ust. 1 Ustawy o VAT.Podstawą opodatkowania jest bowiem obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5 Ustawy o VAT. Obrót jest rozumiany jako kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Zarazem obrót ten zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze.Nie każda jednak dotacja zwiększy podstawę opodatkowania, a więc tym samym będzie objęta podatkiem VAT.
                  • 18.10.2006Opodatkowanie transakcji na rynku nieruchomości
                   Interpelacja nr 3919 do ministra finansów w sprawie projektu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawierającego zmiany w opodatkowaniu inwestowania na rynku nieruchomości oraz związanych z nim skutków społecznych
                   • 17.10.2006PARP: Zarządzanie ryzykiem walutowym w mojej firmie
                    W związku z obserwowanym w ostatnich miesiącach ogromnym zainteresowaniem przedsiębiorców tematyką zabezpieczania się przed ryzykiem walutowym Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż Warszawska Giełda Towarowa S.A. wraz z Alpha Financial Services Sp. z o.o. w porozumieniu z ośrodkami Krajowego Systemu Usług, przeprowadzać będą w najbliższym czasie cykl szkoleń pn. Zarządzanie ryzykiem walutowym w mojej firmie.
                    • 17.10.2006Opodatkowanie dotacji podatkami dochodowymi
                     Opodatkowanie dotacji wzbudza wiele wątpliwości podatników. W tym artykule zajmę się opodatkowaniem dotacji w zakresie obu podatków dochodowych.
                     • 17.10.2006Mieszkanie kupione taniej i sprzedane drożej a podatek dochodowy
                      Pytanie: Kupiłem mieszkanie w 2004 roku, za kwotę 80 000 zł. Przeprowadziłem w mieszkaniu różnego rodzaju remonty i mam możliwość jego sprzedaży za kwotę 180 000 zł. Ponieważ przeprowadzam się do innej miejscowości, kupię tam mieszkanie, za które zapłacę około 100 000 zł. Czy będę musiał zapłacić jakiś podatek? Czy mogę odliczyć wartość dokonanych remontów?
                      • 15.10.2006Ewidencja kosztów postępowania sądowego i windykacyjnego
                       1. Pojęcie kosztów postępowania sądowego i windykacyjnego. Jeżeli dłużnik nie spłaca swego zobowiązania, to wierzyciel ma trzy drogi do wyboru: albo sam windykuje należność albo korzysta - za stosownym wynagrodzeniem - z usług firmy windykacyjnej albo też sprzedaje wierzytelność (ze stratą) w/w firmie windykacyjnej. Jeżeli wierzyciel nie chce tanio sprzedać wierzytelności a starania firmy windykacyjnej nie przynoszą skutków, to kieruje sprawę na drogę sądową za pośrednictwem firmy windykacyjnej lub kancelarii prawnej, co w przypadku wygranej skutkuje możliwością komorniczego wyegzekwowania należności.
                       • 15.10.2006Opodatkowanie odsetek i dywidend otrzymywanych ze Szwajcarii
                        Pytanie podatnika: Jaką stawką opodatkowane są odsetki i dywidendy otrzymywane ze Szwajcarii przez rezydenta Polski?
                        • 12.10.2006Remont budynku letniskowego ze środków zgromadzonych w kasie mieszkaniowej
                         Pytanie podatnika: Dotyczy kwestii wydatkowania zgromadzonych w kasie mieszkaniowej oszczędności na przeprowadzenie prac remontowych w budynku mieszkalnym letniskowym.
                         • 11.10.2006Pełnomocnik w jednoosobowej działalności gospodarczej
                          Pełnomocnictwo to upoważnienie drugiej osoby do dokonania czynności prawnej, indywidualnie oznaczonej albo czynności określonych rodzajowo w imieniu lub na rzecz mocodawcy. Źródłem umocowania pełnomocnika jako przedstawiciela udzielającego pełnomocnictwa jest oświadczenie reprezentowanego.
                          • 09.10.2006Ewidencja księgowo - podatkowa odsetek cywilnych
                           1. Podstawa prawna naliczania odsetek. Odsetki są nieodłącznie związane ze świadczeniem głównym, co oznacza, iż roszczenie o odsetki wynika z tych samych podstaw prawnych, z których wynika roszczenie o świadczenie główne. Dlatego prawo pobierania odsetek może wynikać z czynności prawnej, z ustawy, z orzeczenia sądowego lub z decyzji innego właściwego organu. Wyróżniamy więc odsetki cywilne, do których zaliczamy: odsetki od zaciągniętych bądź udzielonych pożyczek i i kredytów, odsetki od lokat bankowych, odsetki od akcji i obligacji. Ponadto występują odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań, zarówno z obrotu prywatnego jaki z obrotu gospodarczego, które są również odsetkami cywilnymi. Odsetki cywilne stanowią wynagrodzenie za korzystanie z cudzych pieniędzy lub innych rzeczy oznaczonych rodzajowo, obliczane według przyjętej umownie lub ustawowo stopy procentowej w stosunku do wysokości kwoty, od której są pobierane i w zależności od czasu korzystania z cudzego kapitału lub innych rzeczy oznaczonych rodzajowo.
                           • 09.10.2006Nowelizacja ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych weszła w życie
                            - Fundusz Poręczeń Unijnych powstał przede wszystkim, aby uaktywnić naszych przedsiębiorców. Jego celem jest również poprawa wskaźników wykorzystania funduszy unijnych w Polsce – powiedział minister gospodarki Piotr Woźniak podczas konferencji prasowej z okazji wejścia w życie nowelizacji ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych, która odbyła się 9 października br. w Warszawie.
                            • 09.10.2006Interpelacja nr 3659 do ministra finansów w sprawie przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego
                             Szanowna Pani Minister! Art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350 z późniejszymi zmianami) przewiduje, iż podatnik tego podatku może przekazać na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego 1% swojego podatku poprzez dokonanie darowizny, którą następnie może odliczyć od należnego za dany rok podatkowy podatku dochodowego. Sposób obliczania i wpłacania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla organizacji pożytku publicznego jest skomplikowany i stanowi barierę dla osób, które chętnie wspomogłyby te organizacje, jednak ze względu na przyjęte rozwiązanie rezygnują z wpłacania 1% swojego należnego podatku dochodowego i wsparcia organizacji pozarządowych.
                             • 09.10.2006Pożyczka dla pracownika na zakup samochodu
                              Pytanie podatnika: Czy różnica między wysokością odsetek zawartych w umowie (umowa pomiędzy pracodawcą a pracownikiem), a odsetkami kredytów bankowych jest przychodem pracownika?
                              • 05.10.2006Towary zakupione przed rozpoczęciem działalności
                               Pytanie: Rozpoczynam działalność. Czy mogę przed jej rozpoczęciem dokonać zakupów towarów? Czy tak zakupione towary będę mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
                               • 04.10.2006Odliczenie podatku VAT przy wykonywaniu czynności nie podlegających opodatkowaniu oraz przy wykonywaniu czynności zwolnionych od podatku
                                W art. 86 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) ustawodawca zawarł ogólną zasadę dotyczącą prawa podatnika do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Otóż, najważniejszym warunkiem umożliwiającym skorzystanie przez podatnika z prawa do odliczenia podatku naliczonego od należnego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Zasada ta posiada jednak szereg wyłączeń.
                                • 03.10.2006Pełna księgowość (5) - Plan kont i jego rola
                                 Kolejnym zagadnieniem istotnym w praktyce księgowych prowadzących księgi handlowe jest plan kont. Celem dzisiejszego artykułu jest przedstawienie państwu problemów z tym tematem związanych. A w szczególności odpowiedź na następujące pytania: czym jest zakładowy plan kont, jakie jest jego zadanie, na kim ciąży obowiązek jego opracowania , jakie elementy winien zawierać?
                                 • 03.10.2006Interpelacja nr 3581 do ministra finansów w sprawie zmian w regulacjach prawnych dotyczących podatku od zysków
                                  Aktualnie na rynku usług kapitałowych praktycznie nie ma możliwości uzyskiwania dochodów, które nie wiązałyby się z koniecznością zapłacenia podatku, gdyż tzw. podatek Belki objął inwestycje, wpłaty i depozyty dokonane po 1 grudnia 2001 r. Dodatkowo wprowadzenie w styczniu 2004 r. tzw. podatku od giełdy umocniło ten stan rzeczy i implikowało, że nie ma dziś w Polsce inwestycji na rynku kapitałowym, które byłyby wolne od zobowiązań podatkowych.
                                  • 01.10.2006Interpelacja nr 3452 do ministra finansów w sprawie kwestionowania przez urzędy skarbowe prawa do obniżania podatku VAT należnego o podatek naliczony w sytuacjach, gdy kontrahent nie potwierdza odbioru faktury korygującej
                                   Rozumiem, że VAT fakturą stoi. Faktura powinna być kontrahentowi doręczona. Wtedy dopiero uznaje się, iż dostawa, dzieło, usługa zostały wykonane. Dostawca może wtedy odliczyć od podatku należnego podatek naliczony przy zakupie towarów od innego kontrahenta. Zdarzają się jednak przypadki, a takie nie są wcale rzadkie, że z różnych powodów dostarczoną fakturę należy skorygować. Ta też powinna być dostarczona za pokwitowaniem odbioru. Często następuje to na żądanie odbiorcy w związku z jego reklamacją dotyczącą np. ilości albo jakości wykonanego zobowiązania. Ale nawet wtedy odbiorca, często z bliżej nieokreślonych powodów, odmawia potwierdzenia odbioru faktury korygującej. W ten sposób uniemożliwia dostawcy - wystawcy faktury korygującej obniżenie obciążającego go podatku VAT.
                                   • 27.09.2006Ewidencja księgowa i podatkowa kar umownych
                                    1. Pojęcie i rodzaje kar umownych. Wierzyciel może zastrzec w umowie, celem wzmocnienia skuteczności umowy uchronienia się od skutków niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego przez dłużnika (z reguły nieterminowego wykonania świadczenia nienależytego pod względem jakości), że naprawienie szkody, z powodu nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego przez dłużnika następuje przez zapłatę przez niego określonej kwoty pieniężnej.
                                    • 26.09.2006Interpelacja nr 3397 do ministra finansów w sprawie obiegu w gospodarce bonów ˝Sodexho Pass˝
                                     Szanowna Pani Minister! W dniu 10 maja na zapytanie w sprawach bieżących dotyczące tej samej sprawy odpowiedzi udzielił mi sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Pietras. Nie mogę uznać tej wypowiedzi za zadowalającą. Dlaczego?
                                     • 21.09.2006Interpelacja nr 3343 do ministra finansów w sprawie rozważenia zmiany wykładni art. 113 ust. 1 oraz ust. 14 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług określających limit uprawniający do zwolnienia od podatku od towarów i usług
                                      Wielce Szanowna Pani Minister! Zgodnie obecną interpretacją ww. przepisów uprawnionymi do zwolnienia z podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2006 r. są podatnicy, których łączna kwota sprzedaży w roku 2005 nie przekroczyła 39 200 złotych, a więc kwoty ustalonej w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. Do zwolnienia nie ma więc zastosowania limit wyznaczony na rok 2005 w kwocie 43 800.
                                      • 20.09.2006Rezerwy jako koszt uzyskania przychodów
                                       Zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do katalogu elementów, które nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu, należą m.in. odpisy aktualizujące i rezerwy (art. 23 ust. 1 pkt 21 i 22, Dz. U. 00.14.176). Od tej generalnej zasady istnieją wyjątki, kiedy to zarówno rezerwy, jak i odpisy aktualizujące mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów.
                                       • 19.09.2006Pełna księgowość (4) - Przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi handlowe
                                        Dzisiaj zajmiemy się problematyką przejścia z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi handlowe. Jest to temat istotny dla przedsiębiorców, którym z tym problemem przyjdzie się zmierzyć 1 stycznia 2007, czyli dla tych, którzy z mocy przepisów prawa będą do tego zmuszeni oraz tych, którzy chcą uczynić to z własnej woli. Chciałabym, aby treść tego artykułu była pomocną w trakcie prac związanych ze zmianą prowadzonej formy rachunkowości. Dla przypomnienia wymienię grupy zobowiązane do zmiany formy prowadzonych ewidencji. Są to: osoby fizyczne, spółki cywilnych osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800.000 Euro.
                                        • 17.09.2006Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
                                         Minister Pracy i Polityki Społecznej Anna Kalata i Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Dariusz Rohde podpisali 15 września 2006 roku umowę o realizacji przez KRUS Poakcesyjnego Program Wspierania Obszarów Wiejskich, w części dotyczącej reformy administracyjnej KRUS
                                         • 13.09.2006Ewidencja księgowa i podatkowa WDT, WNT, importu i eksportu towarów, miejsce opodatkowania, fakturowanie, różnice kursowe - przykłady liczbowe i księgowe
                                          I. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów 1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - podatek VAT Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) to wywóz towarów z Polski do innego kraju unijnego w wykonaniu czynności opodatkowanych, w określonych ustawowo warunkach. Firma polska nie jest obciążona podatkiem VAT (0%), a przysługuje jej jeszcze prawo odliczenia VAT od zakupów służących WDT. Obciążonym podatkiem VAT z tytułu WDT jest nabywca unijny, dla którego transakcja jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów (WNT) w jego kraju ze stawką krajową. Polski dostawca – podatnik VAT UE podlega opodatkowaniu z tytułu WDT według stawki 0%, pod warunkiem, że w szczególności:
                                          • 10.09.2006Interpelacja nr 3126 do ministra finansów w sprawie opodatkowania zadań finansowanych w ramach Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej - ISPA
                                           Szanowna Pani Premier! Zwracam się do Pani Premier w kwestii opodatkowania zadań finansowanych w ramach Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej - ISPA. W jednostkach samorządu terytorialnego wiele kontrowersji i niejasności budzi problem uznania przez organy skarbowe i instytucje państwowe środków otrzymywanych na podstawie porozumień (umów) zawartych przed dniem 1 maja 2004 r. w ramach Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej (ISPA/Funduszu Spójności) do środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. W chwili obecnej organy skarbowe dokonują niekorzystnej dla podatników interpretacji zapisu treści § 6 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970 ze zm.).
                                           • 07.09.2006Firma w Polsce, miejsce zamieszkania za granicą
                                            Jestem polskim obywatelem, który na stałe zamieszkuje w Irlandii. Chciałbym założyć firmę usługową w Polsce, i powierzyć jej prowadzenie pełnomocnikowi (działalność nie wymaga koncesji i zezwoleń). Jakie formalności mnie czekają? Jakie podatki będę płacił w Polsce?
                                            • 06.09.2006Świadczenie pieniężne z tytułu wypadku przy pracy przyznane przez organ ubezpieczeń w Niemczech
                                             Pytanie podatnika: Dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych świadczenia pieniężnego z tytułu wypadku przy pracy, przyznanego przez organ ubezpieczeń w Niemczech.
                                             • 04.09.2006Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
                                              Pytanie podatnika: Czy 10% zryczałtowany podatek dochodowy można zapłacić od różnicy pomiędzy wartością mieszkania wyrażoną w cenie sprzedaży i kwotą wkłady mieszkaniowego wniesionego do spółdzielni?
                                              • 03.09.2006Pełna księgowość (3) - Urządzenia księgowe
                                               Dzisiejszy artykuł ma na celu usystematyzowanie wiedzy na temat urządzeń stosowanych w księgowości W naszej codziennej pracy coraz częściej posługujemy się komputerem i wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, że programy komputerowe wykorzystują urządzenia księgowe.
                                               • 31.08.2006ZUS na bieżąco przekazuje składki do OFE
                                                Zakład Ubezpieczeń Społecznych na bieżąco przekazuje do otwartych funduszy emerytalnych wszystkie należne i zidentyfikowane składki. Nieprawdą jest - jak napisał dziennik "Fakt" - że ZUS celowo wstrzymuje przekazywanie składek.
                                                • 28.08.2006Ochrona danych osobowych
                                                 Ochrona danych osobowych, nie tylko w Polsce, ale też i w skali międzynarodowej, jest bardzo młodą dziedziną prawa. Problematyka ta, w ramach dostosowywania naszego ustawodawstwa do wymogów unijnych, uregulowana została w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
                                                 • 23.08.2006Zajęcie konta bankowego przez komornika
                                                  Na podstawie umowy rachunku bankowego (art. 725-733 K.c. i art. 49-62 Prawa bankowego) banki prowadzą różnego rodzaju rachunki swoich klientów, zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych. Do najczęściej spotykanych należą dziś rachunki bieżące, pomocnicze, lokat terminowych czy też rachunki oszczędnościowe. Ogólną cechą prowadzonych przez banki rachunków jest ich charakter – umowy cywilnoprawnej, na mocy której posiadacz rachunku ma roszczenie o zwrot określonej kwoty środków prawnych.
                                                 • « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 129 ] . [ 130 ] . [ 131 ] . [ 132 ] . [ 133 ] . [ 134 ] . [ 135 ] . [ 136 ] . [ 137 ] . [ 138 ] ... [ 138 ] następna strona »