Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bank

 • 26.01.2007Sejm przyjął ustawę budżetową na 2007 rok
  Sejm przyjął większość senackich poprawek do ustawy budżetowej na rok 2007,w tym podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5% i przeznaczenie 40 mln na budowę Świątyni Opatrzności Bożej. 26 stycznia ustawa budżetowa trafi na biurko prezydenta, który z kolei ma 7 dni na jej podpisanie.
  • 24.01.2007Opłata skarbowa od czynności wykonywanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym oraz o drogach publicznych
   Stanowisko wspólne Ministerstwa Transportu oraz Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) w zakresie czynności wykonywanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym oraz o drogach publicznych.
   • 24.01.2007Ulgi podatkowe w 2006 i 2007 roku – porównanie (2)
    Kontynuujemy porównanie przepisów dotyczących ulg podatkowych, z których możemy skorzystać w rozliczeniu za 2006 rok i 2007 rok. Dzisiaj o darowiznach. 1 stycznia weszły w życie nowe regulacje, zwiększające nieco zakres darowizn, które będziemy mogli odliczać - ale dopiero w zeznaniu za 2007 r.
    • 18.01.2007Podatek od środków transportu w 2007 r.
     Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na: - osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych, - jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, - wszystkich współwłaścicielach (solidarnie) - jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, - poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności - w wypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego.
     • 17.01.2007Zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2007 roku.
      Zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych można podzielić na zwolnienia przedmiotowe (dotyczą określonych czynności) i podmiotowe (te odnoszą się do wskazanych w ustawie podmiotów i organizacji. W 2007 r. pozostaje większość zwolnień obowiązujących dotychczas, ale część zwolnień zlikwidowano, a dla części z nich zostały na nowo określone warunki, po spełnieniu których można ze zwolnienia skorzystać. Pojawiło się też nowe zwolnienie - pożyczek udzielanych w kręgu osób bliskich.
      • 17.01.2007Ja o kozie, Ty o wozie
       Interpelacja nr 5238 do ministra finansów w sprawie parapodatków nakładanych na obywateli Rzeczypospolitej Polskiej
       • 16.01.2007Kiedy spółka może pożyczyć bez podatku
        Pytanie podatnika: Czy zawarcie umowy odpłatnej pożyczki przez podatnika VAT prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą ze spółką z o.o., w której jest udziałowcem podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
        • 15.01.2007Podatek od czynności cywilnoprawnych – istotne zmiany w 2007 roku (1)
         Od pierwszego stycznia 2007 roku obowiązuje zmieniona w istotny sposób ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zmiany dotyczą przedmiotu opodatkowania, zwolnień i wyłączeń, ustalenia momentu obowiązku podatkowego, ustalenia podatnika podatku czy podstawy opodatkowania. W konsekwencji zmiany dotyczą również formularzy służących deklarowaniu podstawy i wysokości podatku od czynności cywilnoprawnych. Czytając znowelizowaną ustawę o PCC należy jednak mieć na uwadze, iż do czynności cywilnoprawnych z tytułu których obowiązek podatkowy w pcc powstał przed dniem 1 stycznia 2007 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
         • 15.01.2007Akcyza, komisy samochodowe i Europejski Trybunał Sprawiedliwości
          Interpelacja nr 5141 do ministra finansów w sprawie podwójnego płacenia przez właścicieli autokomisów podatku akcyzowego na auta sprowadzane z zagranicy
          • 10.01.2007Rozliczenie kosztów księgowych, podatkowych oraz podatku należnego i naliczonego VAT przez leasingodawcę – leasing operacyjny
           Leasingodawca jako finansujący w umowie leasingu operacyjnego (lub wynajmujący w umowie najmu lub wydzierżawiający w umowie dzierżawy) jeżeli w sensie księgowym kontroluje składnik majątkowy, to amortyzuje go i umarza. Jeżeli jest właścicielem, to dodatkowo uprawniony jest do amortyzacji podatkowej. Ponadto, o ile spoczywają na nimi inne obowiązki z tytułu umowy, może zaliczać wydatki związane z ich realizacja w koszty księgowe i podatkowe. Od tej w zasady istnieją pewne wyjątki, które omawiam w poniższym artykule.
           • 09.01.2007Nieodpłatne zniesienie współwłasności i opodatkowanie darowizny pieniężnej
            Pytanie: Moi rodzice noszą się z zamiarem przekazania nam (mi i mojej żonie) działki budowlanej przez nieodpłatne zniesienie współwłasności. Natomiast rodzice żony przekażą nam darowiznę pieniężną na budowę domu jednorodzinnego. Czy nieodpłatne zniesienie współwłasności pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej jest opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn? W jakiej wysokości darowizna pieniężna dokonana przez rodziców żony na rzecz córki i zięcia na budowę domu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?
            • 08.01.2007Minister sobie, a urzedy sobie
             Interpelacja nr 5068 do ministra finansów w sprawie właściwości miejscowej naczelników skarbowych i dyrektorów izb skarbowych
             • 04.01.2007PKPP Lewiatan: Co dalej ze wzrostem gospodarczym?
              Gospodarka utrzyma się w 2007 r. na ścieżce wzrostu. Problemem będzie jednak utrzymanie się na tej ścieżce w latach kolejnych. Będzie to niemożliwe jeśli Rząd i Sejm nie rozpoczną prawdziwej i rzetelnej pracy na rzecz rozwiązań wspierających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorstw, m.in. obniżenia pozapłacowych kosztów pracy, reformy systemu regulacji, reformy finansów publicznych, dokończenia prywatyzacji oraz zwiększenia efektywności systemu wykorzystania środków unijnych.
              • 03.01.2007Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
               Prawo pomocy jest związane z realizacją jednej z podstawowych zasad państwa prawa – prawa do sądu. Zapewnia ono, nawet osobom znajdującym się w ciężkich warunkach finansowych możliwość obrony swoich praw przed sądem administracyjnym. Przyznanie i zasady funkcjonowania prawa pomocy przed sądem administracyjnym reguluje rozdział 3 działu V ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.).
               • 02.01.2007Odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup akcji jako koszt uzyskania przychodu
                Pytanie podatnika: Czy kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży akcji jest zarówno prowizja, jak i odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup tych akcji pomimo, że do ostatecznego zakupu akcji wykorzystana została tylko część uzyskanego kredytu?
                • 01.01.2007MPiPS: Ułatwienia w dostępie do niderlandzkiego rynku pracy
                 Od 17 grudnia 2006 r. Królestwo Niderlandów zniosło – w kolejnych 16 sektorach działalności gospodarczej – obowiązek przeprowadzenia testu rynku pracy przy rozpatrywaniu wniosku o wydanie pozwolenia na pracę dla obywateli ośmiu nowych państw członkowskich UE. Oznacza to, że pracodawca niderlandzki chcący zatrudnić pracownika z nowego państwa członkowskiego nie musi już udowadniać, że na to miejsce pracy nie mógł znaleźć obywatela Holandii.
                 • 26.12.2006Odpisy amortyzacyjne przy zakupie oprogramowania
                  Pytanie podatnika: 1) czy odpisy amortyzacyjne dokonane od momentu rozpoczęcia używania licencji/programu stanowią koszty uzyskania przychodu tego właśnie okresu; oraz 2) czy wydatki poniesione na program po rozpoczęciu jego używania mogą dla celów podatkowych: a) powiększać wartość początkową licencji/programu, b) powinny być traktowane jako nowe wartości niematerialne i prawne, c) winny być traktowane jako koszty uzyskania przychodu okresu, w którym zostały poniesione?
                  • 26.12.2006Komunikat w sprawie likwidacji znaków opłaty skarbowej
                   Ministerstwo Finansów przypomina, iż zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635), od dnia 1 stycznia 2007 r. zapłata opłaty skarbowej będzie dokonywana jedynie gotówką lub bezgotówkowo. Co do zasady nie będzie już możliwe uiszczenie tej opłaty w formie znaków wartościowych.
                   • 20.12.2006Opłata skarbowa od 1 stycznia 2007 roku
                    Już za kilka dni przestanie obowiązywać dotychczasowa ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej. Zastąpi ją Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, opublikowana w Dz. U. Nr 225 z dnia 08.12.2006 r., poz. 1635, która wchodzi w życie 1 stycznia 2007 roku.
                    • 14.12.2006Dofinansowanie do zatrudnienia bezrobotnego
                     Do głównych zadań nałożonych na wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy przez ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.) należy promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa. Realizując te zadania urzędy te mogą udzielać przedsiębiorcom, spełniającym określone warunki, różnego rodzaju pomoc w celu zatrudnienia bezrobotnego. Obecnie obowiązujące przepisy przewidują różne formy wsparcia, jednakże w tym artykule postaram się zarysować tylko te instrumenty rynku pracy, z których może skorzystać przedsiębiorca prowadzący już działalność gospodarczą, czyli m.in.: refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy, jednorazową refundację kosztów z tytułu opłaconych składek ZUS, prace interwencyjne, roboty publiczne, staż czy przygotowanie zawodowe.
                     • 13.12.2006Liczy się data wpłaty środków na IKE
                      Interpelacja nr 4984 do ministra finansów w sprawie kwalifikowania wpłat na indywidualne konta emerytalne
                      • 12.12.2006Aktualizacja danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym NIP
                       NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej – to nieodzowny element kontaktów z fiskusem. Muszą go posiadać nie tylko przedsiębiorcy, ale i osoby fizyczne. Chcąc uzyskać NIP podatnik musi złożyć odpowiednie zgłoszenie identyfikacyjne. Dla osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą będzie to formularz NIP-1, dla spółek NIP-2, natomiast dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – NIP-3. Formularz NIP-3 wypełniają także wspólnicy spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych jeżeli prócz działalności w spółkach nie prowadzą innej działalności gospodarczej.
                       • 11.12.2006Zmiany w ryczałcie i karcie podatkowej od 1 stycznia 2007 r.
                        Od 1 stycznia 2007 r. wejdą w życie zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej ustawa o zpdof). Dla osób prowadzących działalność w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych zmiany oznaczają utratę możliwości opodatkowania działalności ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
                        • 10.12.2006Informacja MPiPS na temat składek emerytalnych wpłacanych do ZUS i OFE za okres lipiec 1999 – czerwiec 2006 r.
                         Przypomnijmy, że składka, która trafia do OFE, to 7,3 % podstawy wynagrodzenia. Składki stanowią podstawę kapitału emerytalnego, który w przyszłości posłuży do wykupienia emerytury. Kapitał emerytalny osoby, która jest członkiem funduszu, będzie nie tylko wynikał ze składek, jakie płaciła do OFE, ale również od tego, ile zrządzające funduszem powszechne towarzystwa emerytalne dla niego zarobiły. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej sprawdzilło, ile wynosił zarobek OFE inwestujących pieniądze od lipca’99 do czerwca’06.
                         • 10.12.2006Komunikat MF w sprawie praw nabytych do ulgi odsetkowej
                          W związku licznymi pytaniami dotyczącymi praw nabytych do tzw. ulgi odsetkowej, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż norma prawna gwarantująca prawa nabyte do uchylanej ulgi odsetkowej ściśle nawiązuje do brzemienia art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
                          • 07.12.2006Mandat karny
                           Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z późn. zm.) kto popełnia wykroczenie skarbowe musi liczyć, się z tym, że zostanie ukarany grzywną. Przy obecnym wynagrodzeniu minimalnym – 899, 10 zł – może wynieść ona nawet 17.982 zł. Górny limit grzywny może być jednak obniżony dla sprawcy czynów mniejszej wagi, za popełnienie których wystarczająca kara to grzywna nieprzekraczająca podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Urząd skarbowy może bowiem wystawić mandat karny, gdy nie zachodzi konieczność orzeczenia surowszej kary. Jednak nie każdy może liczyć na takie potraktowanie.
                           • 06.12.2006Zaliczki i deklaracje osób prowadzących działalność w 2007 r.
                            Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczą w dużym stopniu deklarowania dochodów osiąganych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz opłacania zaliczek na podatek dochodowy.
                            • 06.12.2006Sejm przyjął ustawę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
                             6 grudnia 2006 r., na 29 posiedzeniu, Sejm RP, po rozpatrzeniu poprawek zgłoszonych przez Senat RP, uchwalił ustawę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Podstawowym celem ustawy jest stworzenie ram prawnych, które usystematyzują sposób prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego.
                             • 05.12.2006Udzielanie odpłatnych pożyczek podmiotom krajowym i zagranicznym
                              Pytanie podatnika: Czy udzielanie pożyczek podlega opodatkowaniu podatkiem VAT oraz czy czynność ta na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, korzysta ze zwolnienia w opodatkowania, zarówno w przypadku gdy pożyczkobiorca jest polskim podmiotem - czynnym podatnikiem podatku VAT, jak również "podmiotem zagranicznym", posiadającym siedzibę poza terytorium kraju?
                              • 04.12.2006Amortyzować w grudniu czy styczniu (zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych - 4)
                               Obszerna nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza również zmiany w zasadach amortyzacji (analogiczne zmiany wprowadzane są do ustawy o pdop). Czy są to zmiany korzystne dla podatników? - dla części tak, dla części niekoniecznie.
                               • 04.12.2006Przepisy ustawy o pdof, dotyczące amortyzacji, w wersji obowiązującej od 1.1.2007 r.
                                W tekście wytłuszczoną czcionką zaznaczone są dodane lub zmienione przepisy w brzmieniu obowiązującym od 1.1.2007 r. Przepisy obowiązujące dotychczas bez wyróżnień.
                                • 03.12.2006Moment uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzenia za pracę
                                 Pytanie podatnika: Dotyczy momentu uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzenia za pracę.
                                 • 03.12.2006Gdy komornik sądowy naliczył zbyt dużo
                                  Po zakończeniu czynności egzekucyjnych komornik wydaje postanowienie, w którym ustala wysokość kosztów związanych z prowadzeniem egzekucji i przyznaje koszty zastępstwa adwokackiego bądź radcowskiego w tym postępowaniu. Kwoty te obciążają zobowiązanego i ściągane są od niego wraz z egzekwowanym roszczeniem. Jeśli dłużnik stwierdzi, że suma zawarta w postanowieniu jest zbyt wysoka i wykracza poza kwoty określone przez ustawodawcę, może złożyć skargę na czynności komornika. Jak jednak sprawdzić, ile w rzeczywistości powinien naliczyć komornik? Przeanalizujmy poszczególne składniki tych kosztów.
                                  • 29.11.2006ZFŚS w pytaniach i odpowiedziach (4)
                                   Pytanie: Czy wartość wypłaconej z ZFŚS zapomogi z tytułu urodzenia dziecka może być zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych?
                                   • 28.11.2006PKPP Lewiatan: Przedsiębiorstwa się rozwijają, ale za mało inwestują
                                    Wyniki przedsiębiorstw w pierwszych 9 miesiącach br. potwierdzają ich powrót na ścieżkę szybkiego wzrostu. Przychody tego sektora wzrosły o 14% w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, przy wzroście kosztów o 13,3%. Inwestycje firm wzrosły o ponad 24 proc., ale są wciąż niewystarczające w stosunku do rosnącego popytu. Jeśli potrzeby popytowe zaspokoi import, przedsiębiorstwa stracą udziały w rosnącym rynku.
                                    • 28.11.2006Koszty zakupu mieszkania
                                     Kupując mieszkanie należy liczyć się z tym, że oprócz ceny mieszkania i kosztów jego remontu, trzeba będzie ponieść także dość spore wydatki dodatkowe, związane z samą transakcją i z uruchomieniem ewentualnego kredytu. Zazwyczaj obciążają one kupującego, choć w pewnym zakresie można umówić się inaczej.
                                     • 28.11.2006Odliczenie w ramach ulgi odsetkowej odsetek od kredytu zaciągniętego w kolejnym banku na spłatę poprzedniego kredytu
                                      Pytanie: Na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych skorzystałem z odliczenia od dochodu wykazanego we wspólnym zeznaniu małżonków spłaconych odsetek od kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego. Czy mogę skorzystać z ulgi odsetkowej w sytuacji zaciągnięcia nowego kredytu na spłatę poprzedniego kredytu mieszkaniowego na korzystniejszych warunkach finansowych?
                                      • 27.11.2006ZFŚS w pytaniach i odpowiedziach (3)
                                       Pytanie: Czy pracodawca może wypłacić świadczenie urlopowe 2 razy w roku?
                                       • 27.11.2006Zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn
                                        Wśród wielu różnych zmian wprowadzonych do ustawy o podatku od spadków i darowizn ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (ustawa zmieniająca została właśnie podpisana przez Prezydenta RP) na plan pierwszy wybija się ta, która zwalnia od podatku od spadków i darowizn nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez określoną grupę osób.
                                        • 26.11.2006Nabycie w drodze spadku prawa do nieodpłatnego nabycia akcji pracowniczych PKO BP S.A.
                                         Pismo LK-834-9/LM/EO/2006-103 Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru z 12 kwietnia 2006 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie
                                         • 23.11.2006Pismo wiceministra Jerzego Kwiecińskiego ws. zwrotu niewykorzystanych transz dotacji EFS
                                          W nawiązaniu do komunikatu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z 15 listopada br. w sprawie zwrotu niewykorzystanych transz dotacji w ramach projektów współfinansowanych przez EFS z końcem roku budżetowego, na stronie serwisu informacyjnego MRR „Fundusze strukturalne” została opublikowana treść pisma podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Jerzego Kwiecińskiego do wszystkich beneficjentów projektów współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny:
                                          • 23.11.2006Resort uwzględni poprawki Lewiatana dotyczące telepracy
                                           Rząd przygotowuje poprawki do Kodeks pracy dotyczące telepracy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zobowiązało się do uwzględnienia postulatów partnerów społecznych, w tym także uwag zgłaszanych przez Lewiatana w przekazywanym Radzie Ministrów projekcie nowelizacji ustawy.
                                           • 22.11.2006ZFŚS w pytaniach i odpowiedziach (2)
                                            Pytanie: Na początku roku ustalono przeciętną planowaną liczbę zatrudnionych pracowników i naliczono na ten rok odpis na ZFŚS. W trakcie całego roku liczba osób zatrudnionych w firmie ulegała zmianom. Czy należy na koniec roku dokonać w związku z tym korekty odpisów na ZFŚS?
                                            • 21.11.2006Zakaz konkurencji
                                             Zawarcie z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji jest dla pracodawcy gwarantem lojalności pracownika wobec zakładu pracy, dochowania tajemnicy informacji, a przede wszystkim pewności, że pracownik nie narazi go na szkody. Działalnością konkurencyjną dla pracodawcy jest podejmowanie przez pracownika czynności, które pokrywają się przynajmniej częściowo z zakresem działalności pracodawcy. Zarówno formę, jak i rodzaje umów o zakazie konkurencji określa rozdział IIa w dziale IV ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.; dalej: k. p.).