Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

abolicyjny

 • 07.05.2015Prawo do obniżonej stawki odsetek podatkowych po korekcie deklaracji
  Teza: Przekształcenie istniejącego w trakcie roku podatkowego obowiązku uiszczenia zaliczek w obowiązek uiszczenia zobowiązania podatkowego za dany rok podatkowy, nie przekreśla możliwości zastosowania obniżonej stawki odsetek, o której mowa w art. 56 § 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), także wówczas, gdy podatnik skoryguje zeznanie roczne i ureguluje obciążające go w związku z tym zaległości z tytułu niezapłaconych w terminie płatności zaliczek na podatek.
 • 09.09.2014Abolicja składek ZUS nie dla emerytów i rencistów
  Interpelacja nr 26952 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie konieczności rozważenia rozszerzenia zakresu podmiotowego stosowania tzw. ustawy abolicyjnej
 • 03.04.2014Emerytura rolników do zmiany? Świadczenia dla dwuzawodowców
  Interpelacja nr 24412 w sprawie świadczeń emerytalnych dla tzw. dwuzawodowców.
 • 24.05.2012Zaległości podatkowe: Możliwość zastosowania obniżonych odsetek
  Obniżona stawka odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 56 § 1a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, wprowadzonym od 1 stycznia 2009 r. przez art. 1 pkt 11 lit. a ustawy z 7 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1318), ma zastosowanie również do odsetek należnych za okres poprzedzający 1 stycznia 2009 r., w przypadku złożenia, po tej dacie, prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
 • 05.02.2008Przedawnienie zaległości ZUS z lat 90-tych
  Interpelacja nr 5 do prezesa Rady Ministrów w sprawie drobnych przedsiębiorców, od których ZUS domaga się zapłacenia zaległości z lat 90.