Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

orzeczenia

 • 12.08.2020Orzekanie podczas epidemii. Wyduenie terminów a konieczno zwrotu zasiku
  Czy w przypadku osoby, która posiadaa orzeczenie wane np. do 30 kwietnia 2020 roku, a miaa nadal wypacany zasiek pielgnacyjny w oparciu o ww. ustaw, a obecnie dostarczya orzeczenie, z którego wynika, e nie wymaga staej lub dugotrwaej opieki lub pomocy innej osoby w zwizku ze znacznie ograniczonymi moliwociami samodzielnej egzystencji, musi ona zwróci zasiek wypacony w maju i czerwcu? - pyta pose w interpelacji do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
  • 06.08.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
   Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
   • 06.08.2020Ulga rehabilitacyjna:  Wydatki na zakup telefonu, komputera i zegarka mona odliczy
    Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej w odliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych podatniczka moe odliczy wydatki poniesione na zakup: telefonu (smartfona) komputera (laptopa) oraz zegarka (smartwatcha, które su do cigego monitorowania glukozy we krwi i uatwiaj leczenie cukrzycy u jej syna, chociaby przez moliwo zdalnego kontrolowania poziomu glikemii oraz podawania dziecku insuliny, co zwizane jest z uatwieniem czynnoci yciowych?
    • 06.08.2020[Szkolenie on-line] Delegowanie pracowników za granic - jak przygotowa si do rewolucyjnych zmian
     Ju od 31 lipca 2020 r. zaczynaj obowizywa nowe zasady delegowania pracowników do pastw Unii Europejskiej. Dla polskich pracodawców delegujcych pracowników za granic to najwiksze zmiany od czasu wstpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Zmiany w wikszoci s niekorzystne dla firm - na przykad skrócone zostaj maksymalne okresy delegowania, naoone zostaj równie nowe obowizki w zakresie koordynacji ubezpiecze. Unia Europejska przyja zmian dyrektywy dotyczcej delegowania pracowników, która od 31.07.2020 r. ogranicza swobod delegowania pracowników i podwysza koszty z tym zwizane. Niekorzystne zmiany przynosi te nowelizacja przepisów o koordynacji ubezpiecze spoecznych. 
     • 30.07.2020Przychody maonków z najmu w PIT-28 po rozwodzie
      Podatniczka we wrzeniu 2010 r. wspólnie z mem zawarli umow najmu czci mieszkania, stanowicego ich wspówasno majtkow. Mieszkanie byo wynajmowane w celu prowadzenia dziaalnoci najemcy. Zeznania podatkowe PIT-28 skadane byy przez oboje maonków. Od 11 lutego 2019 r. podatniczka jest rozwódk na podstawie prawomocnego wyroku sdu. Wraz z rozwodem nie zosta przeprowadzony podzia majtku dorobkowego maonków. Czy podatniczka bya zobowizana do zoenia zeznania PIT-28 za 2019 r.?
      • 27.07.2020Legislacyjne rzepy budz kontrowersje
       W ostatnich miesicach coraz bardziej widoczny jest trend wprowadzania tzw. legislacyjnych rzepów, czyli poprawek doczepianych do aktualnie procedowanych ustaw – alarmuj Pracodawcy RP. Eksperci tej organizacji twierdz, e takie poprawki, które wykraczaj poza zakres przedmiotowy danej ustawy, s sprzeczne z zasadami stanowienia prawa. Jednym z przykadów nowego podejcia jest przesunicie terminu wejcia w ycie tzw. podatku cukrowego.
       • 21.07.2020Dopuszczalne formy potwierdzenia odbioru faktury korygujcej
        Ustawodawca nie sprecyzowa, w jakiej formie nabywca ma dokona potwierdzenia odbioru faktury korygujcej. Potwierdzenie otrzymania przez nabywc towarów i usug faktury korygujcej, moe by dokonane w dowolnej formie. aden przepis nie okrela specjalnej formy, w jakiej potwierdzenie odbioru faktury korygujcej byoby wymagane. Istotne jest, aby sprzedawca towarów lub usug dla celów rozliczenia podatku nalenego od sprzeday posiada informacj, z której jednoznacznie wynika, e nabywca otrzyma faktur korygujc sprzeda.
        • 21.07.2020Podzia majtku wspólnego maonków po rozwodzie a podatek PIT
         Czy podatniczka jest zobowizana do zapacenia podatku dochodowego od wartoci caego majtku uzyskanego w wyniku ugodowego podziau majtku dorobkowego lub od wartoci caej nadwyki lub od wartoci poowy tej nadwyki (w wyniku podziau otrzymaa jedynie poow udziaów jej byego ma, bo pozostaa poowa przed podziaem i tak bya prawnie jej wasnoci) i czy w tej sytuacji ma znaczenie fakt, e rozwód nastpi w 2014 r., a podzia majtku w ramach ugody sdowej nastpi w 2020 r.?
         • 20.07.2020Dopuszczalne formy potwierdzenia odbioru faktury korygujcej
          Ustawodawca nie sprecyzowa, w jakiej formie nabywca ma dokona potwierdzenia odbioru faktury korygujcej. Potwierdzenie otrzymania przez nabywc towarów i usug faktury korygujcej, moe by dokonane w dowolnej formie. aden przepis nie okrela specjalnej formy, w jakiej potwierdzenie odbioru faktury korygujcej byoby wymagane. Istotne jest, aby sprzedawca towarów lub usug dla celów rozliczenia podatku nalenego od sprzeday posiada informacj, z której jednoznacznie wynika, e nabywca otrzyma faktur korygujc sprzeda.
          • 20.07.2020Podzia majtku wspólnego maonków po rozwodzie a podatek PIT
           Czy podatniczka jest zobowizana do zapacenia podatku dochodowego od wartoci caego majtku uzyskanego w wyniku ugodowego podziau majtku dorobkowego lub od wartoci caej nadwyki lub od wartoci poowy tej nadwyki (w wyniku podziau otrzymaa jedynie poow udziaów jej byego ma, bo pozostaa poowa przed podziaem i tak bya prawnie jej wasnoci) i czy w tej sytuacji ma znaczenie fakt, e rozwód nastpi w 2014 r., a podzia majtku w ramach ugody sdowej nastpi w 2020 r.?
           • 16.07.2020Darowizna jako sposób optymalizacji podatku od przychodów nieujawnionych
            Najwysz stawk podatku dochodowego, jak przewiduj polskie przepisy, jest 75% podatku od przychodów z nieujawnionych róde lub nieznajdujcych pokrycia w ujawnionych ródach. Stawka 75% to sankcja obciajca podatników ukrywajcych swoje dochody przed fiskusem.
            • 15.07.2020Darowizna jako sposób optymalizacji podatku od przychodów nieujawnionych
             Najwysz stawk podatku dochodowego, jak przewiduj polskie przepisy, jest 75% podatku od przychodów z nieujawnionych róde lub nieznajdujcych pokrycia w ujawnionych ródach. Stawka 75% to sankcja obciajca podatników ukrywajcych swoje dochody przed fiskusem.
             • 08.07.2020Odsetki ustawowe w 2020 r. – 3,6%, 5,6%, 8,1% czy 10,1%?
              Wysokoci odsetek ustawowych za opónienie w transakcjach handlowych od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., z uwagi na fakt, e stopa referencyjna na dzie 1 lipca 2020 r. wynosia 0,1%, to odpowiednio:  8,1% (tj. 0,1% + 8 punktów procentowych) w stosunku rocznym - w przypadku transakcji handlowych, w których dunikiem jest podmiot publiczny bdcy podmiotem leczniczym;  10,1% (tj. 0,1% + 10 punktów procentowych) w stosunku rocznym - w przypadku transakcji handlowych, w których dunikiem nie jest podmiot publiczny bdcy podmiotem leczniczym.  Co potwierdza obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie wysokoci odsetek ustawowych za opónienie w transakcjach handlowych (M.P. z 2020 r. poz. 610).
              • 07.07.2020Odsetki ustawowe w 2020 r. – 3,6%, 5,6%, 8,1% czy 10,1%?
               Wysokoci odsetek ustawowych za opónienie w transakcjach handlowych od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., z uwagi na fakt, e stopa referencyjna na dzie 1 lipca 2020 r. wynosia 0,1%, to odpowiednio:  8,1% (tj. 0,1% + 8 punktów procentowych) w stosunku rocznym - w przypadku transakcji handlowych, w których dunikiem jest podmiot publiczny bdcy podmiotem leczniczym;  10,1% (tj. 0,1% + 10 punktów procentowych) w stosunku rocznym - w przypadku transakcji handlowych, w których dunikiem nie jest podmiot publiczny bdcy podmiotem leczniczym.  Co potwierdza obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie wysokoci odsetek ustawowych za opónienie w transakcjach handlowych (M.P. z 2020 r. poz. 610).
               • 07.07.2020Czy poker online ma przyszo? Nawet po COVID-19 prognozy s ostronie optymistyczne
                Oprócz relatywnie wskiej grupy zdeklarowanych fanów z pewnoci niewiele osób ekscytuje si pokerem w ogóle, a pokerem online w szczególnoci. Tymczasem jest to sektor, którego obroty sigaj miliardów dolarów. Brana ju od kilku lat podlegaa wprawdzie pewnym turbulencjom, jako e wojn pokerowi w dotychczasowym ksztacie wyday USA, a obecnie epidemia koronowirusa odcisna – podobnie jak na wielu branach – swoje negatywne pitno. Jednak szeroko rozumiany przemys iGamming, w tym gry hazardowe, odnotowuj systematyczne zyski (warto netto szacowana na 138,7 mld USD w 2018 r. i 152,1 mld USD w 2019 r.). Dua w tym zasuga Izraela, który jest uznawany za wiatowego lidera w dziedzinie innowacji, a jego firmy i przedsibiorcy odgrywaj ogromn rol w sektorze gier online. To Isai Scheinberg, izraelsko-kanadyjski zaoyciel PokerStars, witryny pokera online, sprawi, i zainteresoway si nim miliony ludzi na caym wiecie.
                • 30.06.2020Jak zakoczy wspóprac pracodawcy z pracownikiem – przegld rozwiza
                 Zgodnie z obowizujcymi przepisami moesz zawrze z pracownikiem trzy rodzaje umów o prac:  umow o prac na okres próbny,  umow o prac na czas okrelony,  umow o prac na czas nieokrelony.  Jeli zatrudniasz pracownika na podstawie jednej z tych umów, to kada ze stron – zarówno pracodawca, jak i pracownik – moe wystpi z inicjatyw zakoczenia wspópracy. Obie strony maj te do dyspozycji kilka sposobów rozwizania umowy.
                 • 29.06.2020Jak zakoczy wspóprac pracodawcy z pracownikiem – przegld rozwiza
                  Zgodnie z obowizujcymi przepisami moesz zawrze z pracownikiem trzy rodzaje umów o prac:  umow o prac na okres próbny,  umow o prac na czas okrelony,  umow o prac na czas nieokrelony.  Jeli zatrudniasz pracownika na podstawie jednej z tych umów, to kada ze stron – zarówno pracodawca, jak i pracownik – moe wystpi z inicjatyw zakoczenia wspópracy. Obie strony maj te do dyspozycji kilka sposobów rozwizania umowy.
                  • 25.06.2020Dodatkowy zasiek opiekuczy
                   Uchwalona przez Sejm 19 czerwca br. ustawa [1] wprowadzia zmiany w przepisach o dodatkowym zasiku opiekuczym. Ustawa wesza w ycie 24 czerwca br. ale z moc obowizujc od 25 maja br.  Zgodnie z przepisami, ubezpieczonym - rodzicom dzieci w wieku do lat 8, które nie maj orzeczenia o niepenosprawnoci lub o potrzebie ksztacenia specjalnego - przysuguje dodatkowy zasiek opiekuczy:
                   • 24.06.2020Dodatkowy zasiek opiekuczy
                    Uchwalona przez Sejm 19 czerwca br. ustawa [1] wprowadzia zmiany w przepisach o dodatkowym zasiku opiekuczym. Ustawa wesza w ycie 24 czerwca br. ale z moc obowizujc od 25 maja br.  Zgodnie z przepisami, ubezpieczonym - rodzicom dzieci w wieku do lat 8, które nie maj orzeczenia o niepenosprawnoci lub o potrzebie ksztacenia specjalnego - przysuguje dodatkowy zasiek opiekuczy:
                    • 23.06.2020Od 1 lipca obowizuje nowa matryca stawek VAT
                     1 listopada 2019 r. weszy w ycie przepisy ustawy wprowadzajcej m.in. now matryc stawek VAT oraz wic informacj stawkow (WIS) (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1751 z pón. zm.). Nowa matryca stawek VAT miaa by stosowana od 1 kwietnia 2020 r., jednake termin ten zosta przesunity na 1 lipca 2020 r.
                     • 22.06.2020Od 1 lipca obowizuje nowa matryca stawek VAT
                      1 listopada 2019 r. weszy w ycie przepisy ustawy wprowadzajcej m.in. now matryc stawek VAT oraz wic informacj stawkow (WIS) (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1751 z pón. zm.). Nowa matryca stawek VAT miaa by stosowana od 1 kwietnia 2020 r., jednake termin ten zosta przesunity na 1 lipca 2020 r.
                      • 19.06.2020Sejm zajmie si emeryturami osób z rocznika '53
                       Przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (FUS) zostan dostosowane do wyroku Trybunau Konstytucyjnego z 6 marca 2019 r., który dotyczy czci urodzonych w 1953 r. kobiet. Rzdowy projekt nowelizacji w tej sprawie trafi ju do Sejmu. Zmiany bd szersze wzgldem wyroku TK i maj odnosi si take do mczyzn. Nowela moe mie bezporedni wpyw na niemal 130 tys. osób.
                       • 18.06.2020Sejm zajmie si emeryturami osób z rocznika '53
                        Przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (FUS) zostan dostosowane do wyroku Trybunau Konstytucyjnego z 6 marca 2019 r., który dotyczy czci urodzonych w 1953 r. kobiet. Rzdowy projekt nowelizacji w tej sprawie trafi ju do Sejmu. Zmiany bd szersze wzgldem wyroku TK i maj odnosi si take do mczyzn. Nowela moe mie bezporedni wpyw na niemal 130 tys. osób.
                        • 10.06.2020Koszty sdowe, czyli ile trzeba zapaci w sdzie
                         Na koszty sdowe w sprawach cywilnych skadaj si opaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnoszca pismo podlegajce opacie lub powodujce wydatki. Przez stron naley tu rozumie kadego uczestnika postpowania sdowego, w tym take wiadka, biegego i tumacza. Z kolei termin "pismo wnoszone do sdu" obejmuje równie skadany ustnie do protokou pozew, wniosek wszczynajcy innego rodzaju postpowanie lub inny wniosek, jeeli podlega opacie.
                         • 10.06.2020Wynagrodzenie wynikajce z osobistego zaszeregowania, czyli jakie?
                          Stawka osobistego zaszeregowania oznacza wynagrodzenie zasadnicze i ewentualny dodatek funkcyjny. Zatem, dla pracownika minimum wynagrodzenia, które musi on otrzyma, stanowi nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale i dodatek funkcyjny przewidziany przepisami dla zajmowanego przez niego stanowiska. Takiego zwizku z wynagrodzeniem zasadniczym nie wykazuj natomiast inne dodatkowe skadniki wynagrodzenia za prac, w tym dodatki: za prac w porze nocnej i za wysug lat oraz premie regulaminowe i nagrody. Dlatego te pojcie "wynagrodzenia wynikajcego z osobistego zaszeregowania" nie obejmuje tych dodatków - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                          • 09.06.2020Dodatkowy zasiek opiekuczy bdzie dostpny do 28 czerwca
                           Dodatkowy zasiek opiekuczy ma przysugiwa ubezpieczonym rodzicom od 25 maja do 28 czerwca 2020 r. Jak informuje Zakad Ubezpiecze Spoecznych, chocia wprowadzajca zmiany ustawa nie zostaa jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw, to rodzice dzieci do lat 8 mog ju skada wnioski o wypat dodatkowego zasiku opiekuczego za okres od 25 maja br. zarówno do ZUS, jak i do patników skadek.
                           • 08.06.2020Dodatkowy zasiek opiekuczy bdzie dostpny do 28 czerwca
                            Dodatkowy zasiek opiekuczy ma przysugiwa ubezpieczonym rodzicom od 25 maja do 28 czerwca 2020 r. Jak informuje Zakad Ubezpiecze Spoecznych, chocia wprowadzajca zmiany ustawa nie zostaa jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw, to rodzice dzieci do lat 8 mog ju skada wnioski o wypat dodatkowego zasiku opiekuczego za okres od 25 maja br. zarówno do ZUS, jak i do patników skadek.
                            • 02.06.2020Uomnoci postpowania nakazowego jako szczególnego trybu procedury karnej
                             Postpowanie nakazowe uregulowane w kodeksie postpowania karnego jest szczególnym trybem postpowania zastrzeonym dla spraw, w których prowadzone byo dochodzenie i w którym sd poprzestaje na orzeczeniu grzywny lub kary ograniczenia wolnoci. Cech charakterystyczn tego postpowania jest rezygnacja z rozprawy gównej i z udziau stron, albowiem sd orzeka wyrokiem nakazowym na posiedzeniu niejawnym, na podstawie materiaów dochodzenia i zebranych w nim dowodów. Sd moe wyda wyrok nakazowy, jeli okolicznoci czynu i wina oskaronego nie budz wtpliwoci.
                             • 01.06.2020Odsetki ustawowe w 2020 r. – 3,6%, 5,6%, 9,5% czy 11,5%?
                              Rada Polityki Pieninej, po posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 r., podja decyzj o obnieniu stopy referencyjnej NBP o 0,40 pkt proc., tj. do poziomu 0,10%. Uchwaa RPP w tej sprawie wesza w ycie 29 maja 2020 r. Od tego dnia zmieniaj si równie stawki odsetek ustawowych wynikajcych z Kodeksu cywilnego. Natomiast odsetki za opónienie okrelone w ustawie o przeciwdziaaniu nadmiernym opónieniom w transakcjach handlowych do 30 czerwca br. pozostaj bez zmian. Jakie obecnie funkcjonuj rodzaje odsetek i jaka jest ich wysoko w tym roku? Zobaczmy.
                              • 01.06.2020Stawka VAT na wykonaniu trwaej zabudowy meblowej - interpretacja ogólna MF
                               W sytuacji, gdy o uytkowych walorach wykonanej zabudowy meblowej decyduje trwae poczenie wykonanych na indywidualne zlecenie elementów zabudowy z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego (lokalu) w sposób uniemoliwiajcy jej przesunicie w inne miejsce, natomiast po demontau zabudowa ta jest niezdatna do uytku, wystpi kompleksowe wiadczenie, w którym elementem dominujcym jest usuga w zakresie modernizacji obiektu budowlanego. Dostawa towarów (komponentów meblowych) bdzie miaa zasadniczo charakter pomocniczy. W takich przypadkach usuga modernizacji bdzie opodatkowana stawk VAT w wysokoci 8%.
                               • 01.06.2020Stawka VAT na wykonanie trwaej zabudowy meblowej - interpretacja ogólna MF
                                W sytuacji, gdy o uytkowych walorach wykonanej zabudowy meblowej decyduje trwae poczenie wykonanych na indywidualne zlecenie elementów zabudowy z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego (lokalu) w sposób uniemoliwiajcy jej przesunicie w inne miejsce, natomiast po demontau zabudowa ta jest niezdatna do uytku, wystpi kompleksowe wiadczenie, w którym elementem dominujcym jest usuga w zakresie modernizacji obiektu budowlanego. Dostawa towarów (komponentów meblowych) bdzie miaa zasadniczo charakter pomocniczy. W takich przypadkach usuga modernizacji bdzie opodatkowana stawk VAT w wysokoci 8%.
                                • 28.05.2020Wyduenie okresu pobierania zasiku chorobowego z powodu epidemii
                                 W obecnej sytuacji, zwizanej z epidemi COVID-19, wiele osób zostao zmuszonych do wzicia zwolnie lekarskich z pracy. Niektóre osoby przebyway na takich zwolnieniach jeszcze przed epidemi i musz je wci przedua. Problem dotyczy szczególnie tych osób, które zbliaj si do 180 dnia pobytu na zwolnieniu. Czy w obecnej sytuacji nie naleaoby przeduy okresu przysugiwania takiego zasiku do czasu zakoczenia si pandemii? - zastanawia si pose w zapytaniu do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                                 • 26.05.2020WSA. Ryczat od najmu: Licz si obiektywne kryteria a nie zamiar podatnika
                                  Ocena, czy wynajmowane lokale stanowi skadniki majtku zwizane z dziaalnoci nie jest determinowana wol czy zamiarem podatnika, ale spenianiem lub niespenieniem obiektywnych kryteriów pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej. Jeeli zatem okrelona dziaalno polegajca na wynajmie lokali, take mieszkalnych, niewprowadzonych do ewidencji rodków trwaych, wykazuje cechy zarobkowoci i cigoci, a przede wszystkim zorganizowania, wiadczy to o prowadzeniu przez podatnika dziaalnoci gospodarczej z wykorzystaniem tych skadników majtkowych bez wzgldu na to, czy sam podatnik w taki sposób rozumie i kwalifikuje swoj dziaalno.
                                  • 20.05.2020Tarcza antykryzysowa 3.0: Bezpieczne przywracanie normalnej pracy sdów
                                   W Dzienniku Ustaw z 15 maja br. zostay opublikowane podpisane przez Prezydenta RP przepisy Tarczy antykryzysowej 3.0. Zaczyna si bezpieczne „odmraanie” pracy sdów, czemu su przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwoci rozwizania. Przywróc one stronom postpowa dostp do wymiaru sprawiedliwoci jako jednego z fundamentów funkcjonowania pastwa.
                                   • 20.05.2020Cesja praw z umowy deweloperskiej a VAT
                                    Sprzeda lokalu mieszkalnego, co do zasady, podlega 8-procentowej stawce VAT. W opinii orzecznictwa analogiczn stawk naley zastosowa do transakcji przeniesienia praw i obowizków z przedwstpnych umów deweloperskich/umów przedwstpnych nabycia lokali mieszkalnych. W praktyce wystpuje jednak równie grupa interpretacji indywidualnych prawa podatkowego, które stoj na stanowisku przeciwnym, i zawarte umowy cesji to usuga, a nie dostawa towaru.
                                    • 19.05.2020Zasady i tryb skadania zaalenia od postanowienia w sprawie podatkowej
                                     W toku prowadzonego postpowania organy podatkowe mog wydawa rónego rodzaju postanowienia. Maj one w wikszoci charakter porzdkujcy postpowanie, tzn. wyraaj decyzje organu odnonie do okrelonych zdarze w ramach postpowania, nie wpywajc na jego merytoryczne rozstrzygnicie. Rozstrzygnicia organu podatkowego mog by zaskarane, co daje wyraz zasadzie dwuinstancyjnoci postpowania. Na postanowienia organu podatkowego suy specjalny rodek zaskarenia – zaalenie, z którego mona skorzysta, o ile ustawa tak stanowi.
                                     • 15.05.2020Obowizki BHP przedsibiorcy wobec zleceniobiorcy czy samozatrudnionego
                                      Obowizki okrelone w art. 207 § 2 Kodeksu pracy (w szczególnoci ochrona zdrowia i ycia pracowników) stosuje si odpowiednio do przedsibiorców niebdcych pracodawcami, organizujcych prac wykonywan przez osoby fizyczne na innej podstawie ni stosunek pracy jak te przez osoby prowadzce na wasny rachunek dziaalno gospodarcz. Jednoczenie przepisy KP nie nakadaj na tych przedsibiorców obowizku np. zapewnienia odziey i obuwia roboczego ani rodków ochrony indywidualnej, czy te przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego w sposób wyrany.
                                      • 14.05.2020Tarcza Finansowa PFR - pytania i odpowiedzi
                                       Przedstawiamy list odpowiedzi na pytania, które mog pojawia si w odniesieniu do Programu rzdowego dotyczcego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro-, maych i rednich przedsibiorstw w zwizku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Polsce w ramach rzdowej Tarczy Antykryzysowej.
                                       • 14.05.2020Tarcza Finansowa PFR - pytania i odpowiedzi
                                        Przedstawiamy list odpowiedzi na pytania, które mog pojawia si w odniesieniu do Programu rzdowego dotyczcego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro-, maych i rednich przedsibiorstw w zwizku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Polsce w ramach rzdowej Tarczy Antykryzysowej.
                                        • 08.05.2020NSA. Udokumentowanie darowizny: Brak konta nie moe pozbawi zwolnienia
                                         Dla skorzystania ze zwolnienia podatkowego kluczowe jest udokumentowanie transferu pieninego skadnika majtku darczycy do majtku obdarowanego. Tylko bowiem w ten sposób zapewni si bezpieczestwo obrotu, poprzez wyeliminowanie prób dokonania wpaty na rzecz samego siebie rodków niewiadomego pochodzenia i nadania tej czynnoci pozoru wykonania umowy darowizny. Jeeli podatniczka bya swoistym wyrczycielem woli swojej matki, która z przyczyn osobistych nie moga przedmiotowej czynnoci dokona osobicie to ustawowe kryteria do otrzymania ulgi zostay w tym konkretnym przypadku spenione - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                         • 04.05.2020Odbiór faktury korygujcej mona potwierdzi e-mailem
                                          Czy w przypadku otrzymania drog mailow potwierdzenia odbioru wiadomoci mailowej lub odesania przez nabywc maila z potwierdzeniem otrzymania faktury korygujcej, która w zaczeniu zawieraa faktur korygujc w formacie pdf, naley uzna, e podatnik posiada potwierdzenie otrzymania faktury korygujcej przez nabywc towaru lub usugobiorc, dla którego wystawiono faktur, uprawniajce do obnienia podstawy opodatkowania?
                                          • 29.04.2020NSA. Blokada rachunku na 72 godziny podlega kontroli
                                           Zgodna z konstytucyjnymi zasadami wykadnia i analiza treci art. 119zv § 1 i art. 119zw § 1 Ordynacji podatkowej prowadzi do wniosku, e przesanki tzw. krótkiej blokady rachunku podlegaj kontroli sdowo-administracyjnej na podstawie art. 134 § 1 w zw. z art. 135 Prawa o postpowaniu przed sdami administracyjnymi w przypadku zaskarenia postanowienia Szefa KAS w przedmiocie przeduenia teje blokady na czas oznaczony.
                                           • 27.04.2020WSA. Faktura za WNT otrzymana z opónieniem a moment odliczenia VAT
                                            Przepisy art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b i ust. 10i ustawy o VAT uzna naley za sprzeczne z zasadami ustawodawstwa unijnego i powszechnie akceptowanym sposobem jego wykadni. Regulacje te w brzmieniu obowizujcym od 1 stycznia 2017 r., w zakresie w jakim przesuwaj w czasie prawo do odliczenia podatnikowi, który speni wszystkie materialnoprawne warunki odliczenia a nie dochowa jedynie formalnych warunków odliczenia (nie z wasnej winy i nie z chci oszustwa) powoduj skutek w postaci koniecznoci zapaty odsetek od powstaej w tych warunkach zalegoci podatkowej - tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sdu Administracyjnego w odzi.
                                            • 23.04.2020Badania i szkolenia pracowników - stanowisko GIP
                                             Stanowisko Gównego Inspektora Pracy z dnia 20 kwietnia 2020 r. w zakresie: utraty mocy Stanowiska GIP z dnia 1 kwietnia 2020 roku;  wejcia w ycie przepisów dotyczcych profilaktycznych bada lekarskich pracowników i przeprowadzania szkole w dziedzinie bezpieczestwa i higieny pracy.
                                             • 22.04.2020Badania i szkolenia pracowników - stanowisko GIP
                                              Stanowisko Gównego Inspektora Pracy z dnia 20 kwietnia 2020 r. w zakresie: utraty mocy Stanowiska GIP z dnia 1 kwietnia 2020 roku;  wejcia w ycie przepisów dotyczcych profilaktycznych bada lekarskich pracowników i przeprowadzania szkole w dziedzinie bezpieczestwa i higieny pracy.
                                              • 20.04.2020Pacenie alimentów nie uprawnia do ulgi na dziecko
                                               Wykonywanie wadzy rodzicielskiej nad dzieckiem obejmuje znacznie wicej stara rodziców ni tylko sporadyczne spotkania z dzieckiem czy pacenie alimentów. Wykonywanie wadzy rodzicielskiej naley zatem odnie do konkretnych okolicznoci faktycznych, w oparciu o zachowania i konkretn aktywno rodziców wobec dziecka. Zatem, naley podkreli, e rodzicom, którzy nie zajmuj si dzieckiem i nie wykonuj obowizku alimentacyjnego, co naley rozumie jako niewykonywanie wadzy rodzicielskiej, ulga na dzieci nie przysuguje - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                                               • 17.04.2020WSA. Ulga rehabilitacyjna: Wana jest data ustalenia stopnia niepenosprawnoci
                                                Co do zasady, odliczeniu podlegaj wydatki poniesione od daty uzyskania orzeczenia o stopniu niepenosprawnoci, chyba e w orzeczeniu tym wskazano, e stopie niepenosprawnoci datowany jest wczeniej ni data wydania orzeczenia. W takiej sytuacji podatnik, który posiada orzeczenie o niepenosprawnoci moe odliczy wydatki poniesione od dnia wskazanego w orzeczeniu jako data ustalenia stopnia niepenosprawnoci. Stopie niepenosprawnoci musi by ju bowiem ustalony na dzie poniesienia wydatków - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Lublinie.
                                                • 09.04.2020Odsetki ustawowe w 2020 r. – 4%, 6%, 9,5% czy 11,5%?
                                                 Rada Polityki Pieninej, po posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2020 r., podja decyzj o obnieniu stopy referencyjnej NBP o 0,5 pkt proc., tj. do poziomu 0,50%. Uchwaa RPP w tej sprawie wesza w ycie 9 kwietnia 2020 r. Od tego dnia zmieniaj si równie stawki odsetek ustawowych wynikajcych z Kodeksu cywilnego. Natomiast odsetki za opónienie okrelone w ustawie o przeciwdziaaniu nadmiernym opónieniom w transakcjach handlowych do 30 czerwca br. pozostaj bez zmian. Jakie obecnie funkcjonuj rodzaje odsetek i jaka jest ich wysoko w tym roku? Zobaczmy.
                                                 • 08.04.2020ZUS: Wyduono prawo do wiadcze z tytuu niezdolnoci do pracy
                                                  31 marca 2020 r. weszy w ycie przepisy[1], na podstawie których w okrelonych sytuacjach nastpuje wyduenie wanoci orzecze o niezdolnoci do pracy lub o niezdolnoci do samodzielnej egzystencji, wydanych przez lekarza orzecznika ZUS lub komisj lekarsk ZUS. Dziki temu, wydua si równie prawo do wiadcze uzalenionych od niezdolnoci do pracy lub od niezdolnoci do samodzielnej egzystencji.
                                                  • 07.04.2020ZUS: Wyduono prawo do wiadcze z tytuu niezdolnoci do pracy
                                                   31 marca 2020 r. weszy w ycie przepisy[1], na podstawie których w okrelonych sytuacjach nastpuje wyduenie wanoci orzecze o niezdolnoci do pracy lub o niezdolnoci do samodzielnej egzystencji, wydanych przez lekarza orzecznika ZUS lub komisj lekarsk ZUS. Dziki temu, wydua si równie prawo do wiadcze uzalenionych od niezdolnoci do pracy lub od niezdolnoci do samodzielnej egzystencji.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 69 ] nastpna strona »