Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zakładowy fundusz ¶wiadczeń socjalnych-zwolnienia

 • 14.05.2010Abonamenty medyczne: MF nie wierzy w dobre intencje pracodawców
  Interpelacja nr 15189 do ministra finansów w sprawie podatku dochodowego od ¶wiadczeń na rzecz ochrony zdrowia pracowników
 • 30.04.2010Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na ZF¦S
  Pytanie podatnika: Czy przekazane w roku 2010 kwoty należne i odpisane w latach 2003-2004 Zakładowemu Funduszowi ¦wiadczeń Socjalnych będ± stanowiły koszty działalno¶ci podatnika w roku podatkowym 2010 na podstawie artykułu 16 ust. 1 pkt 9b i artykułu 15 ust. 4 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 • 29.03.2010Jak rz±d obniżał podatki
  Interpelacja nr 13901 do ministra finansów w sprawie obietnicy obniżenia podatków
 • 22.03.2010Opodatkowanie i dokumentowania usług własnych finansowanych z ZF¦S
  Pytanie podatnika: Czy administrowanie funduszem socjalnym jest czynno¶ci± pozostaj±c± poza zakresem ustawy o VAT i tym samym podatnik nie powinien płacić podatku VAT od kosztu własnej usługi transportowej i wystawiać z tego tytułu faktury VAT dla ZF¦S, lecz inny dokument księgowy np. PK - polecenie księgowania na kwotę brutto, będ±c± równowarto¶ci± poniesionych kosztów transportu - usługi własnej? Czy też dla ZF¦S należy wystawić fakturę VAT i tym samym powinien zostać zapłacony podatek VAT z tytułu poniesionych przez „X” kosztów transportu usługi własnej?
 • 19.03.2010Zwiększenie zatrudnienia przy wysokich składkach na PFRON jest nieopłacalne
  Interpelacja nr 13569 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie składek na PFRON
 • 17.03.2010Opodatkowanie VAT pożyczek z ZF¦S
  Pytanie: Zamierzam udzielać swoim pracownikom niskooprocentowanych pożyczek ze ¶rodków zakładowego funduszu ¶wiadczeń socjalnych. Czy odsetki od tych pożyczek będ± podlegały przepisom ustawy o VAT?
 • 15.03.2010Pomoc na cele mieszkaniowe ze ¶rodków ZF¦S
  Działalno¶ć socjalna, której finansowaniu służy ZF¦S s± to usługi ¶wiadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalno¶ci kulturalno-o¶wiatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach okre¶lonych umow± (art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu ¶wiadczeń socjalnych; Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335, z póĽn. zm.). Z ZF¦S finansowane mog± być tylko te rodzaje działalno¶ci socjalnej, jakikolwiek inny wydatek staje się wydatkiem sprzecznym z ustaw± (niezależnie od tego, czy zgodę na niego wyrazili - w zależno¶ci od sytuacji - pracownicy lub organizacje zwi±zkowe).
 • 19.02.2010Ministerstwo zdrowia wymijaj±co w sprawie dodatkowych polis zdrowotnych
  Interpelacja nr 13657 do ministra zdrowia w sprawie propozycji fakultatywnych polis zdrowotnych
 • 09.02.2010Karty przedpłacone finansowane z ZF¦S i zwolnienie z podatku dochodowego
  Interpelacja nr 13008 do ministra finansów w sprawie zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • 23.12.2009Wydatki na żłobki w kosztach firmy
  Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich naszych przedsiębiorstw nie stać na utratę młodych rodziców z rynku pracy, By temu zapobiec, należy wprowadzić zmiany w przepisach dotycz±cych zakładania, prowadzenia i funkcjonowania przyzakładowych żłobków. Zdaniem KPP, nie wystarczy sama nowelizacja kodeksu pracy, która umożliwiła pracodawcom tworzenie i dofinansowanie zakładowych żłobków czy przedszkoli ze ¶rodków z Zakładowego Funduszu ¦wiadczeń Socjalnych. Potrzeba także zachęt finansowych.
 • 09.12.2009Opodatkowanie ¶wiadczeń pieniężnych z ZF¦S
  Pytania podatnika: 1. Czy ¶wiadczenia pieniężne wypłacane pracownikom przez Spółkę, sfinansowane w cało¶ci z ZF¦S, (takie jak: jednorazowe ¶wiadczenie z tytułu urodzenia dziecka, dopłata do wypoczynku, dofinansowanie sportu i rekreacji oraz aktywno¶ci kulturalno-o¶wiatowej, ¶wiadczenia w razie sytuacji losowych, itp.) s± zwolnione od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy PIT, do wysoko¶ci limitu wskazanego w tym przepisie? 2. Czy można zastosować zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy PIT (w brzmieniu obecnie obowi±zuj±cym), do ¶wiadczeń pieniężnych sfinansowanych z ZF¦S, które zostały wypłacone pracownikom od 1 stycznia 2009 r.? 3. Czy limit okre¶lony w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy PIT (kwota zwolnienia w wysoko¶ci 380 zł/rok) dotyczy wszystkich ¶wiadczeń pieniężnych oraz ¶wiadczeń rzeczowych sfinansowanych z ZF¦S i wypłaconych lub wydanych pracownikowi w danym roku kalendarzowym?
 • 01.12.2009Orzecznictwo: Transakcje pomiędzy podmiotami powi±zanymi

  Z uzasadnienia: Wszystkie dokonane przez organy podatkowe ustalenia faktyczne s± spójne i jednoznacznie dowodz±, że działalno¶ć zarejestrowana na nazwisko małżonki skarż±cego była fikcyjna i została zgłoszona tylko w celu zwiększenia kosztów firmy skarż±cego (a przez to obniżenia jego obci±żeń podatkowych), a faktycznie wykonane w ramach niej czynno¶ci (na które wystawiono sporne faktury) wchodziły w istocie w zakres działalno¶ci prowadzonej przez skarż±cego. Powyższe dodatkowo potwierdza okoliczno¶ć zlikwidowania działalno¶ci gospodarczej małżonki skarżacego z końcem 2006 r., tj. po wszczęciu postępowania kontrolnego w firmie skarż±cego.
 • 19.11.2009PKPiR krok po kroku – odcinek 8
  Przy omawianiu zasad dokonywania zapisów w PKPiR szczególn± uwagę należy zwrócić na zagadnienie dotycz±ce stosowanych metod rozliczania kosztów podatkowych w czasie, zgodnie z regulacjami wprowadzonymi do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dniem 1 stycznia 2007 r. Zagadnienie to jest o tyle istotne, że ze względów na nie do¶ć precyzyjne regulacje ustawowe stanowi ono obecnie przedmiot szczególnego zainteresowania organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej, a także przedmiot licznych sporów z organami kontrolnymi.
 • 09.11.2009Nie będzie zwolnienia bonów towarowych z PIT
  Interpelacja nr 11546 do ministra finansów w sprawie propozycji zmiany art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • 05.11.2009PKPiR krok po kroku – odcinek 4
  Przychody ze sprzedaży towarów i usług ewidencjonowane s± w kolumnie 7 PKPiR. Czynni podatnicy VAT księguj± przychody w kwotach netto, pozostali podatnicy w kwotach brutto. Podatnicy VAT czynni, niezobowi±zani do stosowania kas rejestruj±cych, mog± ewidencjonować przychody w księdze oraz ewidencji ł±cznie z podatkiem od towarów i usług (w kwocie brutto), natomiast na koniec każdego miesi±ca pomniejszaj± przychody o należny podatek od towarów i usług, ustalony na podstawie odpowiednich ewidencji (o ewidencjach i dowodach księgowych w odcinkach 6 i 7).
 • 23.10.2009Wyższe odpisy na ZF¦S można zaliczyć do kosztów
  Pytanie podatnika: Czy dodatkowe odpisy na Zakładowy Fundusz ¦wiadczeń Socjalnych, ponad odpisy obligatoryjne i fakultatywne, o których mowa w art. 5 ustawy o ZF¦S stanowi± koszty uzyskania przychodów?
 • 14.10.2009Zmiana ustaw zwi±zanych z realizacj± wydatków budżetu
  Rada Ministrów, na wniosek szefa resortu finansów, przyjęła projekt zmian w wydatkach na 2010 r. okre¶lonych w ustawach okołobudżetowych. Przewiduj± one m.in. jednorazow± podwyżkę dla nauczycieli, rozszerzenia mnożnikowych systemów wynagrodzeń na kolejn± grupę pracowników, finansowania specjalizacyjnych staży i szkoleń lekarzy, dentystów i pielęgniarek oraz dotowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
 • 02.10.2009„Członkowie rodziny” – katalog osób uprawnionych do korzystania z ZF¦S
  Katalog osób uprawnionych do korzystania z zf¶s okre¶la art. 2 pkt 5 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu ¶wiadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z póĽn. zm.). Przepis ten wymienia następuj±ce osoby: • pracowników danego zakładu pracy i ich rodziny, • emerytów i rencistów wraz z członkami ich rodzin.
 • 01.09.2009¦rodki ze sprzedaży mieszkań a ZF¦S
  Zapytanie nr 3953 do ministra finansów w sprawie przeznaczenia ¶rodków finansowych ze sprzedaży mieszkań zakładowych na fundusz ¶wiadczeń socjalnych
 • 31.07.2009Przyznanie pracownikowi zapomogi z ZF¦S
  Pytanie: Jeden z moich pracowników jest chory na stwardnienie rozsiane. Niestety, w ostatnim czasie jego stan zdrowia pogorszył się i nie może poruszać się już o własnych siłach. Ponieważ jego sytuacja materialna nie pozwala mu na kupno nowego wózka inwalidzkiego, postanowiłem sfinansować ten zakup ze ¶rodków Zakładowego Funduszu ¦wiadczeń Socjalnych. Czy warto¶ć zakupu wózka inwalidzkiego stanowi przychód pracownika?
 • 18.06.2009KPP: Czy rz±d chce utrzymać opodatkowanie ¶wiadczeń z funduszu socjalnego?
  Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, jeden z przesłanych przez rz±d do Sejmu projektów ustaw, maj±cych realizować ustalenia zapisane w Pakiecie Działań Antykryzysowych, jest całkowicie sprzeczny z uzgodnieniami zawartymi w Komisji Trójstronnej. KPP protestuje przeciwko aktualnej formie projektu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynika z niego bowiem, że nie zostan± wprowadzone w życie zwolnienia z PIT niepieniężnych ¶wiadczeń z zakładowych funduszy socjalnych.
 • 20.05.2009Opodatkowanie podatkiem VAT ¶wiadczeń z ZF¦S
  Pytanie podatnika: Czy Spółka postępuje prawidłowo przy odsprzedaży pracownikom usług dofinansowywanych z ZF¦S, opodatkowuj±c podatkiem VAT kwotę odpłatno¶ci ponoszonej przez pracownika i odliczaj±c czę¶ć podatku VAT naliczonego zawartego w cenie nabytej usługi odpowiadaj±c± „czę¶ci opodatkowanej” danej usługi?
 • 15.05.2009Inne formy wychowania przedszkolnego w ustawie o zf¶s
  Ogólne przeznaczenie Zakładowego Funduszu ¦wiadczeń Socjalnych wskazuje art. 1 ust. 1 ustawy o zf¶s. Służyć ma on wył±cznie finansowaniu działalno¶ci socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, dofinansowaniu obiektów socjalnych będ±cych w posiadaniu pracodawców oraz na tworzenie zakładowych żłobków, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.
 • 04.05.2009¦wiadczenia urlopowe a koszty podatkowe
  Pytanie podatnika: Czy ¶wiadczenia urlopowe, do których pracownicy s± uprawnieni na podstawie regulaminu wynagradzania jako ¶wiadczeń innych niż wynagrodzenie za pracę, wypłacane im w wysoko¶ci i na zasadach jedynie odwołuj±cych się do wymogów przewidzianych w ustawie z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu ¶wiadczeń socjalnych dla ¶wiadczenia urlopowego tam unormowanego, s± dla Spółki kosztem uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 • 27.04.2009Ustalanie kryterium socjalnego przy przyznawaniu ¶wiadczeń z zf¶s
  Przyznawanie ulgowych usług i ¶wiadczeń oraz wysoko¶ć dopłat z zakładowego funduszu ¶wiadczeń socjalnych (zf¶s) uzależnione s± od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z tego funduszu. Istotne staje się zatem podjęcie okre¶lonych działań w celu poznania tej sytuacji, co umożliwi różnicowanie wysoko¶ci i zakresu ¶wiadczeń otrzymywanych przez poszczególne osoby uprawnione do korzystania z zf¶s.
 • 25.03.2009Przepisy nie przewiduj± urlopów okoliczno¶ciowych z tytułu ¶mierci członka rodziny pracownika
  Zapytanie nr 3029 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przesłanek odmowy przez zakład pracy przyznania prawa do urlopu okoliczno¶ciowego i wypłaty ¶wiadczenia socjalnego pracownikowi w zwi±zku ze ¶mierci± członka rodziny
 • 16.03.2009Ostatnie zmiany w zakresie ZF¦S
  Spore zmiany w przepisach prawa pracy, które weszły w życie z pocz±tkiem 2009 r., objęły m.in. zmianę ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu ¶wiadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 ze zm). Został rozszerzony katalog ¶wiadczeń wchodz±cych w pojęcie działalno¶ci socjalnej, przyznano możliwo¶ć tworzenia przedszkoli i żłobków.
 • 03.12.2008Dofinansowanie wypoczynku z ZF¦S
  Częstotliwo¶ć otrzymywania dofinansowania wypoczynku, rodzaje „wspieranego” wypoczynku itp. powinny wynikać z obowi±zuj±cego w zakładzie pracy regulaminu gospodarowania ¶rodkami zakładowego funduszu ¶wiadczeń socjalnych. Formalnie nie ma przeszkód, by pracodawca, któremu posiadane ¶rodki pieniężne przeznaczone na działalno¶ć socjaln± na to pozwalaj±, przyznawał takie dofinansowanie dwa razy w roku.
 • 24.11.2008Prorodzinna nowelizacja Kodeksu pracy. Przedsiębiorcy sceptyczni
  Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu pracy przewiduj±c± wydłużenie urlopów macierzyńskich oraz  wprowadzenie specjalnych urlopów dla ojców. Sceptycznie do nowej regulacji podchodzi Konfederacja Pracodawców Polskich, która uważa, że polityka prorodzinna powinna być realizowana przede wszystkim poprzez tworzenie lepszych warunków do rozwoju gospodarczego i uelastycznienie rynku pracy.
 • 07.11.2008Opodatkowanie kwot otrzymanych ze ¶rodków pomocy społecznej i z ZF¦S
  Kwoty otrzymane ze ¶rodków pomocy społecznej i z Zakładowego Funduszu ¦wiadczeń Socjalnych, mimo iż nie pochodz± bezpo¶rednio z działalno¶ci zarobkowej, podlegaj± regulacji ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z póĽn. zm.; dalej: updof) jako dochód uzyskiwany przez podatnika. Zgodnie z art. 9 ust. 1 tej ustawy opodatkowaniu podlegaj± bowiem wszelkiego rodzaju dochody, poza tymi, które zostały zwolnione od podatku, oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Szczególny charakter ¶wiadczeń z tych dwóch Ľródeł zadecydował jednak o szerokim uregulowaniu przez ustawodawcę obejmuj±cych je zwolnień podatkowych.
 • 07.11.2008Pożyczki mieszkaniowe z ZF¦S a ustawa o VAT
  Udzielanie przez spółkę pracownikom pożyczek mieszkaniowych ze ¶rodków zakładowego funduszu ¶wiadczeń socjalnych, z ustawowym obowi±zkiem przekazania uzyskanych odsetek na rachunek funduszu, stanowi czynno¶ć administrowania ¶rodkami funduszu. Nie stanowi ona zatem ¶wiadczenia usług finansowych przez spółkę i pozostaje poza sfer± jej działalno¶ci gospodarczej. W konsekwencji podmiot, wykonuj±c czynno¶ci zwi±zane z udzielaniem swoim pracownikom zwrotnych pożyczek na cele mieszkaniowe z zakładowego funduszu ¶wiadczeń socjalnych, nie działa w charakterze podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT — orzekł Naczelny S±d Administracyjny.
 • 16.10.2008Pożyczka ze ¶rodków pracodawcy i pożyczka ze ¶rodków ZF¦S - a podatek VAT
  Wielu pracodawców jest zobowi±zanych do tworzenia Zakładowego Funduszu ¦wiadczeń Socjalnych. Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o ZF¦S działalno¶ci± socjaln± s± usługi ¶wiadczone przez pracodawców na rzecz różnych form krajowego wypoczynku, działalno¶ci kulturalno-o¶wiatowej, sportowo-rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialnej, rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach okre¶lonych umow±.
 • 10.10.2008Odpis na ZF¦S
  Przepisy ustawy o ZF¦S wskazuj± kilka Ľródeł finansowania działalno¶ci funduszu socjalnego, jednak niew±tpliwie głównym z nich jest odpis podstawowy, czyli okre¶lona corocznie kwota, któr± pracodawca zobowi±zany jest wpłacić na rachunek ZF¦S. Globalna wysoko¶ć odpisu w zakładzie pracy zależy od przeciętnej liczby zatrudnionych w nim osób.
 • 17.09.2008Dofinansowanie do wycieczek członkom rodzin pracowników
  Pytanie podatnika: Do kogo należy przypisać podatek: do przychodu pracownika, czy do jego żony, oraz jak ma być w przypadku gdy pracownik nie może jechać na wycieczkę, a w zamian pojedzie jego niepracuj±ca żona, która nie osi±ga żadnych przychodów?
 • 16.09.2008Oprocentowana pożyczka mieszkaniowa z ZF¦S a VAT
  Pytanie podatnika: Czy udzielanie oprocentowanych pożyczek ze ¶rodków Zakładowego Funduszu ¦wiadczeń Socjalnych podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług? Jeżeli tak, to czy stanowi zwolnion± od podatku usługę finansow± ¶wiadczon± przez pracodawcę i czy wówczas usługi te wymagaj± dokumentowania i czy należy wykazywać je w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz czy obrót z tego tytułu należy wykazywać w poz. 20 deklaracji VAT-7?
 • 04.09.2008Orzecznictwo: Odsetki od pozyczek z ZF¦S i VAT
  A. (zwana dalej "Stron±", "Skarż±c±") zwróciła się 24 czerwca 2006r. do Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o udzielenie, w trybie art. 14a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, ze zm., dalej zwana "O.p."), pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm., dalej zwana "ustaw± o VAT"), stawiaj±c pytanie czy odsetki od pożyczek mieszkaniowych udzielanych z Zakładowego Funduszu ¦wiadczeń Socjalnych (dalej jako "ZF¦S") stanowi± obrót podlegaj±cy przepisom ustawy o VAT. Czy powinny być wykazywane w deklaracji VAT-7 i ujmowane przy ustalaniu proporcji okre¶lonej w art. 90 tej ustawy.
 • 04.08.2008Zmiana tre¶ci regulaminu ZF¦S
  Pytanie: Czy w razie braku zgody zwi±zku zawodowego na zmianę tre¶ci regulaminu ZF¦S pracodawca może tę zmianę wprowadzić sam?
 • 01.08.2008Moment ujęcia kosztów w PKPiR
  Podstawow± metod± rozliczania kosztów uzyskania przychodów jest metoda okre¶lona w art. 22 ust. 4 ustawy o PDOF, zgodnie z któr± koszty można potr±cić wył±cznie w roku, w którym zostały poniesione. Ustawodawca daje też możliwo¶ć wyboru drugiej metody – rozliczania kosztów zgodnie z zasad± memoriałow±, która mówi, iż koszty ewidencjonuje się w powi±zaniu z przychodami danego roku, których one dotycz±. Dla niektórych kosztów ustawodawca wprowadził jednak szczególne zasady ich ewidencji.
 • 01.07.2008Wycofanie ¶rodków z ZF¦S
  Pytanie: Czy w zwi±zku z okresowo słab± sytuacj± ekonomiczn± mogę wycofać czę¶ć wpłaconych przed terminem wpłaty na rachunek ZF¦S ¶rodków – w terminie odprowadzenia odpisu na rachunku znajdzie się już pełna należna kwota odpisu? Czy je¶li nie jest to możliwe to mógłbym uzyskać te ¶rodki w formie oprocentowanej pożyczki z Funduszu?
 • 05.06.2008Wydatki finansowane ze ¶rodków ZF¦S
  Pytanie: Jakie wydatki można, a jakich nie można finansować ze ¶rodków ZF¦S? OdpowiedĽ Zasad± jest to, że z ZF¦S dofinansowywane mog± być jedynie obiekty socjalne oraz finansowane tylko wydatki wchodz±ce w zakres definicji działalno¶ci socjalnej zawartej w ustawie o ZF¦S. W regulaminie gospodarowania ¶rodkami ZF¦S nie można rozszerzyć tego katalogu na wydatki z nim nie zwi±zane.
 • 03.06.2008Od jutra pracodawca może dofinansować wypoczynek za granic±
  4 czerwca wchodzi w życie nowelizacja ustawy o zakładowym funduszu ¶wiadczeń socjalnych, która przewiduje, że pracodawcy mog± dofinansować swoim pracownikom wczasy za granic± a nie, jak dotychczas, tylko te spędzone w kraju.
 • 30.05.2008Wyjazd integracyjny finansowany ze ¶rodków ZF¦S
  Pytanie: Czy ze ¶rodków ZF¦S można sfinansować wyjazd integracyjny pracowników?
 • 29.05.2008Koszty obsługi konta bankowego ZF¦S
  Pytanie: Czy ze ¶rodków ZF¦S można finansować koszty obsługi bankowej konta funduszu?
 • 28.05.2008Zakup biletów na basen dla pracowników
  Pytanie podatnika: Czy istnieje możliwo¶ci zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zakupionych dla pracowników biletów na basen, do klubu fitness, wynajęcia sali treningowej oraz zakupionego urz±dzenia wielofunkcyjnego?
 • 27.05.2008Które firmy mog± wypłacać ¶wiadczenia urlopowe?
  Pytanie: Czy każdy zakład pracy może wypłacać ¶wiadczenia urlopowe wskazane w ustawie o ZF¦S?
 • 26.05.2008Urlop bezpłatny i ZF¦S
  Pytanie: Czy w trakcie urlopu bezpłatnego pracownik może korzystać z ZF¦S?
 • 20.05.2008Nieterminowe przekazanie ¶rodków na ZF¦S
  Pytanie: Czym grozi nieterminowe przekazanie ¶rodków na ZF¦S?
 • 16.05.2008¦wiadczenie urlopowe
  Pytanie: Czy wypłacone osobie zatrudnionej w niepełnym etacie ¶wiadczenie urlopowe w wysoko¶ci takiej samej, jak pracownikom pełnoetatowym podlega składkom na ubezpieczenia społeczne?
 • 15.05.2008Pytanie: Czy pracownicy tymczasowi uprawnieni s± do korzystania ze ¶rodków ZF¦S?
  Pytanie: Czy pracownicy tymczasowi uprawnieni s± do korzystania ze ¶rodków ZF¦S?
 • 14.05.2008Urlop bezpłatny i ZF¦S
  Pytanie: Czy w trakcie urlopu bezpłatnego pracownik może korzystać z ZF¦S?

« poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] następna strona »