Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IPPB3/4510-596/15-2/AG

 • 13.01.2012Refakturowanie usug a moment powstania przychodu
  Pytanie podatnika: W ktrym momencie powstaje przychd podatkowy w przypadku refakturowania pojedynczych usug i w przypadku refakturowania usug rozliczanych okresowo?
  • 27.12.2011Moment powstania przychodu z tytuu potrconej kary umownej
   Pytanie podatnika: Czy w sytuacji zakwestionowania zasadnoci naliczenia kary umownej przez wykonawc i toczcego si w tym zakresie postpowania sdowego potrcona kara umowna powinna zosta ujta w rachunku podatkowym jako przychd do opodatkowania w dacie potrcenia?
   • 23.12.2011Kary i odszkodowania jako koszty podatkowe
    Pytanie podatnika: Czy opisane w stanie faktycznym kary umowne (odszkodowania) w zwizku z opnieniem w dostawie towarw, za ktre podatnik nie ponosi odpowiedzialnoci stanowi bd dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodw?
    • 23.11.2011Wydatki na rejestracj i ochron znaku towarowego w kosztach firmy
     Pytanie podatnika: Czy koszty poniesione przez spk na rejestracj i ochron w Urzdzie Patentowym znakw towarowych wytworzonych we wasnym zakresie stanowi warto niematerialn i prawn w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych czy te koszty te powinny zosta uznane za koszt uzyskania przychodu jednorazowo w miesicu ich poniesienia?
     • 22.06.2011Opata za zerwanie umowy moe by kosztem
      Pytanie podatnika: W roku 2008 podatnik zawar umow leasingu dwigu, denominowan w jenach japoskich. Dwig przeznaczony by do uytku w wirowni i przyczyni si do zwikszenia wydajnoci, poprawy konkurencyjnoci i zwikszenia przychodw firmy. W roku 2010, z przyczyn ekonomicznych (wysoki kurs jena), podatnik nie by w stanie regulowa zobowiza wynikajcych z umowy. W zwizku z tym Wnioskodawca, zgodnie z umow, zwrci dwig leasingodawcy. Czy mona zaliczy do kosztw uzyskania przychodw opat za przedterminowe zerwanie umowy leasingu?
      • 15.06.2011Leasing zakoczony przed czasem a koszty uzyskania przychodw
       Pytanie podatnika: W zwizku z obecn sytuacj finansow spki, rozwaa ona rozwizanie umw leasingowych przed upywem okresu, o ktrym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych. Rozwizanie umowy leasingu moe (ale nie musi) obligowa spk do rozliczenia z leasingodawc tych umw, co moe powodowa konieczno zapaty na rzecz leasingodawcy kwoty rozliczeniowej. Czy spka ma obowizek korygowania kosztw uzyskania przychodw o dotychczas poniesione opaty z tytuu umw leasingu, ktre to umowy ulegyby rozwizaniu przed ich upywem?
       • 24.05.2011Nieodpatne nabycie wasnych udziaw w celu umorzenia a CIT
        Umorzenie udziaw polega na ich prawnym unicestwieniu, tj. wyganiciu wszelkich praw, zarwno o charakterze majtkowym, jak i korporacyjnym wynikajcych z udziaw. Tryb umarzania udziaw reguluje art. 199 ustawy z 15 wrzenia 2000r. Kodeks spek handlowych (Dz.U. z 2000 r., Nr 94,poz.1037 ze zm.). Skutki podatkowe tego rodzaju czynnoci wyjani Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 12 maja 2011 r. nr IPPB3/423-95/11-6/JB.
        • 13.05.2011Przejazd takswk moe by potwierdzony paragonem
         Pytanie podatnika: Spka wiadczy usugi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Na potrzeby prowadzonej dziaalnoci pracownicy spki korzystaj czsto z usug takswkarskich / przewozu osb, w szczeglnoci w trakcie delegacji subowych, jak rwnie w zwizku z wykonywaniem innych obowizkw subowych. Czy prawidowe jest zaliczenie do kosztw uzyskania przychodw spki wydatkw udokumentowanych paragonami fiskalnymi z kas rejestrujcych zainstalowanych w takswkach lub rachunkami wystawionymi przez takswkarzy?
         • 12.05.2011Obowizek sporzdzenia dokumentacji cen transferowych nie dotyczy spek osobowych
          Pytanie: Spka z o.o. sprzedaje swoje towary m.in. spce komandytowej, ktra jest podmiotem powizanym. Warto transakcji w 2010 r. przekroczya rwnowarto 50 tys. euro. Czy w zwizku z tym naley sporzdzi dokumentacj cen transferowych?
          • 16.03.2011Jak rozliczy przychd ze sprzeday bonw
           Pytanie podatnika: W ktrym momencie powstanie obowizek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osb prawnych? Czy w chwili odpatnego wydania bonu, czy w chwili dokonania sprzeday towaru, za ktry zapata nastpi przy uyciu bonu?
           • 04.03.2011Rozliczenie w kosztach prowizji bankowej od kredytu
            Pytanie podatnika: Czy Spka dla celw podatkowych prawidowo kwalifikuje koszty prowizji od kredytw bankowych i koszty wycen nieruchomoci dla celw zabezpieczenia kredytw stosujc zasad rozliczania proporcjonalnego we wskazanych okresach?
            • 02.03.2011Podr subowa musi by dokadnie udokumentowana
             Pytanie podatnika: Czy kwota zwrotu wydatkw na przejazdy takswkami, rodkami transportu publicznego, opaty parkingowe, opaty za przejazd autostrad patn i usugi gastronomiczne ponoszone w zwizku z podr subow pracownikw na terytorium Polski jak i poza jej granicami lub w trakcie wykonywania lokalnie biecych zada powierzonych przez Spk, udokumentowanego zaakceptowanym przez odpowiednie osoby drukiem rozliczenia wydatkw z zaczonymi paragonami, kwitami, biletami, innymi dowodami zapaty i/lub owiadczeniami pracownika oraz wydrukiem polecenia ksigowania (dekretacja) moe by zaliczona do kosztw uzyskania przychodw?
             • 18.02.2011Wpis sdowy jako koszt uzyskania przychodw
              Pytanie podatnika: Spka w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz ponosi koszty zwizane z postpowaniami sdowymi, administracyjnymi oraz podatkowymi. Wyrokiem wydanym przez Sd Okrgowy Sd zasdzi od spki, jako pozwanej, kwot 2.690.000,00 z wraz z odsetkami na rzecz Skarbu Pastwa tytuem kar umownych. Wnioskodawca nie zgadzajc si z argumentacj Sdu Okrgowego wnis apelacj do Sdu Apelacyjnego w Warszawie, a take uici wpis sdowy. Czy koszt wpisu sdowego moe zosta zaliczony do kosztw uzyskania przychodw Wnioskodawcy w momencie jego poniesienia w wietle art. 15 ust 1 oraz art. 15 ust 4d ustawy o CIT?
              • 08.12.2010Zakup choinki do biura moe by kosztem podatkowym
               Grudzie to czas, w ktrym wikszo firm dokonuje zakupu choinek i rnego rodzaju witecznych ozdb. Wydatki poniesione na ten cel mog by zaliczane do kosztw uzyskania przychodw. Zaznaczmy jednak, e moliwo ta uwarunkowana jest wykazaniem celowoci wydatku i zwizku z przychodem, a take prawidowym jego udokumentowaniem. Trzeba pamita, e to na podatniku ciy obowizek wykazania zwizku poniesionych wydatkw z przychodami.
               • 19.11.2010Banki: Utrata wartoci wierzytelnoci a KUP
                Interpelacja nr 18181 do ministra finansw w sprawie skutkw podatkowych zwizanych z nabyciem przez bank wierzytelnoci z tytuu kredytw i poyczek od innego banku
                • 26.10.2010Ustalenie roku podatkowego w przypadku niedochowania terminu zawiadomienia
                 Pytanie podatnika: Z uwagi na dat podjcia Uchway, tj. 11 lutego 2010 r., niemoliwym byo dochowanie terminu zawiadomienia waciwego naczelnika urzdu skarbowego o zmianie roku podatkowego, tak aby zmiana bya skuteczna od roku podatkowego rozpocztego w dniu 1 stycznia 2010 r. W konsekwencji. Spka, zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych dokona, najpniej w terminie do 30 stycznia 2011 r., zawiadomienia waciwego naczelnika urzdu skarbowego o zmianie roku podatkowego. Czy Spka postpi prawidowo, jeeli zakoczy rok podatkowy rozpoczty w dniu 1 stycznia 2011 r. w dniu 30 czerwca 2011 r. w zwizku z zamkniciem ksig rachunkowych na dzie 30 czerwca 2011 r.?
                 • 24.08.2010KUP: Dokumentowanie wydatkw poniesionych przez pracownikw
                  Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione przez pracownikw spki w zwizku z wykonywaniem przez nich obowizkw subowych, udokumentowane: 1. paragonami fiskalnymi podpisanymi przez tych pracownikw, 2. fakturami wystawionymi na pracownikw, 3. biletami lotniczymi wystawionymi na pracownikw, 4. biletami kolejowymi i biletami dotyczcymi przejazdw za granic, podpisanymi przez tych pracownikw, 5. owiadczeniami pracownikw zawierajcymi informacje o wydatku, celu jego poniesienia, przyczynach braku odpowiedniej dokumentacji i podpisy tych pracownikw, bd stanowi dla spki koszt uzyskania przychodu?
                  • 19.08.2010Reprezentacja czy reklama? Warto powalczy z fiskusem
                   Publikowalimy ostatnio wiele materiaw, wskazujcych na zaostrzenie stanowiska fiskusa w odniesieniu do wydatkw poniesionych na pokrycie kosztw zwizanych ze spotkaniami z kontrahentami w restauracjach. Organy podatkowe ostatnio wyjtkowo zgodnie twierdz, e poczstunek w restauracji, nawet bezalkoholowy, nosi cechy reprezentacji, bez wzgldu na wystawno tego poczstunku. Odrzucany jest argument przedsibiorcw, e spotkanie przy posiku jest uznawane za zwyczajowy sposb prowadzenia interesw i w aden sposb nie wyrnia zapraszajcego, nie podnosi jego prestiu i nie nosi znamion wystawnoci czy okazaoci. Jeszcze niedawno byy to kryteria, ktrymi kieroway si izby skarbowe, wypowiadajc si w kwestii moliwoci zaliczenia do kosztw uzyskania takich wydatkw.
                   • 13.08.2010Ustalenie udziau w zyskach i stratach w spkach osobowych – skutki podatkowe
                    Pytanie podatnika: Czy organ podatkowy ma moliwo kwestionowania ustalonego w umowie Spki osobowej prawa poszczeglnych wsplnikw do udziau w jej zyskach oraz odpowiadajcego mu, zgodnie z art. 5 Ustawy CIT, udziau w przychodach i dochodach, kosztach uzyskania przychodu, wydatkach nie stanowicych kosztw uzyskania przychodw, zwolnieniach, ulgach podatkowych oraz obnieniach dochodu oraz podstawie opodatkowania lub podatku... Innymi sowy czy art. 5 Ustawy CIT oraz zapisane w umowie Spki osobowej prawo do udziau w zysku stanowi jedyn podstaw prawn do ustalania procenta (udziau) kosztw, przychodw i innych ww. elementw podstawy opodatkowania Wnioskodawcy jako wsplnika tej spki...
                    • 12.08.2010Sprzeda skadnika majtku firmy wniesionego aportem
                     Pytanie podatnika: Jak naley okreli dochd do opodatkowania w przypadku sprzeday przez Spk skadnikw majtkowych stanowicych element przedsibiorstwa lub zorganizowanej czci przedsibiorstwa, ktre na moment dokonania aportu stanowiy rodek trway w budowie i nie byy wprowadzone do ewidencji rodkw trwaych i wartoci niematerialnych i prawnych Spki wnoszcej aport, natomiast na moment sprzeday w wyniku zakoczenia procesu inwestycyjnego stanowi rodki trwae Spki?
                     • 12.07.2010Leasing w spadku
                      Pytania podatnika:  Czy w przedstawionym stanie faktycznym: 1. wstpienie spadkobiercy w prawa i obowizki zmarego korzystajcego, ma wpyw na dalsz kwalifikacj zawartej uprzednio umowy jako tzw. podatkowej umowy leasingu? 2. raty leasingowe stanowi przychd finansujcego w caym okresie obowizywania umowy pod warunkiem spenienia wymogw przewidzianych dla tzw. podatkowej umowy leasingu w momencie zawarcia umowy?
                      • 17.06.2010Dokumentowanie kosztw podry subowych
                       Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione przez pracownikw Spki w ramach wykonywanych czynnoci zwizanych z dziaalnoci gospodarcz Spki, w tym w czasie podry subowych krajowych i zagranicznych, udokumentowane paragonami fiskalnymi, fakturami lub rachunkami imiennymi wystawionymi na pracownikw lub biletami parkingowymi oraz biletami komunikacji stanowi dla Spki koszt uzyskania przychodw zgodnie z art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych?
                       • 14.04.2010Refakturowanie usug transportowych i kurierskich a obowizek podatkowy w VAT
                        Pytanie podatnika: Kiedy powstaje obowizek podatkowy w podatku od towarw i usug z tytuu refakturowania usug transportowych i kurierskich przez Spk na spki faktycznie korzystajce z tych usug?
                        • 19.03.2010Wyywienie pracownikw podczas podry subowych a PIT
                         Pytanie podatnika: Czy poniesione przez pracownikw koszty wyywienia podczas podry subowych (take ponad wysoko diety okrelonej w rozporzdzeniu w sprawie podry krajowych oraz podry zagranicznych) stanowi przychd opodatkowany podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                         • 02.03.2010Likwidacja inwestycji w obcym rodku trwaym
                          Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca w przypadku zamknicia sklepu w wyniku wczeniejszego zakoczenia umowy lub zakoczenia umowy po upywie 5 lat od jej podpisania i likwidacji inwestycji przez spk po rezygnacji z prowadzenia sklepu, bdzie mg zaliczy do kosztw uzyskania przychodu przypadajc na niego (zgodnie z jego udziaem w zysku spki) cz straty zrealizowanej przez spk w wyniku likwidacji inwestycji? Strata spki zostanie ustalona jako warto pocztkowa inwestycji pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne.
                          • 09.02.2010Wniesienie nieruchomoci aportem do spki jawnej
                           Pytanie podatnika: Czy wniesienie przez Spk wkadu w postaci opisanych nieruchomoci na pokrycie udziau w spce jawnej spowodowao powstanie przychodu po stronie spki wnoszcej aport?
                           • 31.12.2009Obiad w restauracji nie moe by kosztem
                            Pytanie podatnika: Czy wydatki ponoszone w zwizku z organizacj spotka z kontrahentami (w tym wydatki na nabycie drobnego poczstunku, napojw, zapata za posiek w restauracji) stanowi koszty uzyskania przychodw dla Wnioskodawcy?
                            • 23.10.2009Wysze odpisy na ZFS mona zaliczy do kosztw
                             Pytanie podatnika: Czy dodatkowe odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych, ponad odpisy obligatoryjne i fakultatywne, o ktrych mowa w art. 5 ustawy o ZFS stanowi koszty uzyskania przychodw?
                             • 15.10.2009Porczenie bez wynagrodzenia nie przysporzy korzyci
                              Pytanie podatnika: Czy udzielone porczenia i gwarancje oraz przystpienie do dugu s nieodpatnym wiadczeniem, o ktrym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych?
                              • 06.10.2009Nie odliczysz VAT od usug gastronomicznych, ale wrzucisz w koszty
                               Pytanie podatnika: Czy kwota niepodlegajcego odliczeniu na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT podatku naliczonego VAT przy nabyciu opisanej w stanie faktycznym „Drugiej kategorii wydatkw” stanowi koszt uzyskania przychodw?
                               • 02.10.2009Zadouczynienie dla byego pracownika nie moe by kosztem
                                Pytanie podatnika: Czy poniesione wydatki na rzecz byego pracownika s kosztem uzyskania przychodu spki w wietle ustawy o CIT?
                                • 28.09.2009Nie ma obowizku wyceny nieruchomoci przez rzeczoznawcw
                                 Pytania podatnika: 1. Czy konieczne jest ustalenie - dla celw podatkowych - wartoci pocztkowej (wartoci rynkowej) nieruchomoci otrzymanej nieodpatnie przez niezalenego rzeczoznawc majtkowego? 2. Na jaki dzie powinna by sporzdzona taka wycena - na dzie ujawnienia rodka trwaego w ewidencji ksigowej, czy na dzie przyjcia nieruchomoci do ewidencji?
                                 • 23.09.2009Podwyszenie kapitau zakadowego a koszty firmy
                                  Pytanie podatnika: Czy koszty obsugi notarialnej, a take podatek od czynnoci cywilnoprawnych zwizane z podniesieniem kapitau zakadowego Spki?
                                  • 09.09.2009Refakturowanie dostaw mediw
                                   Pytania podatnika: 1. Czy refaktura kosztw mediw (niezalenie jakiego okresu dotyczy zuycie np. energii czy wody) moe by przychodem podatkowym w miesicu wystawienia danej refaktury? 2. Czy koszt wynikajcy z otrzymanych przez Spk faktur kosztowych, ktre w czci podlegaj refakturze stanowi w caoci koszt uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia?
                                   • 27.08.2009Wydatki na alkohol w kosztach uzyskania przychodu?
                                    Pytanie podatnika: Czy wydatki na napoje alkoholowe, ktrych podawanie jest powszechnie przyjte w konkretnych stosunkach spoecznych (np. poczstunek w postaci piwa, wina) mog stanowi koszt uzyskania przychodu Spki?
                                    • 25.08.2009Ustalenie kosztw uzyskania w przypadku zbycia nieruchomoci wniesionej aportem do spki
                                     Pytanie podatnika: W jakiej wysokoci naley ustali koszty uzyskania przychodw w przypadku odpatnego zbycia przez spk nieruchomoci wniesionej do spki aportem?
                                     • 14.08.2009VAT od reprezentacji w kosztach podatkowych
                                      Pytania podatnika: 1. Czy na gruncie przepisw podatkowych obowizujcych w 2008 r. nieodliczony podatek VAT z faktur dotyczcych reprezentacji, dokumentujcych w szczeglnoci wydatki na usugi gastronomiczne, noclegowe a take dotyczce organizacji imprez dla klientw, moe zosta zaliczony do kosztw uzyskania przychodw? 2. Czy zmiana przepisw ustawy o VAT, ktra wesza w ycie 1 grudnia 2008 r. oraz nowelizacja updop na rok 2009 powoduj zmian w zakresie moliwoci zaliczenia w 2009 r. do kosztw uzyskania przychodw kwoty nieodliczonego podatku VAT wynikajcego z faktur za usugi noclegowe i gastronomiczne w ramach reprezentacji?
                                      • 11.08.2009Impreza dla pracownikw jest kosztem
                                       Pytanie podatnika: Czy wszystkie wydatki zwizane z organizacj imprez integracyjnych dla pracownikw i wsppracownikw stanowi dla niej koszty uzyskania przychodw?
                                       • 24.06.2009Wydatki na wynajem samochodu w zagranicznej podry subowej a koszty firmy
                                        Pytania podatnika: 1. Czy wydatki zwizane z wynajmem i eksploatacj samochodu bez kierowcy (koszty paliwa, parkingw, myjni, napraw – wymiana sprzga, k, filtrw) poniesione w celu realizacji zada w trakcie odbywania zagranicznej podry subowej s kosztem uzyskania przychodu dla Spki? Czy Spka moe w penej wysokoci zaliczy powysze koszty do kosztw uzyskania przychodw? Czy istnieje w tym przypadku obowizek prowadzenia ewidencji pojazdu i porwnywanie do limitu „kilometrwki”? Czy do ewidencji przebiegu pojazdu porwnuje si tylko koszty np. myjni, napraw itd. czy koszty i najem samochodu? Czy wystpuje rnica w okreleniu wysokoci kosztw podczas delegacji subowej i oddelegowania (korespondencji)?
                                        • 15.06.2009Zniszczenie przedmiotu leasingu w kosztach firmy
                                         Pytanie podatnika: Czy w wyniku wyganicia umowy leasingu, na skutek cakowitego zniszczenia przedmiotu leasingu, Spka bdzie moga zaliczy do kosztw uzyskania przychodu nierozliczon cz opaty wstpnej i dodatkow opat naliczon przez firm leasingow?
                                         • 03.06.2009Uproszczone zaliczki na CIT
                                          Pytanie podatnika: Spka wystpia z zapytaniem, dotyczcym moliwoci wpacania na podatek dochodowy od osb prawnych zaliczki w uproszczonej formie. Zdaniem Spki przepis art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych nie stanowi o fizycznie wpaconej kwocie podatku nalenego, lecz o kwocie podatku nalenego wykazanego w deklaracji CIT-8 w poz. 54.
                                          • 03.06.2009Umowa dzierawy jako umowa leasingu
                                           Pytania podatnika: 1. Czy biorc pod uwag elementy zawarte w umowie dzierawy mona uzna, e spenia ona warunki umowy leasingu i na podstawie art. 16 ust. 3b odstpi od prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu? 2. Czy otrzymanie od wydzierawiajcego owiadczenia stwierdzajcego warto pocztkow dzierawionych samochodw jest wystarczajcym dokumentem stanowicym podstaw ustalenia spenienia warunku okrelonego w art. 17b ust. 1 pkt 2 ustawy?
                                           • 21.05.2009Wydatki na podwyszenie kapitau nie mog by kosztem
                                            Pytanie podatnika: Czy Spka ma prawo zaliczenia do kosztw uzyskania przychodw wydatkw poniesionych na obsug prawn i zapat podatku od czynnoci cywilnoprawnych w zwizku z podwyszeniem kapitau zakadowego?
                                            • 14.05.2009Niezamortyzowana warto inwestycji w obcym rodku trwaym nie stanowi KUP
                                             Pytanie podatnika: Czy prawidowe jest stanowisko, e strata odpowiadajca niezamortyzowanej wartoci pocztkowej inwestycji w obcy rodek trway w postaci wydatkw poniesionych na dostosowanie zajmowanego na podstawie umowy najmu lokalu do prowadzonej dziaalnoci gospodarczej, moe zosta zaliczona przez spk do kosztw uzyskaniu przychodw z jednoczesnym wycofaniem w/w nakadw inwestycyjnych z ewidencji rodkw trwaych?
                                             • 26.03.2009Wydatki na wynajem samochodu z limitem
                                              Pytanie podatnika: Czy prawidowe jest stanowisko Spki, w ktrym koszty zwizane z wynajmem i uywaniem podczas podry zagranicznej samochodu osobowego w caoci stanowi koszty uzyskania przychodw?
                                              • 20.02.2009Kradzie czci rodka trwaego
                                               Pytania podatnika: Jak naley postpi w przypadku kradziey elementw wymiennych maszyny drogowej (koparko-adowarki), ktra figuruje w ewidencji rodkw trwaych i nadal wykorzystywana jest w dziaalnoci spki? Czy warto pocztkow tej maszyny, bdc podstaw odpisw amortyzacyjnych, w skad ktrej wesza cena nabycia skradzionych czci peryferyjnych, naley pomniejszy o warto skradzionych elementw? Czy zakup nowych czci w miejsce skradzionych mona zaliczy bezporednio do kosztw uzyskania przychodw?
                                               • 12.01.2009Skutki podatkowe zmiany umw leasingu odnonie kosztw uzyskania przychodw
                                                Pytanie podatnika: Czy w przypadku zmiany obowizujcych w Spce umw leasingu w sposb opisany powyej, Spka ma prawo zalicza do kosztw uzyskania przychodw opaty manipulacyjne, raty leasingowe i inne wydatki zwizane z eksploatacj leasingowanych samochodw osobowych poniesionych na podstawie opisanych umw w caym okresie trwania umowy czy jedynie od momentu podpisania aneksu?
                                                • 09.01.2009Odszkodowanie z tytuu ubezpieczenia nalenoci a przychd podatkowy
                                                 Pytanie podatnika: Czy w przypadku wypaty odszkodowania z tytuu niezapaconych faktur, odszkodowanie to jest przychodem spki, a jeeli tak czy odszkodowanie to jest w penym zakresie przychodem spki?
                                                 • 11.12.2008Rozliczanie zagranicznych podry subowych pracownikw
                                                  Pytanie podatnika: Jaki stosowa kurs do rozliczania zagranicznych podry subowych?
                                                  • 05.12.2008Klasyfikacja wydatkw poniesionych na inwestycje
                                                   Pytanie podatnika: Czy Spka moe rozliczy bezporednio w kosztach uzyskania przychodw, tzn. nie kapitalizowa w wartoci pocztkowej rodka trwaego jako koszty wytworzenia koszty wskazane w pkt e), j-o), tj.: — koszty ubezpiecze inwestycji w trakcie realizacji, — koszty organizacji przetargw, — koszty bada i pomiarw geologicznych i geodezyjnych, — koszty likwidacji rodkw trwaych (np. koszty rozbirki) cznie z nieumorzon czci ich wartoci pocztkowej (likwidacja jest bezporednio zwizana z procesem inwestycyjnym), — koszty zwizane z uzyskaniem pozwole budowlanych, rodowiskowych, itp., niezbdnych do realizacji danego projektu inwestycyjnego, — opaty za uytkowanie gruntu i ubezpieczenia obiektu w czasie budowy oraz podatek od nieruchomoci od dziaek, nabytych wycznie w celach prowadzenia inwestycji, — koszty zwizane z uregulowaniem stanu prawnego gruntw, — koszty osobowe porednie, tj. koszty wynagrodze, narzutw na wynagrodzenia, delegacji zwizanych z inwestycjami i inne koszty pracownikw zaangaowanych w proces wytwarzania rodka trwaego (np. inwestorzy nadzoru) oraz pracownikw zaangaowanych w proces ustalania warunkw przyczeniowych (zawierania umw przyczeniowych), tj. koszty dotyczce osb, ktre nie s zaangaowane wycznie w wytworzenie danego rodka trwaego?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] nastpna strona »