Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IPPB3/4510-596/15-2/AG

 • 13.01.2012Refakturowanie usług a moment powstania przychodu
  Pytanie podatnika: W którym momencie powstaje przychód podatkowy w przypadku refakturowania pojedynczych usług i w przypadku refakturowania usług rozliczanych okresowo?
  • 27.12.2011Moment powstania przychodu z tytułu potrąconej kary umownej
   Pytanie podatnika: Czy w sytuacji zakwestionowania zasadności naliczenia kary umownej przez wykonawcę i toczącego się w tym zakresie postępowania sądowego potrącona kara umowna powinna zostać ujęta w rachunku podatkowym jako przychód do opodatkowania w dacie potrącenia?
   • 23.12.2011Kary i odszkodowania jako koszty podatkowe
    Pytanie podatnika: Czy opisane w stanie faktycznym kary umowne (odszkodowania) w związku z opóźnieniem w dostawie towarów, za które podatnik nie ponosi odpowiedzialności stanowić będą dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów?
    • 23.11.2011Wydatki na rejestrację i ochronę znaku towarowego w kosztach firmy
     Pytanie podatnika: Czy koszty poniesione przez spółkę na rejestrację i ochronę w Urzędzie Patentowym znaków towarowych wytworzonych we własnym zakresie stanowię wartość niematerialną i prawną w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych czy też koszty te powinny zostać uznane za koszt uzyskania przychodu jednorazowo w miesiącu ich poniesienia?
     • 22.06.2011Opłata za zerwanie umowy może być kosztem
      Pytanie podatnika: W roku 2008 podatnik zawarł umowę leasingu dźwigu, denominowaną w jenach japońskich. Dźwig przeznaczony był do użytku w żwirowni i przyczynił się do zwiększenia wydajności, poprawy konkurencyjności i zwiększenia przychodów firmy. W roku 2010, z przyczyn ekonomicznych (wysoki kurs jena), podatnik nie był w stanie regulować zobowiązań wynikających z umowy. W związku z tym Wnioskodawca, zgodnie z umową, zwrócił dźwig leasingodawcy. Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opłatę za przedterminowe zerwanie umowy leasingu?
      • 15.06.2011Leasing zakończony przed czasem a koszty uzyskania przychodów
       Pytanie podatnika: W związku z obecną sytuacją finansową spółki, rozważa ona rozwiązanie umów leasingowych przed upływem okresu, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozwiązanie umowy leasingu może (ale nie musi) obligować spółkę do rozliczenia z leasingodawcą tych umów, co może powodować konieczność zapłaty na rzecz leasingodawcy kwoty rozliczeniowej. Czy spółka ma obowiązek korygowania kosztów uzyskania przychodów o dotychczas poniesione opłaty z tytułu umów leasingu, które to umowy uległyby rozwiązaniu przed ich upływem?
       • 24.05.2011Nieodpłatne nabycie własnych udziałów w celu umorzenia a CIT
        Umorzenie udziałów polega na ich prawnym unicestwieniu, tj. wygaśnięciu wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym wynikających z udziałów. Tryb umarzania udziałów reguluje art. 199 ustawy z 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r., Nr 94,poz.1037 ze zm.). Skutki podatkowe tego rodzaju czynności wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 12 maja 2011 r. nr IPPB3/423-95/11-6/JB.
        • 13.05.2011Przejazd taksówką może być potwierdzony paragonem
         Pytanie podatnika: Spółka świadczy usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Na potrzeby prowadzonej działalności pracownicy spółki korzystają często z usług taksówkarskich / przewozu osób, w szczególności w trakcie delegacji służbowych, jak również w związku z wykonywaniem innych obowiązków służbowych. Czy prawidłowe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów spółki wydatków udokumentowanych paragonami fiskalnymi z kas rejestrujących zainstalowanych w taksówkach lub rachunkami wystawionymi przez taksówkarzy?
         • 12.05.2011Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych nie dotyczy spółek osobowych
          Pytanie: Spółka z o.o. sprzedaje swoje towary m.in. spółce komandytowej, która jest podmiotem powiązanym. Wartość transakcji w 2010 r. przekroczyła równowartość 50 tys. euro. Czy w związku z tym należy sporządzić dokumentację cen transferowych?
          • 16.03.2011Jak rozliczyć przychód ze sprzedaży bonów
           Pytanie podatnika: W którym momencie powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych? Czy w chwili odpłatnego wydania bonu, czy w chwili dokonania sprzedaży towaru, za który zapłata nastąpi przy użyciu bonu?
           • 04.03.2011Rozliczenie w kosztach prowizji bankowej od kredytu
            Pytanie podatnika: Czy Spółka dla celów podatkowych prawidłowo kwalifikuje koszty prowizji od kredytów bankowych i koszty wycen nieruchomości dla celów zabezpieczenia kredytów stosując zasadę rozliczania proporcjonalnego we wskazanych okresach?
            • 02.03.2011Podróż służbowa musi być dokładnie udokumentowana
             Pytanie podatnika: Czy kwota zwrotu wydatków na przejazdy taksówkami, środkami transportu publicznego, opłaty parkingowe, opłaty za przejazd autostradą płatną i usługi gastronomiczne ponoszone w związku z podróżą służbową pracowników na terytorium Polski jak i poza jej granicami lub w trakcie wykonywania lokalnie bieżących zadań powierzonych przez Spółkę, udokumentowanego zaakceptowanym przez odpowiednie osoby drukiem rozliczenia wydatków z załączonymi paragonami, kwitami, biletami, innymi dowodami zapłaty i/lub oświadczeniami pracownika oraz wydrukiem polecenia księgowania (dekretacja) może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?
             • 18.02.2011Wpis sądowy jako koszt uzyskania przychodów
              Pytanie podatnika: Spółka w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą ponosi koszty związane z postępowaniami sądowymi, administracyjnymi oraz podatkowymi. Wyrokiem wydanym przez Sąd Okręgowy Sąd zasądził od spółki, jako pozwanej, kwotę 2.690.000,00 zł wraz z odsetkami na rzecz Skarbu Państwa tytułem kar umownych. Wnioskodawca nie zgadzając się z argumentacją Sądu Okręgowego wniósł apelację do Sądu Apelacyjnego w Warszawie, a także uiścił wpis sądowy. Czy koszt wpisu sądowego może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy w momencie jego poniesienia w świetle art. 15 ust 1 oraz art. 15 ust 4d ustawy o CIT?
              • 08.12.2010Zakup choinki do biura może być kosztem podatkowym
               Grudzień to czas, w którym większość firm dokonuje zakupu choinek i różnego rodzaju świątecznych ozdób. Wydatki poniesione na ten cel mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Zaznaczmy jednak, że możliwość ta uwarunkowana jest wykazaniem celowości wydatku i związku z przychodem, a także prawidłowym jego udokumentowaniem. Trzeba pamiętać, że to na podatniku ciąży obowiązek wykazania związku poniesionych wydatków z przychodami.
               • 19.11.2010Banki: Utrata wartości wierzytelności a KUP
                Interpelacja nr 18181 do ministra finansów w sprawie skutków podatkowych związanych z nabyciem przez bank wierzytelności z tytułu kredytów i pożyczek od innego banku
                • 26.10.2010Ustalenie roku podatkowego w przypadku niedochowania terminu zawiadomienia
                 Pytanie podatnika: Z uwagi na datę podjęcia Uchwały, tj. 11 lutego 2010 r., niemożliwym było dochowanie terminu zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zmianie roku podatkowego, tak aby zmiana była skuteczna od roku podatkowego rozpoczętego w dniu 1 stycznia 2010 r. W konsekwencji. Spółka, zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dokona, najpóźniej w terminie do 30 stycznia 2011 r., zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zmianie roku podatkowego. Czy Spółka postąpi prawidłowo, jeżeli zakończy rok podatkowy rozpoczęty w dniu 1 stycznia 2011 r. w dniu 30 czerwca 2011 r. w związku z zamknięciem ksiąg rachunkowych na dzień 30 czerwca 2011 r.?
                 • 24.08.2010KUP: Dokumentowanie wydatków poniesionych przez pracowników
                  Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione przez pracowników spółki w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych, udokumentowane: 1. paragonami fiskalnymi podpisanymi przez tych pracowników, 2. fakturami wystawionymi na pracowników, 3. biletami lotniczymi wystawionymi na pracowników, 4. biletami kolejowymi i biletami dotyczącymi przejazdów za granicą, podpisanymi przez tych pracowników, 5. oświadczeniami pracowników zawierającymi informacje o wydatku, celu jego poniesienia, przyczynach braku odpowiedniej dokumentacji i podpisy tych pracowników, będą stanowić dla spółki koszt uzyskania przychodu?
                  • 19.08.2010Reprezentacja czy reklama? Warto powalczyć z fiskusem
                   Publikowaliśmy ostatnio wiele materiałów, wskazujących na zaostrzenie stanowiska fiskusa w odniesieniu do wydatków poniesionych na pokrycie kosztów związanych ze spotkaniami z kontrahentami w restauracjach. Organy podatkowe ostatnio wyjątkowo zgodnie twierdzą, że poczęstunek w restauracji, nawet bezalkoholowy, nosi cechy reprezentacji, bez względu na wystawność tego poczęstunku. Odrzucany jest argument przedsiębiorców, że spotkanie przy posiłku jest uznawane za zwyczajowy sposób prowadzenia interesów i w żaden sposób nie wyróżnia zapraszającego, nie podnosi jego prestiżu i nie nosi znamion wystawności czy okazałości. Jeszcze niedawno były to kryteria, którymi kierowały się izby skarbowe, wypowiadając się w kwestii możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania takich wydatków.
                   • 13.08.2010Ustalenie udziału w zyskach i stratach w spółkach osobowych – skutki podatkowe
                    Pytanie podatnika: Czy organ podatkowy ma możliwość kwestionowania ustalonego w umowie Spółki osobowej prawa poszczególnych wspólników do udziału w jej zyskach oraz odpowiadającego mu, zgodnie z art. 5 Ustawy CIT, udziału w przychodach i dochodach, kosztach uzyskania przychodu, wydatkach nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnieniach, ulgach podatkowych oraz obniżeniach dochodu oraz podstawie opodatkowania lub podatku... Innymi słowy czy art. 5 Ustawy CIT oraz zapisane w umowie Spółki osobowej prawo do udziału w zysku stanowią jedyną podstawę prawną do ustalania procenta (udziału) kosztów, przychodów i innych ww. elementów podstawy opodatkowania Wnioskodawcy jako wspólnika tej spółki...
                    • 12.08.2010Sprzedaż składnika majątku firmy wniesionego aportem
                     Pytanie podatnika: Jak należy określić dochód do opodatkowania w przypadku sprzedaży przez Spółkę składników majątkowych stanowiących element przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, które na moment dokonania aportu stanowiły środek trwały w budowie i nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki wnoszącej aport, natomiast na moment sprzedaży w wyniku zakończenia procesu inwestycyjnego stanowią środki trwałe Spółki?
                     • 12.07.2010Leasing w spadku
                      Pytania podatnika:  Czy w przedstawionym stanie faktycznym: 1. wstąpienie spadkobiercy w prawa i obowiązki zmarłego korzystającego, ma wpływ na dalszą kwalifikację zawartej uprzednio umowy jako tzw. podatkowej umowy leasingu? 2. raty leasingowe stanowią przychód finansującego w całym okresie obowiązywania umowy pod warunkiem spełnienia wymogów przewidzianych dla tzw. podatkowej umowy leasingu w momencie zawarcia umowy?
                      • 17.06.2010Dokumentowanie kosztów podróży służbowych
                       Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione przez pracowników Spółki w ramach wykonywanych czynności związanych z działalnością gospodarczą Spółki, w tym w czasie podróży służbowych krajowych i zagranicznych, udokumentowane paragonami fiskalnymi, fakturami lub rachunkami imiennymi wystawionymi na pracowników lub biletami parkingowymi oraz biletami komunikacji stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
                       • 14.04.2010Refakturowanie usług transportowych i kurierskich a obowiązek podatkowy w VAT
                        Pytanie podatnika: Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu refakturowania usług transportowych i kurierskich przez Spółkę na spółki faktycznie korzystające z tych usług?
                        • 19.03.2010Wyżywienie pracowników podczas podróży służbowych a PIT
                         Pytanie podatnika: Czy poniesione przez pracowników koszty wyżywienia podczas podróży służbowych (także ponad wysokość diety określonej w rozporządzeniu w sprawie podróży krajowych oraz podróży zagranicznych) stanowią przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                         • 02.03.2010Likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym
                          Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca w przypadku zamknięcia sklepu w wyniku wcześniejszego zakończenia umowy lub zakończenia umowy po upływie 5 lat od jej podpisania i likwidacji inwestycji przez spółkę po rezygnacji z prowadzenia sklepu, będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu przypadającą na niego (zgodnie z jego udziałem w zysku spółki) część straty zrealizowanej przez spółkę w wyniku likwidacji inwestycji? Strata spółki zostanie ustalona jako wartość początkowa inwestycji pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne.
                          • 09.02.2010Wniesienie nieruchomości aportem do spółki jawnej
                           Pytanie podatnika: Czy wniesienie przez Spółkę wkładu w postaci opisanych nieruchomości na pokrycie udziału w spółce jawnej spowodowało powstanie przychodu po stronie spółki wnoszącej aport?
                           • 31.12.2009Obiad w restauracji nie może być kosztem
                            Pytanie podatnika: Czy wydatki ponoszone w związku z organizacją spotkań z kontrahentami (w tym wydatki na nabycie drobnego poczęstunku, napojów, zapłata za posiłek w restauracji) stanowią koszty uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy?
                            • 23.10.2009Wyższe odpisy na ZFŚS można zaliczyć do kosztów
                             Pytanie podatnika: Czy dodatkowe odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ponad odpisy obligatoryjne i fakultatywne, o których mowa w art. 5 ustawy o ZFŚS stanowią koszty uzyskania przychodów?
                             • 15.10.2009Poręczenie bez wynagrodzenia nie przysporzy korzyści
                              Pytanie podatnika: Czy udzielone poręczenia i gwarancje oraz przystąpienie do długu są nieodpłatnym świadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
                              • 06.10.2009Nie odliczysz VAT od usług gastronomicznych, ale wrzucisz w koszty
                               Pytanie podatnika: Czy kwota niepodlegającego odliczeniu na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT podatku naliczonego VAT przy nabyciu opisanej w stanie faktycznym „Drugiej kategorii wydatków” stanowi koszt uzyskania przychodów?
                               • 02.10.2009Zadośćuczynienie dla byłego pracownika nie może być kosztem
                                Pytanie podatnika: Czy poniesione wydatki na rzecz byłego pracownika są kosztem uzyskania przychodu spółki w świetle ustawy o CIT?
                                • 28.09.2009Nie ma obowiązku wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców
                                 Pytania podatnika: 1. Czy konieczne jest ustalenie - dla celów podatkowych - wartości początkowej (wartości rynkowej) nieruchomości otrzymanej nieodpłatnie przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego? 2. Na jaki dzień powinna być sporządzona taka wycena - na dzień ujawnienia środka trwałego w ewidencji księgowej, czy na dzień przyjęcia nieruchomości do ewidencji?
                                 • 23.09.2009Podwyższenie kapitału zakładowego a koszty firmy
                                  Pytanie podatnika: Czy koszty obsługi notarialnej, a także podatek od czynności cywilnoprawnych związane z podniesieniem kapitału zakładowego Spółki?
                                  • 09.09.2009Refakturowanie dostaw mediów
                                   Pytania podatnika: 1. Czy refaktura kosztów mediów (niezależnie jakiego okresu dotyczy zużycie np. energii czy wody) może być przychodem podatkowym w miesiącu wystawienia danej refaktury? 2. Czy koszt wynikający z otrzymanych przez Spółkę faktur kosztowych, które w części podlegają refakturze stanowią w całości koszt uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia?
                                   • 27.08.2009Wydatki na alkohol w kosztach uzyskania przychodu?
                                    Pytanie podatnika: Czy wydatki na napoje alkoholowe, których podawanie jest powszechnie przyjęte w konkretnych stosunkach społecznych (np. poczęstunek w postaci piwa, wina) mogą stanowić koszt uzyskania przychodu Spółki?
                                    • 25.08.2009Ustalenie kosztów uzyskania w przypadku zbycia nieruchomości wniesionej aportem do spółki
                                     Pytanie podatnika: W jakiej wysokości należy ustalić koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia przez spółkę nieruchomości wniesionej do spółki aportem?
                                     • 14.08.2009VAT od reprezentacji w kosztach podatkowych
                                      Pytania podatnika: 1. Czy na gruncie przepisów podatkowych obowiązujących w 2008 r. nieodliczony podatek VAT z faktur dotyczących reprezentacji, dokumentujących w szczególności wydatki na usługi gastronomiczne, noclegowe a także dotyczące organizacji imprez dla klientów, może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów? 2. Czy zmiana przepisów ustawy o VAT, która weszła w życie 1 grudnia 2008 r. oraz nowelizacja updop na rok 2009 powodują zmianę w zakresie możliwości zaliczenia w 2009 r. do kosztów uzyskania przychodów kwoty nieodliczonego podatku VAT wynikającego z faktur za usługi noclegowe i gastronomiczne w ramach reprezentacji?
                                      • 11.08.2009Impreza dla pracowników jest kosztem
                                       Pytanie podatnika: Czy wszystkie wydatki związane z organizacją imprez integracyjnych dla pracowników i współpracowników stanowią dla niej koszty uzyskania przychodów?
                                       • 24.06.2009Wydatki na wynajem samochodu w zagranicznej podróży służbowej a koszty firmy
                                        Pytania podatnika: 1. Czy wydatki związane z wynajmem i eksploatacją samochodu bez kierowcy (koszty paliwa, parkingów, myjni, napraw – wymiana sprzęgła, kół, filtrów) poniesione w celu realizacji zadań w trakcie odbywania zagranicznej podróży służbowej są kosztem uzyskania przychodu dla Spółki? Czy Spółka może w pełnej wysokości zaliczyć powyższe koszty do kosztów uzyskania przychodów? Czy istnieje w tym przypadku obowiązek prowadzenia ewidencji pojazdu i porównywanie do limitu „kilometrówki”? Czy do ewidencji przebiegu pojazdu porównuje się tylko koszty np. myjni, napraw itd. czy koszty i najem samochodu? Czy występuje różnica w określeniu wysokości kosztów podczas delegacji służbowej i oddelegowania (korespondencji)?
                                        • 15.06.2009Zniszczenie przedmiotu leasingu w kosztach firmy
                                         Pytanie podatnika: Czy w wyniku wygaśnięcia umowy leasingu, na skutek całkowitego zniszczenia przedmiotu leasingu, Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu nierozliczoną część opłaty wstępnej i dodatkową opłatę naliczoną przez firmę leasingową?
                                         • 03.06.2009Uproszczone zaliczki na CIT
                                          Pytanie podatnika: Spółka wystąpiła z zapytaniem, dotyczącym możliwości wpłacania na podatek dochodowy od osób prawnych zaliczki w uproszczonej formie. Zdaniem Spółki przepis art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stanowi o fizycznie wpłaconej kwocie podatku należnego, lecz o kwocie podatku należnego wykazanego w deklaracji CIT-8 w poz. 54.
                                          • 03.06.2009Umowa dzierżawy jako umowa leasingu
                                           Pytania podatnika: 1. Czy biorąc pod uwagę elementy zawarte w umowie dzierżawy można uznać, że spełnia ona warunki umowy leasingu i na podstawie art. 16 ust. 3b odstąpić od prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu? 2. Czy otrzymanie od wydzierżawiającego oświadczenia stwierdzającego wartość początkową dzierżawionych samochodów jest wystarczającym dokumentem stanowiącym podstawę ustalenia spełnienia warunku określonego w art. 17b ust. 1 pkt 2 ustawy?
                                           • 21.05.2009Wydatki na podwyższenie kapitału nie mogą być kosztem
                                            Pytanie podatnika: Czy Spółka ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na obsługę prawną i zapłatę podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego?
                                            • 14.05.2009Niezamortyzowana wartość inwestycji w obcym środku trwałym nie stanowi KUP
                                             Pytanie podatnika: Czy prawidłowe jest stanowisko, że strata odpowiadająca niezamortyzowanej wartości początkowej inwestycji w obcy środek trwały w postaci wydatków poniesionych na dostosowanie zajmowanego na podstawie umowy najmu lokalu do prowadzonej działalności gospodarczej, może zostać zaliczona przez spółkę do kosztów uzyskaniu przychodów z jednoczesnym wycofaniem w/w nakładów inwestycyjnych z ewidencji środków trwałych?
                                             • 26.03.2009Wydatki na wynajem samochodu z limitem
                                              Pytanie podatnika: Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, w którym koszty związane z wynajmem i używaniem podczas podróży zagranicznej samochodu osobowego w całości stanowią koszty uzyskania przychodów?
                                              • 20.02.2009Kradzież części środka trwałego
                                               Pytania podatnika: Jak należy postąpić w przypadku kradzieży elementów wymiennych maszyny drogowej (koparko-ładowarki), która figuruje w ewidencji środków trwałych i nadal wykorzystywana jest w działalności spółki? Czy wartość początkową tej maszyny, będącą podstawą odpisów amortyzacyjnych, w skład której weszła cena nabycia skradzionych części peryferyjnych, należy pomniejszyć o wartość skradzionych elementów? Czy zakup nowych części w miejsce skradzionych można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów?
                                               • 12.01.2009Skutki podatkowe zmiany umów leasingu odnośnie kosztów uzyskania przychodów
                                                Pytanie podatnika: Czy w przypadku zmiany obowiązujących w Spółce umów leasingu w sposób opisany powyżej, Spółka ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów opłaty manipulacyjne, raty leasingowe i inne wydatki związane z eksploatacją leasingowanych samochodów osobowych poniesionych na podstawie opisanych umów w całym okresie trwania umowy czy jedynie od momentu podpisania aneksu?
                                                • 09.01.2009Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia należności a przychód podatkowy
                                                 Pytanie podatnika: Czy w przypadku wypłaty odszkodowania z tytułu niezapłaconych faktur, odszkodowanie to jest przychodem spółki, a jeżeli tak czy odszkodowanie to jest w pełnym zakresie przychodem spółki?
                                                 • 11.12.2008Rozliczanie zagranicznych podróży służbowych pracowników
                                                  Pytanie podatnika: Jaki stosować kurs do rozliczania zagranicznych podróży służbowych?
                                                  • 05.12.2008Klasyfikacja wydatków poniesionych na inwestycje
                                                   Pytanie podatnika: Czy Spółka może rozliczyć bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów, tzn. nie kapitalizować w wartości początkowej środka trwałego jako koszty wytworzenia koszty wskazane w pkt e), j-o), tj.: — koszty ubezpieczeń inwestycji w trakcie realizacji, — koszty organizacji przetargów, — koszty badań i pomiarów geologicznych i geodezyjnych, — koszty likwidacji środków trwałych (np. koszty rozbiórki) łącznie z nieumorzoną częścią ich wartości początkowej (likwidacja jest bezpośrednio związana z procesem inwestycyjnym), — koszty związane z uzyskaniem pozwoleń budowlanych, środowiskowych, itp., niezbędnych do realizacji danego projektu inwestycyjnego, — opłaty za użytkowanie gruntu i ubezpieczenia obiektu w czasie budowy oraz podatek od nieruchomości od działek, nabytych wyłącznie w celach prowadzenia inwestycji, — koszty związane z uregulowaniem stanu prawnego gruntów, — koszty osobowe pośrednie, tj. koszty wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia, delegacji związanych z inwestycjami i inne koszty pracowników zaangażowanych w proces wytwarzania środka trwałego (np. inwestorzy nadzoru) oraz pracowników zaangażowanych w proces ustalania warunków przyłączeniowych (zawierania umów przyłączeniowych), tj. koszty dotyczące osób, które nie są zaangażowane wyłącznie w wytworzenie danego środka trwałego?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] następna strona »