Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IPPB3/4510-596/15-2/AG

 • 31.10.2014NSA. Egzekucja z nieruchomoci a przychd dunika
  Z uzasadnienia: Stanowisko, e skoro zmniejszeniu ulegy wycznie pasywa podatnika, przysdzenie nieruchomoci na podstawie art. 984 Kodeksu postpowania cywilnego nie skutkowao powstaniem obowizku podatkowego, jest bdne. Koncentruje si ono bowiem na bilansowym ujciu pojcia przychodu ("zmiana in plus wartoci majtku"), nie bierze pod uwag korzyci, ktr odnis podatnik w wyniku przejcia przez wierzyciela nieruchomoci. Innymi sowy, w tym przypadku pojcie przychodu naley rozumie szerzej, a w jego granicach mieci si korzy w postaci zmniejszenia wysokoci zobowiza. Std te zaliczenie przez wierzyciela wartoci przejtej nieruchomoci na poczet zobowiza rwnie stanowi przysporzenie majtkowe po stronie dunika.
  • 15.10.2014Przegrany proces a koszty uzyskania przychodw
   Pytanie podatnika: Czy poniesione przez spk koszty zastpstwa procesowego, koszty sdowe oraz koszty opinii biegego w zwizku z przegranymi przed sdem pracy sprawami pracowniczymi mog stanowi koszty uzyskania przychodw spki?
   • 05.09.2014Kaucja gwarancyjna a obowizek korekty kosztw
    Pytanie podatnika: Czy w wietle przepisw obowizujcych od 1 stycznia 2013 r. Spka, zatrzymujc okrelony procent wynagrodzenia podwykonawcy jako kaucj gwarancyjn, jest zobowizana do zmniejszenia kosztw uzyskania przychodw zgodnie z art. 15b ust. 1, ust. 2 i ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, po upywie terminu wskazanego w tym przepisie, o kwot wynagrodzenia przypadajc na zatrzyman kaucj?
    • 27.08.2014Sprzeda przedsibiorstwa lub jego czci a koszty podatkowe
     Pytanie podatnika: W jaki sposb Spka powinna ustali koszt uzyskania przychodu przy sprzeday przedsibiorstwa, zorganizowanych czci przedsibiorstwa lub poszczeglnych skadnikw majtkowych?
     • 05.08.2014Amortyzacja wartoci niematerialnych i prawnych
      Pytanie podatnika: Jakie s moliwoci amortyzowania wartoci niematerialnych i prawnych wniesionych w formie aportu?
      • 21.07.2014Data poniesienia kosztw podatkowych. Wany wyrok NSA
       Z uzasadnienia: Faktyczna data dokonania zapisu w ksigach rachunkowych nie moe zmienia kwalifikacji danego wydatku i wpywa na moment zaliczenia go jako kosztu w rozumieniu art. 15 ust. 4e u.p.d.o.p. Nie jest ona bowiem dat ujcia kosztu, a jedynie dat technicznego wprowadzenia informacji do systemu.
       • 17.06.2014Noclegi pracownikw jako koszt firmy
        Pytanie podatnika: Spka zatrudnia pracownikw. Gwnie s to handlowcy/przedstawiciele handlowi, poszukujcy klientw/intensyfikujcy sprzeda kontrahenta dla klientw ju pozyskanych, na okrelonym terenie Polski. Zakres dziaania pracownikw nie ogranicza si na og do jednej miejscowoci. Czy spka moe wydatki na noclegi ww. pracownikw zaliczy do kosztw uzyskania przychodw?
        • 16.06.2014Zmiana roku podatkowego spki. Zasady
         Zmiana roku podatkowego spki jest skuteczna z dniem dokonania wpisu do rejestru przedsibiorcw Krajowego Rejestru Sdowego stosownej zmiany umowy spki. Poznajmy zasady dokonywania zmiany roku.
         • 02.06.2014Koszty uzyskania przychodw – wyrok NSA
          Teza: Jednoznaczna ocena, e wydatek nie mieci si w kategorii kosztw uzyskania przychodw zdefiniowanych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (Dz. U. z 2000 r., nr 54, poz. 654 ze zm.) – nie zosta poniesiony przez podatnika – zwalnia z dalszych rozwaa o dopuszczalnoci zaliczenia tego samego wydatku do kosztw uzyskania przychodw na zasadzie wycze wskazanych w tym wypadku w art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. c tej ustawy.
          • 13.05.2014NSA: Przychd naley korygowa wstecz
           Z uzasadnienia: Skoro ustawodawca nie okreli adnych regu dotyczcych korekty wartoci nalenego przychodu podatkowego w danym okresie rozliczeniowym, to nie ma rwnie podstaw prawnych, aby przyjmowa, e dla daty rozliczenia takiej korekty przychodu netto i w konsekwencji dla okrelenia momentu (daty) powstania obowizku podatkowego istotne znaczenie maj okolicznoci zwizane z wystawieniem faktury korygujcej, ktra obniaaby przychd (zwrot towarw). W rezultacie, bez wzgldu na przyczyn wystawienia faktury korygujcej, korekta wielkoci przychodu powinna by rozliczona w okresie rozliczeniowym, w ktrym zosta ju ujty przychd naleny, z uwzgldnieniem zasad okrelajcych dat powstania przychodu.
           • 22.04.2014Wydatki na zakup materiaw reklamowych w kosztach podatkowych
            Pytanie podatnika: Czy dokonywane w zwizku z prowadzonymi akcjami marketingowymi, wydatki na zakup materiaw reklamowych mog by zaliczone do kosztw uzyskania przychodw?
            • 18.04.2014Usugi informatyczne w kosztach uzyskania przychodw
             Pytanie: Spka wiadczy usugi w zakresie kompleksowej obsugi rachunkowo-ksigowe. Obsug informatyczn swoich procesw wykonuje czciowo poprzez outsourcing - usugi nabywa od podmiotu zewntrznego. Za usugi te otrzymuje faktury. Spka w ramach nabywanych usug informatycznych nie uzyskuje adnego wiadczenia, ktre mogoby stanowi dla niej warto niematerialn i prawn. Czy koszt nabywanych usug informatycznych jest kosztem uzyskania przychodw, o ktrym mowa w art. 15 ust. 4d ustawy o CIT, tj. kosztem innym ni koszty bezporednio zwizane z przychodami?
             • 14.04.2014Podzia firmy. Rozliczenie kosztw i przychodw
              Sukcesji na nowo powsta spk podlega bd tylko te przychody i koszty, ktre nie zostay rozliczone przed dniem podziau, tj. nie zostay uwzgldnione przy naliczeniu zaliczki na podatek dochodowy – potwierdza interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w odzi z 21 marca 2014 r., nr IPTPB3/4231-23/13-4/IR.
              • 19.03.2014rodek trway na raty. Korekta kosztw dotyczy rwnie odpisw amortyzacyjnych
               Zgodnie z art. 15b ust. 1 ustawy o CIT, w przypadku zaliczenia do kosztw uzyskania przychodw kwoty wynikajcej z faktury (rachunku), a jeeli nie istnia obowizek wystawienia faktury (rachunku) - kwoty wynikajcej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upywu terminu patnoci, podatnik jest obowizany do zmniejszenia kosztw uzyskania przychodw o kwot wynikajc z tych dokumentw.
               • 17.02.2014Kary i odszkodowania jako koszty uzyskania przychodw
                Tezy: Wydatki, noszce cechy kary umownej (odszkodowania, rekompensaty finansowej) nie mona uzna za nakady, ktre poniesione zostay w celu osignicia przychodu bd zabezpieczenia lub zachowania jego rda. Kar i odszkodowa, bez wzgldu na rdo i przyczyny ich powstania, nie mona uzna wydatki celowe i racjonalne na rwni np. z nakadami na prac czy zakupem surowcw, energii, usug.
                • 03.02.2014Odpisy aktualizujce nalenoci w kosztach uzyskania przychodw
                 Pytanie podatnika: W ktrym momencie Wnioskodawca moe zaliczy do kosztw uzyskania przychodw warto odpisw aktualizujcych warto nalenoci z tytuu udzielonych kredytw i poyczek, ktrych niecigalno zostaa uprawdopodobniona?
                 • 10.01.2014Kapitalizacja odsetek a przychd podatkowy
                  W wietle art. 12 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych kapitalizacja odsetek powinna by traktowana na rwni z zapat, poniewa wywiera ten sam skutek, a mianowicie zmniejsza kwot odsetek do zapaty, za powstae przysporzenie dla poyczkodawcy ma charakter trway, definitywny i bezwarunkowy; tym samym skapitalizowane odsetki od kredytw (poyczek) stanowi przychd podatkowy w dacie ich kapitalizacji, a nie w dacie ich faktycznego otrzymania - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                  • 07.01.2014Ujcie w kosztach opaty wstpnej przy umowie leasingu
                   Z uzasadnienia: Wstpna opata leasingowa ma charakter samoistny i bezzwrotny wzgldem rat leasingowych uiszczanych w okresie trwania umowy. W rezultacie naley j wiza nie tyle z ca umow rozumian w wymiarze czasowym, co z momentem jej zawarcia. Dotyczy ona bowiem nie tyle samego trwania usugi leasingu, lecz w ogle prawa do skorzystania z niego, skoro od jej uiszczenia uzalenione jest zawarcie umowy i wydanie przedmiotu leasingu. Jest to zatem opata jednorazowa o odmiennym charakterze anieli raty leasingowe - dlatego naley zaliczy j do kosztw uzyskania przychodw jednorazowo, a nie proporcjonalnie do okresu trwania umowy leasingu.
                   • 19.12.2013Przeksztacenie S.K.A. w spk z o.o. a skutki podatkowe
                    Pytanie podatnika: Czy przeksztacenie SKA, ktrej wsplnikiem (akcjonariuszem) bdzie Wnioskodawca, w spk z ograniczon odpowiedzialnoci bdzie skutkowao powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegajcego opodatkowaniu podatkiem CIT?
                    • 08.11.2013Podatki 2014: Zmiany w VAT a moment powstania przychodu w podatku dochodowym
                     W zwizku z nowelizacj ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug, od 1 stycznia 2014 r. przychd podatkowy z tytuu obrotu towarami i wiadczenia usug naley rozpozna na podstawie wystawionej faktury przyjmujc, jako moment uzyskania przychodu ostatni dzie miesica, w ktrym dokonano dostawy lub wykonano usugi, o ile nie bdzie to pniej ni w momencie wystawienia faktury lub uregulowania nalenoci zgodnie z treci art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych.
                     • 26.07.2013Moment zaliczania wierzytelnoci niecigalnych do kosztw podatkowych
                      Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca moe uzna za koszt uzyskania przychodu niecigalne wierzytelnoci, o ktrych mowa w art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych potwierdzone waciwym dokumentem, o ktrym mowa w art. 16 ust. 2 ww. ustawy w innym okresie rozliczeniowym, ni ten w ktrym Wnioskodawca uzyska stosowny dokument potwierdzajcy niecigalno, (np. postanowienie komornika o umorzeniu egzekucji z powodu jej bezskutecznoci)?
                      • 05.07.2013Moment ujcia w kosztach opaty rezerwacyjnej
                       Pytanie podatnika: Wnioskodawca zawar umow najmu lokalu uytkowego w majcym dopiero powsta budynku na okres 10 lat, ktry jest podstawowym okresem umowy. Wnioskodawca zobowiza si w umowie do wniesienia na rzecz Wynajmujcego opaty zwanej „opat rezerwacyjn” tytuem wykupu prawa do korzystania z lokalu do dnia ... (czyli przez okres 10 lat) w tym prawa przeduenia czasu trwania umowy. Czy Wnioskodawca ma prawo do jednorazowego zaliczenia w koszty opaty rezerwacyjnej w momencie poniesienia kosztu?
                       • 04.06.2013Zmiana roku podatkowego a rejestracja umowy spki w KRS
                        Podatnicy zmieniajcy rok podatkowy powinni pamita o dopenieniu wymogu rejestracji zmiany statutu lub umowy spki w Krajowym Rejestrze Sdowym.
                        • 21.05.2013Cienka kapitalizacja a koszty podatkowe
                         Polscy przedsibiorcy coraz czciej nabywaj rnego rodzaju usugi finansowe majce zapewni biece finansowanie dziaalnoci operacyjnej. Wobec coraz ostrzejszych wymogw bankowych rozwizaniem jest uzyskanie finansowania od podmiotu powizanego. Wypacajc jednak odsetki na rzecz takiego podmiotu, naley pamita o ograniczeniach dotyczcych moliwoci zaliczania odsetek do kosztw uzyskania przychodw.
                         • 17.05.2013Elektroniczna ewidencja przebiegu pojazdu a podpis pracownika
                          Pytanie podatnika: Czy podpis, w postaci imienia i nazwiska upowanionej przez podatnika osoby, skadany w sposb opisany we wniosku (elektronicznie. z autoryzacj hasem oraz z wyczeniem dostpu dla osb nieupowanionych, w ramach wprowadzanych danych do ewidencji przebiegu pojazdu) spenia warunki do uznania go za „podpis podatnika”, o ktrym mowa w art. 16 ust. 5 Ustawy o CIT?
                          • 10.05.2013Podatki dochodowe: Konsekwencje udzielenia rabatu
                           Pytanie podatnika: Czy Spka wystawiajc faktury korygujce z tytuu przyznanych rabatw powinna dokona pomniejszenia przychodw nalenych w rozliczeniu za rok podatkowy, w ktrym nastpia sprzeda towarw, do ktrej odnosi si korekta przychodw?
                           • 12.04.2013Faktura pro forma – raz jeszcze
                            Problematyka faktur pro forma naley do zagadnie, ktre od pocztku 2013 roku budz sporo wtpliwoci. Stanowisku opartemu na podejciu zdroworozsdkowym przeciwstawiane byy argumenty majce rdo w literalnym czytaniu przepisw dotyczcych nowych zasad wystawiania faktur.
                            • 29.03.2013VAT w kosztach uzyskania przychodw
                             Pytanie podatnika: Wnioskodawca ponosi rnego rodzaju wydatki, ktre nie stanowi kosztw uzyskania przychodw. Wydatki te mona podzieli na dwie grupy: wydatki, ktre nie stanowi kosztu uzyskania przychodw, poniewa nie speniaj definicji art. 15 ust. 1 ustawy o CIT oraz wydatki, ktre nie stanowi kosztu uzyskania przychodw, poniewa zostay wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Czy kosztem uzyskania przychodw moe by nieodliczony podatek od towarw i usug, jeli sam wydatek, bez wzgldu na przyczyn, nie stanowi tego kosztu?
                             • 23.01.2013Odsetki jako koszt uzyskania przychodw
                              Coraz czciej przedsibiorcy, chcc sfinansowa inwestycj, zmuszeni s zaciga zobowizania finansowe, np. kredyty lub poyczki. Spacajc takie poyczki, naley jednak pamita o przepisach podatkowych dotyczcych moliwoci zaliczenia wydatku na spat odsetek do kosztw uzyskania przychodw.
                              • 16.01.2013Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z praw autorskich jako koszt uzyskania przychodw
                               Pytanie podatnika: Cz z posiadanych przez spk programw okazaa si by uytkowana bez waciwej do uytku korporacyjnego licencji, w zwizku z czym waciciel praw autorskich zada wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy na mocy art. 79 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i w celu uniknicia kosztownego postpowania sdowego spka zawara z wacicielem ugod. Czy wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z praw autorskich, ktre na mocy art. 79 ust. 1 ww. ustawy wraz z niewielkimi kosztami zawarcia ugody ma zapaci spka, stanowi dla niej koszt uzyskania przychodu?
                               • 14.01.2013Wydatki na organizacj spotka szkoleniowo-integracyjnych dla pracownikw w kosztach podatkowych
                                Pytanie podatnika: Czy wydatki na organizacj spotka o charakterze szkoleniowo-integracyjnym z elementami zabawy/gry majcej na celu wytworzenie atmosfery sprzyjajcej szkoleniu lub bdcej elementem szkolenia, w ktrym uczestnicz pracownicy spki stanowi koszt uzyskania przychodw w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych?
                                • 14.12.2012Rozliczenie wydatkw na nabycie wierzytelnoci obcej
                                 Pytanie podatnika: Czy wydatek na nabycie wierzytelnoci obcej poniesiony przez Spk (ktra wykonaa faktycznie czynno w zakresie obrotu prawem majtkowym) stanowi w caoci koszt uzyskania przychodu Spki w przypadku zbycia tej wierzytelnoci za cen nisz ni cena zakupu tej wierzytelnoci?
                                 • 06.12.2012Podatki dochodowe: Zakup choinki do firmy jako koszt uzyskania przychodw
                                  wita coraz bliej. Wikszo firm dokonuje ju pewnie zakupu choinek i rnego rodzaju witecznych ozdb. Wydatki poniesione na ten cel mog by zaliczane do kosztw uzyskania przychodw. Zaznaczmy jednak, e moliwo ta uwarunkowana jest wykazaniem celowoci wydatku i zwizku z przychodem, a take poprawnym jego udokumentowaniem.
                                  • 30.11.2012Postanowienie o niecigalnoci wierzytelnoci dunika a rozliczenie podatku
                                   Pytanie podatnika: Czy w przypadku uzyskania postanowienia o niecigalnoci wierzytelnoci Spka moe zaliczy do kosztw uzyskania przychodw, zarwno wierzytelno, dla ktrej zostao wydane postanowienie o niecigalnoci, jak i inne wymagalne wierzytelnoci przysugujce Spce wobec tego samego Dunika, w momencie wydania tego postanowienia?
                                   • 30.11.2012Wydatki na wynajem samochodw a koszty uzyskania przychodw
                                    Pytanie podatnika: Czy opisane powyej koszty wynajmu samochodw osobowych wykorzystywanych do dziaalnoci gospodarczej Spki mog zosta zaliczone do kosztw uzyskania przychodw w caoci na zasadach oglnych poza limitem tzw. „kilometrwki, jako wydatki poniesione w celu osignicia przychodw lub zachowania bd zabezpieczenia rde przychodw?
                                    • 20.11.2012Przewalutowanie wierzytelnoci z tytuu poyczek – skutki podatkowe
                                     Pytania podatnika: Czy przewalutowanie poyczki z EUR na PLN bdzie skutkowa powstaniem dla Spki kosztw uzyskania przychodw bd przychodw, w szczeglnoci z tytuu rnic kursowych, a tym samym bdzie mie wpyw na rozliczenia podatkowe Spki? Czy spata przez Poyczkobiorc przewalutowanej z EUR na PLN kwoty gwnej poyczki w przyszoci bdzie skutkowa powstaniem dla Spki kosztw uzyskania przychodw bd przychodw, w szczeglnoci z tytuu rnic kursowych?
                                     • 13.11.2012Zmiana stawki amortyzacji w trakcie dokonywania odpisw
                                      Pytanie podatnika: Czy jest moliwo obnienia do dowolnej wysokoci (w tym nawet do 0%), na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, stosowanych obecnie przez Spk stawek amortyzacyjnych w odniesieniu do wszystkich lub dowolnie wybranych rodkw trwaych?
                                      • 25.10.2012Dokumentowanie podry subowej
                                       Pytanie podatnika: Czy mona zaliczy do kosztw uzyskania przychodu wydatki subowe zapacone kart subow pracownika spki udokumentowane: formularzem zlecenia podry subowej; wycigiem bankowym z karty subowej; owiadczeniem pracownika zawierajcym przyczyn braku faktury (rachunku), paragonu lub biletu za przejazd rodkiem komunikacji (taxi, autobus, metro, kolej podmiejska, tramwaj) oraz zawierajcym owiadczenie, i przejazd odbywa si w ramach zleconej podry subowej (potwierdzonym przez przeoonego pracownika)?
                                       • 10.10.2012Remont rodka trwaego w kosztach uzyskania przychodw
                                        Pytanie podatnika: Czy Spka moe zaliczy wydatki na remont rodka trwaego, rozliczane w czasie dla celw rachunkowych, do podatkowych kosztw uzyskania przychodw, jednorazowo w dacie poniesienia tzn. na dzie, na ktry ujto koszt w ksigach rachunkowych (zaksigowano) na podstawie otrzymanej faktury, tj. na bieco w okresie, w ktrym koszt remontu zosta ujty na koncie zobowiza?
                                        • 21.08.2012Koszty uzyskania przychodu przy nabyciu wierzytelnoci
                                         Pytanie podatnika: Czy prawidowym, w wietle art. 15 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, jest rozpoznanie kosztu w wysokoci kwoty wydatkowanej na nabycie wierzytelnoci oraz zaliczenie tego wydatku w koszty podatkowe w dacie otrzymania faktycznej spaty?
                                         • 02.08.2012Opodatkowanie wsplnot mieszkaniowych. Kary umowne a CIT
                                          Zasady funkcjonowania wsplnot mieszkaniowych okrela ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o wasnoci lokali (Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 903, ze zm.). Zgodnie z art. 6 tej ustawy, og wacicieli, ktrych lokale wchodz w skad okrelonej nieruchomoci, tworzy wsplnot mieszkaniow.
                                          • 20.07.2012Dochody wsplnoty mieszkaniowej – zwolnienie i opodatkowanie CIT
                                           Pytanie podatnika: Czy dochody uzyskane przez wsplnot mieszkaniow z reklam, wynajmu powierzchni wsplnych oraz oprocentowania rodkw pieninych na bankowym rachunku lokacyjnym korzy, zwolnione s z podatku dochodowego od osb prawnych w wietle zapisu w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych?
                                           • 13.06.2012Opodatkowanie podwyszenia wartoci nominalnej udziaw
                                            W myl art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych przychodem jest nominalna warto udziaw w spce kapitaowej objtych w zamian za wkad niepieniny w innej postaci ni przedsibiorstwo lub jego zorganizowana cz, przy czym przychd ten powstaje zarwno w sytuacji objcia nowoutworzonych udziaw w spce kapitaowej, jak i w sytuacji objcia udziaw, ktrych warto nominalna ma by podwyszona (art. 257 § 2 Kodeksu spek handlowych) - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                            • 08.06.2012Amortyzacja wynajmowanego lokalu uytkowego
                                             Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca, w okresie, w ktrym zgodnie z umow najmu nie bdzie pobiera opat czynszowych od najemcy (ale bdzie je pobiera po tym okresie), bdzie uprawniony do obciania kosztw uzyskania przychodw odpisami amortyzacyjnymi od budynku, w ktrym usytuowany jest lokal uytkowy bdcy przedmiotem umowy najmu, w czci jaka odpowiada warto lokalu uytkowego w wartoci budynku?
                                             • 06.06.2012Amortyzacja znaku towarowego
                                              Pytanie podatnika: Od jakiego momentu spka bdzie uprawniona do ujcia w ewidencji rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych znakw towarowych, ktre obecnie znajduj si w procedurze rejestracji w Urzdzie Patentowym i, konsekwentnie, dokonywania odpisw amortyzacyjnych od tych znakw stanowicych koszt uzyskania przychodw spki? W jakiej wartoci naley ustali warto pocztkow powyszych znakw dla potrzeb amortyzacji podatkowej?
                                              • 01.06.2012Umowa ubezpieczenia a podatek u rda
                                               Usuga ubezpieczenia majtku charakterem zbliona jest do umowy gwarancji. W sytuacji gdy usuga ubezpieczenia wiadczona jest przez zagraniczny podmiot, mog powsta wtpliwoci, czy przedsibiorca, nabywajc usug, obowizany jest od wypacanego wynagrodzenia pobra podatek u rda.
                                               • 15.05.2012Skutki likwidacji spki kapitaowej. Okrelenie wysokoci przychodu
                                                Pytanie podatnika: Czy w przypadku nabycia przez Spk udziaw W. w formie umowy kupna-sprzeday dochodem (przychodem) Spki z tytuu likwidacji W. bdzie nadwyka wartoci rynkowej majtku W. otrzymanego w zwizku z likwidacj W. ponad kosztem nabycia udziaw W., tj. wydatkami na nabycie tych udziaw, w tym przede wszystkim cen nabycia udziaw, w sytuacji gdy likwidacja W. nastpi w cigu 2 lat od nabycia przez Spk udziaw w W.?
                                                • 07.05.2012Amortyzacja: Rozszerzenie zakresu licencji na program komputerowy
                                                 Pytanie podatnika: Czy rozszerzenie zakresu licencji na uytkowanie programu komputerowego na nowe moduy oraz zwikszenie dopuszczalnej liczby uytkownikw programu komputerowego z 20 do maksymalnie 50 stanowi udzielenie nowej licencji, a w konsekwencji stanowi nabycie nowej wartoci niematerialnej i prawnej, ktra podlega amortyzacji? Czy poza opat jednorazow z tytuu zwikszenia maksymalnej liczby uytkownikw oraz udzielenia prawa do uytkowania nowych moduw programu komputerowego do wartoci pocztkowej tej nowej licencji Wnioskodawca obowizany jest wliczy wszystkie koszty wdroenia nowych moduw?
                                                 • 07.03.2012Abonament za wiadczenia medyczne jako przychd pracownika
                                                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca zawar z podmiotem wiadczcym usugi medyczne umow o wiadczenie usug medycznych dla swoich pracownikw. Umowa przewiduje, w zamian za ustalony abonament pieniny, wiadczenia z zakresu medycyny pracy oraz wiadczenia obejmujce profilaktyczn opiek zdrowotn niezbdn z uwagi na warunki pracy. Czy koszty abonamentu za ww. wiadczenia medyczne ponoszone przez pracodawc stanowi podstaw do naliczania podatku dochodowego pracownikw?
                                                  • 15.02.2012Rnice kursowe przy przewalutowaniu kredytu
                                                   Pytanie podatnika: Spka w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej i na jej potrzeby zawara z bankiem zagranicznym umowy kredytu bankowego w walucie obcej (EUR). Obecnie rozwaa przewalutowanie kredytu na polskie zote (PLN). Czy w momencie przewalutowania kredytu po stronie Spki powstan podatkowe rnice kursowe (ujemne bd dodatnie)?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] nastpna strona »