Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IBPBI/1/4511-77/15/ESZ

 • 15.02.2012Różnice kursowe przy przewalutowaniu kredytu
  Pytanie podatnika: Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i na jej potrzeby zawarła z bankiem zagranicznym umowy kredytu bankowego w walucie obcej (EUR). Obecnie rozważa przewalutowanie kredytu na polskie złote (PLN). Czy w momencie przewalutowania kredytu po stronie Spółki powstaną podatkowe różnice kursowe (ujemne bądź dodatnie)?
  • 02.02.2012Obniżanie stawek amortyzacyjnych
   Pytanie: Czy obniżenie stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może zostać dokonane do dowolnej wysokości (np. nawet do stawki w wysokości 0 % rocznie)?
   • 01.02.2012Suplementy diety i odżywki w kosztach działalności
    Pytanie: Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Świadczę usługi sklasyfikowane według PKD do grupy 85.51.Z, tj. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, polegające na prowadzeniu zajęć grupowych fitness. Wykonuje średnio trzy treningi dziennie ciągiem, z pięciominutowymi przerwami, podczas których muszę uzupełnić elektrolity, minerały oraz witaminy. Czy wydatki na zakup suplementów diety, odżywek, profilaktycznych medykamentów, dermoprotektorów, środków higieny osobistej mogą stanowić koszty uzyskania przychodów?
    • 31.01.2012Skutki podatkowe spotkań z kontrahentami
     Spotkania biznesowe podczas których, kontrahent spożywa z nami posiłek, a następnie otrzymuje np. gadżet firmowy jest bardzo powszechną, wręcz zwyczajową praktyką w świecie biznesu. Dla organów podatkowych wciąż jednak jest to pole do prezentowania odmiennych poglądów, mających rozstrzygnąć czy tego typu wydatki ukierunkowane są na reprezentowanie firmy oraz budowanie jej prestiżu (reprezentacja), czy też służą jedynie promocji świadczonych usług.
     • 31.01.2012Udziały w spółce komandytowo-akcyjnej a PIT
      Pytanie podatnika: Czy przychody akcjonariusza SKA należy zaliczyć do przychodów ze źródła, jakim jest działalność gospodarcza oraz czy akcjonariusz SKA ma prawo do opodatkowania dochodów metodą liniową określoną w art. 30c ustawy o PIT? Czy w przypadku osiągnięcia przez SKA zysku, Wnioskodawca powinien rozpoznać go jako przychód?
      • 13.01.2012Refakturowanie usług a moment powstania przychodu
       Pytanie podatnika: W którym momencie powstaje przychód podatkowy w przypadku refakturowania pojedynczych usług i w przypadku refakturowania usług rozliczanych okresowo?
       • 09.01.2012Sprzedaż nieruchomości po likwidacji działalności gospodarczej
        Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą polegającą na produkcji wyrobów piekarniczych w nowo wybudowanym budynku piekarni, wpisanym do ewidencji środków trwałych. W czasie prowadzenia działalności dokonywano odpisów amortyzacyjnych. Wnioskodawca w kwietniu 2010 r. zlikwidował ww. działalność. W przyszłości zamierza dokonać sprzedaży budynku piekarni, już jako osoba „prywatna”, nie prowadząca działalności. Jakie konsekwencje w podatku dochodowym rodzi sprzedaż nieruchomości po likwidacji działalności gospodarczej?
        • 04.01.2012Amortyzacja wydatków na modernizację sieci internetowej
         Pytanie podatnika: Wnioskodawca świadczy usługi dostępu do internetu oraz dostępu do sieci telewizji kablowej. Obecnie spółka modernizuje sieć internetową. Istniejąca sieć amortyzowana jest stawką 30%, jako zwiększająca wartość serwera. Modernizacja polega częściowo na zastąpieniu sygnału radiowego oraz tzw. przewieszek kablami światłowodowymi w celu zwiększenia przepustowości sieci. Do modernizacji tej spółka stosuje 30% stawkę amortyzacji jako zwiększenie wartości serwera. Czy prawidłowe jest postępowanie w zakresie stosowanej stawki amortyzacji do dokonywanych modernizacji?
         • 27.12.2011Moment powstania przychodu z tytułu potrąconej kary umownej
          Pytanie podatnika: Czy w sytuacji zakwestionowania zasadności naliczenia kary umownej przez wykonawcę i toczącego się w tym zakresie postępowania sądowego potrącona kara umowna powinna zostać ujęta w rachunku podatkowym jako przychód do opodatkowania w dacie potrącenia?
          • 19.12.2011Paragony za przejazd taksówkami w PKPiR
           Pytanie podatnika: Czy wydatki z tytułu przejazdu taksówką w mieście (poza miastem), w którym znajduje się siedziba firmy Wnioskodawcy, udokumentowane paragonami, mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, czy też muszą być udokumentowane fakturą lub rachunkiem?
           • 19.12.2011Zaliczki kwartalne nie dla każdego rozpoczynającego działalność
            Pytanie podatnika: Wnioskodawca od listopada 2006 r. prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą. Od października 2008 r. do maja 2010 r. działalność ta pozostawała w zawieszeniu. W maju 2010 r. działalność ta została formalnie zlikwidowana. W październiku 2011 r. Wnioskodawca ma zamiar ponownie rozpocząć prowadzenie (indywidualnie) działalności gospodarczej, z której dochody opodatkowane będą tzw. 19% podatkiem liniowym. Czy rozpoczynając nową działalność Wnioskodawca może zgłosić w urzędzie skarbowym decyzję o wyborze wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w okresach kwartalnych?
            • 16.12.2011Opodatkowanie przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej
             Pytanie podatnika: Jak ustalić źródło przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym, momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem, obowiązku odprowadzania zaliczek oraz określenia podstawy opodatkowania.
             • 14.12.2011Amortyzacja składników majątku o wartości do 3500 zł
              Pytanie podatnika: Czy zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zakup zestawu komputerowego o wartości netto poniżej 3500 zł oraz wyposażenia biura o wartości poszczególnych składników poniżej 3500 zł netto można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów bieżącej działalności gospodarczej w miesiącu poniesienia kosztu, nie ujmując go w ewidencji środków trwałych, a w przypadku wartości powyżej 1500 zł wprowadzając je do ewidencji wyposażenia?
              • 09.12.2011Próbny rozruch urządzenia – ujęcie bilansowe i podatkowe
               Próbne uruchomienie urządzenia wiąże się z kosztami, generować może również przychody. Czy poniesione koszty i osiągnięte przychody należy ująć w wartości początkowej środka trwałego, czy w kosztach i przychodach okresu? Jak rozliczyć rozruch dla celów bilansowych i podatkowych?
               • 09.12.2011Badanie sprawozdania finansowego spółki w likwidacji
                Pytanie podatnika: Czy wobec trwającego postępowania likwidacyjnego Spółki roczne sprawozdanie finansowe powinno być poddane badaniu przez biegłego rewidenta?
                • 05.12.2011Sprzedaż nieruchomości mieszkalnych przez przedsiębiorcę
                 Pytanie podatnika: Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości mieszkalnych, stanowiących środki trwałe, dokonanej w trakcie trwania pozarolniczej działalności gospodarczej Wnioskodawcy będzie opodatkowany jak przychód z działalności gospodarczej, na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                 • 29.11.2011Rozliczenie kosztów badania sprawozdania finansowego
                  Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, co do zasady, nie wyklucza z kosztów uzyskania przychodów wydatków na badanie sprawozdań finansowych, które nie ma charakteru obligatoryjnego. Wydatki te muszą jednak wypełnić generalną regułę wynikającą z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
                  • 08.11.2011Usługi doradcze w kosztach uzyskania przychodów
                   Pytanie podatnika: Czy wynagrodzenie firmy doradczej stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów, potrącany w dacie jego poniesienia (koszt pośredni)?
                   • 27.10.2011Karta podatkowa a korzystanie z usług obcych
                    Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej. Jest to działalność oznaczona w części I Tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej pod poz. 85, jako usługi odkażania, tępienia owadów i odszczurzania. Przy prowadzeniu działalności Chciałaby korzystać z usług obcych podmiotów w zakresie transportu środków i urządzeń na miejsce zleconej pracy oraz z usług specjalistycznych, które stanowić mają uzupełnienie do wykonania w pełni zleconej usługi. Czy korzystanie z ww. usług obcych wyłączy Wnioskodawczynię z opodatkowania w formie karty podatkowej?
                    • 11.10.2011Niezamortyzowana wartość inwestycji a koszty
                     Pytanie podatnika: Czy Spółka w związku ze zmianą miejsca wykonywania działalności z powodów racjonalnych i uzasadnionych, będzie mogła zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowaną wartość inwestycji w obcym środku trwałym przy ul. X?
                     • 04.10.2011Skutki likwidacji środka trwałego
                      Pytanie podatnika: Czy nieumorzona wartość oczyszczalni i koszt fizycznej jej likwidacji kwalifikują się jako koszt uzyskania przychodów?
                      • 03.10.2011Przedsiębiorcy nie przysługuje ryczałt za noclegi oraz przejazdy
                       Pytanie: Prowadzę jednoosobowo działalność gospodarczą. W ramach tej działalności często wyjeżdżam za granicę. Czy mogę uwzględnić w kosztach podatkowych własne: diety zagraniczne na pokrycie kosztów wyżywienia i drobne wydatki, a także koszty: dojazdów do i z dworca autobusowego, lotniczego itp. w formie ryczałtu, dojazdów środkami komunikacji miejscowej w formie ryczałtu, noclegów w formie ryczałtu w wysokości 25% limitu hotelowego bez przedkładania rachunków za nocleg, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie podróży zagranicznych?
                       • 30.09.2011Bilansowy i podatkowy moment ujęcia kosztu
                        Kierując się zasadą memoriału oraz zasadą współmierności przychodów i kosztów, w księgach rachunkowych danego roku obrotowego, należy ująć wszystkie osiągnięte przychody i koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.
                        • 30.09.2011Skutki przekazania udziału w przychodach
                         Pytanie podatnika: Czy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kwoty przekazywane kontrahentowi, jako jego udział w przychodach ze wspólnego przedsięwzięcia stanowią koszty uzyskania przychodów ? Jeżeli nie stanowią kosztów to jak należy je zakwalifikować w rozumieniu w/w ustawy ?
                         • 28.09.2011Rozliczenia międzyokresowe kosztów przy zmianie rodzaju prowadzonych ksiąg
                          Pytanie podatnika: W roku 2010 spółka, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, ewidencjonowała zdarzenia gospodarcze w księgach rachunkowych. Od roku 2011 spółka prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, tzw. metodą uproszczoną. Do dnia 31 grudnia 2010 r. spółka nie rozliczyła wszystkich kosztów poniesionych przed tym dniem, które ze względu na rodzaj wydatku oraz rodzaj prowadzonych ksiąg podatkowych, podlegały rozliczeniu w czasie, bądź zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w 2011 r. Czy ww. koszty mogą stanowić koszty uzyskania przychodu roku 2011, w części nierozliczonej w poprzednich okresach? Czy ww. koszty można zaliczyć do kosztów na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie z naniesioną adnotacją o proporcjonalnym rozliczeniu kwot w poszczególnych okresach, czy na podstawie dowodu wewnętrznego spisanego na tą okoliczność?
                          • 23.09.2011Rozliczenie faktury korygującej przy usługach ciągłych
                           Pytanie podatnika: Spółka w ramach działalności świadczy usługi o charakterze stałym. Obecnie spółka rozważa wprowadzenie modelu odpłatności za swoje usługi stałe polegające na uzgodnieniu z kontrahentami miesięcznej ryczałtowej odpłatności, która byłaby płatna przez 3 kolejne miesiące. Przy czym rozliczenie rzeczywistego wynagrodzenia za dany okres (kwartał) następowałoby w pierwszym miesiącu następującym po pełnym kwartale. W jakim momencie należy wykazać zwiększenie/zmniejszenie przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu faktury korekty „in minus”/„in plus” wystawionej w miesiącu następnym po zakończeniu danego kwartału?
                           • 09.09.2011Rozliczenie kradzieży dokonanej przez pracownika
                            Pracodawcy coraz częściej przeprowadzają skomplikowane procesy rekrutacyjne, aby znaleźć jak najlepszych pracowników. Niestety czasami zdarza się, że pracownicy dopuszczają się różnego rodzaju przewinień, w tym także kradzieży. W niniejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jak powinna być traktowana dla celów podatkowych kradzież pieniędzy przez pracowników.
                            • 30.08.2011Wynagrodzenia pracowników jako koszty prac rozwojowych
                             Pytanie podatnika: Czy koszty wynagrodzeń pracowników zajmujących się tworzeniem danego Projektu Produktu związane z jego konstrukcją a także z przygotowaniem oprogramowania do niego prawidłowo zostały uznane przez Spółkę, jako koszty prac rozwojowych, rozliczane dla celów podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia stworzenia Projektu Produktu i wdrożenia go do produkcji?
                             • 19.08.2011Pakiet medyczny kosztem pracodawcy i przychodem pracownika
                              Pakiety medyczne to wciąż gorący temat w relacjach pracodawcy – organy podatkowe. O kontrowersjach dotyczących opodatkowania świadczeń medycznych oferowanych pracownikom pisano już wielokrotnie. Nadmienić trzeba, iż NSA wciąż nie rozstrzygnął tej kwestii. W dalszym ciągu oczekujemy na ponowne rozpatrzenie tego problemu. Najbezpieczniejszym zatem rozwiązaniem jest złożenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.
                              • 16.08.2011Wydatki na rzecz rady nadzorczej a koszty podatkowe
                               Pytanie podatnika: Czy przedstawione w opisie stanu faktycznego wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej, stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów?
                               • 03.08.2011Certyfikat rezydencji – do czego tak naprawdę jest potrzebny?
                                Polscy przedsiębiorcy coraz częściej dokonują płatności na rzecz podmiotów zagranicznych z tytułu świadczonych przez te podmioty usług, np. usług doradczych, należności licencyjnych czy tez odsetek od pożyczek. Niezwykle istotne jest, aby, dokonując płatności na rzecz zagranicznego kontrahenta, posiadać certyfikat rezydencji podatkowej tego podmiotu. Może powstać jednak wątpliwość, czym tak naprawdę jest certyfikat rezydencji podatkowej.
                                • 01.07.2011Niewypłacona dywidenda – skutki w podatku dochodowym
                                 W myśl art. 191 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Artykuł 193 § 4 k.s.h. (w brzmieniu obowiązującym od 8 stycznia 2009 r.) wskazuje natomiast, że termin wypłaty dywidendy określa uchwała wspólników, a gdy uchwała takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez zarząd. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku (art. 193 § 1 k.s.h.).
                                 • 24.06.2011Indywidualna stawka amortyzacyjna dla lokalu użytkowego
                                  Pytanie podatnika: Spółka jawna w dniu 30 marca 2010 r. nabyła m.in. prawo własności dwóch lokali znajdujących się w budynku użytkowym. Budynek handlowo-magazynowy wybudowany był około roku 1910, jako budynek zaplecza dla gospodarstwa rolniczego. W latach 1995-1998 został odremontowany i zmienił funkcję z gospodarczej na handlowo-magazynową. W latach 2005-2006 budynek został przebudowany. Po modernizacji zostały wyodrębnione lokale, które były celem odsprzedaży. Czy można ustalić indywidualną stawkę amortyzacyjną na zakupione lokale, w wysokości 10% dla używanych lub ulepszonych środków trwałych?
                                  • 20.06.2011Jednorazowa amortyzacja części wartości środka trwałego
                                   Pytanie podatnika: W grudniu 2010 roku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zakupił środek trwały koparko-ładowarkę za kwotę 245.728 zł. Koparko-ładowarka została przyjęta do użytkowania i wpisana do ewidencji środków trwałych w grudniu 2010 r. Wnioskodawca jednorazowo zamortyzował w grudniu 2010 r. kwotę 145.728 zł, pozostałą zaś część 100.000 zł amortyzuje metodą liniową od stycznia 2011 r., stosując stawkę amortyzacji z Wykazu Środków Trwałych. Czy można tylko część wartości zakupu środka trwałego zamortyzować jednorazowo a pozostałą część amortyzować według metody liniowej?
                                   • 17.06.2011Nie można anulować faktury wprowadzonej do obrotu
                                    Brak jest podstaw do anulowania wystawionej i wprowadzonej do obrotu faktury VAT, gdyż potwierdza ona zaistniałe zdarzenie gospodarcze (tzn. potwierdza wykonanie usług budowlanych). Tym samym brak jest również podstaw prawnych do korygowania zadeklarowanego uprzednio przychodu należnego wynikającego z przedmiotowej faktury oraz deklaracji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 16.05.2011 r., sygn. IBPBI/1/415-134/11/BK.
                                    • 15.06.2011Leasing zakończony przed czasem a koszty uzyskania przychodów
                                     Pytanie podatnika: W związku z obecną sytuacją finansową spółki, rozważa ona rozwiązanie umów leasingowych przed upływem okresu, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozwiązanie umowy leasingu może (ale nie musi) obligować spółkę do rozliczenia z leasingodawcą tych umów, co może powodować konieczność zapłaty na rzecz leasingodawcy kwoty rozliczeniowej. Czy spółka ma obowiązek korygowania kosztów uzyskania przychodów o dotychczas poniesione opłaty z tytułu umów leasingu, które to umowy uległyby rozwiązaniu przed ich upływem?
                                     • 03.06.2011Kaucji zwrotnych nie ujmuje się w PKPiR
                                      Pytanie podatnika: Klienci firmy Wnioskodawcy będą mieli możliwość darmowego wypożyczenia oraz kupna produktów informatycznych online. Z wypożyczeniem będzie się wiązała kaucja - zabezpieczenie gwarancyjne dotrzymywania warunków licencji. Kaucja jest z założenia zawsze zwrotna w całości kwoty po rozwiązaniu umowy wypożyczenia zgodnie z jej postanowieniami. Kaucja przepada w przypadkach opisanych w umowie. W momencie zaistnienia takiego zdarzenia wystawiana jest faktura VAT, a kaucja jest transferowana na poczet jej opłacenia. Czy można księgować kaucje w sposób zaproponowany w stanowisku Wnioskodawcy?
                                      • 25.05.2011Skradziona gotówka może być kosztem
                                       Pytanie podatnika: Pracownikom firmy Wnioskodawcy skradziono w trakcie podróży służbowych gotówkę stanowiącą własność firmy. Fakt kradzieży został zgłoszony na policję i w sprawach dokonano wszczęcia postępowania. Prowadzone postępowanie przygotowawcze zostało umorzone wobec niewykrycia sprawców. Wnioskodawcy przyznano w toku postępowania uprawnienia pokrzywdzonego i był on reprezentowany w tym postępowaniu przez adwokata. Z firmy ubezpieczeniowej Wnioskodawca nie otrzymał żadnej rekompensaty, gdyż nie ubezpiecza ona przewożonej gotówki. Czy wartość skradzionej gotówki oraz związane z pomocą prawną mogą zostać zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodów?
                                       • 24.05.2011Wydatki na nabycie nowych technologii
                                        Pytanie podatnika: Spółka zawarła umowę na zakup licencji oprogramowania E. Licencja wymaga wdrożenia. W tym celu Spółka zawarła umowę na wdrożenie oprogramowania systemu E. Spółka zamierza wprowadzić licencję do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w 2011 r. W 2011 roku zamierza skorzystać z ulgi na nowe technologie. Czy wydatki na nabycie licencji oraz wydatki na wdrożenie oprogramowania stanowią wydatki na nabycie nowych technologii w rozumieniu art. 18b ust. 2 Ustawy CIT?
                                        • 12.05.2011Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych nie dotyczy spółek osobowych
                                         Pytanie: Spółka z o.o. sprzedaje swoje towary m.in. spółce komandytowej, która jest podmiotem powiązanym. Wartość transakcji w 2010 r. przekroczyła równowartość 50 tys. euro. Czy w związku z tym należy sporządzić dokumentację cen transferowych?
                                         • 09.05.2011Wartość towarów nabytych w spadku nie może być kosztem
                                          Pytanie podatnika: W październiku 2010 r. zmarł małżonek Wnioskodawczyni, prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą. Spadkobiercy zmarłego podjęli decyzję, że działalność gospodarczą będzie kontynuowała żona zmarłego, tj. Wnioskodawczyni. Na dzień śmierci męża Wnioskodawczyni sporządziła remanent towarów, materiałów, wyrobów i powiadomiła urząd skarbowy o jego wysokości, jak również o kontynuowaniu działalności. Czy, remanent towarów handlowych, materiałów, wyrobów będzie kosztem przy ustalaniu dochodu za 2010 r. w firmie Wnioskodawczyni?
                                          • 07.04.2011Benefity dla pracowników mogą być kosztem firmy
                                           Pytanie podatnika: Czy sfinansowane ze środków obrotowych spółki wydatki na koszty związane z użytkowaniem samochodów na cele prywatne pracowników należy kwalifikować jako koszty uzyskania przychodów?
                                           • 29.03.2011Rabat towarowy nie jest przychodem
                                            Pytanie podatnika: Czy w związku z otrzymanymi gratisami dołączonymi do kupowanych partii towarów, jako rabat naturalny, Spółka ma obowiązek rozpoznać przychód z tytułu wartości otrzymanych nieodpłatnie rzeczy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
                                            • 28.03.2011Nieobowiązkowy audyt może być kosztem
                                             Pytanie podatnika: Spółka z o.o. nie mająca obowiązku badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008 uchwałą nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników wybrała podmiot posiadający uprawnienia do badania rocznego sprawozdania finansowego w celu potwierdzenia prawidłowości księgowań oraz poprawności ustalania wyniku finansowego. Czy koszty badania sprawozdania finansowego pomimo braku obowiązku będą stanowiły koszt uzyskania przychodów?
                                             • 17.03.2011Zwrócone nakłady nie są przychodem ryczałtowca
                                              Pytanie podatnika: Czy przychód z tyt. zwrotu nakładów poniesionych na inwestycje w obcy środek trwały zwolniony jest z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym? Czy jeżeli otrzymana kwota podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, to czy należny podatek należy uiścić w miesiącu jej otrzymania na konto, czy też w zeznaniu podatkowym?
                                              • 16.03.2011Jak rozliczyć przychód ze sprzedaży bonów
                                               Pytanie podatnika: W którym momencie powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych? Czy w chwili odpłatnego wydania bonu, czy w chwili dokonania sprzedaży towaru, za który zapłata nastąpi przy użyciu bonu?
                                               • 09.03.2011Papiery wartościowe w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
                                                Pytanie podatnika: Czy dokonując zakupu papierów wartościowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca powinien je księgować jako „pozostałe wydatki” w kol. 13 księgi podatkowej, czy też winien je zaksięgować jako „zakup towarów handlowych” w kol. 10, a na koniec roku sporządzić remanent towarów handlowych i w jaki sposób go wycenić?
                                                • 01.03.2011Kiedy powstaje przychód z tytułu częściowego wykonania usługi
                                                 Pytanie podatnika: Czy w chwili podpisania protokołu odbioru danego etapu świadczenia Usług informatycznych, tj. z dniem częściowego wykonania Usługi, nie później jednak niż w dniu wystawienia faktury lub uregulowania należności, Spółka uzyskuje przychód w wysokości stanowiącej umownie określony % całości wynagrodzenia za Usługi informatyczne częściowo zrealizowane w danym etapie?
                                                 • 25.02.2011Sprzedaż premiowa – konsekwencje na gruncie podatku dochodowego
                                                  Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, w celu uatrakcyjnienia sprzedaży lub też pozyskania nowych klientów, często organizują różnego rodzaju programy lojalnościowe i promocyjne. Polegają one na dodawaniu do sprzedawanych produktów różnego rodzaju gadżetów lub też na gromadzeniu punktów, które następnie mogą zostać wymienione na określone nagrody (tzw. sprzedaż premiowa). Przedsiębiorcy powinni jednak pamiętać, iż nakłady związane z organizacją takiej akcji promocyjnej mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu tylko przy spełnieniu określonych warunków. Należy również podkreślić, iż powyższe działania mogą wiązać się także z nałożeniem na podatnika obowiązków płatnika (w związku z przekazaniem nagród).
                                                  • 24.02.2011Rata kredytowa nie jest kosztem uzyskania
                                                   Pytanie podatnika: Czy koszt kredytu bankowego (odsetki, rata, prowizja bankowa) uzyskanego w ramach konta osobistego, który w całości zostanie przelany na konto firmowe i przeznaczony na zakup materiałów handlowych w firmie Wnioskodawczyni może stanowić koszt uzyskania przychodów?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] następna strona »