Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IBPBI/1/4511-77/15/ESZ

 • 06.02.2013Skan rachunku do umowy zlecenia jako dokument poniesienia kosztu
  Pytanie podatnika: Czy posiadanie przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych jedynie wydruku skanu rachunku wystawionego w związku z wykonaniem umowy zlecenia lub umowy o dzieło przez osobę fizyczną, nie wykonującą jej w ramach działalności gospodarczej, nie będącej również podatnikiem podatku od towarów i usług, stanowi samoistny powód nieuznania wydatku za koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
  • 28.01.2013Odliczenie od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych z rachunku spółki
   Pytanie podatnika: Wspólnicy spółki komandytowej podjęli uchwałę, na mocy której co miesiąc przyznawana jest im i wypłacana zaliczka na poczet przyszłych zysków. Kwota przyznanej zaliczki na poczet zysku jest dzielona w ten sposób, że część płatna jest na rachunek ZUS, a pozostała część wypłacana jest na osobisty rachunek bankowy wspólnika. Czy kwota zapłacona przez spółkę z pieniędzy wspólnika, tytułem jego składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych (w części dozwolonej do odliczenia od podatku tj. 7,75% podstawy wymiaru)?
   • 28.01.2013Odszkodowanie z tytułu kradzieży samochodu wycofanego z działalności a PIT
    Pytanie podatnika: Samochód miesiąc po wycofaniu z ewidencji środków trwałych tj. w miesiącu lipcu 2012 r. został skradziony. Pojazd podlegał dobrowolnemu ubezpieczeniu AC, w związku z tym po wycenie rzeczoznawcy przyznano właścicielom odszkodowanie z tytułu kradzieży pojazdu. Czy otrzymane odszkodowanie z tytułu kradzieży pojazdu (która nastąpiła po wycofaniu samochodu z ewidencji środków trwałych), będzie przychodem (dochodem) do opodatkowania z działalności gospodarczej?
    • 17.01.2013CIT: Nieodpłatne poręczenia i gwarancje w świetle najnowszych interpretacji
     Dosyć częstą praktyką w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest udzielanie poręczeń/gwarancji szczególnie pomiędzy podmiotami powiązanymi. W sytuacji gdy poręczenia takie są udzielane nieodpłatnie, pojawiają się wątpliwości na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych korzystania z takiego nieodpłatnego poręczenia.
     • 16.01.2013Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z praw autorskich jako koszt uzyskania przychodów
      Pytanie podatnika: Część z posiadanych przez spółkę programów okazała się być użytkowana bez właściwej do użytku korporacyjnego licencji, w związku z czym właściciel praw autorskich zażądał wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy na mocy art. 79 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i w celu uniknięcia kosztownego postępowania sądowego spółka zawarła z właścicielem ugodę. Czy wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z praw autorskich, które na mocy art. 79 ust. 1 ww. ustawy wraz z niewielkimi kosztami zawarcia ugody ma zapłacić spółka, stanowi dla niej koszt uzyskania przychodu?
      • 14.01.2013Wydatki na organizację spotkań szkoleniowo-integracyjnych dla pracowników w kosztach podatkowych
       Pytanie podatnika: Czy wydatki na organizację spotkań o charakterze szkoleniowo-integracyjnym z elementami zabawy/gry mającej na celu wytworzenie atmosfery sprzyjającej szkoleniu lub będącej elementem szkolenia, w którym uczestniczą pracownicy spółki stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
       • 11.01.2013Imprezy firmowe a koszty uzyskania przychodów
        Przedsiębiorca, organizując dla pracowników określoną imprezę, musi jako cel tej imprezy przyjąć zintegrowanie pracowników z firmą oraz pomiędzy sobą. Jeżeli nie przyjmie takiego założenia, to samo spotkanie polegające między innymi na konsumpcji nie będzie kosztem uzyskania przychodów – stwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 2 listopada 2012 r., nr IBPBI/2/423-937/12/MS.
        • 14.12.2012Rozliczenie wydatków na nabycie wierzytelności obcej
         Pytanie podatnika: Czy wydatek na nabycie wierzytelności obcej poniesiony przez Spółkę (która wykonała faktycznie czynność w zakresie obrotu prawem majątkowym) stanowi w całości koszt uzyskania przychodu Spółki w przypadku zbycia tej wierzytelności za cenę niższą niż cena zakupu tej wierzytelności?
         • 10.12.2012Amortyzacja inwestycji w obcym środku trwałym po jego nabyciu
          Pytanie podatnika: Czy w przypadku zakończenia najmu, a następnie nabycia, wprowadzenia do ewidencji środków trwałych i amortyzowania wcześniej wynajmowanej maszyny, spółka mogłaby kontynuować amortyzację nieumorzonej części inwestycji w tej maszynie i zaliczyć odpisy do kosztów podatkowych na niezmienionych zasadach do końca miesiąca, w którym nastąpiłoby zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z jej wartością początkową, pomimo wcześniejszego zakupu maszyny?
          • 04.12.2012Różnice kursowe – ujęcie rachunkowe a podatki
           Pytanie podatnika: Czy, mając na uwadze autonomiczność tzw. metody bilansowej ustalania różnic kursowych względem przepisów podatkowych, możliwe jest wykazanie różnic kursowych w wyniku podatkowym Spółki jedynie poprzez ujęcie w tym wyniku nadwyżki ujemnych lub dodatnich różnic kursowych danego okresu ujętej w księgach rachunkowych (tzw. ujęcie różnic per saldo)?
           • 26.11.2012Firma w domu: Wydatki na energię w kosztach uzyskania przychodów
            Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na świadczeniu usług dostępu do sieci Internet. Na potrzeby działalności gospodarczej korzysta z jednego pomieszczenia w domu jednorodzinnym, do którego posiada tytuł własności. W jaki sposób można obliczyć (zmierzyć) energię elektryczną pobraną na potrzeby utrzymania w ruchu infrastruktury sieci teleinformatycznej i jej koszt zaliczyć w koszty uzyskania przychodu? Czy dla powyższego celu można przyjąć zużycie energii na poziomie danych znamionowych urządzeń?
            • 21.11.2012Dowód wewnętrzny jako potwierdzenie zakupu towaru
             Pytanie podatnika: Wnioskodawca część towarów przeznaczonych do sprzedaży będzie nabywał w sklepach, gdzie jedynym dostępnym dowodem sprzedaży będzie paragon. Na podstawie otrzymanego paragonu będzie przygotowywał dowód wewnętrzny. Tak przygotowany dokument (wraz z paragonem, będącym jego załącznikiem) zostanie oznaczony numerem kolejnym i podpisany przez Wnioskodawcę. Czy tak sporządzony dowód wewnętrzny może zostać uznany za dowód księgowy?
             • 21.11.2012Opłata pocztowa w kosztach uzyskania przychodów
              Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży odzieży za pośrednictwem portalu internetowego. W regulaminie sklepu zawarto zapis, że koszt za przesyłkę pocztową wynosi 10 zł niezależnie od ilości zakupionych towarów. Kupujący przelewa na rachunek sprzedającego należność za towar oraz zryczałtowaną i określoną kwotowo „opłatę pocztową”. Czy w przypadku gdy koszt przesyłki pocztowej jest wyższy niż 10 zł, nadwyżka stanowi koszt uzyskania przychodu u sprzedającego?
              • 20.11.2012Przewalutowanie wierzytelności z tytułu pożyczek – skutki podatkowe
               Pytania podatnika: Czy przewalutowanie pożyczki z EUR na PLN będzie skutkować powstaniem dla Spółki kosztów uzyskania przychodów bądź przychodów, w szczególności z tytułu różnic kursowych, a tym samym będzie mieć wpływ na rozliczenia podatkowe Spółki? Czy spłata przez Pożyczkobiorcę przewalutowanej z EUR na PLN kwoty głównej pożyczki w przyszłości będzie skutkować powstaniem dla Spółki kosztów uzyskania przychodów bądź przychodów, w szczególności z tytułu różnic kursowych?
               • 19.11.2012Różnice kursowe przy zapłacie z walutowego rachunku bankowego
                Polscy przedsiębiorcy, współpracując z zagranicznymi kontrahentami, coraz częściej dokonują płatności z walutowych rachunków bankowych. Należy jednak pamiętać, że nawet w sytuacji regulowania zobowiązań w walucie obcej bezpośrednio z walutowego rachunku bankowego mogą powstać różnice kursowe dla celów podatkowych.
                • 16.11.2012Skutki przekształcenia spółki z o.o. w komandytową
                 Pytanie podatnika: Jakie są skutki przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową posiadającej niepodzielone zyski zgromadzone na kapitale zapasowym i rezerwowym?
                 • 15.11.2012Koszty w czasie zawieszenia działalności
                  Pytanie podatnika: Dnia 1 listopada 2010 r. Wnioskodawca zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na 24 miesiące. Jednakże do chwili obecnej wciąż opłaca faktury, które dotyczą zobowiązań powstałych przed zawieszeniem działalności gospodarczej. Są to rachunki telefoniczne za utrzymanie numerów firmowych oraz raty leasingowe za przyczepę. Ponoszenie tych kosztów jest niezbędne, aby utrzymać firmę w gotowości do ponownego wznowienia działalności. Czy prawidłowe będzie wykazanie w zeznaniu podatkowym straty będącej następstwem opłacania ww. faktur?
                  • 13.11.2012Zmiana stawki amortyzacji w trakcie dokonywania odpisów
                   Pytanie podatnika: Czy jest możliwość obniżenia do dowolnej wysokości (w tym nawet do 0%), na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stosowanych obecnie przez Spółkę stawek amortyzacyjnych w odniesieniu do wszystkich lub dowolnie wybranych środków trwałych?
                   • 07.11.2012Podróż służbowa pracowników tymczasowych w kosztach firmy
                    Pytanie podatnika: Wnioskodawca będzie wypłacał pracownikowi tymczasowemu należności na pokrycie kosztów podróży służbowej. Obowiązek taki wynika z zawartej umowy pomiędzy nim a agencją pracy tymczasowej. Czy Wnioskodawca będzie mógł wliczyć w koszty uzyskania przychodu należycie obliczone i udokumentowane koszty podróży służbowej pracownika tymczasowego?
                    • 05.11.2012Korekta podatku VAT na fakturze wewnętrznej
                     Pytanie podatnika: Czy skorygowany VAT, uprzednio zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, powinien być potraktowany jako przychód podlegający opodatkowaniu CIT w momencie obniżenia zobowiązania podatkowego w VAT lub zwiększenia kwoty zwrotu VAT w następstwie wystawienia wewnętrznych faktur korygujących?
                     • 29.10.2012Podatek u źródła od nabycia know-how
                      Polscy przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z wiedzy oraz doświadczenia zagranicznych kontrahentów. W większości przypadków wiedza ta udostępniana jest odpłatnie na podstawie różnego rodzaju umów licencyjnych. W razie płatności dokonywanych na rzecz podmiotów zagranicznych z tytułu możliwości korzystania z wiedzy (know-how) kontrahenta zagranicznego może powstać obowiązek poboru podatku u źródła w Polsce.
                      • 23.10.2012Nakłady inwestycyjne w deklaracji VAT-7
                       Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza rozpocząć adaptację istniejących budynków gospodarczych na przebudowę własnego warsztatu samochodowego. Po ukończeniu inwestycji, będzie ona zaewidencjonowana w ewidencji środków trwałych, amortyzowana i będzie służyć wyłącznie czynnością opodatkowanym. Wnioskodawca nie planuje wykonywania usług zwolnionych z VAT. W jaki sposób prawidłowo rozliczyć koszty w podatku od towarów i usług - czy na bieżąco Wnioskodawca rozlicza faktury dotyczące inwestycji w deklaracji VAT-7 w kolumnie „nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych”?
                       • 19.10.2012Zakup towaru na aukcji internetowej w PKPiR
                        Interpelacja nr 8337 do ministra finansów w sprawie uwzględnienia kosztów nabycia na aukcjach internetowych jako kosztów uzyskania przychodu
                        • 19.10.2012Szkolenia pracowników w kosztach firmy
                         Pytanie podatnika: Wnioskodawca organizuje szkolenia wewnętrzne mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników, które są ściśle związane z wykonywanym zawodem i zakresem obowiązków. W związku z przeprowadzanymi szkoleniami pracodawca zapewnienia napoje, posiłki, noclegi dla pracowników podczas pobytu na takich szkoleniach. Wnioskodawca ponosi również koszty związane z podróżą służbową (tj. wydatki na noclegi, posiłki i dojazd), w sytuacji gdy szkolenia odbywają się poza miejscem pracy pracownika. Czy podatnik postępuje prawidłowo zaliczając wydatki na ww. szkolenia do kosztów uzyskania przychodów?
                         • 10.10.2012Odliczenie VAT od zakupu okularów korekcyjnych dla przedsiębiorcy
                          Pytanie podatnika: Wnioskodawca stara się jak najdłużej zachować swoją aktywność zawodową. Żeby móc jednak prowadzić działalność gospodarczą Wnioskodawca musi mieć takie warunki zdrowotne i oprzyrządowanie, które nie będą wykluczać go z jego aktywności. W tym celu niezbędne są w jego pracy, jako rzecznika patentowego, odpowiednie okulary. Bez nich nie może nic zrobić. Czy Wnioskodawca może pomniejszyć podatek należny VAT o podatek naliczony wynikający z faktury zakupu okularów korekcyjnych?
                          • 03.10.2012Nabycie wierzytelności w celu windykacji a koszty uzyskania przychodów
                           Pytanie podatnika: Czy Spółka nabywając wierzytelność w celu jej windykacji, może potrącać koszty jej nabycia w całości lub w części do wysokości faktycznie uzyskanej od dłużnika - w danym roku podatkowym, a nie proporcjonalnie do wysokości uzyskanych przychodów?
                           • 01.10.2012Wynagrodzenie małżonka jako koszt podatkowy
                            Pytanie podatnika: Czy wynagrodzenie wypłacone pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę (będącemu małżonkiem pracodawcy), jest kosztem uzyskania przychodów dla pracodawcy - podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, samodzielnie prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą?
                            • 26.09.2012Garażowe wyprzedaże a podatek PIT
                             Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni na swoim podwórku zorganizowała tzw. „wyprzedaż domową” lub „garażową”. Przedmiotem wyprzedaży, były tylko i wyłącznie rzeczy Wnioskodawczyni, ubranka jej dzieci, zabawki, wózek itp. Czy ww. wyprzedaż jest działalnością gospodarczą i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                             • 26.09.2012Indywidualna stawka amortyzacji dla zmodernizowanego środka trwałego
                              Pytanie podatnika: Czy po zmodernizowaniu używanego środka trwałego, którego wartość początkowa po ulepszeniu wzrosła z 5.400,00zł do 47.598,33 zł, tj. o 42.198,33 zł, spółka zasadnie kontynuuje stosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 50% rocznie od „nowej” wartości początkowej, tj. 47.598,33 zł, czy też powinna ją zmienić (obniżyć) z 50% do 33,3%, wskutek zmiany (podwyższenia) wartości początkowej zmodernizowanego środka trwałego?
                              • 24.09.2012Kurs faktycznie zastosowany, czyli jaki?
                               Pytanie podatnika: Podatnik dla zapłaty należności i zobowiązań stosuje kurs faktycznie zastosowany. Dla zapłaty należności podatnik przyjmuje kurs zakupu dla natychmiastowych transakcji handlowych i niehandlowych (bez transakcji terminowych), podawany przez bank na jego stronie internetowej, a dla zapłaty zobowiązań kurs sprzedaży dla natychmiastowych transakcji handlowych i niehandlowych (bez transakcji terminowych), również podawany przez bank na jego stronie internetowej. Czy zastosowany kurs banku jest kursem prawidłowym?
                               • 18.09.2012Straty, niedobory i braki w środkach obrotowych a koszty uzyskania przychodów
                                Pytanie podatnika: Czy w opisanym zdarzeniu Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów niedobory w stanie magazynowym powstałe na skutek zagubienia, uszkodzenia lub kradzieży towarów?
                                • 07.09.2012Dokumentowanie wydatków na podróże służbowe pracowników
                                 Jak udokumentować przelot samolotem, a tym samym zaliczyć taki wydatek do kosztów uzyskania przychodów, jeśli nie posiada się faktury VAT wystawionej przez przewoźnika?
                                 • 06.09.2012Wydatki na studia jako koszt uzyskania przychodów przedsiębiorcy
                                  Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Sprawdźmy, czy kosztem mogą być wydatki poniesione na studia, dojazdy do szkoły i noclegi.
                                  • 06.09.2012Różnice kursowe ustalane metodą rachunkową
                                   Pytanie podatnika: Czy spółka słusznie postępuje, rozliczając różnice kursowe podatkowo od kwoty brutto należności i odpowiednio zobowiązania bez uwzględnienia różnic kursowych w części dotyczącej podatku VAT?
                                   • 06.09.2012Stawka ryczałtu na usługi cateringowe
                                    Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi bar na uczelni przeznaczony dla studentów i kadry dydaktycznej. W ramach prowadzonej działalności świadczy również usługi cateringowe, które polegają na przygotowywaniu kanapek, obiadów bez napojów alkoholowych, chłodzących i gorących. Przygotowane posiłki odbierają sami klienci lub Wnioskodawca dostarcza je osobiście na terenie uczelni. Jaką stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy zastosować do przychodów z działalności w zakresie ww. usług gastronomicznych?
                                    • 31.08.2012Faktura za towar otrzymana z opóźnieniem – ujęcie w PKPiR
                                     Sytuacje, kiedy przedsiębiorca otrzymuje zamówiony towar wraz z fakturą z pewnym opóźnieniem, nie należą do rzadkości. Powstaje wówczas wątpliwość, jak zaksięgować taką fakturę.
                                     • 29.08.2012Możliwość anulowania faktury VAT
                                      Pytanie podatnika: Czy zasadnym jest dokonanie anulowania faktury, która nie została wprowadzona do obrotu?
                                      • 16.08.2012Umorzenie zobowiązania a przychód w podatku dochodowym
                                       W czasach kryzysu przedsiębiorcy coraz częściej zmuszeni są do negocjowania warunków spłaty swoich zobowiązań. W wielu przypadkach wierzyciele, chcąc odzyskać chociażby część swoich należności, decydują się na umorzenie pewnej wartości zobowiązania w zamian za terminowe uregulowanie pozostałej części. Przedsiębiorcy, których zobowiązania podlegają umorzeniu, muszą jednak pamiętać o konsekwencjach podatkowych z tym związanych.
                                       • 23.07.2012Wierzytelności otrzymane w wyniku likwidacji spółki a przychód
                                        Czy wierzytelności, które stanowią składnik majątku likwidowanej spółki osobowej, powstałej w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej, będą stanowiły przychód podatkowy?
                                        • 17.07.2012Moment powstania przychodu przy sprzedaży kart prezentowych
                                         Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie handlu. Dla klientów wprowadza tzw. karty prezentowe, które występują w formie bonów towarowych. Karty prezentowe mają określony termin ważności. Przy pomocy tych kart klient sklepu dokonuje płatności za zakupione towary. Na etapie sprzedaży karty prezentowej wystawiana jest nota obciążeniowa o wartości równej wartości zakupionej karty, która nie jest księgowana do przychodów. W momencie wykorzystania karty prezentowej wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura. Jeżeli karty nie zostaną wykorzystane, wartość not obciążeniowych jest księgowana do przychodu w zapłaconej kwocie. Czy Wnioskodawca prawidłowo rozlicza moment powstania przychodu?
                                         • 01.06.2012Umowa ubezpieczenia a podatek u źródła
                                          Usługa ubezpieczenia majątku charakterem zbliżona jest do umowy gwarancji. W sytuacji gdy usługa ubezpieczenia świadczona jest przez zagraniczny podmiot, mogą powstać wątpliwości, czy przedsiębiorca, nabywając usługę, obowiązany jest od wypłacanego wynagrodzenia pobrać podatek u źródła.
                                          • 04.05.2012Składka na stowarzyszenie a koszty uzyskania przychodów
                                           Jak stanowi art. 16 ust. 1 pkt 37 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, z wyjątkiem składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw - do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.
                                           • 25.04.2012Wydatki związane z dopłatami do kapitału w kosztach spółki
                                            Pytanie podatnika: Czy wydatki ponoszone na obsługę prawną związaną z wniesieniem dopłat jak też kwoty zapłacone z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią dla spółki koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
                                            • 20.04.2012Zagraniczny wyjazd na szkolenie kontrahentów a koszty uzyskania przychodów
                                             Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wydatki poniesione na zorganizowanie zagranicznego wyjazdu szkoleniowego na Teneryfę dla kontrahentów i przedstawicieli producenta?
                                             • 17.04.2012Usługi doradcze nabywane od podmiotu zagranicznego – skutki podatkowe
                                              Wraz z rozwojem globalnego rynku gospodarczego, coraz więcej polskich podmiotów prowadzi działalność gospodarczą w różnych państwach. W tym celu nabywają od podmiotów zagranicznych szereg usług, które są niezbędne do prawidłowego prowadzenia działalności. Przy nabywaniu usług polscy podatnicy powinni pamiętać o obowiązkach podatkowych wynikających z polskich przepisów.
                                              • 22.03.2012Koszty działalności: Wynajem mieszkania poza miejscem zamieszkania
                                               Pytanie podatnika: W celu obniżenia wydatków ponoszonych na hotele oraz transport Wnioskodawca wynajął mieszkanie w mieście w którym jego główny klient ma siedzibę. Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wydatki ponoszone na wynajem mieszkania związany z prowadzeniem działalności gospodarczej poza miejscem zamieszkania?
                                               • 14.03.2012Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
                                                Jednym z najistotniejszych pojęć stosowanych w trakcie wszelkich transakcji restrukturyzacyjnych jest „zorganizowana część przedsiębiorstwa” (ZCP). Uznanie danych składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część może bowiem zapewnić neutralność podatkową całego procesu albo istotnie zmniejszyć obciążenia podatkowe z tego tytułu. W praktyce jednak pojawiają się liczne wątpliwości co należy rozumieć pod tym pojęciem i jak ono jest interpretowane przez organy podatkowe.
                                                • 09.03.2012Odsetki od pożyczki jako koszt uzyskania przychodu
                                                 Pytanie podatnika: Kiedy spółka powinna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu zapłacone odsetki od pożyczki od udziałowca zaciągniętej na zakup działek pod opisane przedsięwzięcie deweloperskie przed rozpoczęciem inwestycji?
                                                 • 27.02.2012Zakup karnetów sportowych dla pracowników a koszty firmy
                                                  Ponoszone przez pracodawcę wydatki na rzecz pracowników w postaci zakupu kart umożliwiających bezpłatne korzystanie z różnego rodzaju obiektów i zajęć sportowych są pośrednio związane z działalnością gospodarczą. Mogą być zatem zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Stanowisko to potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 2 listopada 2011 r. nr IBPBI/2/423-957/11/SD.
                                                  • 22.02.2012Dokumentowanie zakupu towarów na aukcjach internetowych
                                                   Pytanie: Jestem podatnikiem VAT i prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów. W ramach działalności gospodarczej zamierzam dokonywać zakupów oraz sprzedaży telefonów komórkowych i innych akcesoriów za pośrednictwem Internetu. Zakup ww. towarów odbywałby się poprzez licytację na aukcjach portali internetowych od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Zapłata za towar byłaby dokonywana przelewem na konto bankowe. Dowodami zakupu towaru byłyby wydruki z informacji z Internetu o wygranej aukcji. Czy ww. wydruki oraz bankowe potwierdzenie zapłaty za towar będą podstawą do zaliczenia wydatków z tytułu zakupu do kosztów?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] następna strona »