Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

darowizny

 • 24.09.202030 wrzenia mija termin przekazania II raty odpisu na ZFS
  Z kocem wrzenia upywa termin do którego pracodawcy tworzcy Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych s obowizani przekaza drug transz rodków pochodzcych z odpisów na Fundusz i zwiksze naliczonych zgodnie z przepisami ustawy o zakadowym funduszu wiadcze socjalnych. Dodajmy, e do koca maja pracodawca mia obowizek wpaci co najmniej 75% równowartoci odpisów podstawowych na wyodrbniony rachunek bankowy ZFS.
  • 24.09.2020WSA. Zwrot czci wkadu ze spóki osobowej bez PIT
   Skoro wniesienie wkadu i jego zwrot s neutralne podatkowo, to nie sposób uzna, e zwrot czci wkadu stanowi ma przychód w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnik nie otrzymuje bowiem w tym wypadku adnego przysporzenia majtkowego. Kwota uzyskana jako zwrot czci wkadu stanowi bowiem cz wartoci wczeniej wniesionego do spóki osobowej majtku podatnika, a jednoczenie pomniejsza jego udzia kapitaowy w spóce - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w odzi.
   • 21.09.2020WSA. Podatek od niezgoszonego spadku te si przedawnia
    Nie mona zaakceptowa pogldu, zgodnie z którym waciwy organ podatkowy, dysponujc urzdow informacj o nabyciu spadku przez konkretnego podatnika, majc moliwo wszczcia postpowania w sprawie i tym sposobem doprowadzenia do efektywnego wykonania zobowizania, nie podejmuje adnych dziaa w tym zakresie, a postpowanie w sprawie ustalenia zobowizania podatkowego inicjuje dopiero wiele lat póniej, nawet po upywie terminów - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Rzeszowie.
    • 16.09.2020VAT: Sprzeda samochodu po pó roku od jego wykupu z leasingu
     Czynno przekazania samochodu osobowego na cele prywatne, w momencie jego wykupu z leasingu, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug. A dokonujc sprzeday tego samochodu po upywie 6 miesicy przedsibiorca nie bdzie dziaa w charakterze podatnika, a czynno ta nie bdzie dokonywana w ramach dziaalnoci gospodarczej, lecz w ramach zarzdu majtkiem osobistym.
     • 14.09.2020VAT: Sprzeda samochodu po pó roku od jego wykupu z leasingu
      Czynno przekazania samochodu osobowego na cele prywatne, w momencie jego wykupu z leasingu, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug. A dokonujc sprzeday tego samochodu po upywie 6 miesicy przedsibiorca nie bdzie dziaa w charakterze podatnika, a czynno ta nie bdzie dokonywana w ramach dziaalnoci gospodarczej, lecz w ramach zarzdu majtkiem osobistym.
      • 04.09.2020Uywane ponad rok skadniki majtku: rodki trwae czy wyposaenie?
       Prowadz jednoosobow dziaalno gospodarcz, pacc podatek dochodowy na zasadach ogólnych (prowadz PKPiR). Kupiem do firmy ekspres do kawy o wartoci nieco przekraczajcej 4000 z. Zakadam, e bdzie uywany duej ni rok. Czy w zwizku z faktem, e jego cena zakupu nie przekroczya kwoty 10 000 z, mog zaliczy wydatek jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów czy jednak decydujcy jest przewidywany okres uywania ekspresu?
       • 04.09.2020WSA. Darowizna w gotówce nie pozbawia zwolnienia z podatku
        W razie otrzymania rodków pieninych przez obdarowanego w gotówce, dla zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, wystarczajce jest wpacenie otrzymanych w tej formie rodków przez obdarowanego na wasny rachunek bankowy - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w odzi.
        • 03.09.2020WSA. Darowizna w gotówce nie pozbawia zwolnienia z podatku
         W razie otrzymania rodków pieninych przez obdarowanego w gotówce, dla zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, wystarczajce jest wpacenie otrzymanych w tej formie rodków przez obdarowanego na wasny rachunek bankowy - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w odzi.
         • 03.09.2020Dobrowolne datki dla twórcy za porednictwem Patronite to darowizna
          Przedsibiorca w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej rozpocz produkcj programu internetowego (w formie podcastu). W celu uzyskania rodków pieninych niezbdnych na realizacj tego programu, zaoy swój profil w portalu internetowym Patronite. Czy wpaty w wysokoci 5 z, 10 z, 20 z, 50 z i 100 z otrzymywane za porednictwem Patronite stanowi darowizny i podlegaj opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?
          • 02.09.2020Umowa doywocia, czyli jak unikn zapaty zachowku
           W sytuacji gdy spadkobierca yjcy w nowym zwizku maeskim chce pozbawi spadku dzieci z pierwszego maestwa, nie musi korzysta z instytucji wydziedziczenia - najczciej zawiera z maonkiem umow o doywocie. W ten sposób wasno nieruchomoci zostaje przeniesiona, a co wicej, nie uwzgldnia si jej przy obliczaniu zachowku. Problem ten rozwiza by mogo uregulowanie umowy doywocia w taki sposób, aby nie mona jej byo zawrze midzy maonkami, lub te doliczanie do spadku nieruchomoci przekazanych w ramach umowy doywocia zawartej midzy krewnymi.
           • 27.08.2020Uywane ponad rok skadniki majtku: rodki trwae czy wyposaenie?
            Prowadz jednoosobow dziaalno gospodarcz, pacc podatek dochodowy na zasadach ogólnych (prowadz PKPiR). Kupiem do firmy ekspres do kawy o wartoci nieco przekraczajcej 4000 z. Zakadam, e bdzie uywany duej ni rok. Czy w zwizku z faktem, e jego cena zakupu nie przekroczya kwoty 10 000 z, mog zaliczy wydatek jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów czy jednak decydujcy jest przewidywany okres uywania ekspresu?
            • 20.08.2020Ulga mieszkaniowa w PIT: Przeniesienie wasnoci nieruchomoci w zamian za zwolnienie z dugu
             W ramach umowy datio in solutum dochodzi do zapaty ceny sprzeday zbywanej nieruchomoci i jednoczenie nabycie czci nieruchomoci (lub lokalu), co skutkuje prawem do zwolnienia wynikajcego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podkrelenia jednak wymaga, e nabycie czci nieruchomoci (lub lokalu) musi nastpi celem zaspokojenia „wasnych potrzeb mieszkaniowych”. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
             • 19.08.2020Darowizna przedsibiorstwa nie zawsze z PCC
              Jeeli na podstawie umowy darowizny nie dojdzie do przejcia zobowiza, dugów i ciarów darczycy, poniewa dotychczasowy wspólnik spóki cywilnej - darczyca nadal pozostanie zobowizanym (dunikiem solidarnym) odpowiedzialnym za dugi ciary i zobowizania zwizane z przedmiotem darowizny (przedsibiorstwem), to umowa ta nie bdzie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych. Tak uzna Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej.
              • 17.08.2020PCC od umowy subwencji finansowej w ramach tarczy antykryzysowej
               Spóka z o.o. zawara umow subwencji finansowej z (...) Spóka Akcyjna w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Na podstawie tej umowy otrzymaa na rachunek bankowy subwencj w kwocie 144 000,00 z, któr spóka zamierza przeznaczy na finasowanie biecej dziaalnoci, tj. wynagrodze pracowników, koszty biura, koszty nabycia materiaów budowlanych itp. Czy na spóce spoczywa obowizek naliczenia oraz zadeklarowania podatku od czynnoci cywilnoprawnych, wedug stawki podatkowej w wysokoci 0,5% podstawy jej naliczania, od otrzymanej subwencji?
               • 14.08.2020PCC od umowy subwencji finansowej w ramach tarczy antykryzysowej
                Spóka z o.o. zawara umow subwencji finansowej z (...) Spóka Akcyjna w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Na podstawie tej umowy otrzymaa na rachunek bankowy subwencj w kwocie 144 000,00 z, któr spóka zamierza przeznaczy na finasowanie biecej dziaalnoci, tj. wynagrodze pracowników, koszty biura, koszty nabycia materiaów budowlanych itp. Czy na spóce spoczywa obowizek naliczenia oraz zadeklarowania podatku od czynnoci cywilnoprawnych, wedug stawki podatkowej w wysokoci 0,5% podstawy jej naliczania, od otrzymanej subwencji?
                • 28.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - objanienia MF
                 Dzisiaj publikujemy ostatni fragment objanie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyjania w nim nowe preferencje stosowane w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotyczce podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomoci. Omawia take m.in: zaniechanie podobru odsetek od zalegoci w PIT, czy od niewpaconej w terminie daniny solidarnociowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
                 • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
                  Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
                  • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - objanienia MF
                   Dzisiaj publikujemy ostatni fragment objanie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyjania w nim nowe preferencje stosowane w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotyczce podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomoci. Omawia take m.in: zaniechanie podobru odsetek od zalegoci w PIT, czy od niewpaconej w terminie daniny solidarnociowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
                   • 24.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
                    Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
                    • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
                     Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
                     • 23.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
                      Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
                      • 22.07.2020NSA. Ulga mieszkaniowa: Fiskus nie moe wprowadza dodatkowych kryteriów
                       Z punktu widzenia przepisów podatkowych dotyczcych tzw. ulgi mieszkaniowej z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT istotne jest jedynie, aby w okresie dwóch lat od dnia uzyskania dochodu z odpatnego zbycia nieruchomoci i innych praw majtkowych (a w stanie prawnym obowizujcym od 1 stycznia 2019 r. trzech lat), nastpio jego wydatkowanie na wasne cele mieszkaniowe. Skoro za cel preferowany ustawodawca podatkowy uzna m.in. spat kredytu oraz odsetek od tego kredytu na nabycie budynku mieszkalnego, a take gruntu lub udziau w gruncie, zacignitego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpatnego zbycia, to nie mona bez wyranego przepisu ustawy podatkowej wprowadza dodatkowego kryterium zwizanego z ustalaniem proporcji takiej spaty, która wynika z zacignitego wspólnie przez podatnika i jego maonka zobowizania.
                       • 21.07.2020Ulga na zwalczanie koronawirusa w zeznaniu rocznym
                        W odpowiedzi na apel o braku opakowa wtórnych do próbek laboratoryjnych, w zwizku ze zwikszonym zapotrzebowaniem do wykrywania koronawirusa COVID-19, spóka - jako darczyca - przekazaa w 2020 r. … sztuk opakowa hermetycznych. Obdarowanym byy jednostki wymienione na licie podmiotów wykonujcych dziaalno lecznicz zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwizaniach zwizanych z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID-19. Czy wspólnik bdzie móg rozliczy darowizn przekazan przez spók w swoim zeznaniu rocznym proporcjonalnie do udziau w zysku rocznym?
                        • 16.07.2020Darowizna jako sposób optymalizacji podatku od przychodów nieujawnionych
                         Najwysz stawk podatku dochodowego, jak przewiduj polskie przepisy, jest 75% podatku od przychodów z nieujawnionych róde lub nieznajdujcych pokrycia w ujawnionych ródach. Stawka 75% to sankcja obciajca podatników ukrywajcych swoje dochody przed fiskusem.
                         • 16.07.2020NSA. Zbycie nieruchomoci za zwolnienie z dugu bez PIT
                          Przeniesienie prawa wasnoci nieruchomoci w zamian za zwolnienie z dugu nie ma odpatnego charakteru, gdy przenoszcy to prawo nie uzyskuje przysporzenia majtkowego - nie powikszaj si jego aktywa majtkowe, a jedynie zmienia si ich struktura - a tym samym nie stanowi róda przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
                          • 15.07.2020Darowizna jako sposób optymalizacji podatku od przychodów nieujawnionych
                           Najwysz stawk podatku dochodowego, jak przewiduj polskie przepisy, jest 75% podatku od przychodów z nieujawnionych róde lub nieznajdujcych pokrycia w ujawnionych ródach. Stawka 75% to sankcja obciajca podatników ukrywajcych swoje dochody przed fiskusem.
                           • 09.07.2020WSA. Podatek od spadku moe si przedawni
                            Nie mona zaakceptowa pogldu, zgodnie z którym waciwy organ podatkowy, dysponujc urzdow informacj o nabyciu spadku przez konkretnego podatnika, majc moliwo wszczcia postpowania w sprawie i tym sposobem doprowadzenia do efektywnego wykonania zobowizania, nie podejmuje adnych dziaa w tym zakresie, a postpowanie w sprawie ustalenia zobowizania podatkowego inicjuje dopiero wiele lat póniej, nawet po upywie terminów - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Rzeszowie.
                            • 06.07.2020Podatki 2020: Zmiany ws. darowizn zwizanych z pandemi
                             Przekazane na przeciwdziaanie pandemii koronawirusa darowizny nie bd objte ustawowymi limitami, a z odliczenia darowizn skorzystaj nawet firmy pacce liniowy podatek PIT. Zmiany podatkowe dotyczce darowizn przewidziano w tarczy antykryzysowej 4.0. Jak podkrelaj eksperci firmy doradczej KPMG, wan nowoci jest te rozszerzenie katalogu podmiotów, do których odnosi si moliwo odliczenia darowizn.
                             • 06.07.2020VAT od sprzeday domu wykorzystywanego w czci do dziaalnoci
                              Sprzeda czci budynku wykorzystywanej do wasnych potrzeb mieszkaniowych nie bdzie podlegaa opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug. W konsekwencji równie dostawa udziau w gruncie przypadajcego na ww. cz budynku nie bdzie podlega opodatkowaniu VAT jako sprzeda realizowana z majtku prywatnego. Natomiast w przypadku sprzeday budynku w czci w jakiej jest on wykorzystywany wycznie do dziaalnoci kluczowym jest ustalenie, kiedy nastpio pierwsze zasiedlenie i jaki upyn okres od tego momentu.
                              • 01.07.2020Podatek od czynnoci cywilnoprawnych w PKPiR przy zakupie towarów handlowych
                               Przedsibiorcy, prowadzcy rachunkowo w formie PKPiR, bardzo czsto z tytuu rónego rodzaju transakcji zobowizani bd do zapaty podatku od czynnoci cywilnoprawnych. Najczciej bdzie stanowi on koszty uzyskania przychodów, cho s sytuacje, w których PCC kosztem podatkowym nie bdzie.
                               • 01.07.2020NSA. Wpata darowizny na wasne konto bez podatku
                                Wykadnia art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie moe sprowadza si do szukania sensu poszczególnych wyrazów, lecz powinna by poczona z analiz celu regulacji prawnej. Istotne jest, czy darowizna pomidzy osobami wymienionymi w tym przepisie rzeczywicie miaa miejsce. Wymóg udokumentowania dokonanej darowizny naley traktowa jedynie jako warunek natury technicznej, majcy na celu potwierdzenie faktycznego, rzeczywistego charakteru dokonanej darowizny Naczelny Sd Administracyjny.
                                • 16.06.2020Podatki 2020: Tarcza antykryzysowa 4.0 bez istotnych zmian podatkowych
                                 Rzdowa tarcza antykryzysowa 4.0, nad któr pracuje obecnie Senat, nie zakada istotnych zmian podatkowych, które pomogyby poprawi pynno finansow przedsibiorstw – oceniaj eksperci Konfederacji Lewiatan. Biznes liczy przede wszystkim na wprowadzenie odpowiednich modyfikacji w zakresie podatku VAT.
                                 • 15.06.2020Podatki 2020: Tarcza antykryzysowa 4.0 bez istotnych zmian podatkowych
                                  Rzdowa tarcza antykryzysowa 4.0, nad któr pracuje obecnie Senat, nie zakada istotnych zmian podatkowych, które pomogyby poprawi pynno finansow przedsibiorstw – oceniaj eksperci Konfederacji Lewiatan. Biznes liczy przede wszystkim na wprowadzenie odpowiednich modyfikacji w zakresie podatku VAT.
                                  • 08.06.2020Podatki 2020: Tarcza antykryzysowa 4.0 z nowymi uatwieniami podatkowymi
                                   W ramach tzw. tarczy antykryzysowej 4.0 wprowadzone zostan zmiany dotyczce podatków dochodowych. Aktualna wersja projektu zakada m.in. rozszerzenie zakresu darowizn oraz wiksze moliwoci odliczenia podatku. Projekt nowej tarczy zosta ju przyjty przez Sejm.
                                   • 08.06.2020Tarcza 4.0 przyjta przez Sejm
                                    Czasowa, zwikszona ochrona polskich firm – w momencie, w którym spady ich wyceny – przed wrogim przejciem przez inwestorów spoza UE;  osona finansowa dla samorzdów;  uatwienia dla wykonawców przetargów i zamawiajcych;  dopaty z budetu pastwa do oprocentowania kredytów bankowych dla firm;  atwiejszy dostp do wakacji kredytowych dla tych, którzy po 13 marca stracili ródo utrzymania  - takie m.in. maj by efekty kolejnej pakietowej ustawy, która zoy si na tarcz antykryzysow, która ma obroni polskie przedsibiorstwa, miejsca pracy i konsumentów przed negatywnymi skutkami COVID-19.
                                    • 05.06.2020Podatki 2020: Tarcza antykryzysowa 4.0 z nowymi uatwieniami podatkowymi
                                     W ramach tzw. tarczy antykryzysowej 4.0 wprowadzone zostan zmiany dotyczce podatków dochodowych. Aktualna wersja projektu zakada m.in. rozszerzenie zakresu darowizn oraz wiksze moliwoci odliczenia podatku. Projekt nowej tarczy zosta ju przyjty przez Sejm.
                                     • 03.06.2020Taksa notarialna, czyli ile zapacimy u notariusza?
                                      Wikszo czynnoci prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeday samochodu czy te sporzdzenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewanoci, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno musi mie posta dokumentu sporzdzonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przykadem umów, które musz mie form aktu notarialnego, s:
                                      • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
                                       [Ostatnia aktualizacja - 29.05.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
                                       • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
                                        [Ostatnia aktualizacja - 03.06.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
                                        • 27.05.20201 czerwca mija termin przekazania I raty odpisu na ZFS
                                         Pracodawca tworzcy Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych ma obowizek do koca maja danego roku do wpacenia co najmniej 75% równowartoci odpisów podstawowych na wyodrbniony rachunek bankowy ZFS. Z uwagi na to, e 31 maja w tym roku przypada na dzie ustawowo wolny od pracy (niedziela), termin ten przesuwa si na 1 czerwca.
                                         • 26.05.2020Tarcza antykryzysowa – do Sejmu trafi nowy pakiet
                                          Do Sejmu trafi rzdowy projekt ustawy dopatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie pynnoci finansowej przedsibiorcom dotknitym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw. To kolejna ustawa w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. W sumie w nowym projekcie rzd proponuje kilkadziesit rónych zmian.
                                          • 25.05.2020Tarcza antykryzysowa – do Sejmu trafi nowy pakiet
                                           Do Sejmu trafi rzdowy projekt ustawy dopatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie pynnoci finansowej przedsibiorcom dotknitym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw. To kolejna ustawa w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. W sumie w nowym projekcie rzd proponuje kilkadziesit rónych zmian.
                                           • 21.05.2020Podatki 2020: Wicej darowizn mona bdzie odliczy od podatku
                                            Katalog darowizn podlegajcych odliczeniu od podstawy obliczenia podatku dochodowego zostanie rozszerzony m.in. o darowizny przekazane na rzecz noclegowni, rodzinnych domów pomocy oraz domów pomocy spoecznej – wynika z projektu nowelizacji, który przyj rzd. W projekcie przewidziano te kilka innych zmian podatkowych.
                                            • 08.05.2020NSA. Udokumentowanie darowizny: Brak konta nie moe pozbawi zwolnienia
                                             Dla skorzystania ze zwolnienia podatkowego kluczowe jest udokumentowanie transferu pieninego skadnika majtku darczycy do majtku obdarowanego. Tylko bowiem w ten sposób zapewni si bezpieczestwo obrotu, poprzez wyeliminowanie prób dokonania wpaty na rzecz samego siebie rodków niewiadomego pochodzenia i nadania tej czynnoci pozoru wykonania umowy darowizny. Jeeli podatniczka bya swoistym wyrczycielem woli swojej matki, która z przyczyn osobistych nie moga przedmiotowej czynnoci dokona osobicie to ustawowe kryteria do otrzymania ulgi zostay w tym konkretnym przypadku spenione - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                             • 06.05.2020MF: 0% VAT dla darowizn nie ma uzasadnienia w prawie unijnym
                                              Obecnie wiele firm wspiera dziaania w walce z epidemi. Polskie przepisy dotyczce podatku VAT wymagaj jednak od darczycy przekazujcego produkty na rzecz organizacji poytku publicznego zastosowania 23 proc. stawki VAT, obliczonej na podstawie pocztkowej ceny sprzeday na wszystkie towary. Jedyne zwolnienie z podatku VAT, które istnieje w przypadku dziaalnoci charytatywnej, dotyczy atwo psujcych si artykuów spoywczych i niektórych produktów IT, które stanowi niewielk cz potrzeb.
                                              • 24.04.2020NSA. VAT od aportu znaku towarowego otrzymanego w darowinie
                                               Cho wniesienie aportu do spóki jawnej ma charakter odpatnego wiadczenia usug, bowiem dokonujcy tej czynnoci otrzymuje w zamian wymiern korzy majtkow w postaci ogóu praw i obowizków wspólnika w teje spóce, to samo stwierdzenie, e dana czynno stanowi odpatne wiadczenie usug nie jest wystarczajc przesank skutkujc opodatkowaniem tej czynnoci podatkiem od towarów i usug. Dla wystpienia opodatkowania przy wniesieniu aportu konieczne jest dodatkowo stwierdzenie dokonania tej czynnoci przez podatnika VAT i to dziaajcego w takim charakterze przy tej czynnoci - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                               • 22.04.2020Podatki 2020: Darowizny sprztu komputerowego ju z zerow stawk VAT
                                                W ycie weszy nowe przepisy dotyczce towarów i usug, dla których obnia si stawk podatku od towarów i usug, oraz warunków stosowania stawek obnionych. Ministerstwo Finansów wprowadzio tymczasowo 0 proc. stawk VAT dla darowizn komputerów przenonych dla szkó. Preferencja ma mie charakter tymczasowy i obowizywa do 30 czerwca br.
                                                • 20.04.2020WSA. Zadatek i dug spadkowy przy obliczaniu PIT ze sprzeday nieruchomoci
                                                 Poniesienie wydatku na zadatek na poczet ceny sprzeday nieruchomoci daje prawo do skorzystania ze zwolnienia. Z kolei spata zobowizania zacignitego przez osob trzeci, które to zobowizanie obciao rzeczowo (hipoteka) nieruchomo w chwili jej nabycia w drodze darowizny, czy te spadku, nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. Wydatek taki nie mieci si take w pojciu "kosztów odpatnego zbycia" - tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sdu Administracyjnego w Opolu.
                                                 • 20.04.2020Darowizna samochodu - co powiniene wiedzie
                                                  Zakup nowego samochodu, zmiana sytuacji rodzinnej czy zdrowotnej lub inne zdarzenie losowe czsto tworz potrzeb pozbycia si posiadanego wczeniej samochodu. Jednym ze sposobów – poza sprzeda – jest przekazanie auta bliskiej osobie w formie darowizny. Jak przeprowadzi taki proces, aby by zgodny z prawem i jakie formalnoci s wymagane w takiej sytuacji?
                                                 • [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 32 ] nastpna strona »