Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IPPB2/415-529/14-2/MK

 • 29.09.2010Jak przelicza wynagrodzenia w obcych walutach
  Pytania podatnika: Wedug jakiego kursu GBP w stosunku do zotego polskiego Wnioskodawca powinien przeliczy wynagrodzenie ze stosunku pracy, ktre wypaca pracownikowi w GBP, celem obliczenia w zotych polskich wysokoci przychodu pracownika oraz zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych od tego wynagrodzenia? Jak prawidowo okreli dzie uzyskania przychodu?
  • 15.09.2010Opodatkowanie kart przepaconych otrzymanych w ramach sprzeday premiowej
   Pytania podatnika: 1. Czy w odniesieniu do nabywcw, ktrzy nabywaj rodki chemiczne Wnioskodawcy na indywidualne cele (bez zwizku z ewentualn dziaalnoci gospodarcz) otrzymana przez nabywc kwota karty przedpaconej V. bdzie stanowi dla niego nagrod otrzyman w ramach sprzeday premiowej w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych? 2. Czy do otrzymanej nagrody w postaci karty bdzie miao zastosowanie zwolnienie, o ktrym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych - jeeli nagroda ta bdzie otrzymana przez osob fizyczn w zwizku z opisanym zakupem przeznaczonym na cele indywidualne, bez zwizku z ewentualn dziaalnoci gospodarcz?
   • 14.09.2010Zachowek nie ma wpywu na wysoko podatku od sprzeday nieruchomoci
    Pytania podatnika: 1. Czy od podatku dochodowego odlicza si koszt biura nieruchomoci, koszt remontu i podatek od spadku? 2. Czy w podatku dochodowym naley uwzgldni wysoko wypaconego zachowku w wysokoci 110.000 z, ktry de facto zmniejsza dochd Wnioskodawczyni wynikajcy ze sprzeday mieszkania?
    • 23.08.2010Umowa cesji ksieczki mieszkaniowej nie podlega opodatkowaniu
     Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni skorzysta ze zwolnienia od podatku od spadkw i darowizn, poniewa ksieczk mieszkaniow otrzymaa drog cesji w ramach najbliszej rodziny - jeeli Wnioskodawczyni zoy zgoszenie na druku SD-Z2 do Urzdu Skarbowego?
     • 26.07.2010Zwolnienie z dugu a podatek od darowizny
      Pytanie podatnika: Czy podatnik bdzie zobowizany do zapaty podatku od spadkw i darowizn w sytuacji otrzymania przysporzenia majtkowego na podstawie podpisanej z ojcem umowy o zwolnienie z dugu przyjmujcej posta darowizny, jeeli zgosi do Urzdu Skarbowego zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadkw i darowizn?
      • 07.07.2010Nieodpatne zniesienie wspwasnoci a utrata prawa do ulgi budowlanej
       Pytanie podatnika: Czy dokonanie dziau spadku, poprzez nieodpatne zniesienie wspwasnoci nieruchomoci, na ktrej to nieruchomoci Wnioskodawczyni wsplnie ze zmarym maonkiem wznieli budynek mieszkalny, ponoszc wydatki, ktre w czci (19%) pomniejszay podatek dochodowy Wnioskodawczyni i jej maonka i przyznanie wycznego prawa wasnoci tej nieruchomoci jednemu z dzieci Wnioskodawczyni, uprawnionemu do spadku po zmarym maonka Wnioskodawczyni (jednemu ze wspwacicieli nieruchomoci), nie bdzie skutkowa powstaniem przychodu Wnioskodawczyni skutkujcego w szczeglnoci utrat uprawnie do wykorzystanej przez ni uprzednio ulgi budowlanej (pomniejszenia podatku dochodowego 19% sumy wydatkw poniesionych na budow budynku mieszkalnego), a tym samym powstania przychodu Wnioskodawczyni w zwizku ze zbyciem nieruchomoci, skutkujcego obowizkiem jego opodatkowania podatkiem dochodowym?
       • 06.07.2010Darowizna od pracodawcy nie podlega PIT
        Pytanie podatnika: Czy darowizna udzielona pracownikowi ze wzgldu na chorob dziecka jest przychodem ze stosunku pracy?
        • 30.06.2010Odsetki od kredytu na zakup papierw wartociowych jako KUP
         Pytania podatnika: 1. Czy mimo braku wskazania nazw papierw wartociowych, Wnioskodawczyni moe zaliczy w koszty uzyskania przychodw odsetki od kredytu przeznaczonego tylko i wycznie na zakup papierw wartociowych? 2. Gdzie w PIT-38 wykaza poniesione koszty wynikajce z obsugi kredytu, a nie wykazane przez biuro maklerskie w PIT-8C?
         • 22.06.2010Koszty uzyskania przychodw: Sprzeda udziaw objtych w zamian za przedsibiorstwo
          Pytanie podatnika: Czy prawidowe jest stanowisko Wnioskodawcy, i zgodnie z art. 22 ust. 1f pkt 2 w zwizku z art. 5a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osb okrelajc warto przedsibiorstwa wniesionego aportem do Spki na podstawie ksig przedsibiorstwa, w celu obliczenia kosztu uzyskania przychodu z odpatnego zbycia udziaw w Spce objtych w zamian za wkad pieniny w postaci tego przedsibiorstwa, nie powinno si uwzgldni wartoci zobowiza zwizanych z przedsibiorstwem, przejtych przez Spk?
          • 18.06.2010Aby skorzysta z ulgi mieszkaniowej, naley zrezygnowa z ulgi odsetkowej
           Istota interpretacji: Wnioskodawczyni, w wsplnoci ustawowej, nabya w 2005 r. wasno lokalu mieszkalnego oraz udzia 2/38 w parkingu podziemnym (dwa miejsca postojowe). Zakup tych lokali zosta sfinansowany z kredytu bankowego. W odniesieniu do tego kredytu w latach 2005 i 2006 Wnioskodawczyni wraz z mem korzystaa z tzw. ulgi odsetkowej. Dnia 27 kwietnia 2009 r. Wnioskodawczyni wraz z mem zoyli korekty zezna podatkowych za lata 2005 i 2006, w efekcie ktrych zrezygnowali z tzw. ulgi odsetkowej i jednoczenie zwrcili naleny podatek wynikajcy z tej ulgi wraz z odsetkami. Wnioskodawczyni stwierdzia we wniosku, e z uwagi na rezygnacj z ulgi odsetkowej, przychd uzyskany ze sprzeday w 2009 r. ww. lokalu mieszkalnego i miejsc postojowych bdzie zwolniony od podatku dochodowego od osb fizycznych, poniewa zosta on przeznaczony na cele mieszkaniowe w okresie nieprzekraczajcym dwch lat od ich zbycia.
           • 10.06.2010Wano certyfikatu rezydencji
            Pytanie podatnika: Czy certyfikat rezydencji, ktry nie wskazuje daty, do ktrej obowizuje, stanowicy zawiadczenie o miejscu zamieszkania podatnika lub siedziby podatnika dla celw podatkowych, wydany przez waciwy organ administracji podatkowej pastwa miejsca rezydencji podatnika zachowuje swoj aktualno dopki nie ulegnie zmianie potwierdzony w nim stan faktyczny?
            • 08.06.2010Dojazd samochodem subowym do miejsca parkowania nie jest przychodem
             Pytanie podatnika: Czy pracownikom naley doliczy do przychodw ze stosunku pracy warto dojazdw samochodem subowym do/z miejsca parkowania do siedziby spki oraz czy spka z tego tytuu powinna wystpi w roli patnika podatku dochodowego?
             • 28.05.2010Opodatkowanie rodkw otrzymanych z IKE
              Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni, w dniu 20.10.2004 r. dokonaa pierwszej wpaty na Indywidualne Konto Emerytalne. Wpaty te, kontynuowaa co miesic przez okres piciu lat. Wypata rodkw zgromadzonych na IKE nastpia na wniosek Wnioskodawczyni po ukoczeniu 60 lat. Czy od zgromadzonych rodkw Wnioskodawczyni powinna zapaci podatek dochodowy od osb fizycznych?
              • 28.05.2010Zwolnienie z dugu nie moe stanowi darowizny
               Pytanie podatnika: Czy dokonanie przez darczyc darowizny wierzytelnoci bdzie podlegao opodatkowaniu podatkiem od spadkw i darowizn i bdzie mogo skorzysta ze zwolnienia z opodatkowania wskazanego w przepisie w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadkw i darowizn?
               • 26.05.2010Umowa o zakazie konkurencji zawarta po ustaniu stosunku pracy – kwalifikacja przychodu byego pracownika
                Moe si zdarzy, e ju po ustaniu stosunku pracy zawrzemy z pracownikiem na gruncie Kodeksu cywilnego umow o zakazie konkurencji przewidujc wynegocjowane odszkodowanie za powstrzymanie si pracownika od dziaalnoci konkurencyjnej w umwionym czasie. Powstaje w tym momencie pytanie: do jakiego rda przychodw zakwalifikowa przychody pracownika, ktre ten otrzymuje od byego pracodawcy?
                • 26.05.2010Obowizki patnika: Zwrot nienalenie pobranego wynagrodzenia
                 Pytanie podatnika: Czy podatnik powinien wpaci kwot netto czy brutto nienalenie pobranego dodatkowego wynagrodzenia? Czy patnik powinien dokona korekty deklaracji rocznej PIT-4R i pomniejszy przekazany podatek?
                 • 06.05.2010Odpowiedzialno podatnika za pobrany, a niewpacony podatek przez patnika
                  Pytanie podatnika: Podatnik by zatrudniony w Spce z o.o. w ramach umowy zlecenia. Rozliczenie umowy zlecenia nastpio w 2008 r. Spka potwierdzia pisemnie istnienie dugu, ale dobrowolnie nie chciaa wypaci tej nalenoci. Prawomocnym wyrokiem sdu przysugujca kwota zostaa zasdzona, a nastpnie cignita przez komornika. Jeeli spka wystawi PIT-11 i wykae w nim przychody, koszty uzyskania przychodw, dochd oraz wskae wysoko zaliczki pobranej przez patnika, a okae si, e zaliczka nie zostanie przez patnika odprowadzona do urzdu skarbowego, powstaje kwestia odpowiedzialnoci wykonawcy zlecenia za uchybienie patnika. Czy w ww. przedstawionym stanie faktycznym powstanie obowizek podatkowy wykonawcy zlecenia, tj. czy wykonawca zlecenia bdzie musia zapaci podatek dochodowy?
                  • 05.05.2010Zwrot VAT w sytuacji braku podpisu maonka na wniosku VZM-1
                   Pytanie podatnika: Na wniosek Wnioskodawczyni Sd w dniu 5 maja 1987 r. znis ustawow wsplno majtkow midzy maonkami. W grudniu 2009 r. Wnioskodawczyni zacigna kredyt hipoteczny na zakup i remont domu, w ktrym zamieszkaa. Wnioskodawczyni wykonaa wiksz cz remontu, z przekonaniem, i pozosta cz remontu wykona gdy otrzyma zwrot z Urzdu Skarbowego za poniesione wydatki. W zwizku z tym zoya wniosek VZM-1. Zostaa poinformowana, i wniosek nie zostanie rozpatrzony z powodu barku danych i podpisu maonka. Czy w zwizku z sytuacj opisan w przedstawionym stanie faktycznym istnieje moliwo indywidualnego rozpatrzenia wniosku Wnioskodawczyni bez koniecznoci wpisywania w nim danych maonka i jego podpisu?
                   • 27.04.2010Opodatkowanie PIT nagrd w konkursie
                    Pytania podatnika: 1. Czy przewidziane w konkursie nagrody, ktrych jednorazowa warto nie przekracza kwoty 760 z s objte zwolnieniem przedmiotowym, o ktrym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 updof? 2. Czy Wnioskodawca wystpujc w roli patnika zryczatowanego podatku moe w przypadku nagrd o mieszanym charakterze (rzeczowo-pienine) potrci kwot nalenego podatku od wartoci caej nagrody, czy potrcenie jest moliwe tylko od nagrody pieninej natomiast w przypadku nagrody rzeczowej konieczne jest wpacenie przez podatnika na rzecz patnika kwoty odpowiadajcej wartoci zryczatowanego podatku dochodowego nalenego z tytuu przyznanej nagrody? 3. Czy w przypadku nagrd, ktrych jednorazowa warto przekracza kwot 760 z naleny podatek naley obliczy biorc za podstaw cakowit warto nagrody czy tylko nadwyk ponad 760 z?
                    • 22.04.2010Opodatkowanie ekwiwalentu wypacanego pracownikom za korzystanie z Internetu
                     Pytanie podatnika: Spka zatrudnia na umow o prac przedstawicieli medycznych, ktrzy dziaaj w ronych rejonach Polski. Wszelka korespondencja pracownikw z siedzib Spki odbywa si drog elektroniczn. Pracownicy s zobowizani do posiadania staego cza internetowego. Faktury za uytkowanie Internetu wystawiane s na pracownikw, a Spka zwraca cz poniesionych kosztw, z zastrzeeniem, e nie bd one uwzgldnione w rozliczeniu rocznym danego pracownika. Czy otrzymany ekwiwalent stanowi dla pracownika przychd w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                     • 16.04.2010Darowizna nieruchomoci hipotecznej
                      Pytanie podatnika: Wnioskodawca wsplnie z bratem Markiem N oraz jego on Mariol N. wzili kredyt mieszkaniowy. Za uzyskany kredyt zosta zakupiony dom mieszkalny wraz z dziak. Poniewa brat Wnioskodawcy wraz z on maj problemy ze spat kredytu, chc przekaza Wnioskodawcy ww. nieruchomo wraz z zacignitym kredytem. Przekazanie mogoby odby si w drodze darowizny. Czy naley zapaci podatek od spadkw i darowizn, czy te w zwizku z ustanowionymi hipotekami i zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadkw i darowizn ustanowione hipoteki zostan potraktowane jako dugi i ciary, i podatku nie naley odprowadza?
                      • 16.04.2010Opodatkowanie dodatku do wynagrodzenia z tytuu czonkostwa w radzie nadzorczej
                       Pytanie podatnika: Czy dodatek do wynagrodzenia z tytuu czonkostwa w Radzie Nadzorczej Spki wypacany na podstawie Regulaminu Wynagradzania pracownikom penicym dodatkowo funkcj czonka Rady Nadzorczej Spki stanowi przychd, o ktrym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych i powinien by opodatkowany podatkiem dochodowym na zasadach waciwych dla tej kategorii przychodw, czy te powinien by uznany za przychd, o ktrym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                       • 12.04.2010Opodatkowanie wiadcze na rzecz zleceniobiorcw
                        Pytania podatnika: 1. Czy warto poniesionych przez Wnioskodawc kosztw szkole zleceniobiorcw oraz kosztw noclegw bdzie przychodem stanowicym przychd opodatkowany zleceniobiorcy w wietle przepisw ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych? 2. Czy do wartoci zwrotw kosztw podry oraz diet wypacanych zleceniobiorcy w opisanym stanie faktycznym bdzie miao zastosowanie zwolnienie okrelone w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy?
                        • 25.03.2010Jak ustali limit zwrotu VAT za materiay budowlane
                         Pytanie podatnika: W dniu 20.03.2007 r. Wnioskodawca wraz z on zoyli w US wniosek o zwrot niektrych wydatkw zwizanych z budownictwem mieszkaniowy. Na dzie zoenia wniosku limit jaki obowizywa Wnioskodawc to kwota 9.431,00 z. W 2009 r. Wnioskodawca dokona kolejnego remontu i zoy nastpny wniosek VZM-1 w dniu 25.11.2009 r. Zosta poinformowany przez US, e limity jakie przysuguj Wnioskodawcy s limitami z roku 2007 i zwrot bdzie obejmowa limit z 2007 r. pomniejszony o kwot ju otrzyman przez Wnioskodawc w zwizku ze zoeniem pierwszego wniosku. Jaki limit obowizuje Wnioskodawc, jaka powinna by cena 1 m2 wpisana we wniosku skadanym w dniu 25.11.2009 r.? Czy ustawa o zwrocie czci wydatkw zwizanych z budownictwem mieszkaniowym jest prawidowo interpretowana przez US?
                         • 23.03.2010Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci pracownikw
                          Pytanie podatnika: Czy, aby mc skorzysta ze zwolnienia przedmiotowego, o ktrym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych Wnioskodawca musi mie zawarte umowy z podmiotami prowadzcymi dziaalno w zakresie organizowania wypoczynku w formie wczasw, kolonii, obozw i zimowisk, etc. i dofinansowanie przekazywa do ww. podmiotw, czy moe wypaca dofinansowanie do wypoczynku dzieci i modziey do lat 18 dla ich rodzicw bez potrcania podatku dochodowego od osb fizycznych?
                          • 19.03.2010Wyywienie pracownikw podczas podry subowych a PIT
                           Pytanie podatnika: Czy poniesione przez pracownikw koszty wyywienia podczas podry subowych (take ponad wysoko diety okrelonej w rozporzdzeniu w sprawie podry krajowych oraz podry zagranicznych) stanowi przychd opodatkowany podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                           • 15.03.2010Ustanowienie odrbnej wasnoci lokalu to nie jego nabycie
                            Pytanie podatnika: Wnioskodawca wraz z on w dniu 22.06.1981 r. uzyskali przydzia spdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Nastpnie w dniu 11.06.1990 r. ww. prawo do lokalu przeksztacone zostao w spdzielcze wasnociowe prawo do lokalu. Po spenieniu warunkw wynikajcych z ustawy o spdzielniach mieszkaniowych, na wasne danie, w dniu 04.09.2009 r. spdzielcze wasnociowe prawo do przedmiotowego lokalu zostao przeksztacone w prawo odrbnej wasnoci na rzecz maonkw. Jakie konsekwencje podatkowe poniesie Wnioskodawca w wyniku sprzeday przedmiotowego mieszkania w roku 2010?
                            • 05.03.2010Bez kwoty w umowie nie ma ryczatu
                             Pytanie podatnika: Wnioskodawca, wykonujc obowizki patnika rozlicza nalenoci biegych, tumaczy, kuratorw i adwokatw powoanych przez prokuratorw w postpowaniu przygotowawczym. Po wprowadzeniu od 1 stycznia 2009 r. zryczatowanego podatku dochodowego w wysokoci 18% przychodu Wnioskodawca potrca zryczatowany podatek od przychodw wyej wymienionych osb. Czy zryczatowany podatek dochodowy ma zastosowanie do nalenoci biegych, tumaczy, kuratorw i adwokatw wystpujcych w postpowaniu przygotowawczym prokuratora, jeli w cigu jednego miesica kwota ich nalenoci nie przekroczy 200 zotych?
                             • 24.02.2010Opodatkowanie darowizny od rodzicw w postaci spat zacignitego kredytu
                              Pytania podatnika: Czy przyjty tryb postpowania dotyczcy planowanego rozliczania si przez Wnioskodawczyni z podatku od darowizny jest poprawny? (Wnioskodawczyni chciaaby skorzysta z przysugujcego jej zwolnienia podatkowego na mocy art. 4a ustawy o podatku od spadkw i darowizn)? Czy od dnia powstania obowizku podatkowego Wnioskodawczyni bdzie musiaa wypenia druk SD-Z2 i przesya do Urzdu Skarbowego w kadym miesicu, czy moe kumulowa raty kredytu np. z 5-ciu miesicy?
                              • 15.02.2010Opodatkowanie zachowku
                               Pytanie podatnika: Czy w wietle art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadkw i darowizn Wnioskodawczyni zobowizana jest do uiszczenia podatku od wypaconego zachowku?
                               • 11.02.2010Po sprzeday nieruchomoci nadal przysuguje prawo do zwrotu VAT
                                Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy bdzie przysugiwao prawo do zwrotu czci podatku VAT od niektrych wydatkw zwizanych z budownictwem mieszkaniowym w sytuacji, gdy na dzie zoenia wniosku Wnioskodawca nie jest ju wacicielem rozpocztej budowy?
                                • 08.02.2010Samochd subowy udostpniony pracownikowi dla celw prywatnych a PIT
                                 Pytanie podatnika: Czy ustalajc cen usugi polegajcej na udostpnieniu samochodu subowego dla celw prywatnych, Spka moe posuy si iloczynem faktycznie przejechanych kilometrw dla celw prywatnych i stawk za 1 kilometr przebiegu samochodu osobowego, ogaszan na podstawie wspomnianego rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunkw ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztw uywania do celw subowych samochodw osobowych, motocykli i motorowerw niebdcych wasnoci pracodawcy?
                                 • 08.02.2010Dokumentowanie opat za korzystanie z samochodu subowego do celw prywatnych
                                  Pytanie podatnika: Czy dokumentowanie opat za korzystanie przez pracownika z samochodu subowego do celw prywatnych fakturami VAT (dokumentami wewntrznymi jeli pracownik nie zada wystawienia faktury) i opodatkowanie VAT wynagrodzenia Spki z tego tytuu stawk 22% jest dziaaniem prawidowym?
                                  • 29.01.2010Opodatkowanie PCC umowy sprzeday gruntw rolnych
                                   Pytanie podatnika: Czy w zaistniaym stanie faktycznym Wnioskodawca zobowizany jest wraz z maonk do uiszczenia podatku od czynnoci cywilnoprawnych (Wnioskodawca wraz z on rozliczaj si wsplnie PIT-36)?
                                   • 22.01.2010Opodatkowanie kwoty pieninej nienalenie wypaconej pracownikowi
                                    Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca, jako zakad pracy, w stosunku do nienalenie wypaconej (bez podstawy prawnej) pracownikowi kwoty pieninej, powinien na podstawie art. 31 ustawy PIT pobra zaliczk na poczet podatku dochodowego od osb fizycznych?
                                    • 21.01.2010Opodatkowanie stypendiw sportowych
                                     Pytanie podatnika: Czy zaliczka na podatek dochodowy od osb fizycznych winna by ustalona zgodnie z art. 41 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                                     • 18.01.2010Opodatkowanie darowizny na rzecz pracownika
                                      Pytanie podatnika: Czy rodki pienine w formie darowizny otrzymane przez pracownika bd dochodem podlegajcym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych, czy tylko podatkiem od spadkw i darowizn?
                                      • 13.01.2010Okres 5-letni liczy si od dnia zoenia zeznania
                                       Pytanie podatnika: Czy w zwizku z powyszym bdzie miaa zastosowanie ulga z art. 16 ust. 2 pkt 5a ustawy o podatku od spadkw i darowizn (ulga mieszkaniowa)? W przypadku stwierdzenia, i ulga Wnioskodawcy nie przysuguje, to czy obowizek podatkowy powstaje od chwili stwierdzenia nabycia praw do spadku czy te od momentu hipotetycznego zbycia nieruchomoci w 2010?
                                       • 04.01.2010Opodatkowanie skadek ZUS zapaconych za zleceniobiorc
                                        Pytania podatnika: 1. Czy skadki zapacone za zleceniobiorc i nie potrcone przez Wnioskodawc stanowi przychd zleceniobiorcy? 2. Czy w przypadku osb ju nie pracujcych Wnioskodawca powinien wykaza te przychody w informacji PIT-8C jako „inne przychody”? 3. Czy w przypadku osb nadal zatrudnionych w 2009 roku Wnioskodawca powinien wykaza te przychody w informacji PIT-11 jako „inne rda przychodu”, czy sporzdzi rwnie informacje PIT-8C?
                                        • 17.12.2009Wynagrodzenie prowizyjne wyklucza ryczat
                                         Pytanie podatnika: Czy od dochodw (przychodw) z tytuu wynagrodzenia otrzymanego przez zleceniobiorcw za czynnoci wykonane na podstawie opisanych umw naley pobra: • zryczatowany podatek dochodowy, o ktrym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy z o podatku dochodowym od osb fizycznych - gdy wynagrodzenie faktycznie otrzymane w danym miesicu przez zleceniobiorc nie przekroczy kwoty 200 z, • stosown zaliczk na podatek dochodowy od osb fizycznych zgodnie z art. 41 powoanej ustawy - gdy wynagrodzenie faktycznie otrzymane w danym miesicu przez zleceniobiorc przekroczy kwot 200 z?
                                         • 02.12.2009Podnoszenie kwalifikacji bez skierowania
                                          Pytanie podatnika: Czy na tle przedstawionego zdarzenia przyszego warto wiadcze jakie pracownik otrzyma od pracodawcy jako refundacj poniesionych kosztw dotyczcych nauki na studiach wyszych i podyplomowych bdzie na mocy art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych zwolniona z opodatkowania?
                                          • 09.11.2009Wpata rodkw pieninych na konto chorego a podatek od darowizn
                                           Pytanie podatnika: Czy wpaty od osb obcych bd podlegay obowizkowi podatkowemu okrelonemu w ustawie o podatku od spadkw darowizn z dnia 28 lipca 1983 r. okrelonemu w artykuach 1, 5, 6, 7, 9, 14 oraz 15?
                                           • 05.11.2009Brak moliwoci poboru zaliczki nie zwalnia pracodawc z obowizkw patnika
                                            Pytania podatnika: 1. Czy w przypadku niemonoci dokonania potrcenia zaliczki podatku dochodowego wynikajcej z braku jakichkolwiek wypat na rzecz pracownika pracodawca moe dokona przekazania zaliczki podatku dopiero po: - wpacie pracownika kwoty zaliczki podatku na rachunek lub w kasie pracodawcy, - ponownym rozpoczciu dokonywania wypat na rzecz pracownika (w zwizku z powrotem ze zwolnienia lekarskiego lub urlopu macierzyskiego). Czy w takiej sytuacji wpacany podatek powinien by traktowany, jako wpacany w terminie, czy te pracodawca powinien naliczy odsetki za zwok (w odniesieniu do miesicy, w ktrych wiadczenia w naturze byy wiadczone - pomimo, i zwoka nie bya spowodowana opnieniem po stronie patnika)?
                                            • 04.11.2009Zakwaterowanie pracownikw pracujcych za granic
                                             Czy zakwaterowanie pracownikw pracujcych za granic bdzie dla nich wiadczeniem podlegajcym opodatkowaniu?
                                             • 30.10.2009Skutki podatkowe zamiany mieszka
                                              Pytanie podatnika: Wnioskodawca wraz z maonk zamierza dokona zamiany mieszkania, ktrego s wacicielami od 1996 r. Czy opisana zamiana bdzie zwolniona z podatku?
                                              • 28.10.2009Umorzone odsetki karne s przychodem
                                               Pytanie podatnika: Czy w wyniku dokonania zwolnienia z dugu w zakresie dotyczcym nalenoci ubocznych w postaci odsetek karnych, po stronie dunika powstaje przychd podlegajcy opodatkowaniu, w konsekwencji, czy Wsplnota jest zobowizana do raportowania wskazanego zdarzenia w informacji podatkowej, o ktrej mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                                               • 20.10.2009Opodatkowanie umw poyczek zawartych z pracownikami
                                                Pytanie podatnika: Czy umowa poyczki zawarta z pracownikiem bdzie podlegaa opodatkowaniu podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych w wietle przepisw ustawy o podatku od czynnoci cywilnoprawnych?
                                                • 16.10.2009Wyywienie w delegacji przekraczajce limit diety
                                                 Pytanie podatnika: Czy susznym jest nieopodatkowanie nadwyki pomidzy kwot wskazan w § 4 ust. 1 rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z 19 grudnia 2002 r. a kwot z faktury lub rachunku przedoonego przez pracownika do rozliczenia delegacji?
                                                 • 12.10.2009Opodatkowanie nabycia czci przedsibiorstwa
                                                  Pytanie podatnika: Czy z tytuu transakcji powstanie obowizek podatkowy w zakresie podatku od czynnoci cywilnoprawnych?
                                                  • 07.10.2009Dokumentowanie wasnoci uywanego przez pracownika sprztu
                                                   Pytanie podatnika: Czy owiadczenie pracownika, e sprzt (rower) stanowi jego wasno jest wystarczajcym dowodem do zastosowania zwolnienia przedmiotowego zgodnie z pkt 13 ust. 1 art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych (tj. zwolnienia od podatku ekwiwalentw pieninych za uywane przez pracownikw przy wykonywaniu pracy narzdzia, materiay lub sprzt, stanowice ich wasno)?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] nastpna strona »