Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IPPB2/415-529/14-2/MK

 • 29.09.2010Jak przeliczać wynagrodzenia w obcych walutach
  Pytania podatnika: Według jakiego kursu GBP w stosunku do złotego polskiego Wnioskodawca powinien przeliczyć wynagrodzenie ze stosunku pracy, które wypłaca pracownikowi w GBP, celem obliczenia w złotych polskich wysokości przychodu pracownika oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od tego wynagrodzenia? Jak prawidłowo określić dzień uzyskania przychodu?
  • 15.09.2010Opodatkowanie kart przepłaconych otrzymanych w ramach sprzedaży premiowej
   Pytania podatnika: 1. Czy w odniesieniu do nabywców, którzy nabywają środki chemiczne Wnioskodawcy na indywidualne cele (bez związku z ewentualną działalnością gospodarczą) otrzymana przez nabywcę kwota karty przedpłaconej V. będzie stanowić dla niego nagrodę otrzymaną w ramach sprzedaży premiowej w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy do otrzymanej nagrody w postaci karty będzie miało zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - jeżeli nagroda ta będzie otrzymana przez osobę fizyczną w związku z opisanym zakupem przeznaczonym na cele indywidualne, bez związku z ewentualną działalnością gospodarczą?
   • 14.09.2010Zachowek nie ma wpływu na wysokość podatku od sprzedaży nieruchomości
    Pytania podatnika: 1. Czy od podatku dochodowego odlicza się koszt biura nieruchomości, koszt remontu i podatek od spadku? 2. Czy w podatku dochodowym należy uwzględnić wysokość wypłaconego zachowku w wysokości 110.000 zł, który de facto zmniejsza dochód Wnioskodawczyni wynikający ze sprzedaży mieszkania?
    • 23.08.2010Umowa cesji książeczki mieszkaniowej nie podlega opodatkowaniu
     Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni skorzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, ponieważ książeczkę mieszkaniową otrzymała drogą cesji w ramach najbliższej rodziny - jeżeli Wnioskodawczyni złoży zgłoszenie na druku SD-Z2 do Urzędu Skarbowego?
     • 26.07.2010Zwolnienie z długu a podatek od darowizny
      Pytanie podatnika: Czy podatnik będzie zobowiązany do zapłaty podatku od spadków i darowizn w sytuacji otrzymania przysporzenia majątkowego na podstawie podpisanej z ojcem umowy o zwolnienie z długu przyjmującej postać darowizny, jeżeli zgłosi do Urzędu Skarbowego zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?
      • 07.07.2010Nieodpłatne zniesienie współwłasności a utrata prawa do ulgi budowlanej
       Pytanie podatnika: Czy dokonanie działu spadku, poprzez nieodpłatne zniesienie współwłasności nieruchomości, na której to nieruchomości Wnioskodawczyni wspólnie ze zmarłym małżonkiem wznieśli budynek mieszkalny, ponosząc wydatki, które w części (19%) pomniejszały podatek dochodowy Wnioskodawczyni i jej małżonka i przyznanie wyłącznego prawa własności tej nieruchomości jednemu z dzieci Wnioskodawczyni, uprawnionemu do spadku po zmarłym małżonka Wnioskodawczyni (jednemu ze współwłaścicieli nieruchomości), nie będzie skutkować powstaniem przychodu Wnioskodawczyni skutkującego w szczególności utratą uprawnień do wykorzystanej przez nią uprzednio ulgi budowlanej (pomniejszenia podatku dochodowego 19% sumy wydatków poniesionych na budowę budynku mieszkalnego), a tym samym powstania przychodu Wnioskodawczyni w związku ze zbyciem nieruchomości, skutkującego obowiązkiem jego opodatkowania podatkiem dochodowym?
       • 06.07.2010Darowizna od pracodawcy nie podlega PIT
        Pytanie podatnika: Czy darowizna udzielona pracownikowi ze względu na chorobę dziecka jest przychodem ze stosunku pracy?
        • 30.06.2010Odsetki od kredytu na zakup papierów wartościowych jako KUP
         Pytania podatnika: 1. Czy mimo braku wskazania nazw papierów wartościowych, Wnioskodawczyni może zaliczyć w koszty uzyskania przychodów odsetki od kredytu przeznaczonego tylko i wyłącznie na zakup papierów wartościowych? 2. Gdzie w PIT-38 wykazać poniesione koszty wynikające z obsługi kredytu, a nie wykazane przez biuro maklerskie w PIT-8C?
         • 22.06.2010Koszty uzyskania przychodów: Sprzedaż udziałów objętych w zamian za przedsiębiorstwo
          Pytanie podatnika: Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż zgodnie z art. 22 ust. 1f pkt 2 w związku z art. 5a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób określając wartość przedsiębiorstwa wniesionego aportem do Spółki na podstawie ksiąg przedsiębiorstwa, w celu obliczenia kosztu uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów w Spółce objętych w zamian za wkład pieniężny w postaci tego przedsiębiorstwa, nie powinno się uwzględnić wartości zobowiązań związanych z przedsiębiorstwem, przejętych przez Spółkę?
          • 18.06.2010Aby skorzystać z ulgi mieszkaniowej, należy zrezygnować z ulgi odsetkowej
           Istota interpretacji: Wnioskodawczyni, w wspólności ustawowej, nabyła w 2005 r. własność lokalu mieszkalnego oraz udział 2/38 w parkingu podziemnym (dwa miejsca postojowe). Zakup tych lokali został sfinansowany z kredytu bankowego. W odniesieniu do tego kredytu w latach 2005 i 2006 Wnioskodawczyni wraz z mężem korzystała z tzw. ulgi odsetkowej. Dnia 27 kwietnia 2009 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem złożyli korekty zeznań podatkowych za lata 2005 i 2006, w efekcie których zrezygnowali z tzw. ulgi odsetkowej i jednocześnie zwrócili należny podatek wynikający z tej ulgi wraz z odsetkami. Wnioskodawczyni stwierdziła we wniosku, że z uwagi na rezygnację z ulgi odsetkowej, przychód uzyskany ze sprzedaży w 2009 r. ww. lokalu mieszkalnego i miejsc postojowych będzie zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ został on przeznaczony na cele mieszkaniowe w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od ich zbycia.
           • 10.06.2010Ważność certyfikatu rezydencji
            Pytanie podatnika: Czy certyfikat rezydencji, który nie wskazuje daty, do której obowiązuje, stanowiący zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika lub siedziby podatnika dla celów podatkowych, wydany przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca rezydencji podatnika zachowuje swoją aktualność dopóki nie ulegnie zmianie potwierdzony w nim stan faktyczny?
            • 08.06.2010Dojazd samochodem służbowym do miejsca parkowania nie jest przychodem
             Pytanie podatnika: Czy pracownikom należy doliczyć do przychodów ze stosunku pracy wartość dojazdów samochodem służbowym do/z miejsca parkowania do siedziby spółki oraz czy spółka z tego tytułu powinna wystąpić w roli płatnika podatku dochodowego?
             • 28.05.2010Opodatkowanie środków otrzymanych z IKE
              Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni, w dniu 20.10.2004 r. dokonała pierwszej wpłaty na Indywidualne Konto Emerytalne. Wpłaty te, kontynuowała co miesiąc przez okres pięciu lat. Wypłata środków zgromadzonych na IKE nastąpiła na wniosek Wnioskodawczyni po ukończeniu 60 lat. Czy od zgromadzonych środków Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
              • 28.05.2010Zwolnienie z długu nie może stanowić darowizny
               Pytanie podatnika: Czy dokonanie przez darczyńcę darowizny wierzytelności będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn i będzie mogło skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania wskazanego w przepisie w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?
               • 26.05.2010Umowa o zakazie konkurencji zawarta po ustaniu stosunku pracy – kwalifikacja przychodu byłego pracownika
                Może się zdarzyć, że już po ustaniu stosunku pracy zawrzemy z pracownikiem na gruncie Kodeksu cywilnego umowę o zakazie konkurencji przewidującą wynegocjowane odszkodowanie za powstrzymanie się pracownika od działalności konkurencyjnej w umówionym czasie. Powstaje w tym momencie pytanie: do jakiego źródła przychodów zakwalifikować przychody pracownika, które ten otrzymuje od byłego pracodawcy?
                • 26.05.2010Obowiązki płatnika: Zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia
                 Pytanie podatnika: Czy podatnik powinien wpłacić kwotę netto czy brutto nienależnie pobranego dodatkowego wynagrodzenia? Czy płatnik powinien dokonać korekty deklaracji rocznej PIT-4R i pomniejszyć przekazany podatek?
                 • 06.05.2010Odpowiedzialność podatnika za pobrany, a niewpłacony podatek przez płatnika
                  Pytanie podatnika: Podatnik był zatrudniony w Spółce z o.o. w ramach umowy zlecenia. Rozliczenie umowy zlecenia nastąpiło w 2008 r. Spółka potwierdziła pisemnie istnienie długu, ale dobrowolnie nie chciała wypłacić tej należności. Prawomocnym wyrokiem sądu przysługująca kwota została zasądzona, a następnie ściągnięta przez komornika. Jeżeli spółka wystawi PIT-11 i wykaże w nim przychody, koszty uzyskania przychodów, dochód oraz wskaże wysokość zaliczki pobranej przez płatnika, a okaże się, że zaliczka nie zostanie przez płatnika odprowadzona do urzędu skarbowego, powstaje kwestia odpowiedzialności wykonawcy zlecenia za uchybienie płatnika. Czy w ww. przedstawionym stanie faktycznym powstanie obowiązek podatkowy wykonawcy zlecenia, tj. czy wykonawca zlecenia będzie musiał zapłacić podatek dochodowy?
                  • 05.05.2010Zwrot VAT w sytuacji braku podpisu małżonka na wniosku VZM-1
                   Pytanie podatnika: Na wniosek Wnioskodawczyni Sąd w dniu 5 maja 1987 r. zniósł ustawową wspólność majątkową między małżonkami. W grudniu 2009 r. Wnioskodawczyni zaciągnęła kredyt hipoteczny na zakup i remont domu, w którym zamieszkała. Wnioskodawczyni wykonała większą część remontu, z przekonaniem, iż pozostałą część remontu wykona gdy otrzyma zwrot z Urzędu Skarbowego za poniesione wydatki. W związku z tym złożyła wniosek VZM-1. Została poinformowana, iż wniosek nie zostanie rozpatrzony z powodu barku danych i podpisu małżonka. Czy w związku z sytuacją opisaną w przedstawionym stanie faktycznym istnieje możliwość indywidualnego rozpatrzenia wniosku Wnioskodawczyni bez konieczności wpisywania w nim danych małżonka i jego podpisu?
                   • 27.04.2010Opodatkowanie PIT nagród w konkursie
                    Pytania podatnika: 1. Czy przewidziane w konkursie nagrody, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł są objęte zwolnieniem przedmiotowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 updof? 2. Czy Wnioskodawca występując w roli płatnika zryczałtowanego podatku może w przypadku nagród o mieszanym charakterze (rzeczowo-pieniężne) potrącić kwotę należnego podatku od wartości całej nagrody, czy potrącenie jest możliwe tylko od nagrody pieniężnej natomiast w przypadku nagrody rzeczowej konieczne jest wpłacenie przez podatnika na rzecz płatnika kwoty odpowiadającej wartości zryczałtowanego podatku dochodowego należnego z tytułu przyznanej nagrody? 3. Czy w przypadku nagród, których jednorazowa wartość przekracza kwotę 760 zł należny podatek należy obliczyć biorąc za podstawę całkowitą wartość nagrody czy tylko nadwyżkę ponad 760 zł?
                    • 22.04.2010Opodatkowanie ekwiwalentu wypłacanego pracownikom za korzystanie z Internetu
                     Pytanie podatnika: Spółka zatrudnia na umowę o pracę przedstawicieli medycznych, którzy działają w rożnych rejonach Polski. Wszelka korespondencja pracowników z siedzibą Spółki odbywa się drogą elektroniczną. Pracownicy są zobowiązani do posiadania stałego łącza internetowego. Faktury za użytkowanie Internetu wystawiane są na pracowników, a Spółka zwraca część poniesionych kosztów, z zastrzeżeniem, że nie będą one uwzględnione w rozliczeniu rocznym danego pracownika. Czy otrzymany ekwiwalent stanowi dla pracownika przychód w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                     • 16.04.2010Darowizna nieruchomości hipotecznej
                      Pytanie podatnika: Wnioskodawca wspólnie z bratem Markiem N oraz jego żoną Mariolą N. wzięli kredyt mieszkaniowy. Za uzyskany kredyt został zakupiony dom mieszkalny wraz z działką. Ponieważ brat Wnioskodawcy wraz z żoną mają problemy ze spłatą kredytu, chcą przekazać Wnioskodawcy ww. nieruchomość wraz z zaciągniętym kredytem. Przekazanie mogłoby odbyć się w drodze darowizny. Czy należy zapłacić podatek od spadków i darowizn, czy też w związku z ustanowionymi hipotekami i zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn ustanowione hipoteki zostaną potraktowane jako długi i ciężary, i podatku nie należy odprowadzać?
                      • 16.04.2010Opodatkowanie dodatku do wynagrodzenia z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej
                       Pytanie podatnika: Czy dodatek do wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki wypłacany na podstawie Regulaminu Wynagradzania pracownikom pełniącym dodatkowo funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki stanowi przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i powinien być opodatkowany podatkiem dochodowym na zasadach właściwych dla tej kategorii przychodów, czy też powinien być uznany za przychód, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                       • 12.04.2010Opodatkowanie świadczeń na rzecz zleceniobiorców
                        Pytania podatnika: 1. Czy wartość poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów szkoleń zleceniobiorców oraz kosztów noclegów będzie przychodem stanowiącym przychód opodatkowany zleceniobiorcy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy do wartości zwrotów kosztów podróży oraz diet wypłacanych zleceniobiorcy w opisanym stanie faktycznym będzie miało zastosowanie zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy?
                        • 25.03.2010Jak ustalić limit zwrotu VAT za materiały budowlane
                         Pytanie podatnika: W dniu 20.03.2007 r. Wnioskodawca wraz z żoną złożyli w US wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowy. Na dzień złożenia wniosku limit jaki obowiązywał Wnioskodawcę to kwota 9.431,00 zł. W 2009 r. Wnioskodawca dokonał kolejnego remontu i złożył następny wniosek VZM-1 w dniu 25.11.2009 r. Został poinformowany przez US, że limity jakie przysługują Wnioskodawcy są limitami z roku 2007 i zwrot będzie obejmował limit z 2007 r. pomniejszony o kwotę już otrzymaną przez Wnioskodawcę w związku ze złożeniem pierwszego wniosku. Jaki limit obowiązuje Wnioskodawcę, jaka powinna być cena 1 m2 wpisana we wniosku składanym w dniu 25.11.2009 r.? Czy ustawa o zwrocie części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym jest prawidłowo interpretowana przez US?
                         • 23.03.2010Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci pracowników
                          Pytanie podatnika: Czy, aby móc skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca musi mieć zawarte umowy z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie organizowania wypoczynku w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, etc. i dofinansowanie przekazywać do ww. podmiotów, czy może wypłacać dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 dla ich rodziców bez potrącania podatku dochodowego od osób fizycznych?
                          • 19.03.2010Wyżywienie pracowników podczas podróży służbowych a PIT
                           Pytanie podatnika: Czy poniesione przez pracowników koszty wyżywienia podczas podróży służbowych (także ponad wysokość diety określonej w rozporządzeniu w sprawie podróży krajowych oraz podróży zagranicznych) stanowią przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                           • 15.03.2010Ustanowienie odrębnej własności lokalu to nie jego nabycie
                            Pytanie podatnika: Wnioskodawca wraz z żoną w dniu 22.06.1981 r. uzyskali przydział spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Następnie w dniu 11.06.1990 r. ww. prawo do lokalu przekształcone zostało w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Po spełnieniu warunków wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, na własne żądanie, w dniu 04.09.2009 r. spółdzielcze własnościowe prawo do przedmiotowego lokalu zostało przekształcone w prawo odrębnej własności na rzecz małżonków. Jakie konsekwencje podatkowe poniesie Wnioskodawca w wyniku sprzedaży przedmiotowego mieszkania w roku 2010?
                            • 05.03.2010Bez kwoty w umowie nie ma ryczałtu
                             Pytanie podatnika: Wnioskodawca, wykonując obowiązki płatnika rozlicza należności biegłych, tłumaczy, kuratorów i adwokatów powołanych przez prokuratorów w postępowaniu przygotowawczym. Po wprowadzeniu od 1 stycznia 2009 r. zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 18% przychodu Wnioskodawca potrąca zryczałtowany podatek od przychodów wyżej wymienionych osób. Czy zryczałtowany podatek dochodowy ma zastosowanie do należności biegłych, tłumaczy, kuratorów i adwokatów występujących w postępowaniu przygotowawczym prokuratora, jeśli w ciągu jednego miesiąca kwota ich należności nie przekroczy 200 złotych?
                             • 24.02.2010Opodatkowanie darowizny od rodziców w postaci spłat zaciągniętego kredytu
                              Pytania podatnika: Czy przyjęty tryb postępowania dotyczący planowanego rozliczania się przez Wnioskodawczynię z podatku od darowizny jest poprawny? (Wnioskodawczyni chciałaby skorzystać z przysługującego jej zwolnienia podatkowego na mocy art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn)? Czy od dnia powstania obowiązku podatkowego Wnioskodawczyni będzie musiała wypełniać druk SD-Z2 i przesyłać do Urzędu Skarbowego w każdym miesiącu, czy może kumulować raty kredytu np. z 5-ciu miesięcy?
                              • 15.02.2010Opodatkowanie zachowku
                               Pytanie podatnika: Czy w świetle art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn Wnioskodawczyni zobowiązana jest do uiszczenia podatku od wypłaconego zachowku?
                               • 11.02.2010Po sprzedaży nieruchomości nadal przysługuje prawo do zwrotu VAT
                                Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do zwrotu części podatku VAT od niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w sytuacji, gdy na dzień złożenia wniosku Wnioskodawca nie jest już właścicielem rozpoczętej budowy?
                                • 08.02.2010Samochód służbowy udostępniony pracownikowi dla celów prywatnych a PIT
                                 Pytanie podatnika: Czy ustalając cenę usługi polegającej na udostępnieniu samochodu służbowego dla celów prywatnych, Spółka może posłużyć się iloczynem faktycznie przejechanych kilometrów dla celów prywatnych i stawką za 1 kilometr przebiegu samochodu osobowego, ogłaszaną na podstawie wspomnianego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy?
                                 • 08.02.2010Dokumentowanie opłat za korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych
                                  Pytanie podatnika: Czy dokumentowanie opłat za korzystanie przez pracownika z samochodu służbowego do celów prywatnych fakturami VAT (dokumentami wewnętrznymi jeśli pracownik nie zażąda wystawienia faktury) i opodatkowanie VAT wynagrodzenia Spółki z tego tytułu stawką 22% jest działaniem prawidłowym?
                                  • 29.01.2010Opodatkowanie PCC umowy sprzedaży gruntów rolnych
                                   Pytanie podatnika: Czy w zaistniałym stanie faktycznym Wnioskodawca zobowiązany jest wraz z małżonką do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (Wnioskodawca wraz z żoną rozliczają się wspólnie PIT-36)?
                                   • 22.01.2010Opodatkowanie kwoty pieniężnej nienależnie wypłaconej pracownikowi
                                    Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca, jako zakład pracy, w stosunku do nienależnie wypłaconej (bez podstawy prawnej) pracownikowi kwoty pieniężnej, powinien na podstawie art. 31 ustawy PIT pobrać zaliczkę na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych?
                                    • 21.01.2010Opodatkowanie stypendiów sportowych
                                     Pytanie podatnika: Czy zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych winna być ustalona zgodnie z art. 41 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                     • 18.01.2010Opodatkowanie darowizny na rzecz pracownika
                                      Pytanie podatnika: Czy środki pieniężne w formie darowizny otrzymane przez pracownika będą dochodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy tylko podatkiem od spadków i darowizn?
                                      • 13.01.2010Okres 5-letni liczy się od dnia złożenia zeznania
                                       Pytanie podatnika: Czy w związku z powyższym będzie miała zastosowanie ulga z art. 16 ust. 2 pkt 5a ustawy o podatku od spadków i darowizn (ulga mieszkaniowa)? W przypadku stwierdzenia, iż ulga Wnioskodawcy nie przysługuje, to czy obowiązek podatkowy powstaje od chwili stwierdzenia nabycia praw do spadku czy też od momentu hipotetycznego zbycia nieruchomości w 2010?
                                       • 04.01.2010Opodatkowanie składek ZUS zapłaconych za zleceniobiorcę
                                        Pytania podatnika: 1. Czy składki zapłacone za zleceniobiorcę i nie potrącone przez Wnioskodawcę stanowią przychód zleceniobiorcy? 2. Czy w przypadku osób już nie pracujących Wnioskodawca powinien wykazać te przychody w informacji PIT-8C jako „inne przychody”? 3. Czy w przypadku osób nadal zatrudnionych w 2009 roku Wnioskodawca powinien wykazać te przychody w informacji PIT-11 jako „inne źródła przychodu”, czy sporządzić również informacje PIT-8C?
                                        • 17.12.2009Wynagrodzenie prowizyjne wyklucza ryczałt
                                         Pytanie podatnika: Czy od dochodów (przychodów) z tytułu wynagrodzenia otrzymanego przez zleceniobiorców za czynności wykonane na podstawie opisanych umów należy pobrać: • zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy z o podatku dochodowym od osób fizycznych - gdy wynagrodzenie faktycznie otrzymane w danym miesiącu przez zleceniobiorcę nie przekroczy kwoty 200 zł, • stosowną zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z art. 41 powołanej ustawy - gdy wynagrodzenie faktycznie otrzymane w danym miesiącu przez zleceniobiorcę przekroczy kwotę 200 zł?
                                         • 02.12.2009Podnoszenie kwalifikacji bez skierowania
                                          Pytanie podatnika: Czy na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego wartość świadczeń jakie pracownik otrzyma od pracodawcy jako refundację poniesionych kosztów dotyczących nauki na studiach wyższych i podyplomowych będzie na mocy art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolniona z opodatkowania?
                                          • 09.11.2009Wpłata środków pieniężnych na konto chorego a podatek od darowizn
                                           Pytanie podatnika: Czy wpłaty od osób obcych będą podlegały obowiązkowi podatkowemu określonemu w ustawie o podatku od spadków darowizn z dnia 28 lipca 1983 r. określonemu w artykułach 1, 5, 6, 7, 9, 14 oraz 15?
                                           • 05.11.2009Brak możliwości poboru zaliczki nie zwalnia pracodawcę z obowiązków płatnika
                                            Pytania podatnika: 1. Czy w przypadku niemożności dokonania potrącenia zaliczki podatku dochodowego wynikającej z braku jakichkolwiek wypłat na rzecz pracownika pracodawca może dokonać przekazania zaliczki podatku dopiero po: - wpłacie pracownika kwoty zaliczki podatku na rachunek lub w kasie pracodawcy, - ponownym rozpoczęciu dokonywania wypłat na rzecz pracownika (w związku z powrotem ze zwolnienia lekarskiego lub urlopu macierzyńskiego). Czy w takiej sytuacji wpłacany podatek powinien być traktowany, jako wpłacany w terminie, czy też pracodawca powinien naliczyć odsetki za zwłokę (w odniesieniu do miesięcy, w których świadczenia w naturze były świadczone - pomimo, iż zwłoka nie była spowodowana opóźnieniem po stronie płatnika)?
                                            • 04.11.2009Zakwaterowanie pracowników pracujących za granicą
                                             Czy zakwaterowanie pracowników pracujących za granicą będzie dla nich świadczeniem podlegającym opodatkowaniu?
                                             • 30.10.2009Skutki podatkowe zamiany mieszkań
                                              Pytanie podatnika: Wnioskodawca wraz z małżonką zamierza dokonać zamiany mieszkania, którego są właścicielami od 1996 r. Czy opisana zamiana będzie zwolniona z podatku?
                                              • 28.10.2009Umorzone odsetki karne są przychodem
                                               Pytanie podatnika: Czy w wyniku dokonania zwolnienia z długu w zakresie dotyczącym należności ubocznych w postaci odsetek karnych, po stronie dłużnika powstaje przychód podlegający opodatkowaniu, w konsekwencji, czy Wspólnota jest zobowiązana do raportowania wskazanego zdarzenia w informacji podatkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                               • 20.10.2009Opodatkowanie umów pożyczek zawartych z pracownikami
                                                Pytanie podatnika: Czy umowa pożyczki zawarta z pracownikiem będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w świetle przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
                                                • 16.10.2009Wyżywienie w delegacji przekraczające limit diety
                                                 Pytanie podatnika: Czy słusznym jest nieopodatkowanie nadwyżki pomiędzy kwotą wskazaną w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. a kwotą z faktury lub rachunku przedłożonego przez pracownika do rozliczenia delegacji?
                                                 • 12.10.2009Opodatkowanie nabycia części przedsiębiorstwa
                                                  Pytanie podatnika: Czy z tytułu transakcji powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych?
                                                  • 07.10.2009Dokumentowanie własności używanego przez pracownika sprzętu
                                                   Pytanie podatnika: Czy oświadczenie pracownika, że sprzęt (rower) stanowi jego własność jest wystarczającym dowodem do zastosowania zwolnienia przedmiotowego zgodnie z pkt 13 ust. 1 art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. zwolnienia od podatku ekwiwalentów pieniężnych za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność)?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] następna strona »