Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IPPB2/415-529/14-2/MK

 • 24.01.2012Dochd z tytuu umorzenia udziaw a PIT
  Pytanie podatnika: W jaki sposb naley ustali dochd z tytuu umorzenia udziaw otrzymanych przez Wnioskodawc w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziaw nastpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
  • 18.01.2012Opodatkowanie napiwkw
   Dla osb pracujcych w sektorze usug jednym z istotnym elementw wynagrodzenia s napiwki otrzymywane od klientw. W przekonaniu wielu podatnikw napiwki otrzymywane od klientw s form nagrody za dobrze wykonan usug i w konsekwencji nie powinny podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Niestety takie podejcie jest bdne i naraa podatnikw na spr z organami podatkowymi.
   • 17.01.2012Prawo do 50 proc. kosztw uzyskania przychodw
    Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszym Spka postpi prawidowo obliczajc i odprowadzajc podatek dochodowy od osb fizycznych, stosujc do czci wynagrodzenia pracownikw stanowicego honorarium autorskie, obliczone w sposb opisany powyej, koszty uzyskania przychodw, o ktrych mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, a do pozostaej czci ich wynagrodzenia koszty uzyskania przychodw, o ktrych mowa w art. 22 ust. 2 ww. ustawy?
    • 16.01.2012Skutki podatkowe wymiany udziaw dla mniejszociowych udziaowcw
     Wraz z wejciem Polski do Unii Europejskiej polski ustawodawca zosta zobligowany do implementacji do polskiego systemu prawnego szeregu regulacji unijnych. Jedna z tych regulacji dotyczy neutralnego dla celw podatku dochodowego aportu udziaw lub akcji (tzw. wymiany udziaw).
     • 16.01.2012Sprzeda udziaw a podstawa opodatkowania w PCC
      Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca bdzie zobowizany do skorygowania uprzednio zoonej deklaracji PCC-3 i wykazania w korekcie deklaracji odmiennej (w porwnaniu do pierwotnie zadeklarowanej) wartoci rynkowej nabywanych udziaw oraz odpowiednio zmienionej kwoty zobowizania w podatku od czynnoci cywilnoprawnych (w porwnaniu do pierwotnie zadeklarowanej i zapaconej), jeeli cena nabycia tych udziaw ulega zmianie ju po zawarciu umowy sprzeday (tj. po powstaniu obowizku podatkowego) w wyniku zaistniaego zdarzenia, ktre co prawda zostao przewidziane w umowie sprzeday, ale w chwili zawarcia tej umowy byo przysze i niepewne?
      • 03.01.2012Skutki nieodpatnego nabycia akcji w ramach programu motywacyjnego
       Pytanie podatnika: W jakim momencie powinien zosta rozpoznany przychd z tytuu nieodpatnego nabycia akcji Spki przez Wnioskodawc? Jak powinien by kwalifikowany przychd uzyskany w zwizku z nieodpatnym nabyciem akcji?
       • 03.01.2012Korzystanie z samochodw subowych a PIT
        Pytanie podatnika: Czy w przypadku gdy pracownicy korzystaj z samochodw subowych na potrzeby wykonywanej pracy, w tym przemieszczajc si pojazdami z miejsca ich garaowania (parkowania) w okolicach swojego miejsca zamieszkania, do miejsca, w ktrych bd wykonywali prac uzyskuj z tego tytuu przychd podatkowy, ktry musiaby by uwzgldniony przez Spk (jako patnika) przy wyznaczaniu zaliczek na podatek dochodowych od osb fizycznych?
        • 15.12.2011Wniesienie udziaw w spce do innego podmiotu a PIT
         Efekt w postaci neutralnej podatkowo wymiany udziaw (akcji) dotyczy sytuacji, gdy wsplnik spki wniesie posiadane udziay (akcje) do spki, a podmiot wraz z nabytymi udziaami (akcjami) otrzyma, bd zwikszy bezwzgldn wikszo praw gosu w spce, ktrej udziay (akcje) zostay wniesione – wyjani Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 7 grudnia 2011 r. nr IPPB2/415-815/11-4/MS1.
         • 03.11.2011Zwrot kosztw wynajmu mieszkania a przychd pracownika
          Pytanie podatnika: Czy przy najmowaniu mieszka przez pracownikw i przedstawianiu dowodw wpat za wynajcie, bdcych potwierdzeniem poniesienia kosztw najmu, kwota otrzymana od pracodawcy podlega moe zwolnieniu z opodatkowania do wysokoci 500 z miesicznie na podstawie art. 21 ust.1 pkt 19 ustawy PIT w brzmieniu obowizujcym od dnia 1 stycznia 2011 r.? Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi opodatkowaniu podlega bdzie wycznie nadwyka ponad kwot 500 z miesicznie?
          • 31.10.2011Skutki podatkowe przymusowego umorzenia akcji
           Pytanie podatnika: Czy Spka poprawnie zakwalifikowaa przychody z tytuu umorzenia udziaw jako zdefiniowane w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26.07.1991 r. jako „kapitay pienine”? Czy Spka poprawnie uznaa si za patnika podatku dochodowego od wypaconej nalenoci?
           • 18.10.2011Wypaty z funduszw kapitaowych a PIT
            Podstaw opodatkowania zryczatowanym podatkiem dochodowym powinna stanowi wypacona spadkobiercy uczestnika funduszu kwota odkupienia jednostki uczestnictwa bez pomniejszenia o wydatki na ich nabycie poniesione przez spadkodawc – wyjani Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 5 padziernika 2011 r. nr IPPB2/415-693/11-4/AS.
            • 13.10.2011wiadczenie nieodpatnej pomocy prawnej nie podlega VAT
             Pytanie podatnika: Wnioskodawca jako adwokat wykonuje zawd w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii adwokackiej. Czy usuga, wiadczona poza siedzib kancelarii, w postaci prostej porady prawnej wiadczona na rzecz osb niezamonych, ktre zo pisemne owiadczenie w trybie § 3 ust 2 rozporzdzenia Ministra Sprawiedliwoci w sprawie opat za czynnoci adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Pastwa kosztw nieopaconej pomocy prawnej udzielonej z urzdu, stanowi dla Wnioskodawcy osobicie lub kancelarii Wnioskodawcy przychd, ktry naley opodatkowa podatkiem dochodowym od osb fizycznych oraz czy jest taka usuga opodatkowana podatkiem VAT?
             • 07.10.2011Koszt poczstunku w czasie spotkania integracyjnego w ksigach rachunkowych
              wiadczenia nieodpatne na rzecz pracownikw od kilkunastu miesicy budz ogromne emocje. W kwestii podwyszania przychodu do opodatkowania u pracownikw najczciej urzdy skarbowe wskazuj na obowizki zakadu pracy jako patnika podatku dochodowego.
              • 30.09.2011Umowa cash poolingu a PCC
               Pytanie podatnika: Czy umowy, w ramach ktrych dochodzi do opisanych w stanie faktycznym przepyww finansowych i konsolidacji sald podlegaj opodatkowaniu podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych (dalej: PCC) po stronie Spki jako podatnika?
               • 16.09.2011Nienaleny podatek od dofinansowania do okularw a obowizki patnika
                Jeeli pracodawca jako patnik nienalenie pobra zaliczki od wypaconego pracownikom zwrotu kosztw za zakup okularw, wwczas zwolnienie uwzgldni dopiero w rocznej informacji PIT-11, PIT-40 przygotowanej dla pracownika i waciwego naczelnika urzdu skarbowego. Patnik wtedy pomniejszy kwot przychodu uzyskanego przez pracownika o warto zwolnienia i wykae zaliczki pobrane w cigu roku, cznie z zaliczkami od wiadcze zwolnionych, ktre odprowadzi do urzdu skarbowego - wyjani Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 08.08.2011 r., sygn. ILPB1/415-669/11-6/AG.
                • 15.09.2011Poyczka zwolniona z VAT nie podlega PCC
                 Pytanie podatnika: Sp. z o.o. jest producentem i dystrybutorem wyrobw do spawania i cicia. Firma S.A. (poyczkodawca) zajmuje si za produkcj spawarek. Oba podmioty s podatnikami podatku od towarw i usug. W ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej zdarza si, e podmioty te odpatnie udzielaj poyczek. Spka planuje zawarcie z poyczkodawc umowy odpatnej poyczki pieninej. Czy w czynno udzielenia spce poyczki za wynagrodzeniem bdzie podlegaa podatkowi od czynnoci cywilnoprawnych?
                 • 01.09.2011Wygrana w konkursie internetowym a zwolnienie z PIT
                  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni, prowadzca aktualizowan na bieco, oglnodostpn stron internetow, poprzez ktr ogasza informacje na temat organizowanego przez siebie konkursu jest podmiotem bdcym rodkiem masowego przekazu w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych? Czy wydanie zwycizcom konkursu rzeczowych nagrd dodatkowych, tj. nawigacji GPS, o wartoci ok. 400 z brutto korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osb fizycznych?
                  • 23.08.2011Konsekwencje podatkowe otrzymania dywidendy z Cypru
                   W przypadku otrzymania dywidendy od spki kapitaowej majcej siedzib na Cyprze, przy obliczaniu podatku od dywidendy podlegajcego zapacie na terytorium Polski, podatnik moe pomniejszy podatek obliczony o warto podatku jaki moe by naoony przez pastwo cypryjskie, tj. 10% wartoci dywidendy, niezalenie od tego, czy waciwe cypryjskie organy podatkowe faktycznie pobior ten podatek – wyjani Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 25 lipca 2011 r. nr IPPB2/415-542/11-2/AS.
                   • 23.08.2011Skutki podatkowe wniesienia do spki z o.o. wkadu niepieninego
                    Pytanie podatnika: Czy warto nominalna udziaw objtych przez Wnioskodawc w spce (B), nie zalicza si do przychodw Wnioskodawcy, zgodnie z art. 24 ust. 8a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                    • 19.08.2011Opodatkowanie przychodu ze sprzeday udziau w prawie wieczystego uytkowania nieruchomoci
                     Pytanie podatnika: Czy czynno prawna sprzeday odrbnej wasnoci lokalu oraz udziau w nieruchomoci wsplnej nie podlega obowizkowi podatkowemu w zakresie podatku od osb fizycznych przewidzianego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. ‘’a’’ i ‘’c’’ ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.)?
                     • 18.08.2011Zwrot VAT za materiay budowlane do domku letniskowego
                      Jeeli caoroczny budynek letniskowy bdzie suy zaspokojeniu wasnych potrzeb mieszkaniowych, tj. bdzie spenia funkcj mieszkaln (lokum, w ktrym koncentruje si ycie rodzinne), to – po spenieniu wszystkich warunkw okrelonych w ustawie – podatnikowi przysuguje prawo do ubiegania si o zwrot czci wydatkw poniesionych na zakup materiaw budowlanych w zwizku z realizowan inwestycj – orzek Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 20 maja 2011 r. nr IPPB2/415-265/11-4/AK.
                      • 11.08.2011Podzia majtku maeskiego a podatek od spadkw i darowizn
                       Pytanie podatnika: Maonkowie przed rokiem 2000 nabyli spdzielcze wasnociowe prawo do lokalu mieszkalnego. Prawo to zostao nabyte do majtku wsplnego maonkw. W styczniu 2010 r. Sd orzek rozwd maonkw. W chwili obecnej istnieje konieczno dokonania podziau majtku byych maonkw, na podstawie sdowego podziau majtku. Lokal mieszkalny stanowicy wspwasno w czciach uamkowych na skutek podziau przypadnie byemu maonkowi, ktry tytuem spaty nabywanej czci o wartoci 450.000 z dokona zapaty kwoty 150.000 z na rzecz Wnioskodawczyni. Bdzie to cao wiadczenia pieninego jaka zostanie zapacona drugiej stronie. Czy w zwizku z przedstawionym stanem faktycznym powstanie obowizek podatkowy w podatku od spadkw i darowizn?
                       • 04.07.2011Zachowek jest zwolniony z podatku jak spadek
                        Pytania podatnika: 1. Czy otrzymujc zachowek po dziadku bdzie Wnioskodawca zaliczony do tzw. grupy 0? 2. Czy Wnioskodawca skorzysta ze zwolnienia podatkowego od spadkw i darowizn? 3. Czy dat powstania obowizku podatkowego bdzie dzie otrzymania rodkw pieninych na rachunek?
                        • 16.06.2011Kiedy umowa poyczki nie bdzie podlegaa PCC
                         Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni posiada obywatelstwo polskie. Od roku 2003 mieszka w Wielkiej Brytanii. Wnioskodawczyni planuje zawarcie umowy poyczki z obcokrajowcem, ktry nie posiada miejsca zamieszkania ani nie przebywa w Polsce. Umowa poyczki ma zosta zawarta w Wielkiej Brytanii i poddana prawu brytyjskiemu, a rodki uzyskane z poyczki przekazane z rachunku bankowego poyczkodawcy w Wielkiej Brytanii na rachunek Wnioskodawczyni w Wielkiej Brytanii. Czy umowa poyczki, ktr zamierza zawrze Wnioskodawczyni, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych?
                         • 07.06.2011Rabat dla pracownika jest jego przychodem
                          Pytanie podatnika: Czy w zwizku z realizacj programu rabatowego, adresowanego do pracownikw Spki, udzielane w ramach tego programu rabaty bd stanowiy dla pracownika przychd, od ktrego Spka powinna pobra zaliczk na podatek dochodowy od osb fizycznych?
                          • 01.06.2011Przejcie dugu jest umow sprzeday nieruchomoci
                           Zawarcie umowy przejcia dugu, ktrej skutkiem byo odpatne zbycie nieruchomoci w zamian za przejcie dugu naley traktowa dla celw podatkowych jak umow sprzeday nieruchomoci. Skutki cywilnoprawne wynikajce z zawartej umowy pomidzy podatnikiem, a przejmujcym dug nie maj wpywu na powstanie zobowizania podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym. Przychodem ze sprzeday nieruchomoci jest warto wyraona w cenie okrelona w umowie. Uzyskany przychd podatnik moe pomniejszy tylko o koszty odpatnego zbycia. Do takich kosztw nie nale dugi obciajce nieruchomo - stwierdzi Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 08.04.2011 r., sygn. IPPB2/415-130/11-7/MK.
                           • 30.05.2011Faktura od nieuczciwego sprzedawcy a prawo do zwrotu VAT za materiay budowlane
                            O zwrot czci wydatkw poniesionych na zakup materiaw budowlanych moe wystpi rwnie osoba, ktra otrzymaa faktur od nieuczciwego sprzedawcy w zwizku z zakupem materiaw budowlanych. Warunkiem dajcym prawo do odliczenia z faktury wystawionej przez niezarejestrowanego podatnika podatku VAT jest m.in. fakt, e usuga zostaa wykonana a dane na fakturze bd w sposb jasny i oczywisty identyfikowa sprzedawc - stwierdzi Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 18.05.2011 r., sygn. IPPB2/415-224/11-2/AK.
                            • 30.05.2011Zwrot VAT za materiay budowlane na budow domku letniskowego
                             Pytanie podatnika: Maonkowie wybudowali dom caoroczny na dziace o statusie rekreacyjnym. Nastpi ju odbir budynku przez architekta. Maonkowie zamierzaj si wprowadzi do wybudowanego budynku w maju 2011 r. Dom spenia wszystkie wymogi, by mc w nim mieszka przez cay rok. Maonkowie zoyli wniosek o przekwalifikowanie przedmiotowej dziaki na dziak budowlan. Dom bdzie miejscem zamieszkania maonkw. Czy Wnioskodawczyni wraz z maonkiem mog odliczy podatek VAT poniesiony przy zakupie materiaw budowlanych przeznaczony na budow ww. nieruchomoci?
                             • 26.05.2011Opodatkowanie sprzeday samochodu wygranego w konkursie
                              Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni wygraa w konkursie samochd. Ryczatowy podatek z tytuu wygranej w wysokoci 10% zosta w caoci zapacony przez organizatora konkursu. Przed upywem p roku - liczc od koca miesica, w ktrym nagroda zostaa odebrana - wnioskodawczyni zamierza sprzeda przedmiotowy samochd za kwot nisz ni warto z faktury. Jakie s skutki podatkowe sprzeday tego samochodu?
                              • 16.05.2011Podzia majtku wsplnego a podatek od spadkw i darowizn
                               Podzia majtku wsplnego maonkw jest instytucj typow dla prawa rodzinnego i opiekuczego. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 17 marca 2011 r. nr IPPB2/436-497/10-7/AF wyjani, czy dokonanie podziau majtku jest opodatkowane podatkiem od spadkw i darowizn.
                               • 11.04.2011Darowizna od teciw a podatek od spadkw i darowizn
                                Zwolnienie od podatku od spadkw i darowizn dotyczy nabycia wasnoci rzeczy lub praw majtkowych przez maonka, zstpnych, wstpnych, pasierba, rodzestwo, ojczyma i macoch. Nie dotyczy zatem nabycia wasnoci rzeczy lub praw majtkowych przez synow lub zicia. Stanowisko to potwierdzi Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 24 marca 2011 r. nr IPPB2/436-4/11-2/AF.
                                • 05.04.2011Sprzeda wierzytelnoci a opodatkowanie PCC
                                 O wyczeniu z opodatkowania podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych nie decyduje okoliczno, e strony tej umowy posiadaj status podatnika podatku od towarw i usug lecz wycznie fakt, e przynajmniej jedna ze stron z tytuu dokonania tej konkretnej czynnoci jest opodatkowana podatkiem od towarw i usug lub jest z tego podatku zwolniona. Stanowisko to potwierdzi Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 21 marca 2011 r., nr IPPB2/436-502/10-2/AF.
                                 • 04.04.2011Limity na noclegi w delegacjach
                                  Przekroczenie limitu na nocleg przewidzianego w przepisach o delegacjach zagranicznych musi by uzasadnione sytuacj. Niewystarczajca dla przyjcia, e przekroczenie limitu byo dopuszczalne jest sama zgoda pracodawcy na poniesienie wyszego wydatku. Brak limitw noclegowych w delegacjach krajowych nie oznacza, e w przepisach wewntrzzakadowych limit taki nie moe zosta utworzony.
                                  • 17.03.2011Opodatkowanie PIT dochodw z pracy na Cyprze
                                   Dochd uzyskany przez podatnika z tytuu penienia funkcji dyrektora w spce na Cyprze jest zwolniony z opodatkowania w Polsce. Jeeli podatnik uzyskaby w danym roku podatkowym inne dochody podlegajce opodatkowaniu w Polsce, dochd uzyskany na Cyprze powinien zosta uwzgldniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostaego dochodu podlegajcego opodatkowaniu w Polsce – stwierdzi Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 17 lutego 2011 r. nr IPPB2/415-992/10-2/MK1.
                                   • 22.02.2011Zwrot VAT tylko od czci mieszkalnej budowanego domu
                                    Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni naley si zwrot podatku VAT w caoci, gdy decyzja pozwolenia na budow wydana jest na budow budynku mieszkalnego jednorodzinnego z pomieszczeniami przeznaczonymi na lokal uytkowy, mimo, e Wnioskodawczyni owej dziaalnoci nie zamierza w tym lokalu prowadzi?
                                    • 27.01.2011Koszty uzyskania przychodw pracownikw – 50% tylko po spenieniu wszystkich warunkw
                                     Pytanie podatnika: Czy mona uzna, e Spka ma prawo zastosowa wobec swoich pracownikw jako twrcw w rozumieniu ustawy prawo autorskie podwyszone koszta uzyskania przychodu 50% odnonie tej czci ich pracy, ktrej wynikiem pozostaje powstanie utworu w rozumieniu prawa autorskiego?
                                     • 21.01.2011Zwrot kosztw zakupu okularw korekcyjnych podlega PIT
                                      Pytanie podatnika: Czy zwrot kosztw zakupu okularw korygujcych wzrok do pracy przy obsudze monitorw ekranowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                                      • 13.01.2011Rabat dla wszystkich, przychd dla nikogo
                                       Pytanie podatnika: Czy w zwizku z planowanym wprowadzeniem programu lojalnociowego, adresowanego do pracownikw Spki i czonkw ich rodzin udzielane w ramach tego programu rabaty bd stanowiy dla nich przychd, jako czciowe nieodpatne wiadczenie, od ktrych Spka powinna pobra zaliczk na podatek dochodowy od osb fizycznych?
                                       • 30.12.2010Spadki: Spis inwentarza nie jest warunkiem zwolnienia
                                        Pytanie podatnika: Czy zaniechanie spisu inwentarza i nie przedstawienie go do Urzdu Skarbowego stwarza zagroenie dla zwolnienia Wnioskodawcy i jego siostry, spadkobiercw od podatkw od spadku? Czy Urzd Skarbowy ma prawo da od Wnioskodawcy i jego siostry spisu inwentarza, poniewa jest on wymieniony w postanowieniu Sdu o stwierdzenie praw do spadku?
                                        • 29.12.2010Zakres penomocnictwa do reprezentowania podatnika przed urzdem skarbowym
                                         Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni otrzymuje od podatnikw penomocnictwa, ktre zgodnie ze swoj treci upowaniaj do reprezentowania i wystpowania wobec organw podatkowych w tym do skadania wszelkich deklaracji, owiadcze, wnioskw i zgosze; odbioru i kwitowania dokumentw oraz korespondencji w imieniu mocodawcy. Pomimo tego, Urzd Skarbowy dla kadego wydania zawiadczenia o niezaleganiu w patnociach podatkw da zoenia odrbnego penomocnictwa przez Wnioskodawczyni. Czy Wnioskodawczyni skadajc wnioski o wydanie zawiadczenia o niezaleganiu w podatkach musi kadorazowo legitymowa si odrbnym penomocnictwem i skada je po raz kolejny w organie podatkowym?
                                         • 20.12.2010Rekompensata za rozwizanie umowy o prac nie jest odszkodowaniem
                                          Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni w dniu 28.03.2010 r. zawara umow o prac z dniem rozpoczcia wykonywania pracy wyznaczonym na 01.05.2010 r. Jednake spka postanowia rozwiza umow o prac. Podpisano porozumienie o rozwizaniu umowy o prac na mocy porozumienia stron. Zgodnie z artykuem 3 porozumienia spka wypacia rekompensat w wysokoci 22.500 z oraz dodatkowo jednorazow rekompensat w wysokoci 10.000 z. Czy wypaty rekompensaty z tytuu rozwizania umowy o prac s zwolnione z podatku dochodowego od osb fizycznych?
                                          • 15.12.2010Nieodpatny przejazd drog ssiada moe okaza si bardzo kosztowny
                                           Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni, jako osoba fizyczna posiadajca zabudowan nieruchomo rozwaa wsplnie z wacicielem duej obszarowo nieruchomoci ustanowienie na jej rzecz nieodpatnej suebnoci osobistej polegajcej na prawie przechodu i przejazdu przez przedmiotow nieruchomo. Celem ustanowienia nieodpatnej suebnoci bdzie zapewnienie Wnioskodawczyni, jako wacicielce nieruchomoci wadncej dostpu do drogi publicznej. Czy w wietle art. 13 ust. 3 ustawy o podatku od spadkw i darowizn, prawidowe jest stanowisko Wnioskodawczyni, e podstawa opodatkowania nabycia nieodpatnej suebnoci osobistej bdzie liczona jako 10-krotno 4% wartoci tej czci nieruchomoci, na ktrej ustanowiona zostanie przedmiotowa suebno?
                                           • 15.12.2010Darowizna mieszkania obcionego hipotek
                                            Pytanie podatnika: Rodzice chc przekaza Wnioskodawcy w formie umowy darowizny mieszkanie wasnociowe, ktre w czci oboone jest hipotek, poniewa na jego zakup rodzice zacignli kredyt hipoteczny. Wnioskodawca nie ma zdolnoci kredytowej i nie moe przej spacania ww. kredytu. Jakie s skutki podatkowe dla Wnioskodawcy jako obdarowanego, w tej sytuacji, tzn. e rodzice Wnioskodawcy nadal bd spaca kredyt, a mieszkanie zostanie przekazane Wnioskodawcy?
                                            • 06.12.2010Sposb ustalenia kosztw uzyskania przychodw ze sprzeday wierzytelnoci
                                             Pytanie podatnika: Podatnik rozwaa moliwo dokonania sprzeday swojej wierzytelnoci wobec spki na rzecz podmiotu skupujcego dugi bd te innego podmiotu gospodarczego, posiadajcego zobowizania wobec spki (w celu dokonania przez podmiot wzajemnej kompensacji). Czy w przypadku planowanej sprzeday wierzytelnoci, wierzytelno ta bdzie stanowi koszt podatkowy, podlegajcy odliczeniu od dochodw z kapitaw ujawnianych w PIT-38?
                                             • 01.12.2010Zwrot za wyywienie podczas podry subowej bez PIT
                                              Pytania podatnika: 1. Czy nadwyka kwoty przysugujcej pracownikom i Kierownik Regionalny z uchwalonego regulaminu wynagrodzenia i otrzymanej przez pracownika za wyywienie podczas podry subowej ponad kwot diety okrelonej w przepisach powoanego wyej rozporzdzenia, jest zwolniona z opodatkowania w wietle przepisw ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych? 2. Czy wystarczajcym dokumentem potwierdzajcym wydatek obok faktury wystawionej na spk jest faktura wystawiona na pracownika, rachunek, lub paragon z kasy fiskalnej a w przypadku braku ww. dokumentw owiadczenie pracownika o dokonanym wydatku i podanie przyczyn braku jej udokumentowania?
                                              • 30.11.2010PIT: Leasingowany samochd subowy do celw prywatnych
                                               Pytanie podatnika: Czy sposb szacowania przychodu pracownika polegajcy na przemnoeniu stawki za jeden kilometr przez liczb kilometrw przejechanych przez pracownika dla celw prywatnych (na podstawie owiadczenia pracownika), przy czym stawka za jeden kilometr obliczona by bya poprzez podzielenie sumy rat najmu pojazdu jak Spka paci firmie leasingowej w przecigu caego okresu najmu przez liczb kilometrw jak Spka ma prawo przejecha danym samochodem (obie wartoci podane s w umowie najmu z leasingodawc) spenia kryteria art. 11 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych i stanowi prawidowe oszacowanie przychodu pracownika uywajcego subowego samochodu dla celw prywatnych?
                                               • 29.11.2010Bezpatne szkolenia dla pracownikw podwykonawcy a przychd w PIT
                                                Pytanie podatnika: Czy warto poniesionych przez Spk kosztw: - szkole bezporednio zwizanych z trwajcym (majcym si rozpocz) projektem, w ramach ktrego podwykonawca wiadczy zlecone usugi, - szkole specjalistycznych, niezwizanych w momencie ich odbywania z konkretnym projektem - jednake Spka przewiduje, e odbyte szkolenie moe zosta wykorzystane przez podwykonawc przy wiadczeniu usug w kolejnych projektach lub umoliwi Spce pozyskanie kolejnych zlece (ze wzgldu na moliwo zatrudnienia podwykonawcw posiadajcych odpowiednie kwalifikacje), stanowi dla podwykonawcw przychd z tytuu nieodpatnego wiadczenia, o ktrym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?  
                                                • 24.11.2010Brak podpisu maonka pozbawi prawa do zwrotu VAT
                                                 Pytanie podatnika: W 2007 r. Wnioskodawczyni postanowia naby dziak budowlan oraz rozpocz na tej dziace budow domu. Zakup zosta sfinansowany kredytem hipotecznym. Niezalenie od faktu, e kredytobiorc byli oboje maonkowie, Wnioskodawczyni samodzielnie, z wasnej pensji spacaa raty kredytu. W dniu 20 kwietnia 2009 r. maonkowie zawarli umow o podzia majtku wsplnego. Zgodnie z t umow Wnioskodawczyni nabya na wyczn wasno powysz nieruchomo gruntow, a take przeja prawa i obowizki wynikajce z umowy kredytu hipotecznego. Ponadto, wszystkie faktury VAT dokumentujce nabycie materiaw budowlanych z przeznaczeniem na budow domu wystawiane byy na Wnioskodawczyni oraz opacane z jej wasnych rodkw finansowych. Czy istnieje moliwo indywidualnego zoenia wniosku VZM-1 przez Wnioskodawczyni, bez koniecznoci umieszczania w nim podpisu wspmaonka?
                                                 • 25.10.2010Czy internet jest narzdziem?
                                                  Pytanie: W zwizku z optymalizacj kosztw prowadzenia dziaalnoci cz pracownikw Spki bdzie pracowaa zdalnie, w domu. Za pomoc szerokopasmowego cza internetowego osoby te bd miay moliwo podczenia si do archiwum znajdujcego si na serwerach firmy, aby w ten sposb normalnie wykonywa swoje obowizki, aczkolwiek z miejsca, gdzie mieszkaj. Jednoczenie Spka ma zamiar pokrywa cz wydatkw pracownikw na ich domowy internet (w zakresie, w jakim wykorzystuj go do pracy). Czy w tym wypadku pracownicy otrzymaj wiadczenie, od ktrego bdzie trzeba odprowadzi podatek dochodowy od osb fizycznych?
                                                  • 13.10.2010Czy udzia w imprezie firmowej podlega PIT?
                                                   Organy podatkowe konsekwentnie twierdz, e uczestnictwo pracownika w imprezie integracyjnej organizowanej przez pracodawc skutkuje otrzymaniem przez pracownika nieodpatnego wiadczenia, ktre podlega opodatkowaniu PIT. Takie stanowisko jest jednak sprzeczne z orzecznictwem sdw administracyjnych. Ksigowi i dyrektorzy finansowi wielu firm staj zatem przed wyborem, czy zgodnie z zaleceniami fiskusa opodatkowa udzia pracownikw w imprezach firmowych, czy te podatku nie nalicza, ryzykujc spr z organami skarbowymi przed sdem administracyjnym.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] nastpna strona »