Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

auto kredyt-amortyzacja

 • 13.01.2010Kredyt na budowę autostrady do Warszawy - gwarancje dla EBI
  Rząd przyjął uchwałę w sprawie udzielenia Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu gwarancji spłaty kredytu zaciągniętego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego. Kredyt jest przeznaczony na częściowe sfinansowanie budowy autostrady A2 Stryków-Konotopa.
  • 05.01.2010Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2009 roku
   FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
   • 05.01.2010Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2009 roku
    MINISTERSTWO FINANSÓW Formularz jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą ”, i którzy w roku podatkowym:
    • 16.12.2009Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące w 2010 r.
     (na podstawie ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm. – zwanej dalej „ustawą”)
     • 13.10.2009Orzecznictwo: Odrzucenie wniosków dowodowych przez organ podatkowy
      Z uzasadnienia: Dokonujący oceny ustaleń organu odwoławczego sąd administracyjny pierwszej instancji w żadnym wypadku nie dopuścił się błędu przyjmując, że brak jest podstaw, aby zlecenie to traktować jako dowód potwierdzający otrzymywanie renty zagranicznej przez Marię P. - matkę Antoniego P. Właściwe organy, kierując się zasadą swobodnej oceny dowodów, miały prawo odmówić uwzględnienia wniosków dowodowych, jeśli dla wykazania istnienia pewnej okoliczności niezbędne było jej udokumentowanie.
      • 12.10.2009Konferencja: PODATKI 2009/2010 - już w najbliższą środę w Warszawie
       W dniach 14-16.10.2009 r. w Warszawie, w Hotelu Sofitel Victoria odbędzie się konferencja organizowana wspólnie przez Akademię Biznesu MDDP oraz www.podatki.biz. Podczas dwóch dni konferencji zostaną wyczerpująco omówione bieżące problemy i zmiany, zarówno te dokonane jak i planowane w podatku VAT i podatku dochodowym od osób prawnych. Tematem przewodnim trzeciego, specjalnego dnia konferencji będzie MSR / MSSF. Konferencję poprowadzą znani praktycy stosowania prawa. Wśród prowadzących znajdują się:
       • 08.10.2009Orzecznictwo: Spłata kredytu przedsiębiorstwa wniesionego aportem
        Z uzasadnienia: W przedmiotowej sprawie, co nie jest kwestionowane przez strony sporu "odnowienie" umów kredytowych było związane z "przejęciem" przez skarżącą majątku zakupionego za środki uzyskane z tych kredytów przez wspólników spółki cywilnej. Przy czym mianem "przejęcia" skarżąca nazywa wniesienie przez wspólników spółki cywilnej w formie aportu wydzielonego majątku, w zamian za uzyskanie udziałów w spółce. W tej sytuacji skarżąca spłaca de facto aport wniesiony przez jej udziałowców, co niewątpliwie nie ma związku z przychodem uzyskiwanym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.  
        • 29.09.2009Orzecznictwo: Gdy wydajesz za dużo, a zarabiasz (oficjalnie) za mało
         Decyzją z dnia 19 lipca 2006 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim ustalił Annie P. (skarżącej) zobowiązanie w zryczałtowanymi podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za rok 2002 w kwocie 23.066,00 zł. Organ podatkowy przyjął, iż małżonkowie P. nie udokumentowali pochodzenia środków finansowych przeznaczonych na pokrycie wydatków w wysokości 61.509,43 zł. Przypadający na skarżącą dochód z nieujawnionych źródeł przychodu wyniósł 30.755,00 zł, zatem zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 75 % tego dochodu stanowi 23.066,00 zł.
         • 04.08.2009Orzecznictwo: Koszty pożyczki na wypłatę dywidendy w kosztach uzyskania przychodów
          Z uzasadnienia: Oceniając dopuszczalność zaliczenia spornych wydatków do kosztów podatkowych nie sposób nie dostrzec, że zaspokojenie roszczeń udziałowców z tytułu ich prawa do otrzymania dywidendy stanowi działanie na rzecz zabezpieczenia, albo wręcz zachowania źródła przychodów, o którym mowa w art. 15 ust. 1, a więc warunkuje niejako kontynuację działalności w formie spółki kapitałowej. Niezgodne z prawem niewypłacenie dywidendy mogłoby niewątpliwie prowadzić do wyprzedawania udziałów, spadku ich wartości, utraty wypracowanej przez Spółkę pozycji.
          • 22.07.2009Odliczenie części kwot wydanych na zakup kas rejestrujących
           Wprowadzając obowiązek rejestrowania sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych, ustawodawca wprowadził jednocześnie rozwiązanie, którego celem jest zmniejszenie obciążeń podatników. Rozwiązanie to polega na zwrocie podatnikom (lub odliczeniu od podatku należnego) części kwot wydatkowanych na zakup kas – pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w ustawie o VAT i w rozporządzeniach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
           • 17.07.2009Orzecznictwo podatkowe: Odsetki od kredytu na wypłatę dywidendy są kosztem
            Zaciągnięcie przez spółkę kredytu na wypłatę dywidendy należy taktować, jako wydatek związany z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), albowiem osiąganie zysku jest zarówno podstawowym celem funkcjonowania spółki akcyjnej, jak i wspólników, których kapitał zaangażowany jest w funkcjonowanie spółki i osiąganie przez nią przychodów.
            • 18.06.2009250 mln euro na poprawę efektywności energetycznej
             Europejski Bank Inwestycyjny przyznał kredyt w wysokości 250 mln euro fińskiemu przedsiębiorstwu Fortum z siedzibą w Espoo. Kredyt, który ma przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej, jest przeznaczony na trwającą aktualnie budowę dwóch elektrociepłowni kogeneracyjnych w Finlandii i Polsce oraz instalację automatycznego systemu pomiarowego w Szwecji.
             • 21.05.2009Wydatki na podwyższenie kapitału nie mogą być kosztem
              Pytanie podatnika: Czy Spółka ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na obsługę prawną i zapłatę podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego?
              • 06.05.2009Drogi: BGK wykorzysta kredyt z EBI
               Bank Gospodarstwa Krajowego wykorzysta możliwości zaciągnięcia kredytów na budowę dróg w Europejskim Banku Inwestycyjnym – przewiduje przyjęta we wtorek przez rząd nowelizacja rozporządzenia w sprawie Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2009.
               • 02.04.2009Orzecznictwo: Skutki podatkowe umorzenia odsetek
                Otóż z art. 9 ust. 1 u.p.d.o.f. wynika, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Oznacza to, że ustawodawca co do zasady nie dopuszcza wyjątków od zasady powszechności opodatkowania wszelkich dochodów. Wyrazem tego jest także przepis art. 10 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f., który wprowadza pojecie "innych źródeł" jako źródła przychodów podlegających opodatkowaniu.
                • 24.02.2009Wartość początkowa samochodu osobowego na kredyt
                 Pytanie podatnika: Jaką wartość początkową środka trwałego należy zastosować w opisanej sytuacji? Czy w przypadku uznania za wartość początkową ceny nabycia wynikającej z faktury zakupu można powiększyć wartość początkową środka trwałego o poniesione odsetki od udzielonego kredytu na zakup tego samochodu?
                 • 30.01.2009Orzecznictwo podatkowe: Definicja budynku w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
                  W Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.) przez budynek rozumie się zadaszony obiekt budowlany wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywany dla potrzeb stałych oraz przystosowany do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów. Do wyposażenia budynku zalicza się wszystkie instalacje wbudowane w konstrukcje budynku na stałe, w tym dźwigi osobowe.
                  • 15.01.2009Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2008 roku
                   Formularz jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą ”, i którzy w roku podatkowym:
                   • 15.01.2009Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2008 roku
                    Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
                    • 19.12.2008Orzecznictwo podatkowe: Umorzone odsetki jako przychód z nieodpłatnego świadczenia
                     Umorzone częściowo osobie fizycznej odsetki jako pochodzące z samodzielnego zobowiązania i niepozostającego w związku z działalnością gospodarczą podlegają także opodatkowaniu jako przychód z uzyskanego nieodpłatnego świadczenia na podstawie art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 9, art. 11 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
                     • 17.11.2008Pracodawcy o rządzie: Dobra atmosfera to za mało
                      Brak przełomowych dokonań w ważnych dziedzinach, jak budowa dróg i autostrad, rozczarowujące tempo prac nad koniecznymi zmianami, w tym niedotrzymanie obietnicy szybkiego przygotowania blisko 80 ustaw poprawiających prawo gospodarcze i instytucjonalne otoczenie przedsiębiorczości – takie niepowodzenia rządu Donalda Tuska w rok po jego powstaniu wylicza Konfederacja Pracodawców Polskich. Do zasług gabinetu PO-PSL organizacja zalicza uspokojenie nastrojów społecznych, ucywilizowanie klimatu towarzyszącego rządzeniu państwem oraz zwiększenie społecznego optymizmu.
                      • 16.09.2008Orzecznictwo: Spory o koszty uzyskania
                       Objętym skargą kasacyjną wyrokiem z dnia 19 lipca 2006 r., sygn. akt I SA/Bd 330/06, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „T...” Producent ... sp. z o.o. w W... na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 24 lutego 2006 r., nr PB1/4218-75/05, w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2003 r.
                       • 18.07.2008Euroobligacje na miejskie inwestycje
                        Jak donosi Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Warszawa wyemituje euroobligacje o wartości do 300 mln euro. Klienci instytucjonalni będą je mogli kupić na europejskich rynkach finansowych. Środki z emisji obligacji władze Warszawy przeznaczą m.in. na sfinansowanie inwestycji miejskich.
                        • 28.05.2008Fundusze unijne dla początkujących (2) – Programy operacyjne
                         Na Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) będzie przeznaczonych 14,6 proc. całości środków polityki spójności w Polsce w latach 2007–13 (9,7 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego). Łącznie z wkładem krajowym to prawie 11,5 mld euro.
                         • 03.04.2008Orzecznictwo podatkowe: Dochód z nieujawnionych źródeł - jak urząd ustala dochody i koszty
                          Wyrokiem z dnia 24 maja 2006 r., sygn. akt I SA/Sz 35/06, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Danuty S na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 21 grudnia 2005 r. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r.
                          • 13.02.2008Prawie 100 tys. aut sprzedanych w styczniu
                           W pierwszym miesiącu bieżącego roku sprzedaż nowych i używanych samochodów w Polsce osiągnęła prawie 100 tys. sztuk. Większość nabywanych aut stanowią pojazdy używane, szybciej jednak rośnie sprzedaż nowych samochodów - w porównaniu ze styczniem 2007 r. wzrosła niemal o 25 proc.
                           • 22.01.2008Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2007 r.
                            FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i którzy w roku podatkowym:
                            • 22.01.2008Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2007 r.
                             Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
                             • 10.12.2007Ceny nieruchomości będą rosły wolniej
                              Spadek dynamiki wzrostu cen nieruchomości przewiduje w przyszłym roku raport serwisu eHipoteka.com poświęcony trendom kredytowym. Z prognozy wynika również, że w 2008 r. z powodu wzrostu stóp procentowych w Polsce zwiększy się atrakcyjność kredytów we frankach szwajcarskich i euro.
                              • 15.10.2007Opodatkowanie dochodów ze źródeł nieujawnionych
                               Wyrokiem z dnia 1 grudnia 2005 r., sygn. akt I SA/Sz 547/05, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Eweliny P-L na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 21 czerwca 2005 r., nr PB4.31-4117/823-49/2004/N, utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie z dnia 26 listopada 2004 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r.
                               • 10.07.2007Ulga odsetkowa
                                Interpelacja nr 7497 do ministra finansów w sprawie zmiany limitu ulgi podatkowej na spłatę odsetek od kredytów hipotecznych
                                • 04.04.2007Obietnice i realia
                                 Interpelacja nr 5659 do ministra finansów w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
                                 • 09.02.2007Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
                                  Interpelacja nr 5659 do ministra finansów w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
                                  • 17.01.2007Ja o kozie, Ty o wozie
                                   Interpelacja nr 5238 do ministra finansów w sprawie parapodatków nakładanych na obywateli Rzeczypospolitej Polskiej
                                   • 26.10.2006MG - Raport z wdrażania Krajowego Programu Reform przyjęty przez Radę Ministrów
                                    Zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki, konsolidacja sektora energetycznego oraz reforma regulacji to główne działania Rządu podjęte w ramach realizacji Krajowego Programu Reform. Raport z jego wdrażania został przyjęty w trybie obiegowym 13 października br. przez Radę Ministrów.
                                    • 26.07.2006Zaciągnięcie kredytu na potrzeby prowadzonej firmy bez zgody małżonka
                                     Przedsiębiorca, chcący zaciągnąć kredyt na potrzeby prowadzonej firmy, nie musi uzyskiwać na to zgody swojego małżonka. Sytuacja taka nie jest jednak całkiem obojętna z punktu widzenia majątkowych stosunków małżeńskich. Jak zatem przedstawia się, w przypadku braku tej zgody, kwestia odpowiedzialności majątkiem wspólnym, w jakim zakresie będzie on mógł zostać objęty egzekucją prowadzoną przez bank w razie niespłacenia kredytu? Poniżej postaramy się wyjaśnić te kwestie
                                     • 17.07.2006Z kredytem i kupnem mieszkania nie warto czekać
                                      Podatnicy, którzy chcą odliczyć odsetki od kredytu mieszkaniowego, powinni zaciągnąć go przed końcem tego roku. Podobnie ci, którzy nie chcą płacić 19 proc. podatku od sprzedaży mieszkania – w tym przypadku z zakupem własnego lokum również warto się pospieszyć.
                                      • 19.11.2005Interpretacja D-2/415/2/2005 z dnia 02.03.2005 r. - Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie
                                       Pytanie podatnika: W roku 2003 uzyskaliśmy z Małżonką kredyt mieszkaniowy w banku. Składając rozliczenie roczne podatku za 2003 rok skorzystaliśmy z ulgi odsetkowej, oraz po wezwaniu okazaliśmy umowę kredytową wraz z dowodami wpłat oraz inne wymagane dokumenty. W przyszłości zamierzam zamienić zaciągnięty kredyt na kredyt w innym banku (tańszy kredyt) na spłatę kredytu mieszkaniowego. Fizycznie nie otrzymam pieniędzy z nowego kredytu a zostaną one automatycznie przelane na rzecz aktualnego kredytu.

                                      « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]