Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

auto kredyt-amortyzacja

 • 27.12.2013Postępowanie podatkowe: Odebranie wyjaśnień od wskazanej osoby
  TEZA: Odebranie wyjaśnień od wskazanej osoby w formie protokołu kontroli zamiast w formie zeznań w charakterze świadka, zmierza do pozbawienia strony udziału w istotnej czynności dowodowej i stanowi naruszenie nie tylko art. 190 § 1 Ordynacji podatkowej, ale i zasady ogólnej wynikającej z art. 123 § 1 Ordynacji podatkowej.
  • 25.11.2013Sprzedaż nieruchomości z majątku odrębnego a prawo do ulgi przy meldunku małżonka
   Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest właścicielem lokalu mieszkalnego, przy czym stroną kupującą wymienioną w akcie notarialnym z 23 października 2008 r. jest tylko wnioskodawca, bez małżonki, choć był już wtedy w związku małżeńskim. W mieszkaniu tym zameldowana jest tylko żona. Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwała ulga meldunkowa przy sprzedaży ww. lokalu? Czy od 1 stycznia 2014 r. (po upływie 5 pełnych lat) bez względu na wszystko Wnioskodawca będzie zwolniony z podatku?
   • 25.10.2013Kredyt hipoteczny we frankach a PIT od sprzedaży mieszkania
    Z uzasadnienia: Poniesione koszty związane z kredytem bankowym zaciągniętym na nabycie nieruchomości nie stanowią kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, gdyż są to jedynie wydatki związane z pozyskaniem środków pieniężnych na ww. cele. Zaciągnięcie kredytu jest sposobem na pozyskanie pieniędzy na zapłatę ceny nabywanej nieruchomości a kosztem uzyskania przychodu nie są w świetle art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty spłaty kredytów zaciągniętych na sfinansowanie zakupu nieruchomości, lecz wyłącznie koszty nabycia tej nieruchomości.
    • 25.10.2013VAT 2013: Kredyt pod zwrot VAT
     Zapytanie nr 5059 do ministra finansów w sprawie wątpliwości interpretacyjnych co do ustawy o podatku od towarów i usług
     • 24.09.2013Składki ZUS od kart prepaid dla pracowników
      Otrzymywane przez pracowników kupony lunchowe w formie kart przedpłaconych realizowanych w placówkach gastronomiczno-restauracyjnych, barach, punktach gastronomicznych, stołówkach, jak i w sieciach/punktach handlowych na zakup gotowych posiłków, a także produktów spożywczych w ogólności stanowią świadczenia pieniężne i stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
      • 22.08.2013Coraz więcej firm ma problemy ze ściąganiem płatności za faktury
       Już blisko 60 proc. polskich firm zgłasza kłopoty z terminowym uzyskaniem należności za wystawione faktury – wynika z raportu „Skaner MSP” na III kwartał bieżącego roku. Zatory płatnicze są obecnie jedną z głównych przyczyn wzrostu ilości bankructw.
       • 28.06.2013Odsetki od kredytu na wypłatę dywidendy jako koszt podatkowy
        Z uzasadnienia: Zapłacone odsetki od środków pochodzących z kredytu, wykorzystywanych przez podatnika w związku z obowiązkiem wypłaty dywidendy, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów, gdyż nie spełniają warunku określonego celu zachowania albo zabezpieczenie źródła przychodu, będącego podstawą zastosowania art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
        • 09.05.2013Przychód w walucie obcej a PIT
         Pytanie podatnika: Czy dla potrzeb PIT należy przeliczyć każdą pojedynczą transakcję sprzedaży z waluty obcej (USD) na walutę polską, według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, tj. każdy dzień kalendarzowy, w którym były dokonywane transakcje? Czy w związku z wystawieniem jednej zbiorczej faktury, podatnik może przeliczyć według kursu średniego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury?
         • 19.04.2013Składki ZUS: Karty przedpłacone dla pracowników
          Skoro karta przedpłacona jest środkiem płatniczym, za pomocą której pracodawca zapewnia pracownikom dostęp do środków pieniężnych, to brak jest podstaw, aby nie uznać, że pracownik otrzymuje świadczenie pieniężne. W konsekwencji należy stwierdzić, iż otrzymywane przez pracowników karty przedpłacone stanowią świadczenia pieniężne i będą stanowiły podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - uznał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
          • 29.03.2013Spłata długu przez małżonka jako darowizna prawa majątkowego
           Pojęcie praw majątkowych w ujęciu art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie należy interpretować wyłącznie jako aktywa, których nabycie powoduje powiększenie majątku nabywcy, lecz należy przyjąć, że chodzi o korzyść w jakiejkolwiek postaci uzyskanej przez ten majątek. W przypadku darowizny należy przyjąć, że art. 1 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy dotyczy darowizny wyłącznie jako umowy nazwanej, uregulowanej w art. 888-902 Kodeksu cywilnego, zaś nabycie praw majątkowych tytułem darowizny może polegać na świadczeniu na rzecz obdarowanego, sprowadzającego się również do zmniejszenia pasywów obdarowanego poprzez zapłatę długu obdarowanego na rzecz osoby trzeciej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
           • 21.02.2013Umorzony kredyt: Przychód czy zwrócony wydatek?
            Z uzasadnienia: Umorzenie 10 % kosztów przedsięwzięcia budowlanego finansowanego przy udziale kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego stanowi przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Powołanie się na unormowanie z art. 16 ust. 1 pkt 48 ww. ustawy jest o tyle bezzasadne, że pomija ono jego cel. Jest nim zapobieganie odpisom z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, gdy podatnik już uzyskał zwrot wydatków. W analizowanej sytuacji umorzenie zaciągniętego kredytu nie jest zwrotem poniesionych wydatków, wobec czego przepis art. 16 ust. 1 pkt 48 nie może mieć zastosowania.
            • 23.01.2013PIT 2013: Limity ulg i odliczeń
             Choć do końca kwietnia br. trwa czas rozliczeń podatkowych za 2012 r., a do rozliczenia rocznego 2013 roku mamy jeszcze bardzo dużo czasu, warto jednak już dzisiaj przypomnieć, jak obniżyć podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), który będziemy musieli zapłacić. Dokumenty, potwierdzające prawo do ulg i odliczeń, musimy bowiem zbierać cały rok.
             • 01.01.2013Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2012 roku
              Formularz jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy w roku podatkowym:
              • 01.01.2013Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2012 roku
               Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
               • 24.12.2012Podatki 2013: Najważniejsze zmiany w podatku VAT
                Od dnia 1 stycznia 2013 r. wchodzą w życie zmiany zarówno przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, jak i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Zmiany te wynikają przede wszystkim z:
                • 08.10.2012Mieszkania tanieją, kredyty drożeją
                 Tempo spadków cen nieruchomości nie maleje. We wrześniu ceny ofertowe mieszkań zmniejszyły się o kolejny punkt procentowy. Inny trend widoczny jest na rynku kredytów hipotecznych. Obecnie już tylko trzy banki oferują marżę poniżej 1,2% – wynika z raportu pn. „Polski rynek nieruchomości. Październik 2012”, przygotowanego przez Metrohouse, Szybko.pl oraz firmę doradczą Expander.
                 • 17.09.2012Koszty uzyskania przychodów: Odsetki od pożyczki na dopłatę do kapitału
                  Wydatki poniesione na sfinansowanie odsetek od pożyczki zaciągniętej przez spółkę w celu wniesienia dopłat do kapitału innej spółki zależnej nie stanowią kosztów uzyskania przychodów tej spółki w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - Naczelny Sąd Administracyjny.
                  • 13.09.2012Opodatkowanie VAT odsetek przy sprzedaży na raty
                   Pytanie podatnika: Spółdzielnia sprzedała nieruchomości w postaci prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z budynkami znajdującymi się na tym gruncie. W umowie sprzedaży ustalono, że część płatności zostanie zapłacona przez nabywcę nieruchomości w 10 ratach o określonych terminach płatności. Strony ustaliły także, że każda z poszczególnych rat oprocentowana będzie odsetkami ustawowymi. Jak należy opodatkować ww. odsetki i kiedy należy wystawić fakturę VAT za należne odsetki?
                   • 12.06.2012PIT 2012: Limity ulg i odliczeń
                    W 2012 roku wciąż jeszcze możemy dokonywać odliczeń i korzystać z ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych. Do rozliczenia rocznego mamy jeszcze dużo czasu, warto jednak już dzisiaj przypomnieć, jak obniżyć podatek, który będziemy musieli zapłacić. Dokumenty, potwierdzające prawo do ulg i odliczeń, musimy bowiem zbierać cały rok.
                    • 10.04.2012Obowiązek podatkowy w VAT przy sprzedaży lokali na raty
                     Z uzasadnienia: Podstawą opodatkowania świadczonych przez podatnika usług, polegających na odroczeniu terminu zapłaty części należności za wydane lokale, jest kwota należnych odsetek. W odniesieniu do tych czynności obowiązek podatkowy powstaje na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o VAT, z chwilą wykonania usługi (moment jej wykonania ustalają strony transakcji). Jeżeli jednak wykonanie usługi powinno być potwierdzone fakturą zastosowanie znajdzie ust. 4 ww. artykułu, zgodnie z którym obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury, nie później niż w 7 dniu licząc od dnia wykonania usługi.
                     • 09.03.2012Odsetki od pożyczki jako koszt uzyskania przychodu
                      Pytanie podatnika: Kiedy spółka powinna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu zapłacone odsetki od pożyczki od udziałowca zaciągniętej na zakup działek pod opisane przedsięwzięcie deweloperskie przed rozpoczęciem inwestycji?
                      • 03.02.2012Coraz większa niepewność na rynku mieszkaniowym
                       W 2011 r. wzrosła liczba mieszkań wprowadzanych na rynek w największych polskich miastach. W nieco wolniejszym tempie rosła ilość sprzedawanych nowych mieszkań. Wysoce niepewny pozostaje rozwój sytuacji na rynku nieruchomości w najbliższych miesiącach – oto najważniejsze wnioski płynące z raportu pn. „Rynek mieszkaniowy w Polsce – IV kwartał 2011 r.”, przygotowanego przez firmę doradczą REAS.
                       • 30.01.2012Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2011 roku
                        FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy w roku podatkowym:
                        • 30.01.2012Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2011 roku
                         Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. Zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
                         • 30.12.2011Karta przedpłacona z ZFŚS bez PIT
                          Pytanie podatnika: Czy w związku z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pracownicy otrzymujący świadczenie socjalne w postaci przedpłaconych kart płatniczych powinni być zwolnieni z obowiązku uiszczenia podatku dochodowego do kwoty 380 zł w roku podatkowym z tytułu otrzymanych świadczeń rzeczowych i pieniężnych?
                          • 23.12.2011Zastaw na prawach w Kodeksie cywilnym
                           Przedmiotem zastawu w klasycznej postaci są rzeczy ruchome. Prawo dopuszcza również ustanowienie zastawu na prawach, jeżeli są to prawa zbywalne.
                           • 19.12.2011Limity odliczeń obowiązujące w PIT w 2012 r.
                            Poniżej przedstawiamy wykaz limitów odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujących w 2012 r. przygotowany przez Ministerstwo Finansów na podstawie ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm., zwanej dalej ustawą):
                            • 20.10.2011Zwrot przez TBS zwaloryzowanej kwoty partycypacji a przychód w PIT
                             Kwota partycypacji nie jest prawem na podstawie, którego osobie uprawnionej przysługują korzyści majątkowe. Stanowi ona warunek zawarcia przez osobę fizyczną z towarzystwem budownictwa społecznego umowy najmu. Zakończenie umowy najmu powoduje zwrot wspomnianej kwoty lecz z uwagi na szczególny sposób wyliczenia jej wartości - powinna odpowiadać kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu równy udziałowi wniesionej przez najemcę kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu - to kwota ta może być wyższa od kwoty wpłacanej. Powstałą różnicę z uwagi na brak możliwości kwalifikacji do źródeł przychodu wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ustawy o PIT należy zakwalifikować jako przychód z innych źródeł.
                             • 10.10.2011Banki stawiają na kredyty hipoteczne w złotych
                              Banki zaczynają obniżać marże kredytów hipotecznych w złotych; coraz trudniej natomiast uzyskać na satysfakcjonujących warunkach kredyt we frankach. Ceny ofertowe i transakcyjne mieszkań zanotowały we wrześniu niewielkie spadki (ok. 1%) – wynika z raportu pn. „Polski rynek nieruchomości – październik 2011”, przygotowanego przez ekspertów firmy doradczej Expander oraz Metrohouse.
                              • 28.09.2011W ciągu 4 lat mieszkania staniały nawet o 25%
                               Wrzesień tradycyjnie okazał się okresem ożywienia na rynku nieruchomości. Ofert najmu jest stosunkowo dużo, a ceny pozostają na takim samym poziomie jak wcześniej. Mieszkania w Polsce staniały jednak nawet o ¼ w porównaniu z sierpniem 2007 r. – wynika z analizy pn. „Raport z rynku nieruchomości – wrzesień 2011 r.”, przygotowanej przez serwis oferty.net.
                               • 28.06.2011Odsetki naliczane z tytułu sprzedaży lokali na raty a VAT
                                Odsetki od kwoty, którą nabywający mieszkania mają rozłożoną na raty, będą stanowiły wynagrodzenie za odrębną usługę finansową. Korzystają one jednak ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT – wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 17 czerwca 2011 r. nr ILPP2/443-910/11-2/MR.
                                • 21.03.2011NSA: Prowizja bankowa nie zmniejszy podatku od sprzedaży nieruchomości
                                 Koszty prowizji nie stanowią kredytu, lecz zobowiązanie wobec banku w związku ze świadczeniem usług z tytułu udzielonego kredytu. Ich spłata nie stanowi podstawy do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust 1 pkt 32 lit. e ustawy. Nie są wydatkiem na cele określone w powoływanym przepisie, lecz wydatkiem w celu uzyskania kredytu z banku.
                                 • 07.02.2011WSA: Odsetki od kredytu zmniejszają podatek przy sprzedaży domu
                                  Z uzasadnienia: Do kosztów wytworzenia należy zaliczyć wszystkie koszty poniesione w celu wytworzenia przedmiotu sprzedaży. W rozpoznawanej sprawie przedmiotem sprzedaży oprócz nieruchomości gruntowej (która została nabyta), był również budynek mieszkalny (który został wybudowany przez podatniczkę i jej męża). Koszt budowy tego budynku będzie kosztem jego wytworzenia. Natomiast charakter nakładów mogą mieć koszty związane z remontem czy modernizacją budynku. W przypadku finansowania budowy z kredytu, faktyczny jej koszt będzie wyższy niż w przypadku sfinansowania budowy ze środków własnych. W takiej sytuacji kosztem wytworzenia budynku mieszkalnego będą również spłacone odsetki od kredytu hipotecznego zaciągniętego na budowę domu.
                                  • 18.01.2011Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2010 roku
                                   MINISTERSTWO FINANSÓW Formularz jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą ”, i którzy w roku podatkowym:
                                   • 18.01.2011Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2010 roku
                                    FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
                                    • 14.01.2011Rodzina na swoim – wątpliwości dotyczące ustalania limitów
                                     Interpelacja nr 18989 do ministra infrastruktury w sprawie limitu cenowego kwalifikującego mieszkania do dofinansowania z programu ˝Rodzina na swoim˝
                                     • 05.01.2011Limity odliczeń obowiązujące w PIT w 2011 r.
                                      Poniżej przedstawiamy wykaz limitów odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujących w 2011 r. przygotowany przez Ministerstwo Finansów na podstawie ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm., zwanej dalej ustawą):
                                      • 13.12.2010Planowanie spadkowe – do czego jest potrzebne?
                                       To jednak nie będzie takie proste, jak się z pozoru wydawało... - pomyślałem. Wczorajsza rozmowa ze wspólnikiem mnie zaskoczyła. To znaczy spodziewałem się jej już od dawna, ale czas leci i nie wiedziałem, że przyjdzie to tak szybko. Wspólnik chce odejść z firmy. Prowadzimy ją razem już ponad 15 lat. Sześćdziesiątka na karku, zdrowie też już nie to. Oświadczył nam, iż podjął decyzję, że odchodzi na emeryturę. Postawił nam alternatywę: albo odkupimy od niego udziały, albo przekaże je swoim dzieciom. Na odkupienie udziałów daje nam trzy miesiące. Stwierdził, że jeszcze trzeba będzie powołać biegłego do wyceny firmy, ale kwota, o której wstępnie wspomniał, była dla nas szokiem.
                                       • 02.12.2010Oszustwa finansowe: Próby wyłudzeń na kwotę 300 mln zł
                                        W III kwartale 2010 r. udaremniono blisko 1,9 tys. prób wyłudzenia kredytów przez osoby posługujące się kradzionymi dokumentami tożsamości, a finansowa skala nieudanych oszustw to ponad 128 mln zł – wynika z najnowszego „Raportu o dokumentach - infoDOK” przygotowanego przez Związek Banków Polskich. Od początku roku dzięki Systemowi Dokumenty Zastrzeżone udaremniono próby wyłudzeń na kwotę ponad 300 mln zł. Średnia kwota nieudanego wyłudzenia wyniosła ponad 32 tys. zł. Najwięcej takich prób odnotowano w województwie mazowieckim i śląskim.  
                                        • 24.11.20101,4 mld euro rządowych gwarancji dla EBI
                                         Rząd zagwarantował spłatę kredytów na łączną kwotę 1,4 mld euro udzielonych przez Europejski Bank Inwestycyjny Bankowi Gospodarstwa Krajowego na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego. Kredyty zostały zaciągnięte na dofinansowanie budowy trasy Toruń-Stryków, inwestycji przewidzianych w rządowym programie modernizacji dróg oraz budowy autostrad.  
                                         • 17.09.2010WSA: Nie można uzależniać prawa do ulgi odsetkowej od uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku
                                          Z uzasadnienia: Skoro do użytkowania obiektu budowlanego można przystąpić po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy (jeżeli nie wniesie on w odpowiednim terminie sprzeciwu), to w sensie techniczno-budowlanym można mówić o zakończeniu budowy, gdy obiekt budowlany odpowiada wymogom, jakie przewiduje Prawo budowlane (u.p.b.), przy zawiadomieniu ww. organu o zakończeniu budowy (art. 57 u.p.b.). Obiekt powinien być bowiem w takim stanie, by można było przekazać go do normalnej eksploatacji i użytkowania. Stąd też w orzecznictwie nie budzi wątpliwości, że o zakończeniu budowy świadczy spełnienie przez inwestora warunków przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, a zatem złożenie zawiadomienia, o jakim mowa w art. 54 ust. 1 u.p.b., względnie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie z art. 55 u.p.b.
                                          • 07.09.2010NSA: Banki nie udzielają darowizn
                                           Redukcja odsetek w ugodzie zawartej między bankiem a kredytobiorcą, dokonana pod warunkiem spłaty zadłużenia głównego w sposób określony w tej ugodzie, oznacza otrzymanie przez kredytobiorcę - po dokonaniu wspomnianej spłaty- nieodpłatnego świadczenia, które jest przychodem w rozumieniu art. 11 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
                                           • 04.08.2010Odwrócona hipoteka – trwają prace nad ustawą
                                            Interpelacja nr 15809 do ministra finansów w sprawie tzw. odwróconej hipoteki
                                            • 28.07.2010Polskie firmy mikro za mało innowacyjne
                                             Jedynie 26 proc. mikroprzedsiębiorstw w Polsce wprowadza innowacje. Jeszcze mniej, bo jedynie 3 proc., prowadzi działalność badawczo-rozwojową. Niskie jest też wykorzystanie takich instrumentów jak dotacje, kredyt technologiczny czy fundusze kapitału podwyższonego ryzyka – wynika z wydanego przez PARP opracowania „Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce” autorstwa Małgorzaty Juchniewicz i Barbary Grzybowskiej.
                                             • 22.07.2010ZBP: Polacy powinni oszczędzać na mieszkanie
                                              Związek Banków Polskich proponuje, aby nowy rządowy program wsparcia budownictwa mieszkaniowego polegał m.in. na wprowadzeniu systemu oszczędnościowo-kredytowego, który ułatwi gromadzenie i pożyczanie środków na zakup mieszkania. Według danych ZBP, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce nie wystarcza na nabycie nawet 1m kw. powierzchni mieszkania, a standard kupowanych nieruchomości pozostawia wiele do życzenia – w przypadku 16 proc. mieszkań w Polsce jest on niezadowalający. Deficyt mieszkaniowy jest jedną z podstawowych cywilizacyjnych barier Polski, ale też szansą rozwoju – uważa Związek. 
                                              • 22.06.2010Dopłaty do biletów i na pomoc dla studentów – spore wydatki budżetu
                                               Interpelacja nr 16023 do ministra finansów w sprawie zniżek dla studentów na przejazdy środkami komunikacji masowej
                                               • 09.04.2010Orzecznictwo: Wydatki na wykończenie nowego mieszkania a ulga mieszkaniowa
                                                Teza: Wydatki poniesione na wykończenie lokalu mieszkalnego oddanego przez developera w stanie niewykończonym (surowym) mieszczą się w pojęciu wydatków poniesionych na budowę lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)
                                                • 24.02.2010Orzecznictwo: Odszkodowanie za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu może być kosztem
                                                 Z uzasadnienia: Kwota odszkodowania wynikającego z umowy obowiązku jej zapłaty na wypadek odstąpienia od niej przed upływem okresu, na który umowa ta została zawarta może stanowić koszt uzyskania przychodu, jeżeli rozwiązanie umowy było racjonalnie i gospodarczo uzasadnione i jego celem było osiągnięcie przychodów lub zachowanie ich źródła i polegało na zmianie strategii prowadzonej działalności, poprzez ograniczenie działalności lokalnej detalicznej, w miejsce której następowało jej skoncentrowanie (scentralizowanie) oraz przenoszenie potencjału gospodarczego na większy terytorialnie rynek, o potencjalnie większej liczbie klientów.