amortyzacja ciągnika siodłowego

 • 12.07.2017NSA. Odliczanie VAT z faktur z kwotami niezgodnymi z rzeczywistością
  Przepis art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. b ustawy o VAT, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do odliczenia podatku wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne, które podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością, należy interpretować w ten sposób, że w przypadku gdy zebrany w sprawie materiał dowodowy daje organowi podatkowemu możliwość określenia wartości rzeczywistej transakcji wykazanej w kwocie zawyżonej na fakturze, podatnikowi – z uwagi na zasadę neutralności i proporcjonalności - przysługuje prawo do odliczenia podatku w części odpowiadającej rzeczywistej wartości transakcji - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
 • 31.05.2017Solidarna odpowiedzialność za zaległości podatkowe w VAT
  Pytanie podatnika: Czy w przypadku braku zapłaty podatku VAT przez sprzedającego lub innego poprzednika właściciela pojazdu mechanicznego lub naczepy podatnik będzie zobowiązany solidarnie wraz ze sprzedającym lub poprzednimi właścicielami do zapłaty należnego podatku VAT?
 • 07.02.2017Prawo celne. Karnet TIR jako forma zgłoszenia celnego
  Kiedy mówimy na co dzień TIR, mamy zwykle na myśli duży samochód ciężarowy służący do przewozu na międzynarodowych trasach, składający się z ciągnika siodłowego z naczepą. Nazwa wywodzi się od międzynarodowej Konwencji Celnej TIR (Transport International Router), która ma na celu uproszczenie przewozu towarów przez kraje tranzytowe.
 • 21.10.2011Podatki 2012: Stawki podatków i opłat lokalnych
  19 października Minister Finansów wydał obwieszczenie, w którym ogłosił górne stawki podatków i opłat lokalnych na 2012 r.
 • 14.10.2011Podatki 2012: Wzrosną stawki podatku od środków transportowych
  Od początku 2012 r. wzrosną minimalne stawki podatku od środków transportowych, m.in. samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep, których masa całkowita jest równa lub wyższa niż 12 ton – wzrost stawek minimalnych zakłada projekt obwieszczenia (z 5 października) Ministra Finansów ws. stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r.
 • 15.03.2010Opodatkowanie przyczep i naczep a opodatkowanie pojazdu silnikowego
  Interpelacja nr 13997 do ministra finansów w sprawie wyjaśnienia kwestii czy ustawa Ordynacja podatkowa w części poświęconej podatkowi od środków transportowych nie zawiera błędu wewnętrznej sprzeczności
 • 22.04.2009Orzecznictwo podatkowe: Warunki uznania wydatku za koszt podatkowy
  1. O ile dla wykazania poniesienia kosztu w sensie ekonomicznym wystarczającym dowodem jest faktura, rachunek czy też dowód zapłaty, to dla udokumentowania poniesienia kosztu podatkowego wymagane jest dowiedzenie, że przedmiotowy wydatek został poniesiony w celu uzyskania przychodów, tj. że podstawą jego poniesienia jest związane z działalnością podatnika rzeczywiste zdarzenie gospodarcze, mające wpływ na wysokość osiągniętego lub potencjalnego przychodu. 2. Poniesienie wydatku (w tym dokonanie zapłaty) na rzecz podmiotu, który nie uczestniczył w realizacji transakcji może stanowić o koszcie ekonomicznym, ale nie jest podstawą do uznania kosztu podatkowego.
 • 26.01.2007Rozliczenie kosztów księgowych, podatkowych oraz podatku naliczonego VAT przez leasingobiorcę – leasing finansowy
  Umowę leasingu w sensie bilansowym klasyfikują do leasingu finansowego przepisy art. 3 ust. 4 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.). W przypadku oddania przez finansującego (leasingodawcę, wynajmującego, wydzierżawiającego) aktywów trwałych korzystającemu (leasingobiorcy, najemcy i dzierżawcy) do odpłatnego używania lub pobierania pożytków na czas oznaczony na podstawie umowy leasingu, najmu lub dzierżawy o klasyfikacji umowy decyduje zasada przewagi treści ekonomicznej umowy nad jej formą prawną co oznacza, że składniki zalicza się do aktywów trwałych tej strony, na którą przechodzi ryzyko i korzyści wynikające z umowy.
 • 18.01.2007Podatek od środków transportu w 2007 r.
  Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na: - osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych, - jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, - wszystkich współwłaścicielach (solidarnie) - jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, - poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności - w wypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego.
 • 10.01.2007Rozliczenie kosztów księgowych, podatkowych oraz podatku należnego i naliczonego VAT przez leasingodawcę – leasing operacyjny
  Leasingodawca jako finansujący w umowie leasingu operacyjnego (lub wynajmujący w umowie najmu lub wydzierżawiający w umowie dzierżawy) jeżeli w sensie księgowym kontroluje składnik majątkowy, to amortyzuje go i umarza. Jeżeli jest właścicielem, to dodatkowo uprawniony jest do amortyzacji podatkowej. Ponadto, o ile spoczywają na nimi inne obowiązki z tytułu umowy, może zaliczać wydatki związane z ich realizacja w koszty księgowe i podatkowe. Od tej w zasady istnieją pewne wyjątki, które omawiam w poniższym artykule.
 • 08.01.2007Rozliczenie kosztów księgowych, podatkowych oraz podatku naliczonego VAT przez leasingobiorcę (leasing operacyjny)
  Leasingobiorca jako korzystający w umowie leasingu operacyjnego (lub najemca w umowie najmu albo dzierżawca w umowie dzierżawy) jeżeli w sensie księgowym nie kontroluje składnika majątkowego to nie amortyzuje go, wliczając za to wszelkie opłaty bezpośrednio w koszty księgowe. Ponieważ nie jest właścicielem, nie jest również uprawniony do amortyzacji podatkowej. Może jednak większość opłat zaliczyć do kosztów podatkowych. Od ww. zasad istnieją jednak wyjątki, które omawiam w poniższym artykule.
 • 15.10.2006Stawki podatków i opłat lokalnych na 2007 rok
  Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów ukazał się projekt obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na rok 2007.
 • 15.11.2005Podatki i opłaty lokalne w przyszłym roku nieco większe
  W Monitorze Polskim nr 68 opublikowane zostały górne stawki kwotowe podatków i opłat lokalnych. W roku 2006 będą wynosiły (w nawiasie wartość obowiązująca w 2005 r.):