22.09.2022: Koszty uzyskania przychodów

Wydatki na nabycie świadectw pochodzenia energii jako koszt podatkowy

Dla prawidłowej kwalifikacji wydatków z tytułu nabycia świadectw pochodzenia energii do kosztów uzyskania przychodów kluczowy pozostaje przedmiot działalności podatnika oraz przyczyny, dla których jest zobowiązany do nabycia i umorzenia świadectw pochodzenia energii.

Świadectwo pochodzenia energii to dokument, który potwierdza, że energia elektryczna została wytworzona z odnawialnych źródeł energii. W branży energetycznej istnieją podmioty zobowiązane do uzyskania i przedstawienia do umorzenia w Urzędzie Regulacji Energetyki świadectw pochodzenia energii.

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o OZE, przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorca końcowy, odbiorca przemysłowy oraz towarowy dom maklerski lub dom maklerski, o których mowa w ust. 2, są obowiązane:

  1. uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi URE świadectwo pochodzenia lub świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego wydane:
    1. odpowiednio dla energii elektrycznej lub biogazu rolniczego, wytworzonych w instalacjach odnawialnego źródła energii znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zlokalizowanych w wyłącznej strefie ekonomicznej lub
    2. na podstawie ustawy - Prawo energetyczne lub;
  2. uiścić opłatę zastępczą w terminie określonym w art. 68 ust. 2 obliczoną w sposób określony w art. 56.

W wykonaniu tych przepisów podmioty z branży energetycznej zobowiązane są do zakupu na rynku świadectw pochodzenia energii i w ustawowym terminie, tj. do końca miesiąca czerwca roku następującego po roku, w którym dokonały sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym - obowiązana są przedstawić je Prezesowi URE do umorzenia.

Zatem w trakcie roku podatkowego podmioty te ponoszą wydatki na prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia zarejestrowanych na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

Podkreślić należy, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera przepisów wyłączających możliwość zaliczenia wydatków poniesionych na nabycie w celu umorzenia świadectw pochodzenia energii elektrycznej do kosztów podatkowych. Warto jednak wskazać na rozbieżności interpretacyjne w zakresie kwalifikacji wydatków na nabycie świadectw pochodzenia energii jako koszty bezpośrednio lub pośrednio związane z przychodami.

W interpretacji z 15 maja 2018 r., znak 0111-KDIB2-1.4010.103.2018.1.BJ Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że “koszty ponoszone przez sprzedawców energii elektrycznej na zakup świadectw pochodzenia energii w celu ich umorzenia, ponoszone są w celu uzyskania przychodów i pozostają w związku funkcjonalnym z przychodami, jako że konieczność ich poniesienia wynika z uregulowań prawnych rynku energii. Są one zatem kosztami bezpośrednio związanymi z przychodami. (…) Wnioskodawca powinien dla celów podatkowych rozpoznawać koszty zakupu świadectw pochodzenia energii, co do zasady w roku podatkowym w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. Wyjątek od tej zasady stanowią koszty poniesione po dniu określonym w art. 15 ust. 4b Ustawy CIT, tj. po dniu złożenia sprawozdania finansowego lub zeznania podatkowego (w sytuacji, gdy podatnik nie jest zobowiązany do złożenia sprawozdania finansowego), które są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie, a więc zgodnie z art. 15 ust. 4c Ustawy CIT.”.

Natomiast w interpretacji z dnia 13 stycznia 2022 r., znak 0114-KDIP2-1.4010.243.2021.1.MW, “wydatki na nabycie świadectw pochodzenia energii oraz uprawnień do emisji CO2 - w celu wywiązania się z ustawowego obowiązku ich umorzenia (za dany rok podatkowy jak i lata przyszłe) - stanowią, w myśl art. 15 ust. 4d ustawy o CIT, koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodem. (…) koszty nabycia uprawnień do emisji gazów oraz świadectw pochodzenia energii jako koszty pośrednio związane z przychodami powinny zostać ujęte w kosztach podatkowych w momencie ujęcia ich w księgach rachunkowych. Zaksięgowanie danego kosztu na innym koncie księgowym niż wymienione w art. 15 ust. 4e ustawy o CIT (tj. rezerwy albo bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów) skutkuje powstaniem po stronie podatnika uprawnieniem do zaliczenia tego kosztu do kosztów uzyskania przychodów. Już zatem zaewidencjonowanie na kontach rozrachunkowych nabycia świadectw pochodzenia energii i uprawnień do emisji CO2 po upływie roku, za który następuje rozliczenie, powinno uprawniać do rozpoznania kosztów podatkowych.”. Jednocześnie należy wskazać, że w przytoczonej interpretacji Dyrektor KIS za nieprawidłowe uznał stanowisko Wnioskodawcy, że koszty nabycia świadectw pochodzenia energii powinny być potrącalne dopiero w dacie umorzenia świadectw pochodzenia.

Skąd zatem taka rozbieżność w podejściu Dyrektora KIS? Kluczowy pozostaje zakres/ przedmiot działalności podatnika oraz przyczyny, dla których jest zobowiązany do nabycia i umorzenia świadectw pochodzenia energii.

W pierwszej z przytoczonych interpretacji podatnik wskazał, że głównym przedmiotem działalności spółki jest obrót i dystrybucja energią elektryczną, gdyż dokonuje sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym. W takiej sytuacji zdaniem organu podatkowego nie rodzi wątpliwości, że koszty ponoszone przez sprzedawców energii elektrycznej na zakup świadectw pochodzenia energii w celu ich umorzenia, ponoszone są w celu uzyskania przychodów i pozostają w związku funkcjonalnym z przychodami, jako że konieczność ich poniesienia wynika z uregulowań prawnych rynku energii. Są one zatem kosztami bezpośrednio związanymi z przychodami.

Natomiast druga z przytoczonych interpretacji dotyczyła spółki, która jest jednym z wiodących producentów cementu, betonu towarowego oraz kruszyw w Polsce. Jego zobowiązanie do uzyskania i przedstawienia Prezesowi URE do umorzenia świadectw pochodzenia energii wynikało z posiadania statusu odbiorcy przemysłowego. W tej sytuacji wydatki na nabycie uprawnień do emisji CO2 oraz świadectw pochodzenia energii, pomimo, iż związane są z uzyskiwaniem przychodów z tytułu sprzedaży produktów, nie są bezpośrednio powiązane z tymi przychodami, gdyż nie warunkują bezpośrednio ich produkcji (ich wyprodukowanie jest możliwe bez posiadanych uprawnień do emisji CO2/świadectw pochodzenia energii, niemniej jednak jest zagrożone nałożeniem kar pieniężnych/brakiem ulg).

Warto wskazać, że dokonanie prawidłowej kwalifikacji wydatków z tytułu nabycia świadectw pochodzenia energii do kosztów uzyskania przychodów jako koszty bezpośrednio lub pośrednio związane z przychodami będzie przesądzało o momencie ich zaliczenia do kosztów podatkowych – stosownie do art. 15 ust. 4b – 4e ustawy o CIT.

 

Podstawa prawna:

Art. 15 ust. 1 i art. 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1800 ze zm.)

 

Wioleta Kosińska jest doradcą podatkowym, kierownikiem zespołu ds. podatków bezpośrednich w Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp. k.

 

Hasła tematyczne: koszty uzyskania przychodów, podatek dochodowy od osób prawnych (cit), Świadectwa pochodzenia energii

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...