Szkolenia w Poznaniu: Delegowanie pracowników za granicę po zmianach w roku 2020

Unia Europejska przyjęła zmianę dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników, która od 2020 r. ogranicza swobodę delegowania i podwyższy koszty z tym związane. Niekorzystne zmiany przynosi też nowelizacja przepisów o koordynacji ubezpieczeń społecznych. Natomiast w kwestii stosowania regulacji podatkowych wiele wątpliwości rodzi wchodząca w życie konwencja MLI. Obawy budzi również sprawa Brexitu i regulacji dotyczących współpracy z Wielką Brytanią. W związku ze zmianami i nowymi przepisami, które należy wziąć pod uwagę przy delegowaniu pracownika, niezbędne staje się odpowiednie przygotowanie merytoryczne pracodawców, gdyż nieprawidłowości (związane np. z nieprawidłowym ustaleniem kraju, w którym należy odprowadzać zaliczki na podatek od pracownika) mogą kosztować naprawdę wiele. Szkolenie "Delegowanie pracowników za granicę po zmianach w roku 2020" ma na celu przygotować Państwa praktycznie do tego, by wysłanie pracownika do pracy za granicą odbyło się zgodnie z przepisami.

Szczegółowy program szkolenia:

1. Oddelegowanie: podróż służbowa, odesłanie - podobieństwa i różnice

2. Swobodny przepływ pracowników i swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej

2.1. Dyrektywa 96/71 - obowiązek stosowania regulacji wewnętrznych państwa, w którym wykonuje pracę pracownik

2.2. Dyrektywa 2018/957 - wprowadzająca od 2020 r. do dyrektywy 96/71 zasadę "taka sama płaca, za taką samą płacę"

2.3. Dyrektywa wdrożeniowa 2014/67/UE - przepisy wykonawcze do dyrektywy 96/71 - obowiązujące od czerwca 2016 r.

2.4. Brexit - warunki współpracy z Wielką Brytanią po jej wystąpieniu z UE

3. Zasady podejmowania pracy przez Polaków za granicą

3.1. Wybrane świadczenia otrzymywane przez pracowników oddelegowanych za granicę:

3.1.1. podróż służbowa - diety i inne świadczenia

3.1.2. zakwaterowanie - kontrowersje związane z ustaleniem czy stanowi ono przychód dla pracownika czy nie, najnowsze orzeczenia sądów

3.1.3. opieka medyczna

3.1.4. dodatek za rozłąkę

3.1.5. zwrot kosztów przeniesienia służbowego

3.1.6. używanie samochodu prywatnego do celów służbowych i służbowego do celów prywatnych

4. Zastosowanie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

4.1. Miejsce zamieszkania

4.2. Zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych - czyli nie tylko 183 dni

4.3. Zasady dotyczące opodatkowania innych kategorii dochodów otrzymywanych przez osoby delegowane:

4.3.1. Wolny zawód

4.3.2. Opodatkowanie dochodów członków organów stanowiących spółek

4.3.3. Opodatkowanie dochodów artystów i sportowców

4.3.4. Pracownicy państwowi

4.3.5. Dochody otrzymywane w związku z nauczaniem i prowadzeniem badań naukowych

4.3.6. Dochody marynarzy

4.3.7. Działalność gospodarcza

4.4. Konwencja MLI - znaczenie zmian wprowadzonych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

5. Zasady dotyczące pobierania zaliczek na podatek

6. Ubezpieczenia społeczne pracowników pracujących poza granicami

6.1. Koordynacja systemów ubezpieczeniowych w Unii Europejskiej

6.2. zasady koordynacji

6.3. pracownicy delegowani - zasady uzyskiwania formularzy A-1

6.4. pracownicy transportu międzynarodowego

6.5. pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich

6.6. osoby prowadzące działalność w kilku państwach jednocześnie

6.7. ubezpieczenia pracowników pracujących w krajach pozaunijnych (m. in. umowa z Ukrainą)

6.8. planowane od 2020 r, zmiany w przepisach: skrócenie okresów wydawania zaświadczeń A1, niekorzystne zmiany dla pracowników mobilnych (np. kierowców)

6.9. Brexit a koordynacja przepisów w zakresie ubezpieczeń

7. Zasady sporządzania przez płatników informacji dla pracowników pracujących za granicą

7.1. Obowiązki płatników, sporządzanie informacji PIT - 11

7.2. Przeliczanie dochodów zagranicznych i podatku zapłaconego za granicą na złote

8. Metody unikania podwójnego opodatkowania

8.1. Metoda wyłączenia z progresją

8.2. Metoda odliczenia proporcjonalnego - ulga abolicyjna

8.3. Konwencja MLI - w jaki sposób wpłynie na opodatkowanie pracowników?

9. Ulgi i odliczenia dla uzyskujących dochody zagraniczne, abolicja podatkowa

9.1. Odliczenie diet

9.2. Koszty uzyskania przychodu

Tutaj znajdują się wszystkie szczegółowe informacje o szkoleniu i formularz zgłoszeniowy

Hasła tematyczne: szkolenie: delegowanie pracowników za granicę

Wszystkie artykuły z tego działu »