INDEKS TEMATYCZNY » wyrok

 • 13-06-2024
  NSA. Podział majątku po rozwodzie: Spłata byłego małżonka a PIT
  Zniesienie współwłasności nieruchomości, w wyniku którego jej współwłaściciel (obdarowany) w zamian za udział we współwłasności nieruchomości otrzymuje spłatę, będącą jego równowartością, nie uzyskuje przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nawet wówczas, gdyby inne przesłanki opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości zostały spełnione. więcej »
 • 11-06-2024
  WSA. Leasing samochodu i koszty: Wykup jest transakcją odrębną od samej umowy
  Przedsiębiorcy będą przysługiwać dwa limity odnoszące się do jednej kwoty 150 tys. zł w odniesieniu do zawartej umowy leasingu operacyjnego, tj. jeden wynikający z art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy o PIT (dotyczący opłat wynikających z umowy leasingu), a drugi określony w art. 23 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy dotyczący ewentualnych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych po wykupie przedmiotu umowy leasingu operacyjnego (przy obliczaniu którego należy uwzględnić wartość wykupu leasingowanego samochodu) - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku. więcej »
 • 07-06-2024
  WSA. Samochód rajdowy może być kosztem firmy
  Wydatki związane z samochodami rajdowymi mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w sytuacji gdy pojazd tego rodzaju ma stanowić wyłącznie narzędzie promocji i reklamy. Wydatki te nie są wydatkami o charakterze reprezentacyjnym, ponieważ ich celem jest promowanie firmy i oferowanych przez nią produktów, a nie wykreowanie pozytywnego wizerunku bądź ukazanie dobrej kondycji finansowej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. więcej »
 • 05-06-2024
  WSA. Informatycy przegrywają spór o 8,5% stawkę ryczałtu
  Usługi związane z oprogramowaniem to usługi, które dotyczą oprogramowania, przy czym sformułowanie "oprogramowanie" ma tu znaczenie szersze niż "program komputerowy". Tym samym usługi związane z oprogramowaniem to usługi, które odnoszą się do szerszego pojęcia niż tylko programowanie. Wszystkie usługi mające związek nawet pośredni z oprogramowaniem powinny zostać zaliczone do usług związanych z oprogramowaniem. W konsekwencji uzyskiwane przychody ze świadczenia usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.01.11.0 powinny być opodatkowane 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. więcej »
 • 04-06-2024
  NSA. W przypadku oszustwa VAT nie będzie kosztem
  Unormowanie z art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a tiret drugie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uznające za koszt uzyskania przychodów podatek od towarów i usług, nie dotyczy przypadku, gdy zapłata tego podatku dotyczy sytuacji, w której na gruncie podatku VAT stwierdzono, że z mocy art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, wystawione na rzecz podatnika faktury stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane z uwagi na jego udział (nawet nieświadomy), w transakcjach stanowiących oszustwo podatkowe w podatku od towarów i usług - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 27-05-2024
  WSA. Podatnik ma prawo do błędu
  Jak czytamy w uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, stanowisko organu podatkowego przedstawione w zaskarżonej decyzji jest wyrazem skrajnego formalizmu. Interpretacja oświadczenia woli podatnika nie powinna pozostawiać wątpliwości, że pomimo zakreślenia na formularz rubryki 18.1 nie dokonał wyboru formy opodatkowania na zasadach ogólnych. W przeciwnym razie w tym samym czasie nie deklarowałby i nie wpłacałby przecież zaliczek na podatek liniowy. więcej »
 • 24-05-2024
  NSA. O statusie podatnika VAT nie decydują kryteria formalne związane z rejestracją
  Wiodące znaczenie należy przypisać działaniom, które wypełniają materialną stronę zarówno bycia podatnikiem VAT, jak też korzystania - zgodnie z przysługującym prawem - ze zwolnienia podmiotowego. Charakter czynności rejestracyjnych jest wtórny wobec posiadania statusu podatnika VAT, stąd egzekwowanie praw ze składanych w tym zakresie przez podatników dokumentów nie może być realizowane w sposób nieproporcjonalny do celu, któremu procedura rejestracyjna służy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 23-05-2024
  WSA. Od odpłatnego zniesienia współwłasności jest PIT
  Czynność zniesienia współwłasności w świetle prawa cywilnego stanowi formę zbycia, a jeżeli zniesienie współwłasności następuje ze spłatą, wówczas mamy do czynienia z odpłatnym zbyciem udziału w nieruchomości lub prawie, które wyczerpuje dyspozycję przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Bez znaczenia jest bowiem to, czy do odpłatnego zbycia dochodzi w drodze umowy sprzedaży, zamiany, działu spadku czy zniesienia współwłasności - czytamy w uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. więcej »
 • 22-05-2024
  NSA. Okres używania jako przesłanka kwalifikacji środka trwałego
  Przewidywany okres używania środka trwałego jest przede wszystkim domeną podatnika, który ma prawo zakładać w jakim horyzoncie czasowym będzie z niego korzystał. W takim znaczeniu jest to kategoria subiektywna zależna od podatnika. Nie oznacza to jednak, że przewidywanie to ma charakter woluntarny i nie jest zależne od uwarunkowań prowadzonej działalności gospodarczej. Postrzeganie "przewidywania" musi być zatem osadzone w obiektywnie weryfikowalnych okolicznościach faktycznych dotyczących rzeczywistych zamierzeń podatnika w określonej perspektywie czasowej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 21-05-2024
  NSA. Podatek od mieszkań przy firmowym najmie
  Za zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej nie będą mogły być uznane te części budynku mieszkalnego, które są wykorzystywane (zajęte) na cele mieszkalne, przez co należy rozumieć trwałe zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkaniowych posiadacza lokalu, nawet wówczas, gdy ich oddanie przez podatnika (np. dewelopera, spółdzielnię mieszkaniową, spółkę komunalną, podmiot działający w formule społecznej agencji najmu albo społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub innego właściciela będącego przedsiębiorcą) do korzystania osobom trzecim dla realizacji tej funkcji (zajęcie na cele mieszkalne) nastąpiło w ramach gospodarczej działalności podatnika (np. komercyjnego najmu). Istotne jest, by w budynku (lokalu) mieszkalnym realizowany był cel polegający na zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

21.06.2024

Szkolenie online: Najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach podatku VAT - studium przypadku

cena: 790.00 zł netto

organizator: MDDP Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
24.06.2024

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
24.06.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
25.06.2024

Szkolenie on-line: Tworzenie oraz opodatkowanie fundacji rodzinnej

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
26.06.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY