Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Sąd Najwyższy

 • 19-06-2019Prawidłowe umocowanie pełnomocnika przez spółkę kapitałową przy umowach i sporach z członkami zarządu
  Sąd Najwyższy przedstawił uzasadnienie do uchwały z dnia 30 stycznia 2019 r., która rozstrzygnęła wątpliwości interpretacyjne odnośnie do zagadnienia zakresu pełnomocnictwa przy reprezentacji spółek kapitałowych w relacjach z członkami zarządu. Orzeczenie potwierdziło, że pełnomocnik powołany przez walne zgromadzenie spółki może legitymować się również pełnomocnictwem rodzajowym, które pozwala na podejmowanie działań prawnych bez obowiązku uzyskiwania zgody wspólników odrębnie dla każdej z czynności. więcej »
 • 18-02-2019Reprezentowanie spółek kapitałowych – ważne orzeczenie SN
  Udzielanie pełnomocnictw rodzajowych do zawierania umów albo do prowadzenia sporów z członkami zarządu spółek kapitałowych jest dopuszczalne – uznał Sąd Najwyższy. Jak oceniają eksperci firmy doradczej PwC, w praktyce stanowisko to może rozstrzygnąć obecne do tej pory spory interpretacyjne. więcej »
 • 28-12-2017Sprzedaż ziemi rolnej – ważna uchwała SN
  Transakcja, która została zaczęta jeszcze przed zaostrzeniem przepisów dotyczących obrotu ziemią, może być dokończona według starego prawa – wynika z uchwały wydanej niedawno przez Sąd Najwyższy. Stanowisko sądu jest korzystne dla osób sprzedających ziemię rolną. więcej »
 • 20-07-2016Grupa kapitałowa nie jest jednym pracodawcą – ważne orzeczenie SN
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie powinien traktować grupy kapitałowej jako jednego pracodawcy – wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego z 16 lipca br. Jak wskazują eksperci, to orzeczenie uniemożliwia automatyczne traktowanie przez ZUS oraz sądy powiązań kapitałowych między pracodawcą a zleceniodawcą za przesłankę do oskładkowania umów zleceń. więcej »
 • 12-11-2014Zażalenie na postanowienia sądu w sprawach cywilnych
  Zażalenie jest środkiem odwoławczym przysługującym co do zasady, podobnie jak apelacja, na orzeczenia zapadłe w pierwszej instancji. Przepis art. 394 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego wskazuje, że zażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienia sądu pierwszej instancji kończące postępowanie w sprawie, a ponadto na postanowienia sądu pierwszej instancji i zarządzenia przewodniczącego, których przedmiotem jest: więcej »
 • 02-05-2012Rozwiązanie umowy przy braku klauzuli o wypowiedzeniu
  Oświadczenie woli nazwane wypowiedzeniem, złożone pracodawcy przez pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony, w której nie przewidziano możliwości jej wypowiedzenia (art. 33 Kodeksu pracy), powoduje rozwiązanie umowy o pracę na mocy przepisów o rozwiązaniu przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia - orzekł Sąd Najwyższy. więcej »
 • 10-04-2012Staż pracy a prawo do renty
  Okres nieskładkowy przypadający w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy (art. 58 ust. 2 w związku z art. 58 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) uwzględnia się w rozmiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej okresów składkowych udowodnionych w tym dziesięcioleciu (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) - orzekł Sąd Najwyższy. więcej »
 • 06-04-2012Składki ZUS od honorarium autora
  Wynagrodzenie za pracę z tytułu nabycia przez pracodawcę z mocy prawa autorskich praw majątkowych do utworu stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe - orzekł Sąd Najwyższy. więcej »
 • 04-04-2012Zasiłek pogrzebowy dla współmałżonka w separacji
  Prawo do zasiłku pogrzebowego przysługuje na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych także w razie śmierci małżonka pozostającego w separacji w rozumieniu art. 61.4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - orzekł Sąd Najwyższy. więcej »
 • 28-03-2012Zaświadczenie z ZUS na wniosek kupującego
  Na wniosek nabywcy przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, za zgodą zbywającego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinien wydać zaświadczenie o stanie zaległości składkowych zbywającego związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, powstałych do dnia nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (art. 31 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w związku z art. 112 i w związku z art. 306g ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa) - orzekł Sąd Najwyższy. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ]następna »