Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » rękojmia

 • 13-11-2019Kodeks cywilny 2020: Przedsiębiorca prawie jak konsument
  Od 1 czerwca 2020 r. jednoosobowy przedsiębiorca w sporze z innym przedsiębiorcą będzie mógł korzystać z ochrony analogicznej do przywilejów konsumenta. Osoba fizyczna, która będzie zawierała z innym przedsiębiorcą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego będzie objęta bowiem przepisami o ochronie konsumentów, tj. w zakresie stosowania klauzul abuzywnych (niedozwolonych postanowień umownych), rękojmi za wady czy w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny. więcej »
 • 18-10-2017Usługi serwisowe i gwarancyjne a VAT
  Uprawnienia kupującego w zakresie usuwania wad fizycznych zakupionego towaru mogą wynikać z dwóch źródeł:  rękojmi uregulowanej w przepisach Kodeksu cywilnego (k.c.) dotyczących umowy sprzedaży (art. 556–576),  gwarancji będącej dodatkowym zastrzeżeniem umownym wynikającym z odrębnego dokumentu gwarancyjnego (art. 577–581 k.c.). więcej »
 • 26-05-2015Opodatkowanie VAT czynności usunięcia usterek w ramach gwarancji i rękojmi
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca korzysta z towarów oraz usług dostarczanych przez podwykonawców. W umowach z podwykonawcami zawarte są zapisy dotyczące udzielanych spółce gwarancji i rękojmi. I tak, jeżeli dostawca/usługodawca nie przystąpi do usuwania wad lub nie usunie wady w wyznaczonym technicznie możliwym terminie, to Wnioskodawca może usunąć wadę samodzielnie lub zlecić jej usunięcie, na koszt i ryzyko dostawcy/usługodawcy. Czy zatem dochodzony zwrot kosztów związanych z usunięciem wad przedmiotu umowy, traktować należy jako wynagrodzenie z tytułu czynności podlegającej opodatkowaniu VAT, dokumentowanej fakturą? więcej »
 • 25-09-2014Odpowiedzialność dewelopera
  Roztrząsając zagadnienie odpowiedzialności dewelopera należy wskazać, że zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy deweloperskiej w zakresie nieuregulowanym w przepisach art. 27 ust. 1-5 - do odpowiedzialności dewelopera za wady fizyczne i prawne lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi. więcej »
 • 25-10-2013Umowa o dzieło: Zawiadomienie zamawiającego o wadliwości materiałów
  Zasadniczą cechą umowy o dzieło jest jej rezultat. Przedmiot umowy o dzieło nie może być oznaczony w sposób zbyt ogólny. Rezultat w umowie musi być określony z góry, dokładnie i według obiektywnie sprawdzalnych cech. Należy zwrócić uwagę, że nazwa umowy z wyeksponowaniem terminologii służącej podkreśleniu, że umowa ma charakter umowy o dzieło nie jest elementem decydującym samodzielnie o rodzaju zobowiązania w oderwaniu od oceny rzeczywistego przedmiotu tej umowy oraz okoliczności jego wykonania. więcej »
 • 02-01-2013Rękojmia jako główny warunek licytacyjny w postępowaniu egzekucyjnym
  Jednym ze sposobów prowadzenia postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji świadczeń pieniężnych jest egzekucja z nieruchomości. Postępowanie w tym zakresie uregulowano w Kodeksie postępowania cywilnego (dalej: K.p.c.). Egzekucja z nieruchomości następuje przez jej zajęcie, dokonanie opisu i oszacowania, a następnie sprzedaży w drodze licytacji publicznej. więcej »
 • 21-09-2012Dostawa w prawie cywilnym
  Umowa dostawy jest rodzajem umowy cywilnoprawnej, gdzie jedna ze stron – dostawca - zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych co do gatunku oraz dostarczenia ich częściami lub co pewien okres, a druga strona - odbiorca – zobowiązuje się rzeczy te odebrać oraz zapłacić cenę. więcej »
 • 25-06-2012Opodatkowanie podatkiem VAT rękojmi za wady
  Pytanie podatnika: Czy obciążenie sprzedającego przez Wnioskodawcę kwotą kosztów naprawy z tytułu rękojmi stanowić będzie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.? więcej »
 • 22-06-2012Rękojmia za wady - podstawowe zasady
  Rękojmia za wady polega na odpowiedzialności sprzedającego wobec kupującego za wady fizyczne lub prawne sprzedawanej rzeczy. Regulacje dotyczące rękojmi ujęte są w art. 556-576 Kodeksu cywilnego. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »