Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Postępowanie karne skarbowe

 • 05-04-2019Wysokość stawki dziennej w 2019 r.
  Pytanie: Przepisy karne skarbowe określając wysokości grzywien odnoszą się do stawki dziennej. Gdzie można znaleźć wysokość tej stawki? Czy stawka dzienna jest w jakiś sposób indeksowana? więcej »
 • 05-04-2016NSA. Wszczęcie postępowania karnego skarbowego zawiesza bieg terminu przedawnienia zobowiązania małżonka
  Z uzasadnienia: Dla przerwania/zawieszenia biegu terminu biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego, którego stroną są oboje małżonkowie, wystarczające jest wystąpienie przesłanek określonych w Ordynacji podatkowej w stosunku do jednego z nich. więcej »
 • 04-11-2014Zawieszenie postępowania karnego skarbowego - RPO składa wniosek do TK
  Rzecznik praw obywatelskich zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego przepisy art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Jak twierdzi prof. Irena Lipowicz, regulacje te wykorzystywane są do wszczynania oraz następnie zawieszania postępowań karnoskarbowych w celu zawieszenia biegu przedawnienia. więcej »
 • 28-04-2014Samochody i VAT - odpowiedzialność karna skarbowa po zmianach z 1.04.2014 r.
  W dniu 1 kwietnia 2014r. weszła w życie ustawa z 7 lutego 2014r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła do Kodeksu karnego skarbowego nowe czyny zabronione opisane w art. 56a tego kodeksu. Wprowadzone regulacje określają sankcje z tytułu niewywiązania się lub nienależytego wywiązania się przez podatnika z obowiązków związanych z wykorzystywaniem w prowadzanej działalności gospodarczej pojazdów samochodowych. więcej »
 • 09-04-2014Nieujawnione źródła przychodów. „Pięć żywiołów” – co po wyroku SK 18/09
  „Pięć żywiołów” (elementów) to jedna z ważniejszych starochińskich (również hinduistycznych) filozofii. Według niektórych, „pięć” to magiczna liczba doskonała. Jest w tym zapewne ziarno prawdy, ponieważ liczba ta wpisuje się również w problematykę wznowienia postępowania w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 18 lipca 2013 r., o sygnaturze SK 18/09. więcej »
 • 01-10-2013Przedawnienie zobowiązania podatkowego a wszczęcie postępowania karnego
  Z uzasadnienia: Aby zaległość podatkowa się nie przedawniła, organ podatkowy musi poinformować podatnika o wszczęciu postępowania karnego jeszcze przed upływem terminu przedawnienia. Organy nie wykazały natomiast, że numer telefonu, powołany w notatce należał do prezesa spółki, bądź spółki i, że opisana rozmowa miała miejsce. Zatem, z uwagi fakt, że spółka nie została zawiadomiona o wystąpieniu okoliczności skutkujących zawieszeniem terminu przedawnienia jej zobowiązań podatkowych, stwierdzić należy, że zobowiązania uległy przedawnieniu. więcej »
 • 05-07-2012Wszczęcie postępowania karnoskarbowego a przedawnienie zobowiązań podatkowych
  Interpelacja nr 5317 do ministra finansów w sprawie udostępnienia informacji na temat przypadków stosowania art. 70 § 6 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa więcej »
 • 22-02-2010Orzecznictwo: Organ podatkowy nie ma obowiązku poszukiwania dowodów

  Teza: Okoliczność nieprzedstawienia przez stronę dowodu, opóźnienie w jego przedstawieniu zgodnie z art. 189 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) musi wiązać się z oceną tego zachowania z punktu widzenia możliwości organu podatkowego dokładnego (art. 122 Ordynacji podatkowej) i wszechstronnego wyjaśnienia i zebrania materiału dowodowego (art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej) oraz możliwości poddania go swobodnej ocenie dowodów (art. 191 Ordynacji podatkowej). więcej »
 • 05-11-2009Orzecznictwo: Dowody z postępowania karnego w postępowaniu podatkowym
  W obowiązującym stanie prawnym nie ma wymogu, aby czynności dowodowe przeprowadzone w postępowaniu karnym były powtarzane w postępowaniu podatkowym. Strona może natomiast wnosić o ponowienie tych dowodów, a organ podatkowy, na podstawie art. 188 Ordynacji podatkowej, zasadniczo winien żądanie to uwzględnić, jeżeli posłużenie się w postępowaniu podatkowym wyłącznie protokołami przesłuchań z postępowania karnego może - w sposób istotny w relacji do wyniku sprawy - naruszyć prawa strony określone w art. 190 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej.   więcej »
 • 25-07-2007Wielkie palenie za małe pieniądze
  Interpelacja nr 7714 do ministra finansów w sprawie procedury przepadku wyrobów tytoniowych nielegalnie przewożonych przez granicę, skonfiskowanych przez służby celne więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »