Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Należności

 • 11-08-2015Jakie należności można potrącić z emerytury lub renty?
  W myśl art. 84 ustawy z 13 grudnia 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 121) osoba, która pobrała nienależne świadczenie z ubezpieczeń społecznych, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami, w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego. więcej »
 • 06-11-2014Wierzytelności nieściągalne jako koszt uzyskania przychodów
  Odpisy aktualizujące wartość nieściągalnych należności, dokonywane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, które dotyczą wierzytelności zarachowanych uprzednio do przychodów należnych, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. więcej »
 • 19-08-2014Rekompensata za koszty odzyskiwania należności
  Interpelacja nr 25750 w sprawie rekompensaty za koszty odzyskiwania należności więcej »
 • 19-03-2014Prowadzenie biznesu w Polsce coraz bezpieczniejsze
  Poziom bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jest obecnie najkorzystniejszy od prawie 5 lat – wynika z najnowszej edycji „Raportu BIG”. Szczególnie dobre oceny zanotowano wśród firm z branży usług finansowych. więcej »
 • 05-02-2013Wycena bilansowa rozrachunków w walucie obcej
  Zgodnie z art. 9 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) księgi rachunkowe należy prowadzić w języku polskim i w walucie polskiej. Regulacje te oznaczają, że wszystkie transakcje wyrażone w walutach obcych należy wykazać w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym w przeliczeniu na walutę polską. więcej »
 • 08-01-2013Należności i zobowiązania w walutach obcych – przeliczenie dla potrzeb CIT
  Pytanie podatnika: Czy Spółka postępuje prawidłowo stosując średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu bądź wypływu środków z rachunku walutowego wynikającego z otrzymania należności bądź zapłaty zobowiązań Spółki, w sytuacji gdy nie dochodzi do operacji przewalutowania w następstwie sprzedaży lub zakupu określonej waluty? Jak postąpić w przypadku przewalutowania? więcej »
 • 16-12-2011Wycena rozrachunków na dzień bilansowy
  Moment realizacji umowy sprzedaży lub zakupu zazwyczaj jest inny niż moment zapłaty. Skutkiem tego jest powstanie rozrachunku, czyli zobowiązania lub należności. Zasady wyceny rozrachunków na dzień bilansowy zostały określone w ustawie o rachunkowości. więcej »
 • 14-11-2011Inwentaryzacja drogą potwierdzenia salda – najważniejsze zasady
  Konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji wynika z przepisów ustawy o rachunkowości. W art. 4 ust. 3 wskazane jest, że rachunkowość jednostki obejmuje m.in. okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów. Pośrednio, obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji wynika również z zapisu, zgodnie z którym jednostki mają obowiązek rzetelnie i jasno przedstawiać swoją sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »