INDEKS TEMATYCZNY » Klauzula wykonalności

 • 13-12-2019
  Klauzula wykonalności
  Klauzula wykonalności jest aktem sądowym zawierającym stwierdzenie sądu, że tytuł uprawnia do egzekucji, oraz oznaczającym w razie potrzeby jej zakres. Treść brzmienia klauzuli określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 6 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności (Dz.U. poz. 1092). więcej »
 • 24-11-2017
  Klauzula wykonalności a skarga na przewlekłość postępowania
  Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki jest dopuszczalna również na etapie rozpoznania wniosku o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności. Pojawiły się jednak wątpliwości, który sąd jest właściwy do rozpoznania takiej skargi. więcej »
 • 04-07-2014
  Przejęcie praw i obowiązków wynikających z tytułu wykonawczego
  Przepis art. 788 Kodeksu postępowania cywilnego dopuszcza możliwość nadania klauzuli wykonalności na tytuł egzekucyjny w celu stworzenia podstawy egzekucji dla następcy prawnego wierzyciela oraz przeciwko następcy prawnemu dłużnika w razie zajścia sukcesji prawnej zarówno pod tytułem ogólnym, jak i szczególnym. więcej »
 • 20-12-2013
  Nadawanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, który przeszedł na inne podmioty
  Stronami postępowania egzekucyjnego są podmioty wymienione w tytule egzekucyjnym. Jednakże, należy mieć na uwadze fakt, że niektóre zdarzenia prawne powodują konieczność wprowadzenia do klauzuli wykonalności na miejsce osób wymienionych w tytule egzekucyjnym innych lub dodatkowych podmiotów. więcej »
 • 23-07-2013
  Odpowiedzialność osobista wspólników spółek osobowych
  Zgodnie z art. 22 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Jest to przepis ogólny, ustanawiający ogólną zasadę odpowiedzialności majątkiem osobistym wspólników. więcej »
 • 17-07-2013
  Treść klauzuli wykonalności
  Zgodnie z przepisem art. 776 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej jako k.p.c.) podstawą egzekucji stanowi tytuł wykonawczy, którym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej. więcej »
 • 23-11-2010
  Sposób nadawania klauzuli wykonalności niezgodny z konstytucją
  Postanowienie sądu o nadaniu klauzuli wykonalności jest orzeczeniem sądowym, czyli realizacją funkcji jurysdykcyjnej, a nie administracyjnej, i dlatego sposób jego wydania nie mógł zostać określony w rozporządzeniu dotyczącym regulamin urzędowania sądów powszechnych – stwierdził Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu pytania prawnego Sądu Okręgowego w Lublinie.   więcej »
 • 20-03-2009
  Orzecznictwo: Egzekucja z majątku małżonka
  Małżonkowi dłużnika, przeciwko któremu - na podstawie art. 787 § 1 k.p.c. w brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy - została nadana klauzula wykonalności z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, nie przysługuje powództwo o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

17.06.2024

Szkolenie online: Akademia kadr 2024. Nowelizacja kodeksu pracy oraz dyrektywa Work Life Balance -...

cena: 1600.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
17.06.2024

Szkolenie on-line: Zatrudnianie obywateli Ukrainy po 1 lipca 2024 r.

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
18.06.2024

Szkolenie on-line: Tworzenie oraz opodatkowanie fundacji rodzinnej

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
19.06.2024

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
21.06.2024

Szkolenie online: Najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach podatku VAT - studium przypadku

cena: 790.00 zł netto

organizator: MDDP Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY