INDEKS TEMATYCZNY » interpretacja ZUS

 • 17-04-2024
  Składki ZUS kierowców w transporcie międzynarodowym
  Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne kierowcy międzynarodowego zatrudnionego na podstawie umowy o świadczeniu usług ustala się na takich samych zasadach jakie obowiązują wobec kierowców zatrudnionych w ramach stosunku pracy - stwierdził Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 12-04-2024
  Składki ZUS. Ulga na start przy umowie współpracy z byłym pracodawcą
  Przesłanką, która decyduje o prawie do niepodlegania ubezpieczeniom społecznym przez okres pierwszych 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej, tzw. „ulgi na start”, jest niewykonywanie czynności na rzecz byłego pracodawcy. Zatem, współpraca z byłym pracodawcą, jeżeli świadczone usługi nie będą pokrywały się z zakresem zakończonej umowy o pracę, nie powoduje utraty do tej ulgi. więcej »
 • 10-04-2024
  Składki ZUS akcjonariusza prostej spółki akcyjnej
  W konsekwencji braku podstawy prawnej dla wprowadzenia obowiązku świadczeń niepieniężnych akcjonariuszy na rzecz prostej spółki akcyjnej, nawet jeśli do umowy takiej spółki zostaną wprowadzone przedmiotowe uregulowania, zastosowanie znajdą przepisy ogólne dotyczące umowy zlecenia. Zatem, taka osoba podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu, z kolei ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne - stwierdził ZUS w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 05-04-2024
  Składki ZUS od świadczeń dla prezesa zarządu spółki
  Skoro zwrot wydatków poniesionych za zarządzającego na szkolenie w postaci kursów językowych, seminariów, szkoleń czy warsztatów związanych z przedmiotem działalności spółki nie generuje po stronie osoby zarządzającej przychodu do opodatkowania w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to kwota refundacji przez płatnika takiego szkolenia nie powinna zostać ujmowana w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. więcej »
 • 27-03-2024
  Składki ZUS przy systemie kafeteryjnym
  W systemie kafeteryjnym pracownik otrzymuje do dyspozycji określoną kwotę pieniężną, którą może wydatkować w wybrany przez siebie sposób. Zatem, trudno uznać, że ta forma korzyści materialnej nie ma charakteru świadczenia pieniężnego. W konsekwencji, świadczenia udostępnione przez przedsiębiorcę pracownikom w ramach systemu kafeteryjnego nie spełniają warunków do wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - tak uznał Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 25-03-2024
  Świadczenie dla pracowników z ZFŚS a składki ZUS
  Wartości jednorazowego świadczenia socjalnego w związku ze zwiększonymi wydatkami dla pracowników nie należy uwzględniać, na podstawie § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne - stwierdził Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 21-03-2024
  Składki ZUS zleceniobiorcy, który w trakcie miesiąca utracił status studenta
  Przy ustalaniu obowiązku ubezpieczeń społecznych studenta współpracującego na podstawie umowy zlecenia nie ma znaczenia fakt, iż wypłata wynagrodzenia z tytułu zlecenia następuje w okresie kiedy zleceniobiorca podlega ubezpieczeniom społecznym na zasadach ogólnych, znaczenie ma fakt utraty statusu studenta. więcej »
 • 20-03-2024
  Wysokość składki zdrowotnej przy działalności zwolnionej z PIT
  Jeżeli przychody uzyskiwane przez przedsiębiorcą z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podlegają zwolnieniu z opodatkowania w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i nie stanowią przychodów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 63a, 63b, 152-154 ww. ustawy, to tym samym nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne - wyjaśnił ZUS w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 19-03-2024
  Składki ZUS: Zwrot kosztów podróży służbowej członka zarządu
  Skoro członek zarządu jest powołany do pełnienia tej funkcji wyłącznie na podstawie samego powołania uchwałą wspólników spółki nie podlega ubezpieczeniom społecznym, a tym samym zwrot kosztów podróży odbywanych w sprawach spółki, przyznany takiej osobie nie będzie podlegał obowiązkowi uwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Natomiast zwrot ten będzie stanowił podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. więcej »
 • 18-03-2024
  Firmowy najem a obowiązek opłacania składek ZUS w okresie zawieszenia działalności
  W okresie zawieszenia wykonywania działalności nie powstaje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Wymierzanie i pobieranie składek jest bowiem ściśle związane z istnieniem obowiązku ubezpieczeń społecznych. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność jest zobowiązana do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za okres od daty rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej do momentu jej zawieszenia, z wyłączeniem okresu na który wykonywanie działalności zostało zawieszone. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

19.04.2024

Szkolenie online: Najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach podatku VAT - studium przypadku

cena: 790.00 zł netto

organizator: MDDP Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
19.04.2024

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
20.04.2024

Szkolenie online: Specjalista ds. podatków (48 h) - kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT - kurs...

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
22.04.2024

Szkolenie online: Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT...

cena: 790.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
22.04.2024

Szkolenie online: Akademia kadr 2024. Nowelizacja kodeksu pracy oraz dyrektywa Work Life Balance -...

cena: 1600.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY