INDEKS TEMATYCZNY » Interpelacja

 • 23-05-2024
  Wizyta u lekarza w 60 dni albo zwrot pieniędzy? - MZ odpowiada
  Rozwiązanie umożliwiające skorzystanie przez świadczeniobiorcę z prywatnej opieki zdrowotnej w przypadku gdy nie uzyska on świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w gwarantowanym okresie, ma charakter zmiany systemowej i w związku z powyższym wymaga przygotowania kompleksowych rozwiązań uwzględniających wszystkie uwarunkowania obecnie funkcjonującego systemu ochrony zdrowia. Obecnie prowadzona jest identyfikacja ryzyk, tak aby rozwiązanie to nie spowodowało generowania nadmiernego popytu na świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia na interpelację poselską. więcej »
 • 22-05-2024
  Limit zarobków dla rencistów i emerytów. Czy będą zmiany?
  Czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dostrzega problem wynikający z ustalenia jednakowych limitów bez względu na sytuację materialną osób pobierających renty czy emerytury? Czy rozważana jest zmiana przepisów w tym zakresie - czyli podniesienie wysokości limitu dla grupy z najniższym uposażeniem rentowym? więcej »
 • 21-05-2024
  Rozliczanie kosztów stałych dostawy ciepła po zmianach - MKiŚ wyjaśnia
  Obowiązująca obecnie regulacja powoduje, że bez względu na ilość zużytej przez danego użytkownika energii, koszty te są równoważone względem wszystkich użytkowników w ramach danej spółdzielni bądź wspólnoty, co skutkuje nadmiernymi obciążeniami finansowymi osób, które energii zużywają mało i niedoszacowanymi obciążeniami użytkowników zużywających wielokrotnie więcej energii niż pozostali - czytamy w interpelacji poselskiej do Ministra Klimatu i Środowiska. więcej »
 • 20-05-2024
  Pomoc w kupnie mieszkania dla osób powyżej 35 roku życia - MRiT odpowiada
  Zgodnie z aktualnymi założeniami programu w przypadku, gdy kredyt mieszkaniowy #naStart zostanie zaciągnięty (jako kredyt hipoteczny) samodzielnie przez singla prowadzącego jednoosobowe gospodarstwo domowe, limit wieku wynosi 35 lat na dzień złożenia wniosku kredytowego. Obniżenie kryterium wieku dla singli jest powiązane z wprowadzaną możliwością uzyskania kredytu mieszkaniowego wspólnie z drugą osobą, niebędącą małżonkiem lub drugim rodzicem dziecka. W takim przypadku w chwili obecnej zakłada się, że kryterium wieku nie będzie już obowiązywać. więcej »
 • 16-05-2024
  Gminne organy egzekucyjne chcą egzekucji z nieruchomości i zniesienia właściwości miejscowej
  Zniesienie właściwości miejscowej zdecydowanie odciążyłoby urzędy skarbowe od realizacji tytułów wykonawczych często obejmujących niewysokie kwoty podatków i opłat, czy kar lub mandatów. Natomiast rozszerzenie uprawnień gminnym organom egzekucyjnym o egzekucję z nieruchomości podniosłoby efektywność tego środka egzekucyjnego, bowiem jako „gospodarze” postępowań czas realizacji egzekucji z nieruchomości mogliby skrócić do niezbędnego minimum - czytamy w interpelacji poselskiej do Ministra Finansów. więcej »
 • 14-05-2024
  Kiedy można stosować 8% stawkę VAT przy budowie domów?
  Stałe zamieszkanie nie należy utożsamiać z "pobytem stałym" rozumianym jako zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. Zamieszkanie należy bowiem przeciwstawić pobytowi w danym lokalu w celach innych niż mieszkalne, w szczególności w celach wypoczynkowych czy rekreacyjnych - teza Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażona w uzasadnieniu wyroku z 13 kwietnia 2023 r., sygn. akt I FSK 1727/22. więcej »
 • 13-05-2024
  MZ o elektronicznych kartach urodzenia i zgonu
  Czy możliwe będzie przekazywanie bezpośrednio elektronicznego dokumentu karty urodzenia do rejestru stanu cywilnego, a tym samym wykorzystanie danych w rejestracji aktu urodzenia pochodzących z karty urodzenia bez potrzeby ręcznego przepisywania tych danych pomiędzy systemami? Czy i w jakim terminie planowane jest wprowadzenie karty zgonu jedynie w wersji elektronicznej? - pyta poseł w interpelacji do Ministra Zdrowia. więcej »
 • 09-05-2024
  Będzie podwyżka zasiłku pogrzebowego - jest projekt zmian
  Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw przewiduje podwyższenie kwoty zasiłku pogrzebowego z 4000 zł do 7000 zł, a więc o 75%. Dodatkowo proponuje się wprowadzenie mechanizmu waloryzacji zasiłku pogrzebowego - wyjaśnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na interpelację poselską. więcej »
 • 07-05-2024
  Zerowa stawka VAT na usługi transportowe? - MF odpowiada
  Obecnie w Ministerstwie Finansów prowadzone są analizy związane z potencjalnym obniżeniem - z 8% do 0% - stawki VAT dla określonych kategorii usług transportu pasażerskiego, dotyczące m.in. zakresu zmian, korzyści dla poszczególnych uczestników rynku oraz potencjalnych skutków finansowych dla strony dochodowej i wydatkowej budżetu państwa. Wynikiem tych prac będą decyzje odnośnie do sformułowania ewentualnych propozycji legislacyjnych, jak również sposobu czy terminu ich wdrażania - czytamy w odpowiedzi MF na interpelację poselską. więcej »
 • 06-05-2024
  Odszkodowanie za przekroczenie czasu na rozpatrzenie sprawy w urzędzie - MF wyjaśnia
  Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa. Jeżeli szkoda została wyrządzona przez niewydanie orzeczenia lub decyzji, gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa, jej naprawienia można żądać po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu niezgodności z prawem niewydania orzeczenia lub decyzji. Władza publiczna ponosi odpowiedzialność niezależnie od winy, na zasadzie niezgodności z prawem działania lub zaniechania. Bezprawność nie ma przy tym charakteru kwalifikowanego, ograniczonego do przypadków rażącego naruszenia prawa - czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację poselską. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

24.05.2024

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa w 2024 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
27.05.2024

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
28.05.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.06.2024

Szkolenie on-line: Zatrudnianie obywateli Ukrainy po 1 lipca 2024 r.

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.06.2024

Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem najnowszego projektu objaśnień

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY