INDEKS TEMATYCZNY » dochody ze źródeł nieujawnionych

 • 16-11-2022
  PIT: Dochody nie znajdujące pokrycia - specjalne zasady opodatkowania
  Jeśli zapytamy przeciętnego podatnika, jaka jest najwyższa stawka podatku dochodowego, uzyskamy najczęściej odpowiedź, że to 32%. Tymczasem najwyższa przewidziana w ustawie PIT stawka podatku wynosi aż 75% i dotyczy przychodów ze źródeł nieujawnionych oraz dochodów nie znajdujących pokrycia w źródłach ujawnionych. więcej »
 • 18-05-2018
  NSA: Okoliczności uzyskania dochodu należy uprawdopodobnić
  Z uzasadnienia: Wg Słownika Języka Polskiego PWN uprawdopodobnić, to "sprawić, że coś staje się prawdopodobne". Z kolei przez prawdopodobną należy rozumieć sytuację, która wydaje się być prawdziwa; jest duża szansa, że się wydarzyła. W ocenie rozpatrującego sprawę składu orzekającego do uprawdopodobnienia uzyskania określonych przychodów nie wystarcza jedynie wskazanie, że podatnik w określonych okolicznościach faktycznych mógł uzyskać przysporzenie we wskazywanej wysokości. Istotne jest również przedstawienie dodatkowych faktów (okoliczności), a nawet dowodów uwiarygodniających przypuszczenie, że z działalności takiej podatnik rzeczywiście mógł określone dochody uzyskać, że było to prawdopodobne oraz, że dochody (przysporzenia) te zostały opodatkowane lub były wolne od opodatkowania. więcej »
 • 17-10-2017
  NSA. Dochody z prostytucji należy udowodnić
  Z uzasadnienia: Prawidłowa wykładnia art. 20 ust. 3 ustawy o PIT nie pozwala na przyjęcie jako źródła pokrycia wydatków, a zatem posiadania jako legalnych dochodów z tytułu uprawiania procederu prostytucji, tych na które tylko powoła się w toku postępowania podatnik. Konieczne jest bowiem chociażby uprawdopodobnienie ich uzyskania. więcej »
 • 03-10-2017
  NSA. Spadek a przychód z nieujawnionych źródeł w PIT
  Użyte w art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określenie o treści „pochodzącym z przychodów uprzednio opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania” oznacza, że chodzi tu o przychody wolne od opodatkowania lub uprzednio opodatkowane nie tylko podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ale i podatkiem od spadków i darowizn - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 13-05-2015
  Zakup nieruchomości z pieniędzy z prostytucji a opodatkowanie ukrytych dochodów
  Przychody z uprawiania nierządu mogą być traktowane jako dochody „wolne od opodatkowania”. Do dochodów z tego tytułu nie znajduje bowiem zastosowanie art. 20 ust. 3 ustawy o PIT, który to artykuł traktuje o przychodach nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Tym samym wydatkowanie środków uzyskanych z uprawiania własnego nierządu na zakup nieruchomości nie będzie skutkować zastosowaniem 75% stawki podatku. więcej »
 • 11-07-2014
  Ujawnienie umowy pożyczki w toku postępowania kontrolnego a stawka sankcyjna
  Z uzasadnienie: Przez powołanie się należy rozumieć wskazanie, odwołanie się do czegoś w celu wykazania zasadności własnego stanowiska, tezy. Odnosząc powyższe do treści art. 7 ust. 5 ustawy o PCC należy dojść do konkluzji, że jest to świadome działanie podatnika, powołującego się na określoną czynność cywilnoprawną z zamiarem wykazania czegoś przez organem podatkowym. Wskazując na umowę pożyczki jako źródło posiadanych środków pieniężnych, podatnik działał w celu wykazania, że nie osiągnął przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Podatnik powołał się zatem na fakt zawarcia umowy pożyczki, a co za tym idzie spełnił przesłankę zastosowania stawki podatkowej przewidzianej w art. 7 ust. 5 ustawy. więcej »
 • 29-04-2014
  Wyrok TK: Podatek od nieujawnionych przychodów. Postępowanie podatkowe w toku
  W sentencji wyroku z 18 lipca 2013 r., sygn. akt SK 18/09, Trybunał Konstytucyjny orzekł m.in. o sprzeczności z ustawą zasadniczą przepisu art. 20 ust. 3 ustawy o PIT, w brzmieniu obowiązującym w latach 1998–2006. Rozstrzygnięcie to pozwoliło na skuteczne wznowienie postępowań podatnikom, których decyzje ostateczne w sprawie podatku od dochodu z nieujawnionych źródeł dotyczyły tego okresu. Wielu podatników złożyło wnioski wznowieniowe również w odniesieniu do decyzji dotyczących lat spoza tego okresu (wcześniejszych i późniejszych). We wznowionych postępowaniach zapadają już pierwsze rozstrzygnięcia, zazwyczaj korzystne dla podatników. Trudno natomiast przewidzieć, w jakim kierunku pójdą rozstrzygnięcia dotyczące decyzji spoza tego okresu. więcej »
 • 27-09-2013
  Wyrok TK: Podatek od nieujawnionych przychodów. Decyzje dotyczące okresu sprzed 1998 roku. Tax fiction?
  Część I punkt 2 sentencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 lipca 2013 r., sygn. SK 18/09, orzeka o niezgodności z Konstytucją RP przepisu art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) w brzmieniu obowiązującym w latach 1998–2006. To ograniczenie horyzontu czasowego rozstrzygnięcia spowodowane zostało treścią skargi konstytucyjnej, a nie tym, że Trybunał uznał za zgodne z ustawą zasadniczą np. obecne brzmienie tego przepisu. Zasadne jest zatem pytanie, czy zgodny z Konstytucją RP jest przepis art. 20 ust. 3 ustawy o PIT w swym pierwotnym brzmieniu, obowiązującym w latach 1992–1997? więcej »
 • 13-09-2013
  Wyrok TK: Podatek od nieujawnionych przychodów. Co z decyzjami ostatecznymi dotyczącymi roku 2007 i lat następnych?
  Większość komentatorów wyroku Trybunału z 18 lipca 2013 r., sygn. akt SK 18/09, prezentuje podgląd, że niemożliwe jest wznowienie postępowania w odniesieniu do decyzji ostatecznych dotyczących tytułowego okresu. Nie jest to jednak wcale tak oczywiste. Uważam, iż warto podjąć taką próbę. Wniosek wznowieniowy nie pociąga za sobą żadnych kosztów, zaś możliwość osiągnięcia sukcesu jest wielce prawdopodobna, choć wszystko wskazuje na to, że większość takich spraw znajdzie swój finał dopiero przed sądem. więcej »
 • 08-08-2013
  Masz tylko miesiąc na wznowienie postępowania w sprawie podatku od nieujawnionych źródeł przychodów za lata 1998–2006
  18 lipca 2013 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok o sygnaturze akt SK 18/09 dotyczący podatku od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu. Wyrok nie został jeszcze opublikowany w Dzienniku Ustaw i nie wszedł w życie w żadnej części. Nie jest również jeszcze dostępne jego uzasadnienie. Opublikowane zostały natomiast na stronach internetowych Trybunału m.in. sentencja wyroku i komunikat prasowy TK. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

17.06.2024

Szkolenie online: Akademia kadr 2024. Nowelizacja kodeksu pracy oraz dyrektywa Work Life Balance -...

cena: 1600.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
17.06.2024

Szkolenie on-line: Zatrudnianie obywateli Ukrainy po 1 lipca 2024 r.

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
18.06.2024

Szkolenie on-line: Tworzenie oraz opodatkowanie fundacji rodzinnej

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
19.06.2024

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
21.06.2024

Szkolenie online: Najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach podatku VAT - studium przypadku

cena: 790.00 zł netto

organizator: MDDP Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY