E-szkoła VAT

VAT jest w swojej konstrukcji najbardziej skomplikowanym i konfliktogennym podatkiem. To podatek stanowiący główne źródło dochodów państwa - dlatego fiskus patrzy na podatników VAT szczególnie uważnie i bez wyrozumiałości. Dla osób rozliczających VAT nieustannie zmieniające się przepisy i interpretacje są źródłem stresów i obaw. Nasz nowatorski e-kurs: E-szkoła VAT pozwala poznać, zgłębić i rozwiązać rozmaite problemy dotyczące tego podatku. 

Układ materiału, jego szczegółowość i liczba przykładów umożliwią każdemu, kto zechce poświęcić na to nieco uwagi i czasu, opanowanie tej trudnej i skomplikowanej materii. E-kurs podzielony jest na dwie części: Podatek VAT w obrocie krajowym i Podatek VAT w obrocie międzynarodowym. E-szkołę uzupełnia dodatek, zawierający odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania uczestników. Materiały w razie pojawiających się zmian w przepisach są na bieżąco aktualizowane i uzupełniane.

Szczegółowy program szkolenia

Część I - Podatek VAT w obrocie krajowym

Lekcja 1


Wprowadzenie do podatku VAT

 • Konstrukcja i rola podatku VAT
 • VAT i fiskus
 • Czym tak naprawdę jest VAT
 • Skoro tak prosto, to dlaczego tak trudno?
 • Międzynarodowy charakter podatku VAT

Stawki VAT i problemy związane z ich ustalaniem

 • Jakie mamy stawki?
 • Ustalenie prawidłowej stawki - jak to zrobić?
 • Stawka 8%
 • Czym jest ex??
 • Usługa czy dostawa towarów?
 • Stawka 5%
 • Stawka 5% a stawka 8%
 • Wybrane problemy szczególne związane z ustaleniem stawki
 • Stawka 0% w obrocie krajowym
 • Środki transportu morskiego i transport morski
 • Środki transportu lotniczego i transport lotniczy
 • Dostawa sprzętu komputerowego
 • Transport międzynarodowy - zagadnienia ogólne
 • Czym jest transport międzynarodowy?
 • Transport międzynarodowy osób
 • Stawka 0% w rozporządzeniu

Lekcja 2


Podatnicy VAT

 • Kiedy będziemy podatnikiem VAT?
 • Zwolnienie podmiotowe
 • Obowiązki rejestracyjne w razie utraty prawa do zwolnienia
 • Jak dokonać rejestracji?
 • Rezygnacja ze zwolnienia
 • Powrót do zwolnienia

Czynności nieobjęte ustawą o VAT

 • Zbycie przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części
 • Czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy

Lekcja 3


Zwolnienia przedmiotowe VAT - warunki i zasady stosowania

 • Zwolnienie towarów wykorzystywanych tylko do sprzedaży zwolnionej
 • Działalność rolnicza
 • Rolnik ryczałtowy a rezygnacja ze zwolnienia
 • Zwolnienia związane z nieruchomościami
 • Zwolnienie dostawy terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane
 • Dostawy budynków, budowli lub ich części
 • Dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze, zbycie prawa użytkowania wieczystego tych gruntów
 • Usługi medyczne oraz związane z ochroną zdrowia
 • Usługi świadczone przez podmioty lecznicze
 • Wykonywanie zawodów medycznych a zwolnienie od podatku
 • Zwolnienie usług związanych z edukacją
 • Usługi kulturalne
 • Usługi ubezpieczeniowe, reasekuracyjne i pośrednictwa
 • Leasing a ubezpieczenie i zwolnienie z VAT
 • Usługi świadczone przez spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe
 • Pozostałe zwolnienia

Lekcja 4


Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w transakcjach krajowych

 • Usługi przyjmowane częściowo a moment powstania obowiązku podatkowego
 • Usługi wykonywane przez dłuższy czas i usługi ciągłe
 • Zaliczka a obowiązek podatkowy
 • Szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego
 • Otrzymanie całości bądź części zapłaty
 • Usługi transportowe
 • Komis
 • Przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie
 • Egzekucja
 • Świadczenia na zlecenie sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury
 • Usługi, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 37-42 ustawy
 • Dotacje
 • Usługi budowlane
 • Dostawa książek drukowanych i świadczenie usług drukowania książek
 • Drukowanie książek, magazynów i czasopism
 • Dostawa energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego
 • Wystawienie faktury a moment powstania obowiązku podatkowego
 • Najem a obowiązek podatkowy
 • Obowiązek podatkowy u małych podatników

Lekcja 5


Fakturowanie i dokumentowanie w obrocie krajowym

 • Faktura
 • Kto jest zobowiązany wystawić fakturę?
 • Kto nie jest zobowiązany do wystawiania faktury?
 • Żądanie wystawienia faktury
 • Kiedy wystawić fakturę?
 • Zaliczka a wystawienie faktury
 • Opakowania zwrotne a obowiązek wystawienia faktury
 • Treść faktury
 • Faktura uproszczona
 • Faktura zaliczkowa
 • W ilu egzemplarzach wystawić fakturę?
 • Faktura korekta
 • Podwyższenie ceny a moment korekty podatku należnego
 • Nota korygująca
 • Duplikat faktury
 • Kontrola biznesowa
 • Faktury elektroniczne
 • Anulowanie faktury
 • Rozporządzenie wykonawcze - pozostałe postanowienia dotyczące faktur

Lekcja 6


Odliczanie podatku, brak prawa do odliczenia, ograniczenia i wyłączenia, zwrot podatku

 • Odliczenie - zasada ogólna, związek ze sprzedażą opodatkowaną
 • Okres, w którym podatnik nabywa prawo do odliczenia podatku naliczonego
 • Nieskorzystanie z prawa do odliczenia
 • Okoliczności, w których nie przysługuje prawo pomniejszenia podatku należnego o naliczony
 • Kiedy faktura nie stanowi źródła pomniejszenia podatku należnego?
 • Zwrot podatku
 • Zwrot podatku w 60 dni
 • Zwrot podatku w 180 i 25 dni

Lekcja 7


Nieruchomości - zbycie, nabycie całości lub części, zbycie i nabycie udziału, budownictwo mieszkaniowe, grunty, przekształcenie prawa do nieruchomości, zamiana

 • Zbycie nieruchomości
 • Nabycie nieruchomości
 • Sprzedaż i nabycie udziału w nieruchomości
 • Grunty a VAT
 • Przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności
 • Zamiana nieruchomości

Lekcja 8


Środki trwałe niebędące środkami transportu

 • Wartość i rodzaj nabywanego środka trwałego
 • Inwestycja w obcym środku trwałym - kiedy korekta podatku naliczonego?
 • Likwidacja środka trwałego - prawo do odliczenia podatku naliczonego z zakupów związanych z tą likwidacją
 • Zaniechana inwestycja a prawo do odliczenia
 • Sprzedaż środka trwałego a zwolnienie podmiotowe
 • Dotacja a odliczenie i opodatkowanie

Lekcja 9


Środki transportu

 • Nabycie krajowe środka transportu
 • Tytuł prawny nabycia a odliczenie podatku naliczonego
 • Przeznaczenie pojazdu wyłącznie do celów działalności a odliczenie VAT
 • Pojazdy samochodowe przeznaczone wyłącznie do działalności gospodarczej
 • Wydatki, czyli co?
 • Przeznaczenie pojazdu wyłącznie do działalności gospodarczej, czyli nowe obowiązki podatników
 • Zaprowadzenie ewidencji przebiegu
 • Konstrukcja pojazdu a pełne prawo do odliczenia podatku
 • Zmiana przeznaczenia pojazdu a rozliczenia VAT
 • Korekta podatku naliczonego - zasady ogólne
 • Sprzedaż pojazdu w okresie korekty
 • Sprzedaż zwolniona a korekta podatku naliczonego
 • Sprzedaż samochodu
 • Sprzedaż samochodu - kiedy korzystamy ze zwolnienia?
 • Likwidacja działalności

Lekcja 10


Sprzedaż mieszana, zmiana przeznaczenia, zbycie, korekty VAT

 • Sprzedaż zwolniona - jak wyliczać podatek naliczony?
 • Wyjątki od zasady - co wchodzi, a co nie wchodzi do proporcji?
 • Czym jest "pomocniczy charakter"?
 • Rozpoczęcie działalności i sprzedaży mieszanej a ustalenie proporcji
 • Sposób korekty podatku
 • Środki trwałe, nieruchomości a korekta podatku naliczonego
 • Sprzedaż środków trwałych w okresie korekty
 • Zmiana przeznaczenia środka trwałego a korekta VAT

Lekcja 11


Działania reklamowe, promocyjne i premiowe, świadczenia

 • Działania marketingowe, sponsoring, premie, bony rabatowe, bony towarowe, nieodpłatne wydanie towaru na cele promocyjne, działania integracyjne
 • Działania marketingowe - problem z kompleksowością usługi
 • Sponsoring
 • Premie a VAT
 • Dokumentowanie premii
 • Bony towarowe a VAT
 • Bony rabatowe
 • Działania integracyjne

Świadczenia odpłatne, częściowo odpłatne i nieodpłatne dla pracowników, świadczenia z ZFŚS

 • Świadczenie odpłatne
 • Świadczenia częściowo odpłatne
 • Świadczenia nieodpłatne
 • Świadczenia z ZFŚS a opodatkowanie VAT

Odszkodowania, rekompensaty, kary umowne, powstrzymanie się od czynności

 • Czym jest świadczenie, czyli kiedy wykonanie czynności opodatkujemy VAT?
 • Odszkodowania
 • Bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • Odstąpienie od umowy
 • Skrócenie czasu najmu
 • Rekompensaty
 • Kary umowne
 • Powstrzymanie się od czynności

Lekcja 12


VAT marża

 • Fakturowanie a opodatkowanie sprzedaży na zasadzie marży
 • Towary mogące być przedmiotem sprzedaży w systemie opodatkowania marżą
 • Przedmioty kolekcjonerskie, dzieła sztuki i antyki a opodatkowanie marżą
 • Jak zgłosić organowi podatkowemu opodatkowanie w systemie marży?
 • Szczególne procedury przy świadczeniu usług turystyki

Najem, dzierżawa, leasing

 • Najem, dzierżawa, leasing jako działalność gospodarcza
 • Najem, dzierżawa, leasing - definicje
 • Najem, dzierżawa, leasing a obowiązek podatkowy
 • Opłaty za media a podstawa opodatkowania
 • Złożony charakter usługi leasingu i ubezpieczenia leasingu - podstawa opodatkowania
 • Najem a stawka podatku
 • Kasy rejestrujące a usługi najmu
 • Najem a miejsce świadczenia
 • Wynajem nieruchomości
 • Wynajem środków transportu
 • Najem, dzierżawa, leasing a podatek naliczony
 • Odliczenie VAT od zakupów związanych z leasingowanym pojazdem
 • Leasing jako dostawa towarów
 • Leasing - przepis przejściowy

Lekcja 13


Zawieszenie działalności, likwidacja działalności, przekształcenie przedsiębiorstwa, sprzedaż przedsiębiorstwa, likwidacja przedsiębiorstwa zmarłego

 • Zawieszenie działalności gospodarczej
 • Kiedy podatnik może zawiesić działalność gospodarczą?
 • Obowiązek składania deklaracji VAT a zawieszenie działalności gospodarczej
 • Zawieszenie działalności a prawo do odliczenia podatku
 • Likwidacja działalności gospodarczej
 • Spis z natury -  jak opodatkować?
 • Obowiązki informacyjne
 • Środki trwałe w spisie z natury
 • Likwidacja spółki kapitałowej
 • Likwidacja przedsiębiorstwa zmarłego
 • Rozliczenia w deklaracji a śmierć podatnika
 • Przekształcenie przedsiębiorstwa a obowiązki w VAT
 • Zmiana formy prawnej a obowiązek podatkowy w VAT
 • Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Przekształcenie a spis z natury
 • Korekty faktur po przekształceniu
 • Sprzedaż przedsiębiorstwa

Lekcja 14


Wierzytelności - nabycie, zbycie, wierzytelności przeterminowane, usługi na rynku wierzytelności, faktoring, inne usługi finansowe

 • Cesja wierzytelności - opodatkować czy nie?
 • Faktoring
 • Faktoring a podstawa opodatkowania
 • Wierzytelności przeterminowane

Aporty rzeczowe i nierzeczowe

 • Definicja aportu
 • Aport opodatkowany
 • Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania
 • Wniesienie aportu - prawo do odliczenia podatku naliczonego
 • Aport przedsiębiorstwa - podatek naliczony

Rolnik ryczałtowy

 • Definicja
 • Transakcja z rolnikiem ryczałtowym, czyli fakturę wystawia nabywca
 • Obowiązek przechowywania dokumentów
 • Rolnik ryczałtowy a możliwość opodatkowania sprzedaży VAT
 • Rejestracja VAT

Transakcje między podmiotami powiązanymi, zakłady, oddziały, przedstawicielstwa

 • Zaniżenie ceny transakcji a możliwości organów podatkowych
 • Szacowanie podstawy opodatkowania a działalność podatkowych grup kapitałowych
 • Podatkowa grupa kapitałowa
 • Rozliczenie oddziałów - odliczenie podatku naliczonego

Lekcja 15


Kasy rejestrujące

 • Kiedy zainstalować kasę?
 • Obowiązujące akty prawne
 • Kto musi mieć kasę?
 • Kto nie musi mieć kasy?
 • Terminy utraty zwolnień
 • Rodzaje działalności, których wykonywanie nie rodzi obowiązku ewidencji obrotu za pomocą kasy
 • Kiedy obowiązkowa instalacja kasy rejestrującej?
 • Utrata zwolnienia - i co dalej?
 • Ulga z tytułu zakupu kasy rejestrującej
 • Utrata prawa do ulgi
 • Naruszenie obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej
 • Kasy rejestrujące - obowiązki podatnika
 • Terminy oraz zakres obowiązkowych przeglądów technicznych kas rejestrujących

Lekcja 16


Odwrotne obciążenie

 • Odwrotne obciążenie w obrocie towarami
 • Odwrotne obciążenie przy usługach, w tym przy usługach budowlanych
 • Informacja podsumowująca

Lekcja 17


Mechanizm podzielonej płatności (split payment), pozostałe procedury.

 • Mechanizm podzielonej płatności (split payment)
  • Podstawowe informacje
  • Rachunek VAT
  • Zwrot środków z rachunku VAT
 • Taksówkarze - procedura szczególna
 • Dostawa złota inwestycyjnego
 • System zwrotu podatku podróżnym
 • Kto jest uprawnionym do otrzymania zwrotu, czyli kto jest podróżnym?
 • Status sprzedawcy a możliwość zwrotu VAT podróżnym
 • Pośrednik jako zwracający VAT
 • Kiedy podróżny otrzyma zwrot VAT?
 • Rozliczenie podatkowe sprzedawcy i korekta
 • Szczególna procedura w zakresie świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób
 • Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne - procedura uproszczona

Lekcja 18


Sankcje w VAT, metody obrony, postępowanie podatkowe i kontrolne w zakresie VAT

 • Sankcje w ustawie o VAT
 • Brak ewidencji za pomocą kasy a sankcja
 • Rozliczanie VAT a kontakty z fiskusem
 • Pierwsze kontakty z fiskusem
 • Czynności sprawdzające, czyli fiskus sprawdza deklarację
 • Kontrola podatkowa rozliczeń w VAT
 • Kiedy fiskus nas skontroluje?
 • Czym jest kontrola podatkowa?
 • Kiedy fiskus się zapowie?
 • Zasady przeprowadzania kontroli podatkowej
 • Nie warto przeszkadzać, czyli konsekwencje utrudniania czynności wykonywanych przez organ podatkowy
 • Postępowanie podatkowe
 • Kiedy organ wszczyna postępowanie?
 • Decyzja podatkowa - co dalej?
 • Termin wniesienia odwołania
 • Decyzja organu drugiej instancji
 • Podstawowe obowiązki kontrolowanego w postępowaniu kontrolnym
 • Sankcje karnoskarbowe

Część II. Podatek VAT w obrocie międzynarodowym

Lekcja 19


Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

 • Czym jest WDT?
 • Dowody potwierdzające dokonanie WDT
 • Rejestracja na VAT-UE
 • Dowody pozwalające uznać dostawę towarów za WDT
 • Obowiązek podatkowy w WDT
 • Deklarowanie WDT
 • VAT-UE, czyli informacja podsumowująca
 • Fakturowanie a WDT
 • Inne przypadki uznania transakcji za WDT
 • Dokumentacja WDT nowego środka transportu

Lekcja 20


Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

 • Czym jest WNT?
 • Opcja opodatkowania
 • Obowiązek podatkowy, czyli kiedy WNT ująć w rejestrze?
 • Przesunięcie towarów do magazynu konsygnacyjnego a obowiązek podatkowy
 • Podstawa opodatkowania WNT, czyli od jakiej kwoty wyliczyć podatek należny i podatek naliczony?
 • Odliczenie podatku naliczonego
 • Obowiązki rejestracyjne
 • Obowiązki informacyjne
 • WNT nowego środka transportu

Lekcja 21

Eksport

 • Eksport towarów
 • Definicja, wysokość stawki
 • Eksport - kiedy stawka 0%?
 • Zaliczka w eksporcie
 • Zaliczka w eksporcie a prawo podatnika do stawki 0%
 • Dokumenty potwierdzające eksport
 • Otrzymanie zaliczki a wywóz towarów

Import

 • Import towarów
 • Procedury uproszczone a obowiązek zapłaty podatku
 • Deklarowanie podatku w deklaracji importowej
 • Obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów
 • Podstawa opodatkowania w imporcie towarów
 • Miejsce świadczenia z tytułu dokonanego importu
 • Podatek naliczony a import

Lekcja 22


Sprzedaż wysyłkowa

 • Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju - zasady opodatkowania
 • Sprzedaż wysyłkowa - definicje
 • Miejsce opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
 • Podatek w kraju przeznaczenia
 • Potwierdzenie dostarczenia towaru
 • Kasa rejestrująca a sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju
 • Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju
 • Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju a kasa rejestrująca
 • Fakturowanie sprzedaży wysyłkowej

Lekcja 23


Fakturowanie i dokumentowanie obrotu z zagranicą

 • Kto wystawia fakturę?
 • Fakturowanie WDT i usług opodatkowanych poza terytorium kraju - szczególne elementy na fakturze
 • Faktura uproszczona - nie zawsze w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych
 • Korekta faktury
 • Faktury wewnętrzne
 • Termin wystawienia faktur
 • Dokumentowanie sprzedaży zagranicznej
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • Eksport
 • Sprzedaż wysyłkowa
 • Dokumentacja ewidencyjna
 • Brak WNT a obowiązki ewidencyjne

Dodatek

 • Odpowiedzi na pytania i wątpliwości

Tutaj znajdują się wszystkie szczegółowe informacje o szkoleniu i formularz zgłoszeniowy

Hasła tematyczne: e-kurs: e-szkoła vat

Wszystkie artykuły z tego działu »