Oferta

Kancelaria Prawna Skarbiec zbudowała swoją pozycję oferując usługi, które nie miały dotychczas odpowiednika na polskim rynku,łączące ze sobą doradztwo prawne, podatkowe i finansowe oraz usługi z zakresu szeroko rozumianego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego.

 


Do najważniejszych usług Kancelarii należą:

 • ochrona majątku przed przyszłymi wier-
  zycielami
 • rejestracja spółek za granicą i zarządza-
  nie nimi
 • zmiana rezydencji podatkowej
 • powoływanie fundacji prywatnych i trustów
 • reprezentacja w sporach dotyczących zajęcia majątku przez fiskusa
 • reprezentacja i obrona w postępowani-
  ach karnych
 • wsparcie w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych
 • prowadzenie postępowań restruktury-
  zacyjnych i upadłościowych
 • sukcesja majątku i planowanie spadkowe
 • wywiad i kontrwywiad gospodarczy

 

Chętnie podejmujemy wyzwanie również wtedy, gdy w grę wchodzą przypadki bezprawia urzędniczego, widmo upadłości firmy, obawa przed oszustwem ze strony kontrahentów (np. karuzele podatkowe), szpiegostwem gospodarczym czy przed wrogim przejęciem. Prowadzimy także w Polsce i za granicą działania operacyjne związane z poszukiwaniem majątku nieuczciwych dłużników.

 

najbliższeszkolenia

Artykuły

23.11.2021

Połączenie odwrotne przez przejęcie spółki – czy to unikanie opodatkowania?

Polska spółka córka w ramach funkcjonującego holdingu zamierzała przejąć zagraniczną spółkę matkę. W celu uniknięcia zarzutu o unikanie opodatkowania złożyła wniosek o opinię zabezpieczającą do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Co istotne, do przygotowania wniosku podeszła profesjonalnie – wyczerpująco i merytorycznie uzasadniając celowość transakcji.

Przedsiębiorcy, planując przeprowadzenie określonych transakcji, w wyniku których osiągną korzyść podatkową, mogą mieć obawy, czy działania te nie zostaną uznane przez skarbówkę za unikanie opodatkowania z całymi tego negatywnymi konsekwencjami. W takim przypadku pomocną instytucją jest opinia zabezpieczająca wydawana przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku uznania przez organ podatkowy, że głównym celem transakcji nie jest sama korzyść podatkowa, a ma ona ważniejsze gospodarcze uzasadnienie, organ wyda opinię zabezpieczającą, pod ochroną której przedsiębiorca może przeprowadzić zamierzoną czynność bez obawy o zakwestionowanie jej przez fiskusa. Wniosek o wydanie opinii kosztuje niemało, bo 20 000 zł.

Połączenie odwrotne spółek przez przejęcie

Polska spółka dążyła do przejęcia 100% majątku spółki zagranicznej będącej obcym rezydentem podatkowym i jednocześnie 99,78% udziałowcem przejmującej ją polskiej spółki. Planowana fuzja miała stanowić transakcję tzw. połączenia odwrotnego przez przejęcie. Polega ona na tym, że w ramach tej samej grupy kapitałowej spółka przejmująca (spółka córka) przejmuje swoją spółkę matkę.

Jako główne cele strategiczne planowanej fuzji spółka wskazała uproszczenie struktury grupy kapitałowej i wyeliminowanie kosztów generowanych przez spółkę przejmowaną, dostosowanie struktury grupy do profilu działalności i strategii grupy oraz wyeliminowanie podmiotu, który nie prowadzi istotnej z perspektywy grupy działalności gospodarczej, a którego istnienie w jej strukturze jest rezultatem ustrukturyzowania transakcji zbycia spółki córki wraz z jej spółką holdingową – spółką matką przez poprzedniego wspólnika spółki matki. W wyniku fuzji chciano również przenieść zarządzanie akcjami w podmiocie posiadającym strategiczne aktywa do Polski, wyeliminować konieczność dokonywania rozliczeń z podmiotem zagranicznym oraz związanych z tym konsekwencji administracyjnych, jak i zapewnić możliwość spłacania bieżącego zadłużenia bankowego ze środków pochodzących z działalności operacyjnej (skupienie kosztów finansowania dłużnego i środków na jego spłatę w jednym podmiocie, co umożliwia ograniczenie kosztów związanych z obsługą długu bankowego).

Jedna z przesłanek unikania opodatkowania

Spółka wystąpiła o wydanie opinii zabezpieczającej. 27 sierpnia 2021 r. Szef KAS stwierdził, że w ramach planowanej przez przedsiębiorcę transakcji występuje korzyść podatkowa w postaci neutralności podatkowej połączenia obu spółek w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zatem przy tej fuzji możliwe jest zidentyfikowanie pierwszej z przesłanek prowadzących do stwierdzenia, iż jej celem jest unikanie opodatkowania.

Gospodarcze uzasadnienie transakcji

Jednak po przeanalizowaniu przedstawionych przez przedsiębiorcę celów ekonomicznych organ przyznał, że łącznie mają one charakter istotnych i rzeczywistych przyczyn, decydujących o racjonalności planowanej fuzji, właśnie z uzasadnionych przyczyn gospodarczych. Zidentyfikowana przez Szefa KAS korzyść podatkowa nie mogła być więc uznana za główny lub jeden z głównych celów opisanej przez przedsiębiorcę transakcji.

„Szef KAS nie zidentyfikował powodów pozwalających na uznanie, że wskazana we wniosku korzyść podatkowa jest sprzeczna z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, natomiast planowane połączenie odwrotne należało uznać w świetle wskazanych przez Wnioskodawcę powodów biznesowych (biznesowych, strukturalnych, finansowych) za uzasadnione ekonomicznie” (opinia zabezpieczająca z 27 sierpnia 2021 r., DKP2.8011.8.2021, sygn. 203398/K).

Podsumowanie

Opinie zabezpieczające weryfikują konkretne, planowane transakcje przez pryzmat klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania. Są one gwarancją dla przedsiębiorców, że planowane posunięcia nie zostaną uznane za sztuczne czy podejmowane wyłącznie w celu uniknięcia opodatkowania. W przypadku, gdy opinia zabezpieczająca stwierdzi sztuczność transakcji, organy podatkowe same określą wysokość faktycznego opodatkowania transakcji, z pominięciem uznanych za sztuczne czynności. Dlatego, aby nie narazić się na negatywne skutki odmowy wydania opinii zabezpieczającej ani na zakwalifikowanie planowanej transakcji jako sztucznej, zmierzającej jedynie do uniknięcia opodatkowania, warto dobrze przygotować wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej i przed przystąpieniem do jej złożenia skonsultować się z posiadającą doświadczenie i praktykę w tej procedurze kancelarią, doradcą podatkowym czy radcą prawnym.

 

Autor: Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku, doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

 

Hasła tematyczne: unikanie opodatkowania, połączenie odwrotne przez przejęcie

poprzednie artykuły

Opodatkowanie zagranicznych należności podatkiem u źródła staje się w ostatnich latach coraz bardziej problematycznym tematem. Przy opodatkowaniu podatkiem u źródła pod uwagę należy wziąć nie tylko krajowe ustawodawstwo, lecz także przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Sytuacji nie ułatwiły zmiany wprowadzone w podatku u źródła w 2019 r., wśród których za najważniejsze należy uznać wprowadzenie definicji beneficjenta rzeczywistego, wprowadzenie kategorii należytej staranności, zmianę zasad wypłaty podatku w przypadku płatności przekraczających 2 mln zł (regulacja była odkładana w czasie, a teraz ulegnie znaczącej zmianie w związku z wdrożeniem przepisów Polskiego Ładu). Jedna z ostatnich spraw przed Naczelnym Sądem Administracyjnym dotyczyła uznania zagranicznej organizacji zrzeszającej artystów i sprzedającej prawa autorskie do ich utworów za beneficjenta rzeczywistego otrzymywanych należności (wyrok z dnia 12 sierpnia 2021 r., sygn. akt II FSK 126/19). więcej »

Dyrektor izby administracji skarbowej ustalił, że przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w branży budowlanej w 2013 r. w sposób nieuprawniony odliczył VAT naliczony na fakturach zakupowych od jednego z kontrahentów. Czy organ mógł sięgać tak daleko wstecz do rozliczeń podatkowych przedsiębiorcy? Mógł, bo na miesiąc przed upływem terminu przedawnienia zobowiązań wszczął przeciw niemu postępowanie karne skarbowe. Tylko dlaczego tak późno, skoro o popełnieniu przez niego przestępstwa dowiedział się już trzy lata wcześniej? więcej »

Podatnicy posiadający zaległości podatkowe zastanawiają się, jak je uregulować, przy czym nie zawsze mają wystarczające środki finansowe, aby to zrobić. Jedną z form wygaśnięcia zobowiązania podatkowego przewidzianą w art. 66 Ordynacji podatkowej jest przeniesienie własności rzeczy oraz praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Prosty przepis budzi jednak liczne problemy interpretacyjne i jest przedmiotem sporów podatników z fiskusem. więcej »

W celu zabezpieczenia zwrotu opakowania przez klienta przedsiębiorcy pobierają często kaucję, która stanowi pieniężne zabezpieczenie roszczeń w sytuacji braku zwrotu w określonym terminie. Taki model obniża finalną wartość produktu o wartość opakowania, co sprawia, że produkt jest bardziej konkurencyjny, a działania przedsiębiorcy proekologiczne. W przypadku zwrotu opakowań w terminie pobrana kaucja powinna podlegać zwrotowi. Co jednak w przypadku, gdy kontrahent nie zwróci opakowania albo zwróci je z opóźnieniem? Jak ewidencjonować wydania i zwroty opakowań przy sprzedaży detalicznej? Zagadnieniem tym zajął się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 10 września 2021 r., sygn. akt 0112-KDIL3.4012.50.2021.1.MS. więcej »

Usługi budowlane oraz budowlano-montażowe objęte są zasadniczo podstawową stawką podatku VAT, czyli 23%. Przepisy ustawy o VAT dopuszczają jednak możliwość jej obniżenia w zależności od wystąpienia pewnych okoliczności. Sytuacje, z jakimi mierzą się podatnicy, często jednak wymagają dochodzenia praw na drodze sądowej. Dlatego wcześniej warto zapoznać się z aktualną linią orzeczniczą, tak aby zastosować właściwą stawkę opodatkowania i uniknąć negatywnych konsekwencji. więcej »

W ostatnim czasie można zaobserwować znaczny wzrost fiskalizacji przedsiębiorców. Kolejną formą opodatkowania największych z nich ma być podatek przychodowy. Z planów Ministerstwa Finansów wynika, że obejmie on firmy wykazujące duże przychody, a niewykazujące podatku. Jednak wbrew zapowiedziom resortu finansów nowy podatek nie dotknie jedynie największych korporacji, ale także mniejszych przedsiębiorców. Dlaczego? Ponieważ ustawodawca nie przewidział żadnego progu przychodowego. więcej »

Zmiany przepisów ustawy o VAT dotyczące handlu elektronicznego, w tym importu małych przesyłek do UE, zwane „pakietem e-commerce” zostały wprowadzone z dniem 1 lipca 2021 r. Wydane przez ustawodawcę objaśnienia podatkowe w zakresie e-commerce liczą 97 stron i dotyczą między innymi wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość WSTO, która zastąpiła pojęcie „sprzedaży wysyłkowej z i na terytorium kraju”. Wraz z tą zmianą wprowadzono też odpowiednie modyfikacje przepisów związanych z tym rodzajem sprzedaży. więcej »

W projekcie przepisów dotyczących Polskiego Ładu znalazła się zmiana obniżająca wynagrodzenie członkom zarządów oraz prezesom spółek, a także innym osobom wybranym do pełnienia swoich funkcji w drodze powołania. Do tej pory uiszczali oni jedynie podatek dochodowy, a od 1 stycznia 2022 r. dojdzie jeszcze konieczność opłacania składki zdrowotnej. W praktyce oznacza to wzrost opodatkowania o 9%. Ten niespodziewany ruch Ministerstwa Finansów uderzy zwłaszcza w małych i średnich przedsiębiorców, ponieważ naturalnym skutkiem podwyżki podatków pracowników będzie presja na wzrost wynagrodzenia netto. więcej »

Przedsiębiorcy często angażują się w różnego rodzaju akcje i programy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Celem podejmowania tego typu czynności jest budowanie trwałych relacji, zarówno z partnerami społecznymi, jak i z pracownikami czy lokalną społecznością. W wielu przedsiębiorstwach społeczna odpowiedzialność biznesu jest elementem zarządzania przedsiębiorstwem, w szczególności sposobem postrzegania przedsiębiorstwa, a także istotnym czynnikiem wpływającym na poprawę konkurencyjności. Organizacje coraz częściej postrzega się nie tylko jako źródło zysków dla inwestorów, lecz także jako podmiot odpowiedzialny za społeczeństwo oraz środowisko. więcej »

Wstrzymywanie 5 mln zł zwrotu VAT spółce i tylko 175 dni faktycznie podejmowanych czynności przez ponad 3 lata, a na koniec brak zwrotu odsetek, bo w kasie urzędu skarbowego nie ma pieniędzy – tak wygląda kontrola podatkowa firmy w wykonaniu skarbówki więcej »