[Szkolenie on-line] Tworzenie umów zlecenia w praktyce

Zlecenie jest niezmiernie często wykorzystywaną umową zarówno do bardzo prostych, jak i bardzo rozbudowanych usług. Jako umowa prawa cywilnego rządzi się przy tym zasadą swobody umów, która daje możliwość uregulowania w umowie wielu ważnych kwestii, o których jednak przepisy milczą. Ta forma pozwala też na doprecyzowanie i zmianę wielu zapisów bezpośrednio wskazanych w Kodeksie cywilnym. Dotyczy to samego dookreślenia zobowiązania zleceniobiorcy, doprecyzowania wzajemnych świadczeń, rozliczania ponoszonych wydatków. Niezmierne istotne przy tym są zapisy dotyczące wynagrodzenia - jego wysokości, sposobów ustalania, terminów i sposobu płatności, sposobu potwierdzania liczby godzin realizacji usług.

Szczegółowy program szkolenia:

1. Umowa zlecenia - istota umowy, typowe zlecenie i umowy o świadczenie usług, do których stosujemy przepisy o zleceniu

2. Strony umowy - określenie stron, zapisy i zobowiązania odnoszące się bezpośrednio do nich podmiotowo (np. odniesienie do kwestii zatrudniania lub niezatrudniania pracowników i zleceniobiorców w kontekście stawki minimalnej)

3. Okres, na jaki umowa jest zawarta

4. Zobowiązanie główne zleceniobiorcy - charakterystyka usług objętych umową, wyszczególnienie poszczególnych elementów czynności wykonywanych przez zleceniobiorcę, procedury i reguły obowiązujące u zleceniodawcy - odniesienie w umowie).

5. Kwestie obowiązków z zakresu bhp - zleceniodawca i zleceniobiorca, rozłożenie kosztów z tym związanych na strony, nadzór ze strony zleceniodawcy

6. Dalsze zapisy dot. wzajemnych zobowiązań - np. kwestia wolnego przy dłuższych zleceniach, korzystanie z zaplecza socjalnego zleceniodawcy

7. Prawa autorskie w umowie

8. Zlecenie a dzieło

9. Wynagrodzenie - różne sposoby wyrażenia wynagrodzenia, terminy płatności, zobowiązania po stronie zleceniobiorcy (przedstawienie faktury czy rachunku, rozliczenie się z posiadanych dokumentów i narzędzi) warunkujące bieg terminu na wypłatę, kwestie stawki minimalnej - sposoby potwierdzania liczby godzin realizacji usług, zapisy "zabezpieczające" interesy zleceniodawcy w kontekście doprecyzowania za co przysługuje wynagrodzenie, maksymalnej ilości godzin wykonywania zlecenia itp.

10. Kary umowne - zabezpieczenie interesów zamawiającego, przykłady zapisów dotyczących kar w ujęciu umów związanych z organizacją szkoleń, pikników, kampanii internetowych

11. Zakaz konkurencji, obowiązek zachowania tajemnicy

12. Zakończenie umowy, wypowiedzenie

13. Obowiązki związane z zakończeniem umowy, sprawozdanie z wykonania zlecenia

14. Właściwość miejscowa sądu

15. Załączniki do umowy

16. Sesja pytań i odpowiedzi

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

Wszystkie artykuły z tego działu »