Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

art par kodeks pracy

 • 02.06.2014Rozliczenia PIT. Dla kogo podatek liniowy?
  Pytanie podatnika: Czy dochody (zysk) Wnioskodawcy z usug udokumentowanych fakturami VAT wystawionymi dla „A” Sp. z o.o. sp.k. bd opodatkowane podatkiem liniowym wedug stawki 19%? Czy dochody (zysk) Wnioskodawcy z dziaalnoci „A” Sp. z o.o. sp.k. bd opodatkowane podatkiem liniowym wedug stawki 19%?
  • 28.05.2014Przychody pracownika: Dojazd do pracy subowym samochodem
   Pytanie podatnika: Czy u pracownikw Wnioskodawcy powstanie przychd podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych z tytuu korzystania z samochodu subowego w celu dojazdu z miejsca gwarantujcego stay nadzr na samochodem subowym (miejsca parkowania) do siedziby Wnioskodawcy i innego miejsca wykonywania pracy i z powrotem?
   • 26.05.2014Podatkowe skutki wyganicia zobowizania
    Pytanie podatnika: Czy prawidowe jest podejcie, zgodnie z ktrym wyganicie zobowizania z tytuu wierzytelnoci, poprzez konfuzj nastpujc w wyniku likwidacji Spki, na skutek poczenia w rkach tej samej osoby praw i korelatywnie sprzonych z nim obowizkw, nie spowoduje powstania przychodu podlegajcego opodatkowaniu PIT po stronie Wnioskodawcy?
    • 21.05.2014ABC BHP: Odzie i obuwie robocze oraz rodki higieny osobistej
     Pracodawca musi dostarczy pracownikowi odzie i obuwie robocze w dwch przypadkach: gdy odzie wasna pracownika moe ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, gdy wystpuj szczeglne wymogi technologiczne, sanitarne lub bezpieczestwa i higieny pracy.
     • 21.05.2014Wynagrodzenie maonka jednego ze wsplnikw jako koszt dziaalnoci
      Pytanie podatnika: Czy w wietle przepisu art. 23 ust. 1 pkt 10 i art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o PIT za koszty uzyskania przychodw Wnioskodawcy uwaa si wynagrodzenie ma wsplniczki w proporcji do jego udziau w zyskach i stratach?
      • 07.05.2014czenie spek a koszty uzyskania przychodw
       Pytanie podatnika: Czy wydatki ponoszone przez Wnioskodawc w zwizku z przygotowaniem oraz realizacj procesu poczenia stanowi dla Spki koszty uzyskania przychodw, potrcalne w momencie ich poniesienia?
       • 15.04.2014Premie kwartalne pracownikw a warto rodka trwaego
        Pytanie podatnika: Czy spka powinna kapitalizowa do wartoci pocztkowej rodkw trwaych wytwarzanych lub modernizowanych we wasnym zakresie wydatki zwizane z premiami kwartalnymi wypacanymi pracownikom?
        • 11.04.2014Skutki w PIT ponoszenia przez pracodawc kosztw wyywienia pracownika podczas podry subowych
         Pytanie podatnika: Czy zwrot poniesionych wydatkw na wyywienie dla zatrudnionych pracownikw - zarwno w sytuacji, kiedy pracownikom wypacono zaliczk na wyywienie, jak i w sytuacji kiedy tej zaliczki nie wypacono - stanowicy nadwyk ponad limity okrelone w rozporzdzeniu MPiPS z 29 stycznia 2013 r. w sprawie nalenoci przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podry subowej - powinien by opodatkowany podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
         • 03.04.2014Wydatki na rzecz przedstawicieli handlowych a koszty podatkowe firmy
          Pytanie podatnika: Czy wydatki zwizane z wykonywan przez przedstawicieli handlowych prac w terenie stanowi dla Spki koszt uzyskania przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych?
          • 02.04.2014MF o nowych zasadach odliczania VAT od wydatkw zwizanych z pojazdami samochodowymi
           Od dnia 1 kwietnia 2014 r. wchodz w ycie nowe zasady odliczania i rozliczania na gruncie podatku VAT wszystkich wydatkw dotyczcych samochodw osobowych oraz innych pojazdw samochodowych o dopuszczalnej masie cakowitej do 3,5 tony.
           • 02.04.2014MF o nowych zasadach odliczania VAT od wydatkw zwizanych z pojazdami samochodowymi
            Od dnia 1 kwietnia 2014 r. wchodz w ycie nowe zasady odliczania i rozliczania na gruncie podatku VAT wszystkich wydatkw dotyczcych samochodw osobowych oraz innych pojazdw samochodowych o dopuszczalnej masie cakowitej do 3,5 tony.
            • 17.03.2014Czy bd kolejne zmiany w uldze na dziecko?
             Interpelacja nr 23683 w sprawie zmian w uldze na dzieci w deklaracji PIT zaproponowanych przez Prezydenta RP
             • 12.03.2014ZUS przedsibiorcw: Wysoko skadek bdzie zalena od przychodw?
              Interpelacja nr 23875 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie wysokoci skadek na ubezpieczenie spoeczne osb prowadzcych dziaalno gospodarcz
              • 11.03.2014Becikowe za murem biurokracji
               Interpelacja nr 23721 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie tzw. becikowego
               • 05.03.2014Dorabiajcy emeryt i skadki ZUS
                Pytanie: W tym roku nabyem prawo do emerytury. wiadczenie nie jest wysokie i nie wystarcza mi na wszystkie wydatki. Rozgldam si za dodatkowym zajciem i w zwizku z tym mam pytanie. Czy wynagrodzenie, np. z umowy zlecenia, dorabiajcego emeryta jest oskadkowane?
                • 03.03.2014Kodeks pracy zbyt przyjazny firmom? Opozycja proponuje zmiany
                 Aktualne zapisy prawa pracy dotyczce zatrudniania na podstawie umowy o prac s zbyt liberalne i nie zabezpieczaj odpowiednio pracownikw – twierdz posowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ktrzy przekazali w tym tygodniu do Sejmu projekt nowelizacji Kodeksu pracy. W projekcie proponuj wprowadzenie kilku nowych ogranicze dla pracodawcw.
                 • 28.02.2014Kodeks pracy zbyt przyjazny firmom? Opozycja proponuje zmiany
                  Aktualne zapisy prawa pracy dotyczce zatrudniania na podstawie umowy o prac s zbyt liberalne i nie zabezpieczaj odpowiednio pracownikw – twierdz posowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ktrzy przekazali w tym tygodniu do Sejmu projekt nowelizacji Kodeksu pracy. W projekcie proponuj wprowadzenie kilku nowych ogranicze dla pracodawcw.
                  • 26.02.2014Parametry i wskaniki 2014: Pracownik
                   Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na rdo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczeglnoci:
                   • 07.02.2014Podre subowe: Opata za wynajem auta jako koszt uzyskania przychodw
                    Z uzasadnienia: Czynsz najmu samochodu, ktry jest kosztem ponoszonym w celu osignicia przychodw lub zachowania albo zabezpieczenia rda przychodw nie mieci si w kategorii wydatkw, o ktrych mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych i moe by zaliczony do kosztw uzyskania przychodw na zasadach okrelonych w art. 15 ust. 1 tej ustawy. Natomiast koszty eksploatacyjne takiego samochodu takie jak wydatki na paliwo, opaty parkingowe i autostradowe, koszty czci zamiennych itp. naley zaliczy do kategorii kosztw, o ktrych mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 i podlegajcym ograniczeniom okrelonym w tym przepisie.
                    • 05.02.2014Kodeks pracy: Rekompensowanie pracy w sobot bdc dla pracownika dniem wolnym
                     Interpelacja nr 23240 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie obowizku zwrotu dnia wolnego za prac w sobot
                     • 31.01.2014Wczeniejsza emerytura ze wzgldu na szkodliwe warunki pracy
                      Interpelacja nr 22845 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie nierwnego traktowania przez ZUS pracownikw posiadajcych prawo do wczeniejszej emerytury z racji pracy w szkodliwych warunkach
                      • 24.01.2014Parametry i wskaniki 2014: Pracownik
                       Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na rdo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczeglnoci:
                       • 22.01.2014Kasy rejestrujce: Rozliczenie zwróconego towaru przy braku podpisu na protokole
                        Pytanie podatnika: Czy jeli towar zosta zwrócony przez nabywc spóka ma prawo do obnienia obrotu i podatku nalenego pomimo braku podpisu nabywcy na protokole przyjcia zwrotu towaru? Czy jeeli towar zosta zwrócony przez nabywc, spóka ma prawo do obnienia obrotu i podatku nalenego pomimo braku podpisu sprzedawcy na protokole przyjcia zwrotu towaru, jeli dane identyfikacyjne osoby przyjmujcej zwrot (dziaajcej w imieniu sprzedawcy) zostaj na tym protokole wydrukowane w zwizku z tym, i kady uytkownik systemu sprzedaowego moe z niego korzysta pod warunkiem podania swojego osobistego i niepowtarzalnego hasa?
                        • 17.01.2014Rozpoczcie pracy moliwe tylko po otrzymaniu podpisanej umowy?
                         Na pracodawcy powinien spoczywa obowizek wrczenia umowy o prac na pimie przed dopuszczeniem pracownika do pracy – twierdzi klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwoci, ktry przygotowa projekt nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzajcy taki wanie wymg. Zmiana miaaby stanowi realizacj postulatw Pastwowej Inspekcji Pracy.
                         • 07.01.2014Ubezpieczenie OC czonkw zarzdu (ubezpieczenie D&O) poczone z ubezpieczeniem OC Spki – skutki podatkowe
                          Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wyda interpretacj, bdc odpowiedzi na zapytanie jednej ze spek w zakresie dotyczcym ubezpieczenia OC czonkw zarzdu (tzw. ubezpieczenie D&O) i jednoczenie Spki – od zdarze bdcych i niebdcych skutkiem dziaa zarzdu. Ze wzgldu na fakt, e odpowiedzialno czonkw zarzdu (czy szerzej – odpowiedzialno wadz spki) moe by bardzo szeroka, a opisywana umowa ubezpieczenia moe stanowi element optymalizacji podatkowej, zachcamy do lektury interpretacji. Skrty i wytuszczenia pochodza od redakcji.
                          • 02.01.2014Dieta ujemna a podatek dochodowy od osb fizycznych
                           Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca bdzie obowizany do realizacji obowizkw patnika podatku dochodowego od osb fizycznych dla przychodw ze stosunku pracy w stosunku do „diety ujemnej” zdefiniowanej w czci G., poz. 68 niniejszego wniosku, do ktrej zwrotu pracownik nie zosta zobowizany?
                           • 18.12.2013ZUS: Ustawa abolicyjna - najczciej zadawane pytania
                            Ustawa abolicyjna to ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu nalenoci powstaych z tytuu nieopaconych skadek przez osoby prowadzce pozarolnicz dziaalno (Dz. U. z 2012 r. poz. 1551). Ustawa przewiduje umorzenie skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. za osoby obowizkowo podlegajce tym ubezpieczeniom z tytuu prowadzonej dziaalnoci, odsetek za zwok od ww. skadek, opaty prolongacyjnej, kosztw upomnienia, opaty dodatkowej, a take kosztw egzekucyjnych naliczonych przez dyrektora oddziau Zakadu Ubezpiecze Spoecznych, naczelnika urzdu skarbowego lub komornika sdowego.
                            • 06.12.2013PCC: Skutki podatkowe podziau spki
                             Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest spk z ograniczon odpowiedzialnoci z siedzib na terytorium kraju (spka przejmujca). Wsplnik Wnioskodawcy jest rwnie udziaowcem innej spk z ograniczon odpowiedzialnoci z siedzib na terytorium kraju (spka dzielona). Wsplnik Wnioskodawcy podj decyzj o alokacji kadej z rodzajw prowadzonych przez spk dzielon dziaalnoci do dwch odrbnych spek. Czy transakcja podziau spki bdzie podlegaa podatkowi od czynnoci cywilnoprawnych?
                             • 05.12.2013Bd skadki ZUS od wszystkich umw zlece?
                              Interpelacja nr 21655 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie obcienia skadkami emerytalnymi i rentowymi umw zlece
                              • 04.12.2013Podre subowe: Zwrot kosztw noclegu na podstawie rachunku
                               Pytanie podatnika: Czy w sytuacji uzyskania przez pracownika zgody na rozliczenie kosztu noclegu na podstawie rachunku, ktrego wysoko przekracza limity, o ktrych mowa w § 8 ust. 1 oraz § 16 ust. 1 rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 29 stycznia 2013 r., nalenoci wypacone pracownikowi ponad limit podlegaj opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych, czy te s wolne od obcie podatkowych?
                               • 03.12.2013Wydatki na imprez dla pracownikw w kosztach dziaalnoci
                                1. Finansowanie osobom zatrudnionym oraz ich rodzinom rozrywki i wypoczynku nie ma bezporedniego zwizku z uzyskiwanymi przez Spk przychodami w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych. Na tej podstawie, z uwagi na skad osobowy uczestnikw takiej imprezy, wydatek ten nie moe zosta uznany za koszt podatkowy.
                                • 12.11.2013Podre subowe: Skutki zakupu szczepie ochronnych i lekarstw dla pracownikw
                                 Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione przez pracodawc na zakup lekarstw oraz dokonanie szczepie ochronnych w celu zapobieenia zachorowaniu na choroby tropikalne pracownikw odbywajcych podr subow do kraju, w ktrym wystpuje realne ryzyko zachorowalnoci na jedn z zakanych chorb tropikalnych, stanowi dla tych pracownikw przychd ze stosunku pracy?
                                 • 28.10.2013Badania lekarskie wstpne, okresowe i kontrolne a VAT
                                  Pytanie podatnika: Czy usugi z dziedziny medycyny pracy s objte zwolnieniem przedmiotowym z podatku od towarw i usug?
                                  • 22.10.2013rda przychodu w PIT: Reklama na prywatnych stronach internetowych
                                   Pytanie: Jestem osob fizyczn, nieprowadzc dziaalnoci gospodarczej. Uzyskuj przychody z tytuu udostpnienia miejsca reklamowego na moich prywatnych stronach internetowych. Jak powinienem rozliczy te przychody? Czy bd mg wybra zryczatowan form opodatkowania?
                                   • 14.10.2013VAT na usugi medyczne. Zwolnienie czy opodatkowanie?
                                    Usugi medyczne mog, ale nie musz, korzysta ze zwolnienia VAT. W niektrych przypadkach trzeba je bowiem opodatkowa. Sprawdmy, w jakich sytuacjach wiadczenie usug medycznych bdzie zwolnione z VAT, a kiedy trzeba je opodatkowa.
                                    • 10.10.2013Koszty reprezentacji. Usugi gastronomiczne a koszty uzyskania przychodw
                                     Teza: Tylko wydatki na zakup tych usug gastronomicznych stanowicych koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (Dz.U. z 20 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), ktrych jedynym (gwnym) celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku firmy na zewntrz podlegaj wyczeniu z kosztw uzyskania przychodw na zasadach okrelonych w art. 16 ust. 1 pkt 28 tej ustawy w brzmieniu obowizujcym od 1 stycznia 2007 r.
                                     • 09.10.2013Posowie chc zaostrzenia zapisw Kodeksu pracy
                                      Do Sejmu trafi – zgoszony przez klub parlamentarny Ruchu Palikota (obecnie Twj Ruch) – projekt gruntownej nowelizacji przepisw Kodeksu pracy. Posowie proponuj wprowadzenie m.in. rozwiza ograniczajcych skal stosowania umw cywilnoprawnych oraz umw o prac na czas okrelony.
                                      • 04.10.2013Kontrakt menederski a podatek od towarw i usug
                                       Z uzasadnienia: Zwaywszy na wskazane aspekty prowadzonej przez menedera dziaalnoci gospodarczej, w ramach ktrej zawar on ze spk, w ktrej peni rwnoczenie funkcj czonka zarzdu, kontrakt menederski o wiadczenie usug w zakresie zarzdzania, przewidujcy zarwno brak podporzdkowania wobec spki, jak i ponoszenie penej odpowiedzialnoci za podejmowane przez siebie dziaania, naley skonstatowa, e stosunek prawny czcy wnioskodawc ze spk nie nosi cech waciwych zarwno stosunkowi pracy, jak i stosunkowi do niego zblionemu, co uniemoliwia zastosowanie wyczenia z VAT do kontraktu.
                                       • 03.10.2013Ulga na nowe technologie. Rozliczenie wydatkw na zakup programw komputerowych
                                        Pytanie podatnika: Czy wydatki na zakup oprogramowania stanowi wydatki na nabycie nowych technologii? Czy wydatki na zakup, instalacj i wdroenie komputerowego systemu mog zosta odliczone od podstawy opodatkowania? Czy pomimo odliczenia 50% kwoty wydatkw na nabycie nowej technologii Spka moe dokonywa odpisw amortyzacyjnych od wartoci pocztkowej tej nowej technologii?
                                        • 30.09.2013Koszty uzyskania przychodw. Rozliczenie wydatkw na noclegi w hotelach
                                         Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione z tytuu noclegw w hotelach stanowi dla Spki koszt uzyskania przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych?
                                         • 24.09.2013PIT: Szerokie okrelenie miejsca wiadczenia pracy w umowie o prac a podr subowa pracownika
                                          Pytanie podatnika: Czy po wprowadzeniu zamian w umowach o prac w zakresie miejsca wykonywania pracy, zwrot wymienionych kosztw na rzecz pracownikw bdzie stanowi dla nich przychd ze stosunku pracy opodatkowany podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                                          • 18.09.2013Zwrot wydatkw z tytuu wykorzystania samochodu pracownika w delegacji a koszty podatkowe pracodawcy
                                           Pracownikom odbywajcym podr subow, o ktrej mowa w przepisach Kodeksu pracy, przysuguj nalenoci na pokrycie kosztw zwizanych z delegacj. Zalicza si do nich m.in. diety, a take zwrot kosztw przejazdw, noclegw itp. Pracownikowi, ktry odbywa podr subow wasnym samochodem naley si rwnie zwrot kosztw zwizanych z wykorzystaniem prywatnego pojazdu dla celw subowych. Problematyczne okazuje si jednak okrelenie, jakie konkretnie wydatki naley zwrci takiemu pracownikowi.
                                           • 10.09.2013Odpracowywanie wyj prywatnych a nadgodziny
                                            Pracodawca zgadza si na „wyjcia prywatne” pracownikw podczas pracy. Wymaga jednak ich odpracowania. Niekiedy prowadzi to do pracy po 9 czy nawet 10 godzin, na co zatrudnione osoby si zgadzaj. Czy przy stosowaniu w zakadzie pracy podstawowego sytemu czasu pracy nie powstaj w takim przypadku nadgodziny?
                                            • 10.09.2013Podre subowe: Ubezpieczenie pracownika i bagau a przychd w PIT
                                             Pytanie podatnika: Czy opacona przez spk skadka na ubezpieczenie pracownikw oraz baga subowy (wyposaenie, bdce wasnoci spki w postaci specjalistycznych przyrzdw, narzdzi, dokumentacji technicznej) na czas podry subowej do Rosji, bdzie stanowi dla pracownika przychd do opodatkowania w rozumieniu ustawy o PIT i w zwizku z tym, spka jako patnik bdzie obowizana pobra zaliczk na podatek PIT?
                                             • 05.09.2013Ruchomy czas pracy bez zgody pracownika
                                              Interpelacja nr 19088 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie ruchomego czasu pracy
                                              • 04.09.2013Kodeks pracy 2013: Stosowanie weksli bdzie ustawowo zakazane
                                               Do Kodeksu pracy trafi wyrane zapisy zakazujce stosowania weksli w stosunkach pracy – to najnowszy pomys klubu poselskiego Platformy Obywatelskiej. Nieco zmodyfikowana wersja projektu nowelizacji w tej sprawie jest ju w trakcie konsultacji spoecznych.
                                               • 08.08.2013Dieta jako przychd pracownika opodatkowany PIT
                                                Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca jest obowizany do realizacji obowizkw patnika podatku dochodowego od osb fizycznych dla przychodw ze stosunku pracy w stosunku do „diety ujemnej”, do ktrej zwrotu pracownik nie zosta zobowizany, lub ktra nie zostaa zwrcona, pomimo wezwania pracodawcy?
                                                • 31.07.2013Do Kodeksu pracy trafi zakaz stosowania weksli
                                                 Wykorzystywanie weksli w stosunkach pracy bdzie ustawowo zakazane. Przewidujcy to projekt nowelizacji Kodeksu pracy zgosi klub poselski Platformy Obywatelskiej. Wystawiony przez pracownika weksel bdzie niewany, a domaganie si takiego zabezpieczenia przez pracodawc – uznawane za wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym.
                                                 • 26.07.2013Skadki ZUS: Badania wstpne zleceniobiorcy
                                                  W sytuacji poniesienia przez zleceniodawc kosztw wstpnych bada lekarskich zleceniobiorcy, ich warto podlega uwzgldnieniu w podstawie wymiaru skadek na ubezpieczenia spoeczne. Podobnie koszty te bd podlega wczeniu do podstawy wymiaru skadki na ubezpieczenie zdrowotne, co wynika z faktu, i do ustalenia podstawy wymiaru skadek na ubezpieczenie zdrowotne pracownikw stosuje si przepisy okrelajce podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osb - wyjani ZUS.
                                                  • 22.07.2013Skierowanie pracownikw na szkolenie a skutki w PIT
                                                   Pytanie podatnika: Czy Spka, jako patnik, bdzie zobowizana do naliczenia, poboru i odprowadzenia do waciwego urzdu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy w zwizku z poniesieniem kosztw skierowania pracownikw na szkolenia majce charakter zaj pozaszkolnych, poza miejsce staego wiadczenia przez nich pracy, na podstawie polecenia Spki?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] ... [ 12 ] nastpna strona »