Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

art par kodeks pracy

 • 24.01.2014Parametry i wskaźniki 2014: Pracownik
  Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
  • 22.01.2014Kasy rejestrujące: Rozliczenie zwróconego towaru przy braku podpisu na protokole
   Pytanie podatnika: Czy jeśli towar został zwrócony przez nabywcę spółka ma prawo do obniżenia obrotu i podatku należnego pomimo braku podpisu nabywcy na protokole przyjęcia zwrotu towaru? Czy jeżeli towar został zwrócony przez nabywcę, spółka ma prawo do obniżenia obrotu i podatku należnego pomimo braku podpisu sprzedawcy na protokole przyjęcia zwrotu towaru, jeśli dane identyfikacyjne osoby przyjmującej zwrot (działającej w imieniu sprzedawcy) zostają na tym protokole wydrukowane w związku z tym, iż każdy użytkownik systemu sprzedażowego może z niego korzystać pod warunkiem podania swojego osobistego i niepowtarzalnego hasła?
   • 17.01.2014Rozpoczęcie pracy możliwe tylko po otrzymaniu podpisanej umowy?
    Na pracodawcy powinien spoczywać obowiązek wręczenia umowy o pracę na piśmie przed dopuszczeniem pracownika do pracy – twierdzi klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, który przygotował projekt nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzający taki właśnie wymóg. Zmiana miałaby stanowić realizację postulatów Państwowej Inspekcji Pracy.
    • 07.01.2014Ubezpieczenie OC członków zarządu (ubezpieczenie D&O) połączone z ubezpieczeniem OC Spółki – skutki podatkowe
     Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację, będącą odpowiedzią na zapytanie jednej ze spółek w zakresie dotyczącym ubezpieczenia OC członków zarządu (tzw. ubezpieczenie D&O) i jednocześnie Spółki – od zdarzeń będących i niebędących skutkiem działań zarządu. Ze względu na fakt, że odpowiedzialność członków zarządu (czy szerzej – odpowiedzialność władz spółki) może być bardzo szeroka, a opisywana umowa ubezpieczenia może stanowić element optymalizacji podatkowej, zachęcamy do lektury interpretacji. Skróty i wytłuszczenia pochodza od redakcji.
     • 02.01.2014Dieta ujemna a podatek dochodowy od osób fizycznych
      Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca będzie obowiązany do realizacji obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych dla przychodów ze stosunku pracy w stosunku do „diety ujemnej” zdefiniowanej w części G., poz. 68 niniejszego wniosku, do której zwrotu pracownik nie został zobowiązany?
      • 18.12.2013ZUS: Ustawa abolicyjna - najczęściej zadawane pytania
       Ustawa abolicyjna to ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r. poz. 1551). Ustawa przewiduje umorzenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności, odsetek za zwłokę od ww. składek, opłaty prolongacyjnej, kosztów upomnienia, opłaty dodatkowej, a także kosztów egzekucyjnych naliczonych przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego.
       • 06.12.2013PCC: Skutki podatkowe podziału spółki
        Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium kraju (spółka przejmująca). Wspólnik Wnioskodawcy jest również udziałowcem innej spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium kraju (spółka dzielona). Wspólnik Wnioskodawcy podjął decyzję o alokacji każdej z rodzajów prowadzonych przez spółkę dzieloną działalności do dwóch odrębnych spółek. Czy transakcja podziału spółki będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
        • 05.12.2013Będą składki ZUS od wszystkich umów zleceń?
         Interpelacja nr 21655 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie obciążenia składkami emerytalnymi i rentowymi umów zleceń
         • 04.12.2013Podróże służbowe: Zwrot kosztów noclegu na podstawie rachunku
          Pytanie podatnika: Czy w sytuacji uzyskania przez pracownika zgody na rozliczenie kosztu noclegu na podstawie rachunku, którego wysokość przekracza limity, o których mowa w § 8 ust. 1 oraz § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r., należności wypłacone pracownikowi ponad limit podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też są wolne od obciążeń podatkowych?
          • 03.12.2013Wydatki na imprezę dla pracowników w kosztach działalności
           1. Finansowanie osobom zatrudnionym oraz ich rodzinom rozrywki i wypoczynku nie ma bezpośredniego związku z uzyskiwanymi przez Spółkę przychodami w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Na tej podstawie, z uwagi na skład osobowy uczestników takiej imprezy, wydatek ten nie może zostać uznany za koszt podatkowy.
           • 12.11.2013Podróże służbowe: Skutki zakupu szczepień ochronnych i lekarstw dla pracowników
            Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione przez pracodawcę na zakup lekarstw oraz dokonanie szczepień ochronnych w celu zapobieżenia zachorowaniu na choroby tropikalne pracowników odbywających podróż służbową do kraju, w którym występuje realne ryzyko zachorowalności na jedną z zakaźnych chorób tropikalnych, stanowi dla tych pracowników przychód ze stosunku pracy?
            • 28.10.2013Badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne a VAT
             Pytanie podatnika: Czy usługi z dziedziny medycyny pracy są objęte zwolnieniem przedmiotowym z podatku od towarów i usług?
             • 22.10.2013Źródła przychodu w PIT: Reklama na prywatnych stronach internetowych
              Pytanie: Jestem osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej. Uzyskuję przychody z tytułu udostępnienia miejsca reklamowego na moich prywatnych stronach internetowych. Jak powinienem rozliczyć te przychody? Czy będę mógł wybrać zryczałtowaną formę opodatkowania?
              • 14.10.2013VAT na usługi medyczne. Zwolnienie czy opodatkowanie?
               Usługi medyczne mogą, ale nie muszą, korzystać ze zwolnienia VAT. W niektórych przypadkach trzeba je bowiem opodatkować. Sprawdźmy, w jakich sytuacjach świadczenie usług medycznych będzie zwolnione z VAT, a kiedy trzeba je opodatkować.
               • 10.10.2013Koszty reprezentacji. Usługi gastronomiczne a koszty uzyskania przychodów
                Teza: Tylko wydatki na zakup tych usług gastronomicznych stanowiących koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 20 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), których jedynym (głównym) celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku firmy na zewnątrz podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na zasadach określonych w art. 16 ust. 1 pkt 28 tej ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r.
                • 09.10.2013Posłowie chcą zaostrzenia zapisów Kodeksu pracy
                 Do Sejmu trafił – zgłoszony przez klub parlamentarny Ruchu Palikota (obecnie Twój Ruch) – projekt gruntownej nowelizacji przepisów Kodeksu pracy. Posłowie proponują wprowadzenie m.in. rozwiązań ograniczających skalę stosowania umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę na czas określony.
                 • 04.10.2013Kontrakt menedżerski a podatek od towarów i usług
                  Z uzasadnienia: Zważywszy na wskazane aspekty prowadzonej przez menedżera działalności gospodarczej, w ramach której zawarł on ze spółką, w której pełni równocześnie funkcję członka zarządu, kontrakt menedżerski o świadczenie usług w zakresie zarządzania, przewidujący zarówno brak podporządkowania wobec spółki, jak i ponoszenie pełnej odpowiedzialności za podejmowane przez siebie działania, należy skonstatować, że stosunek prawny łączący wnioskodawcę ze spółką nie nosił cech właściwych zarówno stosunkowi pracy, jak i stosunkowi do niego zbliżonemu, co uniemożliwia zastosowanie wyłączenia z VAT do kontraktu.
                  • 03.10.2013Ulga na nowe technologie. Rozliczenie wydatków na zakup programów komputerowych
                   Pytanie podatnika: Czy wydatki na zakup oprogramowania stanowią wydatki na nabycie nowych technologii? Czy wydatki na zakup, instalację i wdrożenie komputerowego systemu mogą zostać odliczone od podstawy opodatkowania? Czy pomimo odliczenia 50% kwoty wydatków na nabycie nowej technologii Spółka może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej tej nowej technologii?
                   • 30.09.2013Koszty uzyskania przychodów. Rozliczenie wydatków na noclegi w hotelach
                    Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione z tytułu noclegów w hotelach stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
                    • 24.09.2013PIT: Szerokie określenie miejsca świadczenia pracy w umowie o pracę a podróż służbowa pracownika
                     Pytanie podatnika: Czy po wprowadzeniu zamian w umowach o pracę w zakresie miejsca wykonywania pracy, zwrot wymienionych kosztów na rzecz pracowników będzie stanowił dla nich przychód ze stosunku pracy opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                     • 18.09.2013Zwrot wydatków z tytułu wykorzystania samochodu pracownika w delegacji a koszty podatkowe pracodawcy
                      Pracownikom odbywającym podróż służbową, o której mowa w przepisach Kodeksu pracy, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z delegacją. Zalicza się do nich m.in. diety, a także zwrot kosztów przejazdów, noclegów itp. Pracownikowi, który odbywa podróż służbową własnym samochodem należy się również zwrot kosztów związanych z wykorzystaniem prywatnego pojazdu dla celów służbowych. Problematyczne okazuje się jednak określenie, jakie konkretnie wydatki należy zwrócić takiemu pracownikowi.
                      • 10.09.2013Odpracowywanie wyjść prywatnych a nadgodziny
                       Pracodawca zgadza się na „wyjścia prywatne” pracowników podczas pracy. Wymaga jednak ich odpracowania. Niekiedy prowadzi to do pracy po 9 czy nawet 10 godzin, na co zatrudnione osoby się zgadzają. Czy przy stosowaniu w zakładzie pracy podstawowego sytemu czasu pracy nie powstają w takim przypadku nadgodziny?
                       • 10.09.2013Podróże służbowe: Ubezpieczenie pracownika i bagażu a przychód w PIT
                        Pytanie podatnika: Czy opłacona przez spółkę składka na ubezpieczenie pracowników oraz bagaż służbowy (wyposażenie, będące własnością spółki w postaci specjalistycznych przyrządów, narzędzi, dokumentacji technicznej) na czas podróży służbowej do Rosji, będzie stanowić dla pracownika przychód do opodatkowania w rozumieniu ustawy o PIT i w związku z tym, spółka jako płatnik będzie obowiązana pobrać zaliczkę na podatek PIT?
                        • 05.09.2013Ruchomy czas pracy bez zgody pracownika
                         Interpelacja nr 19088 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ruchomego czasu pracy
                         • 04.09.2013Kodeks pracy 2013: Stosowanie weksli będzie ustawowo zakazane
                          Do Kodeksu pracy trafią wyraźne zapisy zakazujące stosowania weksli w stosunkach pracy – to najnowszy pomysł klubu poselskiego Platformy Obywatelskiej. Nieco zmodyfikowana wersja projektu nowelizacji w tej sprawie jest już w trakcie konsultacji społecznych.
                          • 08.08.2013Dieta jako przychód pracownika opodatkowany PIT
                           Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca jest obowiązany do realizacji obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych dla przychodów ze stosunku pracy w stosunku do „diety ujemnej”, do której zwrotu pracownik nie został zobowiązany, lub która nie została zwrócona, pomimo wezwania pracodawcy?
                           • 31.07.2013Do Kodeksu pracy trafi zakaz stosowania weksli
                            Wykorzystywanie weksli w stosunkach pracy będzie ustawowo zakazane. Przewidujący to projekt nowelizacji Kodeksu pracy zgłosił klub poselski Platformy Obywatelskiej. Wystawiony przez pracownika weksel będzie nieważny, a domaganie się takiego zabezpieczenia przez pracodawcę – uznawane za wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym.
                            • 26.07.2013Składki ZUS: Badania wstępne zleceniobiorcy
                             W sytuacji poniesienia przez zleceniodawcę kosztów wstępnych badań lekarskich zleceniobiorcy, ich wartość podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Podobnie koszty te będą podlegać włączeniu do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, co wynika z faktu, iż do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób - wyjaśnił ZUS.
                             • 22.07.2013Skierowanie pracowników na szkolenie a skutki w PIT
                              Pytanie podatnika: Czy Spółka, jako płatnik, będzie zobowiązana do naliczenia, poboru i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy w związku z poniesieniem kosztów skierowania pracowników na szkolenia mające charakter zajęć pozaszkolnych, poza miejsce stałego świadczenia przez nich pracy, na podstawie polecenia Spółki?
                              • 17.07.2013Zmiana Kodeksu pracy – 12-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy
                               Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza możliwość stosowania w każdym systemie czasu pracy (więc również - co ważne - w systemie równoważnym) przedłużonego do nawet 12 miesięcy okresu rozliczeniowego czasu pracy. Nad nowymi przepisami kończy prace parlament.
                               • 17.07.2013Przychód pracownika: Ustalenie odpłatności za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych
                                Pytanie podatnika: Czy w przypadku użytkowania przez pracowników Wnioskodawcy, samochodów do celów prywatnych, przychód pracowników powinno się określać zgodnie z przytoczoną w opisie zdarzenia przyszłego metodologią tj. na podstawie kosztów ponoszonych przez spółkę w związku z umową leasingu?
                                • 16.07.2013Zmiana Kodeksu pracy – harmonogramy czasu pracy
                                 Harmonogramem czasu pracy określa się zindywidualizowany rozkład czasu pracy obowiązujący konkretnego pracownika. W obecnych przepisach Kodeksu pracy brak jest do niego odwołania. Kodeks wskazuje wprawdzie na rozkłady czasu pracy, ale nie odnosi się do jakichkolwiek okresów, na jakie mają być tworzone (inaczej jest już np. w ustawie o czasie pracy kierowców). Stąd wiele opinii wskazujących, że harmonogramy muszą opiewać na całe okresy rozliczeniowe czasu pracy.
                                 • 16.07.2013Podatek od wynagrodzenia za pomoc prawną z urzędu
                                  Interpelacja nr 17636 do ministra sprawiedliwości oraz ministra finansów w sprawie wyrażenia stanowiska na temat charakteru pomocy prawnej z urzędu w aspekcie podatku dochodowego
                                  • 21.06.2013Odszkodowanie wypłacone kontrahentowi a koszt uzyskania przychodów
                                   Sprzedaż kontrahentowi towarów wadliwych może się wiązać dla podatnika z koniecznością wypłaty odszkodowania tytułem szkody, jaka powstała u kontrahenta z tytułu wykorzystania w produkcji jego materiału, np. za przestój pracy maszyn spowodowany wadliwością tych produktów czy za zmarnowaną partię wyrobów, w których wykorzystano materiał wadliwy.
                                   • 11.06.2013Przepisy o urlopie i obowiązkach informacyjnych pracodawcy są nieaktualne?
                                    Interpelacja nr 16544 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie martwych przepisów zawartych w obowiązującej ustawie Kodeks pracy
                                    • 10.06.2013Nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu a przychód w CIT
                                     Art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 pkt 1-4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazują na trafność tezy, że zawarcie przez strony nieodpłatnej umowy ustanowienia służebności przesyłu na podstawie art. 3051 Kodeksu cywilnego nie stanowi dla przedsiębiorstwa, na rzecz którego tę służebność ustanowiono nieodpłatnego lub częściowo odpłatnego otrzymania rzeczy lub praw, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                     • 10.06.2013Definicja pracownika w prawie ubezpieczeń społecznych
                                      Interpelacja nr 16771 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie stosowania przez ZUS rozszerzającej definicji pracownika na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz informacji, jakiej może żądać pracodawca od pracownika w związku z przeprowadzoną przez ZUS kontrolą w przedsiębiorstwie Uzdrowisko Busko-Zdrój SA w Busku-Zdroju
                                      • 22.05.2013Kodeks pracy: Dodatki za nadgodziny będą niższe?
                                       Interpelacja nr 15499 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie obcięcia dodatków do pensji za pracę w godzinach nadliczbowych
                                       • 08.05.2013Opłacenie noclegu w podróży a przychód pracownika
                                        Pytanie podatnika: Czy wartość noclegu finansowanego przez pracodawcę będzie stanowiła dla pracownika przychód ze stosunku pracy, jeżeli pracownik nie odbywa podróży służbowej w rozumieniu przepisów prawa pracy, ale potrzeba noclegu jest bezpośrednio związana z czynnościami służbowymi wykonywanymi przez tego pracownika poza siedzibą pracodawcy i poza miejscem zamieszkania pracownika?
                                        • 06.05.2013Kontrakt menedżerski a opodatkowanie VAT
                                         Pytanie podatnika:  Czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
                                         • 30.04.2013Nagrody dla pracowników a PIT
                                          Forma transferu pieniędzy z tytułu wynagrodzenia do majątku pracownika nie może mieć decydującego znaczenia, gdyż akcent położony został na pieniężny charakter wynagrodzenia i możliwość swobodnego dysponowania nim. Jest kwestią umowy lub układu zbiorowego pracy jaki techniczny sposób wypłaty gotówki zostanie wybrany przez pracownika i pracodawcę. W świetle przepisów podatkowych źródłem finansowania wypłacanych pracownikom nagród jest dochód po opodatkowaniu go podatkiem dochodowym.
                                          • 09.04.2013Abolicja składek ZUS – najczęściej zadawane pytania
                                           Ustawa z 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r. poz. 1551) przewiduje umorzenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności, odsetek za zwłokę od ww. składek, opłaty prolongacyjnej, kosztów upomnienia, opłaty dodatkowej, a także kosztów egzekucyjnych naliczonych przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego.
                                           • 09.04.2013Bilet dla zleceniobiorcy jako koszt działalności firmy
                                            Pytanie podatnika: Spółka świadczy usługi transportowe. Do obsługi posiadanych pojazdów nie zatrudnia kierowców jako własnych pracowników, lecz korzysta z usług kierowców będących na samozatrudnieniu. W ostatnim czasie jeden z kierowców otrzymał dyspozycję aby pojazd pozostawił u zleceniodawcy przewozu na jego terenie strzeżonym, a sam z posiadanej zaliczki zakupił sobie bilety kolejowe na dojazd do miejsca zamieszkania i powrót do miejsca pozostawienia pojazdu w celu wykonania zlecenia. Czy spółka może wydatek na zakup biletu dla kierowcy nie będącego pracownikiem zaliczyć w koszty?
                                            • 08.04.2013Korzystanie z samochodów służbowych a przychód pracownika
                                             Pytanie podatnika: Czy w przypadku pracowników, którym przyznano samochody służbowe i zobowiązano do parkowania samochodu służbowego w miejscu zamieszkania lub jego okolicy, Spółka jest zobowiązana doliczyć do przychodu pracownika wartości przejazdów samochodem służbowym pomiędzy miejscem parkowania a miejscem wykonywania obowiązków służbowych przez tego pracownika, a w konsekwencji czy na Spółce ciążą obowiązki płatnika z tego tytułu?
                                             • 15.03.2013Zaległy urlop na żądanie
                                              Interpelacja nr 13430 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie terminu wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego będącego w roku poprzednim urlopem na żądanie
                                              • 06.03.2013Kodeks pracy: Będą zmiany w rozliczaniu czasu pracy
                                               Interpelacja nr 12849 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie projektu nowelizacji przepisów o czasie pracy
                                               • 04.03.2013Delegacje 2013: Zmiany w podróżach krajowych krok po kroku
                                                1 marca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167). Rozporządzenie reguluje zarówno podróże krajowe, jak i zagraniczne. Do najważniejszych zmian wprowadzonych tym rozporządzeniem, w przypadku podróży krajowych, należy zaliczyć: nową wysokość diety, zmniejszanie diety przy częściowym wyżywieniu oraz wprowadzenie limitu noclegowego. Pozostała część zmian ma głównie charakter porządkujący lub uściślający.
                                                • 01.03.2013Parametry i wskaźniki 2013: Pracownik
                                                 Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
                                                 • 22.02.2013Pakiety medyczne a przychód pracownika
                                                  Z uzasadnienia: Nie jest też dopuszczalne, aby po uznaniu za podlegające opodatkowaniu nieodpłatnego świadczenia polegającego na otrzymaniu prawa skorzystania z określonej opieki medycznej opodatkowaniu podlegała jego realizacja w postaci wykorzystania konkretnej usługi medycznej. Z tych powodów zagwarantowane pakietem medycznym prawo do korzystania z wchodzących w jego skład usług medycznych nie jest pozostawieniem tych usług do dyspozycji w rozumieniu (odpowiedniej części) art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f.; otrzymanym (nieodpłatnym) świadczeniem jest już bowiem uprawniona zakupem pakietu możliwość wykorzystania tych usług.
                                                  • 21.02.2013Temperatura w miejscu pracy
                                                   Interpelacja nr 12335 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie braku zaleceń bhp dotyczących maksymalnej temperatury w miejscu pracy

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] ... [ 12 ] następna strona »