Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

art par kodeks pracy

 • 27.05.2019Dopuszczalny poziom haasu w miejscu pracy
  Badania i pomiary szkodliwego dla zdrowia czynnika fizycznego, wystpujcego w postaci m.in. haasu wykonuje si co najmniej raz na dwa lata – jeeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono natenie czynnika powyej 0,2 do 0,5 wartoci najwyszego dopuszczalnego natenia (NDN), a co najmniej raz w roku - jeeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono natenie czynnika powyej 0,5 wartoci najwyszego dopuszczalnego natenia (NDN). Jeeli podczas dwóch ostatnich bada i pomiarów haasu, wykonanych w odstpie dwóch lat, natenie czynnika nie przekraczao 0,2 wartoci najwyszego dopuszczalnego natenia (NDN), pracodawca moe odstpi od wykonywania bada i pomiarów.
  • 14.05.2019NSA. Sprzeda nieruchomoci moe spowodowa utrat prawa do ryczatu
   Zakup dziaki gruntu, rozpoczcie na niej budowy budynku mieszkalnego przez jej waciciela w ramach dziaalnoci gospodarczej, a nastpnie sprzeda takiej nieruchomoci w caoci w trakcie budowy, powinna zosta zakwalifikowana do poz. 27 zacznika nr 2 do ustawy o zryczatowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne, czyli do usugi kupna i sprzeday nieruchomoci na wasny rachunek, której dokonanie powoduje wyczenie z opodatkowaniem w formie ryczatu od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) tej ustawy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
   • 30.04.2019Koszty sdowe, czyli ile trzeba zapaci w sdzie
    Na koszty sdowe w sprawach cywilnych skadaj si opaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnoszca pismo podlegajce opacie lub powodujce wydatki. Przez stron naley tu rozumie kadego uczestnika postpowania sdowego, w tym take wiadka, biegego i tumacza. Z kolei termin "pismo wnoszone do sdu" obejmuje równie skadany ustnie do protokou pozew, wniosek wszczynajcy innego rodzaju postpowanie lub inny wniosek, jeeli podlega opacie.
    • 29.04.2019Terminy, zmiany, nowe przepisy: 29.04.2019 r. - 4.05.2019 r.
     W tym tygodniu przypada gówny tegoroczny termin - rozliczenie roczne podatku dochodowego. Ale nie brakuje w nim równie wielu wanych zmian w przepisach i nowych przepisów. Wchodz w ycie zmiany w Ustawie o podatku od towarów i usug dotyczce kas fiskalnych on-line, zmieniony zostaje pakiet ustaw w zwizku z dalsz implementacj RODO,  zaczn obowizywa postanowienia o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi pastwami. A 1 maja 2019 r. zacznie obowizywa nowe Rozporzdzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zezwole na wykonywanie dziaalnoci w zakresie podatku akcyzowego. Zapraszamy do zapoznania si z przegldem wydarze  najbliszych siedmiu dni. 
     • 27.04.2019Terminy, zmiany, nowe przepisy: 27.04.2019 r. - 4.05.2019 r.
      W nadchodzcym tygodniu przypada gówny tegoroczny termin - rozliczenie roczne podatku dochodowego. Ale nie brakuje w nim równie wielu wanych zmian w przepisach i nowych przepisów. Wchodz w ycie zmiany w Ustawie o podatku od towarów i usug dotyczce kas fiskalnych on-line, zmieniony zostaje pakiet ustaw w zwizku z dalsz implementacj RODO,  zaczn obowizywa postanowienia o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi pastwami. A 1 maja 2019 r. zacznie obowizywa nowe Rozporzdzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zezwole na wykonywanie dziaalnoci w zakresie podatku akcyzowego. yczc Pastwu udanego weekendu zapraszamy do zapoznania si z przegldem wydarze  najbliszych siedmiu dni. 
      • 09.04.2019Moliwo uytkowania kas po ich ponownej fiskalizacji
       Pytanie: Czy Wnioskodawca bdzie uprawniony na podstawie art. 111 ust. 3c ustawy VAT do uytkowania przejtych kas fiskalnych po ich ponownej fiskalizacji mimo nie posiadania przez cz kas na dzie czenia ze Spók Przejmowan odpowiedniego wanego potwierdzenia procesu wydawania potwierdzenia spenienia przez dany typ kasy rejestrujcej funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestrujce ze wzgldu na upyw czasu (potocznie zwanego homologacj kas)?
       • 05.04.2019Pene odliczenie VAT w sytuacji parkowania samochodu pod domem pracownika
        Z uzasadnienia: W ostatnim czasie, w judykaturze pojawia si teza, zgodnie z któr parkowanie samochodu poza siedzib firmy nie oznacza automatycznie, e samochód nie jest wykorzystywany wycznie do dziaalnoci gospodarczej. Na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wyksztaci si pogld, e przejazdy pracowników mobilnych samochodem subowym na trasie pomidzy wyznaczonym miejscem zamieszkania lub jego pobliu (parkowania), a miejscem wykonywania pracy - o ile nie su osobistym celom pracowników, lecz wykorzystywane s w ramach realizacji zada subowych - nie stanowi nieodpatnego wiadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 tej ustawy, a zatem ich wartoci nie mona uwaa za przychód pracowników ze stosunku pracy.
        • 29.03.2019Umowa zlecenia zawarta z wasnym pracownikiem bdcym przedsibiorc
         W sytuacji jeli umowa cywilnoprawna zawarta jest pomidzy pracodawc (szpitalem), a pracownikiem (np. lekarzem), który prowadzi pozarolnicz dziaalno gospodarcz, istotne jest, czy umowa jest jedyn umow z podmiotem leczniczym, jak wykonuje lekarz. Moe to bowiem sugerowa, e dziaalno gospodarcza zostaa zaoona jedynie w celu wykonywania pracy na rzecz swojego pracodawcy, bez ogranicze wynikajcych z przepisów prawa pracy. Jednak do stwierdzenia takich okolicznoci niezbdne jest dokonanie ustale przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych w kadej indywidualnej sprawie - poinformowao MRPiPS odpowiadajc na interpelacj.
         • 20.03.2019Co daje faktura pro forma?
          Zgodnie z art. 2 pkt 31 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, za faktur uznawany jest dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierajcy dane wymagane ustaw i przepisami wydanymi na jej podstawie. Faktura – jak mówi art. 106e ust. 1 powoanej ustawy – powinna zawiera m.in.:
          • 18.03.2019Ile mona dorobi do emerytury i renty
           W interesie pracujcych emerytów lub rencistów jest znajomo informacji ZUS, dotyczcych zawieszania wiadcze uprawnionych, którzy uzyskuj dodatkowe dochody. Pobierajcy emerytur lub rent i pracujcy w ramach np. umowy o prac czy zlecenia mog znale si w sytuacji, w której bd musieli zwraca uwag na wysoko przychodów i przekazywa okrelone przepisami informacje. Po przekroczeniu limitu ZUS moe zmniejszy lub zawiesi kwot wypacanych wiadcze. Dotyczy to jednak tylko czci uprawnionych.
           • 15.03.2019Ile mona dorobi do emerytury i renty
            W interesie pracujcych emerytów lub rencistów jest znajomo informacji ZUS, dotyczcych zawieszania wiadcze uprawnionych, którzy uzyskuj dodatkowe dochody. Pobierajcy emerytur lub rent i pracujcy w ramach np. umowy o prac czy zlecenia mog znale si w sytuacji, w której bd musieli zwraca uwag na wysoko przychodów i przekazywa okrelone przepisami informacje. Po przekroczeniu limitu ZUS moe zmniejszy lub zawiesi kwot wypacanych wiadcze. Dotyczy to jednak tylko czci uprawnionych.
            • 07.03.2019NSA: Wane orzeczenie dotyczce midzy innymi mocy ochronnej interpretacji
             Z uzasadnienia: Fakt powizania zbywcy i nabywcy sta si dla organów podatkowych pretekstem do zakwestionowania mocy ochronnej interpretacji. Takie postpowanie nosi znamiona naruszenia zasady zaufania do organów publicznych wyraonej w art. 121 O.p. Dziaania organów po wydaniu interpretacji nie mog by ukierunkowane na to, eby j podway.
             • 06.03.2019Parametry i wskaniki 2019: Pracownik
              Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
              • 27.02.2019ZUS odmawia wydania zawiadcze A1
               Nowo opracowane wytyczne, które zaczy obowizywa od dnia 2 maja 2018 r. przewiduj: odejcie od stosowania art. 11 rozp. nr 987/2009 podczas rozpatrywania wniosku cudzoziemca o powiadczenie dokumentu A1, uwzgldnienie na potrzeby postpowania poszerzonej listy tytuów pobytowych uprawniajcych cudzoziemca do legalnego przebywania oraz wykonywania pracy na terytorium RP, a take uznanie rezydencji podatkowej obywatela pastwa trzeciego w RP, jako drugiego, oprócz jednego z przedstawionych powyej tytuów pobytowych za bezwzgldnie obowizujce kryterium do uznania pobytu cudzoziemca na terytorium RP za legalny - poinformowao Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
               • 13.02.2019Uwaga emeryci i rencici. Do koca lutego musicie powiadomi ZUS o dochodach
                Pytanie: Emeryt lub rencista, który w 2018 r. pozostawa w zatrudnieniu, peni sub lub wykonywa inn prac zarobkow albo prowadzi dziaalno powinien powiadomi ZUS o osignitych przychodach. Owiadczenie to naley nadesa w terminie do 28 lutego br. Czy obowizek ten dotyczy kadego emeryta i rencisty?
                • 13.02.2019Zmiany, zmiany, zmiany..., czyli rzd uawia ycie przedsibiorcom
                 Trwaj prace nad projektem kolejnej ustawy, która bdzie stanowi kontynuacj zmian wprowadzonych w ramach tzw. pakietu 100 zmian dla firm, Konstytucji Biznesu czy Pakietu MP. MF pracuje równie nad projektem zmian, który ma uproci system stawek VAT i zapewni prostot, przejrzysto i przyjazno w ich stosowaniu. Tocz si prace nad zmianami, które zakadaj zastpienie deklaracji dla podatku od towarów i usug VAT-7 i VAT-7K przez przesyanie nowej deklaracji w formie pliku JPK. W ramach innych projektów MF planuje równie m.in. obniy wysoko sankcji w VAT w przypadku, gdy podatnik zoy korekt deklaracji podatkowej po wszczciu kontroli celno-skarbowej.
                 • 12.02.2019Sukcesja w firmach rodzinnych. Bd kolejne uatwienia?
                  W MPiT s prowadzone prace nad przygotowaniem kolejnych przepisów uatwiajcych sukcesj. Uwzgldniaj one nie tylko wnioski NIK, ale równie inne dane i analizy, w tym raporty przygotowywane przez rodowisko firm rodzinnych. Prace te koncentruj si przede wszystkim na trudnociach zwizanych z sukcesj za ycia waciciela przedsibiorstwa oraz z prowadzeniem firmy rodzinnej w formie spóki handlowej - poinformowao Ministerstwo Przedsibiorczoci i Technologii.
                  • 24.01.2019Fundacje prywatne równie mog wypaca wiadczenia zwolnione od podatku
                   Jeli celem Fundacji jest m. in. pomoc spoeczna, w tym w szczególnoci pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji yciowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, to wiadczenia z pomocy spoecznej (w formie rzeczowej i pieninej), których Fundacja udziela swoim podopiecznym objte s zwolnieniem przedmiotowym wynikajcym z art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji – w zwizku z przekazaniem podopiecznym ww. wiadcze – na Fundacji nie ciy obowizek wykazania wartoci tych wiadcze w informacjach PIT-8C.
                   • 02.01.2019Praktyki urzdników naruszaj zaufanie do KAS
                    Zastpca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej skierowa do wszystkich Dyrektorów Izb Administracji Skarbowej pismo dotyczce niedopuszczalnoci stosowania przez podlegych urzdników praktyk, które naruszaj zaufanie obywateli do dziaa KAS. W ww. zaleceniach wskazane zostao, e administracja publiczna ma wspiera i pomaga przedsibiorcom oraz, e powinna dziaa równie w sposób zgodny z zasad proporcjonalnoci wyraan w Konstytucji. W ww. wystpieniu przypomniane zostao równie, e niedopuszczalne s sytuacje, w których dochodzi do zamania ww. zasad poprzez naduywanie swoich kompetencji, czy nadmierne wkraczanie w sfer prywatn.
                    • 20.12.2018Wane dla osób samotnie wychowujcych dzieci
                     W sytuacji, gdy dziecko zamieszkujc wraz z jednym rodzicem, pozostaje pod jego sta, codzienn opiek, a drugi rodzic jest zobowizany jedynie do pacenia alimentów oraz zajmowania si dzieckiem doranie (np. raz w tygodniu odbiera dziecko ze szkoy i spdza z nim co drugi weekend), status samotnego rodzica ma ten, przy którym dziecko zamieszkuje i który wykonuje wszystkie obowizki, dziki którym dziecko bdzie wychowane w sposób zapewniajcy jego prawidowy rozwój. Fakt utrzymywania kontaktów pomidzy dzieckiem i drugim rodzicem, nie pozbawia pierwszego rodzica (przy którym dziecko mieszka) prawa do opodatkowania swoich dochodów na zasadach okrelonych w art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
                     • 15.11.2018Ubezpieczenie chorobowe przedsibiorców - opacane na bieco, ale nie zawsze z prawem do wiadczenia
                      By ubezpieczony uzyska prawo do wiadczenia z tytuu ubezpieczenia chorobowego, kwota zalegoci z tytuu skadek na to ubezpieczenie nie moe przekroczy 6,60 z. Zaliczanie z urzdu dokonanych przez patnika skadek wpat skadek na poczet zalegoci najstarszych ma wpyw na prawo do wiadcze w razie choroby i macierzystwa. Zaliczenie dokonanych wpat na poczet skadek od najstarszych nalenoci moe spowodowa, e osoba wystpujca o zasiek, opacajca skadki na bieco, ale która posiada zalegoci w opacaniu skadek, nie otrzyma tego wiadczenia z powodu nie podlegania ubezpieczeniu.
                      • 13.11.2018Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA - wszystko, co powinni wiedzie patnicy
                       Od 1 grudnia 2018 r. obowizek wystawiania zwolnie lekarskich w formie elektronicznej staje si powszechny. Dla patników i pracodawców oznacza to kilka nowych obowizków, ale równie due uatwienia dotyczce spraw kadrowo-pacowych zwizanych z chorobowymi absencjami pracowników. Publikujemy odpowiedzi na kilkadziesit najczciej zadawanych pyta, zwizanych z pojawieniem si e-ZLA, opracowane przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych.
                       • 09.11.2018Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA - wszystko, co powinni wiedzie patnicy
                        Od 1 grudnia 2018 r. obowizek wystawiania zwolnie lekarskich w formie elektronicznej staje si powszechny. Dla patników i pracodawców oznacza to kilka nowych obowizków, ale równie due uatwienia dotyczce spraw kadrowo-pacowych zwizanych z chorobowymi absencjami pracowników. Publikujemy odpowiedzi na kilkadziesit najczciej zadawanych pyta, zwizanych z pojawieniem si e-ZLA, opracowane przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych.
                        • 05.11.2018Kurs licencji pilota w kosztach dziaalnoci
                         Pytanie: W zwizku z okolicznociami prowadzenia przez Spók dziaalnoci gospodarczej Spóka, na podstawie umowy leasingu operacyjnego, nabya samolot. Nabycie samolotu pozwoli przedstawicielom Spóki na szybsze przemieszczanie si pomidzy rónymi miejscowociami w Polsce, jak i poza jej granicami, zwikszajc efektywno dziaania Spóki i wydajno pracy samych przedstawicieli. Czy wydatki poniesione przez Spók na kurs pilotau Wspólnika i Prokurenta s kosztem uzyskania przychodu?
                         • 04.10.2018Najem krótkoterminowy - uciliwoci dla staych mieszkaców, zysk dla wacicieli lokali
                          Resort przyglda si problemom mieszkaców budynków, w których waciciele mieszka wynajmuj swoje lokale, czynic z nich lokale wuasi hotelowe. Istniejce prawo pozwala na przeciwdziaanie tym praktykom, i na razie adnych zmian w tej sprawie nie bdzie - wynika z odpowiedzi na interpelacj poselsk w sprawie uciliwoci wynikajcych ze zwikszonego ruchu turystycznego.
                          • 02.10.2018Ustawa o zarzdzie sukcesyjnym pena luk?
                           Ustawa o zarzdzie sukcesyjnym przedsibiorstwem osoby fizycznej rozwizuje wiele problemów zwizanych ze mierci przedsibiorcy i umoliwia zachowanie cigoci prowadzenia dziaalnoci gospodarczej w formie „przedsibiorstwa w spadku” przez okrelony w ustawie okres, niezbdny do zakoczenia postpowania spadkowego. W ocenie Najwyszej Izby Kontroli zaprojektowane rozwizania prawne umoliwiaj spadkobiercom zmarych przedsibiorców kontynuowanie dziaalnoci gospodarczej do czasu ostatecznego uregulowania spraw spadkowych (dziau spadku). Niemniej jednak NIK wykaza wyrane luki w ustawie.
                           • 28.09.2018NSA: Dziaalno kulturalna czy dziaalno gospodarcza?
                            Dziaalno kulturalna okrelona w art. 1 ust. 1 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej nie stanowi dziaalnoci gospodarczej w rozumieniu odrbnych przepisów. Oznacza to, e wszystkie podmioty prowadzce dziaalno kulturaln s opodatkowane tak, jak podmioty nieprowadzce dziaalnoci gospodarczej, a wic wedug stawek pozostaych.
                            • 24.09.2018Wydanie paragonu przed nadaniem numeru kasie fiskalnej
                             Warunkiem rozpoczcia przez podatnika ewidencji na kasie rejestrujcej jest dokonanie fiskalizacji kasy. W wietle ustawy o podatku od towarów i usug oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, dotyczcych ewidencjonowania sprzeday na kasie rejestrujcej, rozpoczcie ewidencji po dokonaniu fiskalizacji kasy a przed nadaniem numeru ewidencyjnego kasy nie wypenia znamion czynu zabronionego - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                             • 12.09.20184-miesiczny urlop rodzicielski dla ojców?
                              Komisja Europejska proponuje wprowadzenie urlopu ojcowskiego w nowym wymiarze. Miaby trwa cztery miesice i gwarantowaby prawo do pobierania odpatnoci w wysokoci 80 proc. ostatnich poborów osoby korzystajcej z urlopu. Czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej rozwaa wprowadzenie zmian w przepisach regulujcych obszar urlopów rodzicielskich dla ojców w Polsce? Jeli tak, to czy bdzie to opcja dodatkowego urlopu rodzicielskiego dla ojców?
                              • 20.08.2018Zmiany w prowadzeniu akt osobowych z wtpliwociami
                               Od 1 stycznia 2019 roku obowizywa zaczn nowe przepisy o dokumentacji pracowniczej. Do najwaniejszych zmian nalee bd m.in. moliwo prowadzenia dokumentacji w wersji elektronicznej oraz wprowadzenie zasady, e teczki pracownicze maj by przechowywane przez okres 10 lat. Cz zapisów budzi jednak wiele kontrowersji i wtpliwoci. Zgodnie z nowymi regulacjami, pracodawca bdzie mia obowizek trzyma w teczce dodatkowe dokumenty, np. kart ewidencji czasu pracy, co spowoduje, e znacznie zwiksz one swoje gabaryty i co miesic doczana bdzie do nich nowa dokumentacja. Innym nieprecyzyjnym zapisem jest obowizek niszczenia dokumentów.
                               • 20.08.2018Dojazd do pracy subowym samochodem a przychód pracownika
                                Pytanie: Czy przejazdy pracownika samochodem subowym pomidzy miejscem parkowania lub garaowania samochodu subowego znajdujcym si w miejscu zamieszkania lub pobytu tego pracownika, a miejscem pracy lub siedzib spóki stanowi realizacj obowizków subowych tego pracownika i nie prowadz do powstania po stronie tego pracownika jakiegokolwiek przychodu podatkowego, a tym samym nie prowadz po stronie patnika do powstanie obowizku odprowadzenia zaliczek z tyt. podatku dochodowego?
                                • 17.08.2018Czasami gmina odzyska VAT przy dofinansowanej inwestycji
                                 Dokonujc aportu nowowybudowanej infrastruktury do spóki gminnej, Gmina dokona czynnoci opodatkowanej (dostawy budowli). Jednoczenie aport ten nie bdzie korzysta z adnego ze zwolnie od podatku przewidzianych dla dostawy budynku/budowli lub ich czci, gdy nie bd spenione przesanki okrelone w przepisach ustawy VAT (wytworzona infrastruktura zostanie przekazana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy i Gminie bdzie przysugiwao prawo do odliczenia podatku naliczonego przy jej wytworzeniu).
                                 • 08.08.2018Co daje faktura pro forma?
                                  Zgodnie z art. 2 pkt 31 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, za faktur uznawany jest dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierajcy dane wymagane ustaw i przepisami wydanymi na jej podstawie.  Faktura – jak mówi art. 106e ust. 1 powoanej ustawy – powinna zawiera m.in.:
                                  • 31.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VII
                                   Przed nami ostatni - 7 odcinek praktycznego poradnika Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych w teorii i praktyce. Omówilimy w nim podstawy prawne rozliczania delegacji, na przykadach pokazalimy najczciej wystpujce problemy i ich rozwizania, pokazujc jednoczenie, jak nawet skomplikowane rozliczenie delegacji staje si proste w programie naszego autorstwa - Delegacje podatki.biz. Dzisiaj zajmiemy si rozwizaniem kilku problemów szczególnych oraz odpowiemy na pytania, które dotary do nas w trakcie publikowania poradnika.
                                   • 27.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VII
                                    Przed nami ostatni - 7 odcinek praktycznego poradnika Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych w teorii i praktyce. Omówilimy w nim podstawy prawne rozliczania delegacji, na przykadach pokazalimy najczciej wystpujce problemy i ich rozwizania, pokazujc jednoczenie, jak nawet skomplikowane rozliczenie delegacji staje si proste w programie naszego autorstwa - Delegacje podatki.biz. Dzisiaj zajmiemy si rozwizaniem kilku problemów szczególnych oraz odpowiemy na pytania, które dotary do nas w trakcie publikowania poradnika.
                                    • 26.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. IV
                                     Czwarta cz poradnika praktycznego powiconego delegacjom w ujciu teoretycznym i praktycznym koncentruje si na podobiestwach i rónicach pomidzy uregulowaniami dotyczcymi delegacji krajowych i delegacji zagranicznych. Przedstawimy równie rónice pomidzy oddelegowaniem a delegacj.
                                     • 25.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. III
                                      Zapraszamy do trzeciej czci praktycznego poradnika powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych zarówno od strony czysto teoretycznej jak i - z zastosowaniem programu do rozliczania delegacji naszego autorstwa - od strony praktycznej. Dzisiaj rozwaa bdziemy skutki podatkowe powstajce przy rozliczaniu krajowych podróy subowych, zajmiemy si równie kwestiami podatkowymi zwizanymi z podróami osób wiadczcych usugi na podstawie umów cywilnoprawnych.
                                      • 24.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. II
                                       Witamy w drugiej czci praktycznego poradnika powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych od strony czysto teoretycznej, oraz - z zastosowaniem programu do rozliczania delegacji naszego autorstwa - od strony praktycznej. Dzisiaj zajmiemy si podróami krajowymi i wtpliwociami, jakie mog pojawi si w trakcie ich rozliczania. Przedstawimy równie przypadki, w których u pracowników pojawi si przychód ze stosunku pracy w zwizku z wypacaniem nalenoci z tytuu podróy subowych. Omówimy zasady stosowane przy rozliczeniach wyjazdów wacicieli i wspólników spóek osobowych i przyjrzymy si dokumentom sucym do rozliczenia wyjazdów krajowych, generowanym przez program Delegacje krajowe i zagraniczne. Diety, ryczaty, zwroty kosztów, czyli jakie kwoty powinien otrzyma delegowany w delegacji krajowej
                                       • 24.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. IV
                                        Czwarta cz poradnika praktycznego powiconego delegacjom w ujciu teoretycznym i praktycznym koncentruje si na podobiestwach i rónicach pomidzy uregulowaniami dotyczcymi delegacji krajowych i delegacji zagranicznych. Przedstawimy równie rónice pomidzy oddelegowaniem a delegacj.
                                        • 23.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. I
                                         Rozpoczynamy publikacj praktycznego poradnika, powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych, bdcego - przy okazji - wzbogacon o zagadnienia teoretyczne instrukcj obsugi programu komputerowego „Delegacje krajowe i zagraniczne”, którego jestemy producentem, a którego wersj demo moecie pobra w kadej chwili (link na kocu artykuu). Ze wzgldu na objto materiau poradnik publikujemy w odcinkach, które bd si pojawiay codziennie przez kilka najbliszych dni. Zapraszamy do lektury!
                                         • 23.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. III
                                          Zapraszamy do trzeciej czci praktycznego poradnika powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych zarówno od strony czysto teoretycznej jak i - z zastosowaniem programu do rozliczania delegacji naszego autorstwa - od strony praktycznej. Dzisiaj rozwaa bdziemy skutki podatkowe powstajce przy rozliczaniu krajowych podróy subowych, zajmiemy si równie kwestiami podatkowymi zwizanymi z podróami osób wiadczcych usugi na podstawie umów cywilnoprawnych.
                                          • 20.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. II
                                           Witamy w drugiej czci praktycznego poradnika powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych od strony czysto teoretycznej, oraz - z zastosowaniem programu do rozliczania delegacji naszego autorstwa - od strony praktycznej. Dzisiaj zajmiemy si podróami krajowymi i wtpliwociami, jakie mog pojawi si w trakcie ich rozliczania. Przedstawimy równie przypadki, w których u pracowników pojawi si przychód ze stosunku pracy w zwizku z wypacaniem nalenoci z tytuu podróy subowych. Omówimy zasady stosowane przy rozliczeniach wyjazdów wacicieli i wspólników spóek osobowych i przyjrzymy si dokumentom sucym do rozliczenia wyjazdów krajowych, generowanym przez program Delegacje krajowe i zagraniczne. Diety, ryczaty, zwroty kosztów, czyli jakie kwoty powinien otrzyma delegowany w delegacji krajowej
                                           • 19.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. I
                                            Rozpoczynamy publikacj praktycznego poradnika, powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych, bdcego - przy okazji - wzbogacon o zagadnienia teoretyczne instrukcj obsugi programu komputerowego „Delegacje krajowe i zagraniczne”, którego jestemy producentem, a którego wersj demo moecie pobra w kadej chwili (link na kocu artykuu). Ze wzgldu na objto materiau poradnik publikujemy w odcinkach, które bd si pojawiay codziennie przez kilka najbliszych dni. Zapraszamy do lektury!
                                            • 14.06.2018Umowy zlecenia: ZUS kontroluje, przedsibiorcy protestuj, ministerstwo wyjania
                                             Interpelacja nr 17764 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej w sprawie stosowania przez ZUS interpretacji wstecz przepisów dotyczcych umów zlece z lat 2009-2017
                                             • 13.06.2018PIT: Jazdy prywatne firmowym samochodem czasem z ewidencj
                                              Pytanie: Czy z tytuu uywania subowych samochodów osobowych przez pracowników Wnioskodawcy jako pracodawca i patnik zobowizana bdzie ustali pracownikom przychód do opodatkowania w sytuacji, gdy opacaj oni koszty tego uywania wyliczone przez pracodawc na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów i wskanika amortyzacji? Czy ustalenie przez Wnioskodawc jako pracodawc i patnika tego przychodu pracownikom do opodatkowania bdzie uzalenione od kwoty, jak zostaje miesicznie obciony pracownik?
                                              • 25.05.2018Komu przysuguje renta rodzinna?
                                               Renta rodzinna jest wiadczeniem z ubezpieczenia spoecznego majcym na celu zapewnienie rodków pieninych po mierci ubezpieczonego tym sporód czonków rodziny, którzy wraz z jego mierci utracili ywiciela. Zasady nabywania prawa do renty rodzinnej zostay cile okrelone przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych.
                                               • 18.05.2018Jednoosobowa dziaalno gospodarcza - poradnik dla pocztkujcych (1)
                                                Decyzja o rozpoczciu dziaalnoci gospodarczej jest dla osoby nigdy wczeniej jej nie prowadzcej decyzj, której skutki mog okaza si bardzo istotne - zarówno w pozytywnym jak i negatywnym kontekcie. Prowadzcy jednoosobow dziaalno gospodarcz przestaje by dla organów pastwa konsumentem i zaczyna by przedsibiorc - nabywajc nieco nowych praw, i bardzo wiele nowych obowizków. Czy to oznacza, e rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej to bd? Oczywicie nie, a dokadniej rzecz ujmujc - nie zawsze.
                                                • 18.05.2018Zbieg tytuów do ubezpiecze - ZUS tropi fikcyjne umowy?
                                                 Najczstsz przyczyn powstania obowizku podlegania ubezpieczeniom spoecznym z tytuu umowy zlecenia, jest ustalenie, e zawarcie jednej z umów zlecenia/umowy o wiadczenie usug byo pozorne w rozumieniu przepisu art. 83 § 1 Kodeksu cywilnego albo w celu obejcia przepisów ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych w rozumieniu przepisu art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego - stwierdzi jeden z czonków zarzdu ZUS w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                                                 • 17.05.2018Jednoosobowa dziaalno gospodarcza - poradnik dla pocztkujcych (1)
                                                  Decyzja o rozpoczciu dziaalnoci gospodarczej jest dla osoby nigdy wczeniej jej nie prowadzcej decyzj, której skutki mog okaza si bardzo istotne - zarówno w pozytywnym jak i negatywnym kontekcie. Prowadzcy jednoosobow dziaalno gospodarcz przestaje by dla organów pastwa konsumentem i zaczyna by przedsibiorc - nabywajc nieco nowych praw, i bardzo wiele nowych obowizków. Czy to oznacza, e rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej to bd? Oczywicie nie, a dokadniej rzecz ujmujc - nie zawsze.
                                                  • 14.05.2018WSA. Zawinione niedobory powoduj konieczno korekty VAT
                                                   W przypadku niedoborów zawinionych przez podatnika, nie przysuguje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego, a jeli podatnik z tego prawa skorzysta, zobowizany jest dokona korekty podatku naliczonego - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Biaymstoku.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 12 ] nastpna strona »