Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dla cudzoziemców

 • 26.01.2015Zwolnienie studenta z czesnego. Skutki podatkowe
  Pytanie podatnika: Czy z uwagi na wyjątkowo trudną sytuację materialną studenta zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne oraz umorzenie odsetek naliczonych za nieterminową zapłatę należności, o których mowa w regulaminach pobierania opłat i zarządzeniu Rektora, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy Uczelnia ma obowiązek wystawienia informacji PIT-8C z danego tytułu?
  • 16.09.2014Niedługo do kosztów podatkowych nie zaliczymy niczego?
   Jak tak dalej pójdzie, w skrajnych przypadkach, do kosztów uzyskania przychodów, mających przecież znaczący wpływ na wysokość należnego podatku dochodowego, nie zaliczymy niczego. Przy złej woli wszystko przecież można zakwalifikować do wydatków osobistych. A tych, jak wiadomo, odliczać nie można.
   • 15.09.2014Niedługo do kosztów podatkowych nie zaliczymy niczego?
    Jak tak dalej pójdzie, w skrajnych przypadkach do kosztów uzyskania przychodów, mających przecież znaczący wpływ na wysokość należnego podatku dochodowego, nie zaliczymy niczego. Przy złej woli wszystko przecież można zakwalifikować do wydatków osobistych. A tych, jak wiadomo, odliczać nie można.
    • 27.08.2014Nieodebranie decyzji podatkowej a przywrócenie terminu
     Z uzasadnienia: Okoliczność nieodebrania (nieintencjonalnego) w placówce operatora pocztowego przesyłki pocztowej, zawierającej decyzję podatkową, przez adresata lub jego dorosłego domownika, na skutek nieprzedłożenia dokumentu awizo pracownikowi poczty, przy jednoczesnym stawieniu się w placówce pocztowej celem odbioru korespondencji, nie jest okolicznością przesądzającą o winie podatnika, którą należy ocenić w sprawie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania.
     • 26.08.2014Świadczenia socjalne z tytułu niezdolności do pracy
      Interpelacja nr 25972 w sprawie możliwości uzyskania świadczeń socjalnych z tytułu umiarkowanej niezdolności do pracy.
      • 12.08.2014Zasady przyznawania renty do zmiany?
       Interpelacja nr 26214 w sprawie nieprawidłowości i niekonsekwencji w wykluczających się wzajemnie orzeczeniach lekarzy orzeczników ZUS oraz długotrwałości postępowań dotyczących przyznania uprawnień rentowych.
       • 16.05.2014Zatrudnianie cudzoziemców. MPiPS wprowadzi nowe reguły
        Resort pracy i polityki społecznej przygotował projekt nowego rozporządzenia ws. wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca. Najważniejsza zmiana polegać będzie na ograniczeniu kręgu osób, wśród których w pierwszej kolejności poszukiwani będą kandydaci do pracy, tylko do osób mających pierwszeństwo w zakresie dostępu do rynku pracy.
        • 12.05.2014Czy wszystkie wydatki przedsiębiorcy mają być osobiste?
         Definicja pojęcia „koszty uzyskania przychodów” jest bardzo szeroka. Z jednej strony, to dobrze, z drugiej jednak – może ona utrudniać życie przedsiębiorcom. Zwłaszcza, że organy podatkowe coraz więcej wydatków uznają za wydatki osobiste i wyłączają je z kosztów. Poszkodowanym w takim przypadku jest oczywiście podatnik.
         • 12.05.2014Czy wszystkie wydatki przedsiębiorcy mają być osobiste?
          Definicja pojęcia „koszty uzyskania przychodów” jest bardzo szeroka. Z jednej strony to dobrze, z drugiej jednak – może ona utrudniać życie przedsiębiorcom. Zwłaszcza że organy podatkowe coraz więcej wydatków uznają za wydatki osobiste i wyłączają je z kosztów. Poszkodowanym w takim przypadku jest oczywiście podatnik.
          • 06.11.2013Podatki na świecie: Wielka Brytania opodatkuje niektórych cudzoziemców
           Wielka Brytania prawdopodobnie wprowadzi podatek od zysków kapitałowych (capital gains tax – CGT) dla cudzoziemców, którzy inwestują w nieruchomości. Jak donosi brytyjska telewizja Sky News, dzięki takiemu zabiegowi ograniczony miałby zostać wzrost cen domów, szczególnie tych zlokalizowanych na terenie Londynu.
           • 09.09.2013Problematyczne koszty podatkowe. Czy wszystko może być celem osobistym przedsiębiorcy?
            Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje pojęcie kosztów uzyskania przychodów. Definicja jest na tyle szeroka, że wiele wydatków spełnia jej przesłanki. Przedsiębiorcy mają jednak utrudnione zadanie. Organy podatkowe sporo wydatków kwalifikują jako wydatki osobiste i wyłączają je z kosztów. Ale często robią tak na siłę. Nierzadko również wbrew zdrowemu rozsądkowi.
            • 08.08.2013Podatki na świecie: Rosja zwolni z podatków nowe firmy
             Rosyjski resort rozwoju gospodarczego zaproponował wprowadzenie dwuletniego zwolnienia z podatków dla nowych firm. Zmiany w systemie miałyby wejść w życie już na początku 2014 r. Niewykluczone, że ze zwolnień skorzystać będą mogli również obcokrajowcy.
             • 27.02.2013Obowiązek przekazania informacji IFT-1R
              IFT-1R to roczna informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez nierezydentów, czyli osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania.
              • 20.02.2013Nowe obowiązki dla firm zatrudniających cudzoziemców
               Resort pracy szykuje zmianę zasad w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Na firmy powierzające pracę osobom spoza UE i państw stowarzyszonych nałożone zostaną nowe obowiązki informacyjne. Za ich niedopełnienie przewidziano karę grzywny.
               • 12.02.2013Zeznanie roczne cudzoziemców – dochody z umowy o pracę oraz umów zlecenia i o dzieło
                Niektóre obowiązki wynikające z ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej: pdof) – w tym np. składanie zeznań rocznych – dotyczą także cudzoziemców. Sposób rozliczenia osiąganych przez nich dochodów (przychodów) zależy przede wszystkim od tego, czy mają oni status polskiego rezydenta podatkowego, a także od rodzaju źródła tych dochodów (przychodów) oraz miejsca ich położenia.
                • 31.10.2012Waloryzacja stawek podatków i opłat lokalnych
                 Interpelacja nr 8156 do ministra finansów w sprawie drastycznych podwyżek podatków i opłat lokalnych oraz polityki osłonowej państwa wobec najuboższych obywateli
                 • 01.10.2012Przewóz broni i amunicji przez podróżnych
                  Zasady przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oraz przywozu z zagranicy i wywozu za granicę broni i amunicji, jak również zasady posiadania broni i amunicji przez cudzoziemców zostały uregulowane przez przepisy ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (zwanej dalej: „ustawą”) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy. Bronią w rozumieniu ustawy (art. 4 ust.1) jest:
                  • 12.09.2012Obowiązki polskich banków zdjęć wypłacających należności fotografom z zagranicy
                   Użytkownikami stocków mogą być zarówno osoby fizyczne, jak też prawne, z Polski lub też spoza jej terytorium. Osoby odpowiedzialne za wypłaty należności dla fotografów powinny dysponować dokładnymi informacjami w tym zakresie. Wynika to z tego, że jeżeli wypłata należności następuje na rzecz nierezydenta, czyli podmiotu, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby bądź zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wówczas zastosowanie znajdą przepisy o ograniczonym obowiązku podatkowym oraz o konieczności pobierania tzw. podatku u źródła.
                   • 01.08.2012Nowa polityka migracyjna – informacja po posiedzeniu rządu
                    Ministrowie zapoznali się we wtorek z założeniami nowej polityki migracyjnej, przygotowanymi przez ministra spraw wewnętrznych. Dokument został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami świata nauki.
                    • 19.07.2012Pomoc społeczna – od 1 października wyższe progi i świadczenia
                     Od 1 października wzrosną progi dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej i wysokość samych świadczeń – wynika z ogłoszonego we wtorek w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Rady Ministrów. Maksymalna kwota zasiłku stałego wyniesie 529 zł miesięcznie.
                     • 18.07.2012Nowe obowiązki dla pracodawców – już od soboty
                      Już od soboty (21 lipca 2012 r.) zaczną obowiązywać przepisy ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom nielegalnie przebywającym na terytorium Polski. Ustawa nakłada nowe obowiązki na pracodawców zatrudniających cudzoziemców, m.in. konieczność sprawdzania dokumentów pobytowych.
                      • 09.07.2012Pomoc społeczna – wyższe progi dochodowe od października
                       Od 1 października wzrosną progi dochodowe uprawniające do poboru świadczeń z pomocy społecznej – przewiduje projekt (z 6 lipca 2012 r.) rozporządzenia Rady Ministrów. Automatycznie wzrosną również maksymalne kwoty zasiłków.
                       • 17.05.2012Prezydent podpisał ustawę o cudzoziemcach
                        Cudzoziemcy, którzy posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe, będą mieć ułatwioną drogę do uzyskiwania pobytu i zatrudnienia w Polsce – zmiany przewiduje podpisana we wtorek przez prezydenta Bronisława Komorowskiego nowelizacja (z 27 kwietnia 2012 r.) ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
                        • 15.05.2012Przepisy o zatrudnianiu obcokrajowców będą zmienione
                         Uchwalona w ubiegłym tygodniu przez Sejm ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza cały szereg zmian – głównie nowe obowiązki i sankcje dla pracodawców. Aktualnie projektem zajmuje się Senat.
                         • 05.04.2012Kontrola PIP u przedsiębiorcy
                          Interpelacja nr 2493 do ministra gospodarki w sprawie zmiany przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie kontroli
                          • 22.02.2012Będzie łatwiej zatrudnić cudzoziemca z wysokimi kwalifikacjami
                           Polska wdroży do swojego prawa kolejne dyrektywy unijne w sprawie pracy cudzoziemców. Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w odpowiednich przepisach.
                           • 03.01.2012Nowe sankcje za zatrudnianie nielegalnych imigrantów
                            Unia Europejska kontynuuje zabiegi mające na celu zmniejszenie zatrudnienia nielegalnych imigrantów na terenie państw członkowskich. Jeszcze pod koniec grudnia 2011 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy nakładającej dodatkowe sankcje na firmy zatrudniające nielegalnie przebywających na terytorium Polski cudzoziemców, który ma wprowadzić do polskiego prawa regulacje unijnej dyrektywy 2009/52/WE. Projekt został już skierowany do Sejmu.
                            • 20.09.2011Konsekwencje podatkowe nabywania usług zagranicznych doradców
                             Jeśli polska spółka nabywa od kontrahentów usługi wykonywane i wykorzystywane wyłącznie poza granicami Polski, spółka ta nie jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis ten określa wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu uzyskanych przychodów na terytorium RP. W omawianej sprawie natomiast wszelkie zdarzenia, których skutkiem jest osiągnięcie przychodów mają miejsce poza terytorium Polski - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.
                             • 06.09.2011Opodatkowanie dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
                              Pytanie podatnika: Czy osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego, obywatel kraju Unii Europejskiej prowadzący w Polsce dział specjalny produkcji rolnej w formie spółki cywilnej ma prawo wyboru zasad opodatkowania na takich samych warunkach jak obywatel polski i w związku z tym jeśli ma taką wolę ma prawo nie zgłaszać zamiaru i nie prowadzić ksiąg wykazujących przychody zgodnie z art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wobec tego korzystać z prawa wyboru formy opodatkowania według norm szacunkowych?
                              • 29.04.2011Obowiązek posiadania oświadczenia nierezydenta o niekorzystaniu ze zwolnienia
                               Od 1 stycznia 2011 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono zasadę, zgodnie z którą podmiot uzyskujący dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z należności licencyjnych i odsetek może korzystać ze zwolnień przewidzianych w tych przepisach pod warunkiem, że nie jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.
                               • 13.04.2011Rząd zapowiada uregulowanie kwestii zatrudniania cudzoziemców
                                Zakaz zatrudniania cudzoziemca przebywającego w naszym kraju nielegalnie. Pracodawca będzie musiał posiadać kopię dokumentu potwierdzającego fakt legalnego pobytu swojego pracownika – to tylko część założeń do ustawy, która ma uregulować kwestie zatrudniania cudzoziemców.
                                • 05.04.2011MSWiA: 336 zezwoleń na zakup nieruchomości przez cudzoziemców
                                 Według danych MSWiA w ubiegłym roku szef resortu Jerzy Miller wydał 336 zezwoleń na zakup przez cudzoziemców nieruchomości - gruntów rolnych i leśnych, lokali mieszkalnych i użytkowych. Zezwolenia obejmują też zakup akcji i udziałów w spółkach, będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości.
                                 • 23.03.2011E-biblioteka podatkowa dla oszczędnych profesjonalistów
                                  Redakcja www.podatki.biz przygotowała dla swoich Czytelników wyjątkowy zestaw e-booków – e-bibliotekę podatkową, na którą składać się będą 24 tytuły dotyczące najważniejszych zagadnień podatkowych w wyjątkowych cenach. Każdy Zamawiający otrzyma dodatkowo bezpłatnie specjalny czytnik do e-booków, umożliwiający zaznaczanie w tekście, definiowanie zakładek własnych, sporządzanie notatek i opracowań i wygodne korzystanie z całej zawartości biblioteki.
                                  • 25.02.2011Inwestorzy na GPW - coraz więcej cudzoziemców
                                   Udział zagranicznych inwestorów w obrotach na polskim rynku akcji pozostaje na wysokim poziomie i wynosi 46 proc. - wynika z przeprowadzonego w drugiej połowie ubiegłego roku badania struktury inwestorów Giełdy Papierów Wartościowych. Najwięcej zleceń (84 proc.)  pochodzi z Wielkiej Brytanii, aktywni są również inwestorzy z Belgii, Węgier i Austrii.  
                                   • 01.02.2011Wiekszość ułatwień dla przedsiębiorców nadal w sferze planów
                                    Interpelacja nr 19668 do prezesa Rady Ministrów w sprawie realizacji obietnic złożonych przez premiera podczas exposé w 2007 r., dotyczących wspierania przedsiębiorczości i zmiany prawa na korzystniejsze dla pracowników i pracodawców oraz uproszczenia procedur zakładania firm
                                    • 27.12.2010Pracodawcy nie boją się kar
                                     Interpelacja nr 19254 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zatrudniania pracowników bez jakiejkolwiek umowy, na czarno, wykazywania w umowie o pracę niższego od faktycznego wynagrodzenia za pracę oraz podawania w umowie niezgodnego z prawdą wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika
                                     • 10.12.2010Legalność zatrudnienia: Wkrótce jednolite sankcje za wykorzystywanie pracowników spoza UE
                                      Trwają prace nad wdrożeniem do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE z 18 czerwca 2009 r., przewidującej minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie obywateli krajów trzecich. Za szybkim wprowadzeniem w życie tych rozwiązań opowiada się Krajowa Izba Gospodarcza.  
                                      • 16.07.2010Księgi wieczyste online, czyli cała prawda o twoim majątku
                                       Od 17 czerwca można bezpłatnie przeglądać księgi wieczyste za pomocą Internetu. Chociaż dotyczy to tylko tych dokumentów, które zostały przeniesione do systemu elektronicznego (czyli 12 milionów spośród 18,8 milionów ksiąg), to do 2 lipca 2010 r. ponad 800 tysięcy osób przejrzało swoje księgi wieczyste przez Internet.
                                       • 15.07.2010Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia
                                        Dostosowanie przepisów do innych regulacji – m.in. do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i ustawy o spółdzielniach socjalnych – a także doprecyzowanie przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne to główny cel nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która na wniosek ministra pracy i polityki społecznej została przyjęta przez rząd. Dookreślono m.in., w jakim okresie osoba posiadająca wpis do ewidencji działalności gospodarczej może jednocześnie posiadać status bezrobotnego.
                                        • 29.01.2010PCC: Jednolita podstawa opodatkowania dla umów sprzedaży
                                         Ujednolicenie regulacji dotyczącej zasad ustalania podstawy opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych, bez względu na to, czy umowa sprzedaży jest zawierana przez rezydentów i nierezydentów, i wprowadzenie zasady, że w każdym przypadku podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa, to jedne z głównych założeń uchwalonej na 59. posiedzeniu Sejmu ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
                                         • 20.11.2009Zezwolenie na pracę typu A
                                          Mimo wielu ułatwień w dostępie do polskiego rynku pracy wciąż wielu cudzoziemców musi uzyskiwać zezwolenie na pracę. Z dniem 1 lutego 2009 r. istotnie zmieniły się zasady wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców (w sytuacji gdy cudzoziemiec musi je uzyskać). Dwuetapową procedurę obejmującą uzyskanie w pierwszej kolejności przyrzeczenia pracy, a następnie zezwolenia uproszczono, rezygnując z konieczności uzyskiwania przyrzeczenia pracy. Kwestie dotyczące zatrudniania cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uregulowane są w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).
                                          • 12.10.2009Wizy dla cudzoziemców wydawane w związku z wykonywaniem pracy w Polsce
                                           Cudzoziemcy z krajów należących do UE oraz z krajów, z którymi obowiązuje ruch bezwizowy, mogą przebywać i pracować w Polsce do 3 miesięcy bez konieczności uzyskiwania zezwoleń na pobyt. Wjazd i przebywanie na terytorium Polski przez pozostałych cudzoziemców możliwe są na podstawie posiadanej przez nich wizy. Wizy wydawane są przez konsula. Wydanie wizy (dyplomatycznej, kurierskiej, służbowej) możliwe jest również przez ministra spraw zagranicznych. Wizy tranzytowe oraz dla marynarzy wydawane są przez komendanta placówki Straży Granicznej.
                                           • 16.09.2009IKE także dla niektórych cudzoziemców
                                            Na wniosek minister pracy i polityki społecznej rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. Zakłada on, że obywatele państw członkowskich UE oraz państw stron Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy znajdują się w sytuacji porównywalnej do polskich rezydentów, będą mogli dokonywać wpłat na indywidualne konta emerytalne (IKE). Przepisy projektowanej ustawy dostosowują polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania nierezydentów podatkowych.
                                            • 29.05.2009Umowy sprzedaży Stoczni Gdynia i Szczecin podpisane
                                             Zostały podpisane umowy w sprawie sprzedaży aktywów Stoczni Szczecin i Gdynia. Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad poinformował Komisję Europejską, że wszelkie czynności dotyczące sprzedaży aktywów zostały przeprowadzone zgodnie z ustaleniami zawartymi z Komisją, i zwrócił się do niej o wyznaczenie terminu zamknięcia procesu kompensacji prowadzonego zgodnie z tzw. specustawą stoczniową.
                                             • 10.02.2009BUSINESSEUROPE: Protekcjonizm to zła odpowiedź na recesję
                                              Konfederacja Europejskiego Biznesu BUSINESSEUROPE skrytykowała podjęte w ubiegłym tygodniu w kilku krajach UE akcje protestacyjne przeciw zatrudnianiu cudzoziemców. Zdaniem organizacji, w której polskich przedsiębiorców reprezentuje PKPP Lewiatan, protekcjonizm nie jest właściwą reakcją na recesję.
                                              • 23.01.2009Środki z Funduszu Granic Zewnętrznych dla Polski
                                               Komisja Europejska przyjęła wieloletni program dla Polski w ramach Funduszu Granic Zewnętrznych na lata 2007-2013, a także pierwszy program roczny – na 2007 r. W całym okresie finansowania Polska ma otrzymać łącznie 78 mln euro. Całkowity budżet Funduszu Granic Zewnętrznych do 2013 r. wynosi 1,8 mld euro.
                                               • 19.11.2008Kto może pracować w Polsce bez zezwolenia?
                                                Zgodnie z art. 87 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. nr 99, poz. 1001, ze zm.) cudzoziemiec może wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada zezwolenie na pracę wydane przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Od tej ogólnej zasady istnieje jednak wiele wyjątków, a sporo cudzoziemców, którzy chcą pracować na terenie naszego kraju, nie musi uzyskiwać zezwolenia na pracę.
                                                • 14.11.2008Za mało aktywnych zawodowo
                                                 Interpelacja nr 4850 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
                                                 • 07.11.2008Opodatkowanie kwot otrzymanych ze środków pomocy społecznej i z ZFŚS
                                                  Kwoty otrzymane ze środków pomocy społecznej i z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, mimo iż nie pochodzą bezpośrednio z działalności zarobkowej, podlegają regulacji ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z późn. zm.; dalej: updof) jako dochód uzyskiwany przez podatnika. Zgodnie z art. 9 ust. 1 tej ustawy opodatkowaniu podlegają bowiem wszelkiego rodzaju dochody, poza tymi, które zostały zwolnione od podatku, oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Szczególny charakter świadczeń z tych dwóch źródeł zadecydował jednak o szerokim uregulowaniu przez ustawodawcę obejmujących je zwolnień podatkowych.
                                                  • 29.10.2008Planowane zmiany w opodatkowaniu dochodów uzyskiwanych przez nierezydentów
                                                   Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w wielu przypadkach różnicuje sposób opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez osoby mające miejsce zamieszkania w Polsce i osoby nie mieszkające w Polsce. Różnice dotyczą przede wszystkim opodatkowania przychodów wymienionych w art. 13, czyli przychodów z samodzielnej działalności, np.: z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym przychody z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych, przychody otrzymywane przez osoby należące do składu zarządów spółek, przychody z praw autorskich i przychody z umów zleceń lub umów o dzieło.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] następna strona »