Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dla cudzoziemców

 • 01.08.2012Nowa polityka migracyjna – informacja po posiedzeniu rządu
  Ministrowie zapoznali się we wtorek z założeniami nowej polityki migracyjnej, przygotowanymi przez ministra spraw wewnętrznych. Dokument został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami świata nauki.
  • 19.07.2012Pomoc społeczna – od 1 października wyższe progi i świadczenia
   Od 1 października wzrosną progi dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej i wysokość samych świadczeń – wynika z ogłoszonego we wtorek w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Rady Ministrów. Maksymalna kwota zasiłku stałego wyniesie 529 zł miesięcznie.
   • 18.07.2012Nowe obowiązki dla pracodawców – już od soboty
    Już od soboty (21 lipca 2012 r.) zaczną obowiązywać przepisy ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom nielegalnie przebywającym na terytorium Polski. Ustawa nakłada nowe obowiązki na pracodawców zatrudniających cudzoziemców, m.in. konieczność sprawdzania dokumentów pobytowych.
    • 09.07.2012Pomoc społeczna – wyższe progi dochodowe od października
     Od 1 października wzrosną progi dochodowe uprawniające do poboru świadczeń z pomocy społecznej – przewiduje projekt (z 6 lipca 2012 r.) rozporządzenia Rady Ministrów. Automatycznie wzrosną również maksymalne kwoty zasiłków.
     • 17.05.2012Prezydent podpisał ustawę o cudzoziemcach
      Cudzoziemcy, którzy posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe, będą mieć ułatwioną drogę do uzyskiwania pobytu i zatrudnienia w Polsce – zmiany przewiduje podpisana we wtorek przez prezydenta Bronisława Komorowskiego nowelizacja (z 27 kwietnia 2012 r.) ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
      • 15.05.2012Przepisy o zatrudnianiu obcokrajowców będą zmienione
       Uchwalona w ubiegłym tygodniu przez Sejm ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza cały szereg zmian – głównie nowe obowiązki i sankcje dla pracodawców. Aktualnie projektem zajmuje się Senat.
       • 05.04.2012Kontrola PIP u przedsiębiorcy
        Interpelacja nr 2493 do ministra gospodarki w sprawie zmiany przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie kontroli
        • 22.02.2012Będzie łatwiej zatrudnić cudzoziemca z wysokimi kwalifikacjami
         Polska wdroży do swojego prawa kolejne dyrektywy unijne w sprawie pracy cudzoziemców. Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w odpowiednich przepisach.
         • 03.01.2012Nowe sankcje za zatrudnianie nielegalnych imigrantów
          Unia Europejska kontynuuje zabiegi mające na celu zmniejszenie zatrudnienia nielegalnych imigrantów na terenie państw członkowskich. Jeszcze pod koniec grudnia 2011 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy nakładającej dodatkowe sankcje na firmy zatrudniające nielegalnie przebywających na terytorium Polski cudzoziemców, który ma wprowadzić do polskiego prawa regulacje unijnej dyrektywy 2009/52/WE. Projekt został już skierowany do Sejmu.
          • 20.09.2011Konsekwencje podatkowe nabywania usług zagranicznych doradców
           Jeśli polska spółka nabywa od kontrahentów usługi wykonywane i wykorzystywane wyłącznie poza granicami Polski, spółka ta nie jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis ten określa wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu uzyskanych przychodów na terytorium RP. W omawianej sprawie natomiast wszelkie zdarzenia, których skutkiem jest osiągnięcie przychodów mają miejsce poza terytorium Polski - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.
           • 06.09.2011Opodatkowanie dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
            Pytanie podatnika: Czy osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego, obywatel kraju Unii Europejskiej prowadzący w Polsce dział specjalny produkcji rolnej w formie spółki cywilnej ma prawo wyboru zasad opodatkowania na takich samych warunkach jak obywatel polski i w związku z tym jeśli ma taką wolę ma prawo nie zgłaszać zamiaru i nie prowadzić ksiąg wykazujących przychody zgodnie z art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wobec tego korzystać z prawa wyboru formy opodatkowania według norm szacunkowych?
            • 29.04.2011Obowiązek posiadania oświadczenia nierezydenta o niekorzystaniu ze zwolnienia
             Od 1 stycznia 2011 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono zasadę, zgodnie z którą podmiot uzyskujący dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z należności licencyjnych i odsetek może korzystać ze zwolnień przewidzianych w tych przepisach pod warunkiem, że nie jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.
             • 13.04.2011Rząd zapowiada uregulowanie kwestii zatrudniania cudzoziemców
              Zakaz zatrudniania cudzoziemca przebywającego w naszym kraju nielegalnie. Pracodawca będzie musiał posiadać kopię dokumentu potwierdzającego fakt legalnego pobytu swojego pracownika – to tylko część założeń do ustawy, która ma uregulować kwestie zatrudniania cudzoziemców.
              • 05.04.2011MSWiA: 336 zezwoleń na zakup nieruchomości przez cudzoziemców
               Według danych MSWiA w ubiegłym roku szef resortu Jerzy Miller wydał 336 zezwoleń na zakup przez cudzoziemców nieruchomości - gruntów rolnych i leśnych, lokali mieszkalnych i użytkowych. Zezwolenia obejmują też zakup akcji i udziałów w spółkach, będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości.
               • 23.03.2011E-biblioteka podatkowa dla oszczędnych profesjonalistów
                Redakcja www.podatki.biz przygotowała dla swoich Czytelników wyjątkowy zestaw e-booków – e-bibliotekę podatkową, na którą składać się będą 24 tytuły dotyczące najważniejszych zagadnień podatkowych w wyjątkowych cenach. Każdy Zamawiający otrzyma dodatkowo bezpłatnie specjalny czytnik do e-booków, umożliwiający zaznaczanie w tekście, definiowanie zakładek własnych, sporządzanie notatek i opracowań i wygodne korzystanie z całej zawartości biblioteki.
                • 25.02.2011Inwestorzy na GPW - coraz więcej cudzoziemców
                 Udział zagranicznych inwestorów w obrotach na polskim rynku akcji pozostaje na wysokim poziomie i wynosi 46 proc. - wynika z przeprowadzonego w drugiej połowie ubiegłego roku badania struktury inwestorów Giełdy Papierów Wartościowych. Najwięcej zleceń (84 proc.)  pochodzi z Wielkiej Brytanii, aktywni są również inwestorzy z Belgii, Węgier i Austrii.  
                 • 01.02.2011Wiekszość ułatwień dla przedsiębiorców nadal w sferze planów
                  Interpelacja nr 19668 do prezesa Rady Ministrów w sprawie realizacji obietnic złożonych przez premiera podczas exposé w 2007 r., dotyczących wspierania przedsiębiorczości i zmiany prawa na korzystniejsze dla pracowników i pracodawców oraz uproszczenia procedur zakładania firm
                  • 27.12.2010Pracodawcy nie boją się kar
                   Interpelacja nr 19254 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zatrudniania pracowników bez jakiejkolwiek umowy, na czarno, wykazywania w umowie o pracę niższego od faktycznego wynagrodzenia za pracę oraz podawania w umowie niezgodnego z prawdą wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika
                   • 10.12.2010Legalność zatrudnienia: Wkrótce jednolite sankcje za wykorzystywanie pracowników spoza UE
                    Trwają prace nad wdrożeniem do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE z 18 czerwca 2009 r., przewidującej minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie obywateli krajów trzecich. Za szybkim wprowadzeniem w życie tych rozwiązań opowiada się Krajowa Izba Gospodarcza.  
                    • 16.07.2010Księgi wieczyste online, czyli cała prawda o twoim majątku
                     Od 17 czerwca można bezpłatnie przeglądać księgi wieczyste za pomocą Internetu. Chociaż dotyczy to tylko tych dokumentów, które zostały przeniesione do systemu elektronicznego (czyli 12 milionów spośród 18,8 milionów ksiąg), to do 2 lipca 2010 r. ponad 800 tysięcy osób przejrzało swoje księgi wieczyste przez Internet.
                     • 15.07.2010Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia
                      Dostosowanie przepisów do innych regulacji – m.in. do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i ustawy o spółdzielniach socjalnych – a także doprecyzowanie przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne to główny cel nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która na wniosek ministra pracy i polityki społecznej została przyjęta przez rząd. Dookreślono m.in., w jakim okresie osoba posiadająca wpis do ewidencji działalności gospodarczej może jednocześnie posiadać status bezrobotnego.
                      • 29.01.2010PCC: Jednolita podstawa opodatkowania dla umów sprzedaży
                       Ujednolicenie regulacji dotyczącej zasad ustalania podstawy opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych, bez względu na to, czy umowa sprzedaży jest zawierana przez rezydentów i nierezydentów, i wprowadzenie zasady, że w każdym przypadku podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa, to jedne z głównych założeń uchwalonej na 59. posiedzeniu Sejmu ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
                       • 20.11.2009Zezwolenie na pracę typu A
                        Mimo wielu ułatwień w dostępie do polskiego rynku pracy wciąż wielu cudzoziemców musi uzyskiwać zezwolenie na pracę. Z dniem 1 lutego 2009 r. istotnie zmieniły się zasady wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców (w sytuacji gdy cudzoziemiec musi je uzyskać). Dwuetapową procedurę obejmującą uzyskanie w pierwszej kolejności przyrzeczenia pracy, a następnie zezwolenia uproszczono, rezygnując z konieczności uzyskiwania przyrzeczenia pracy. Kwestie dotyczące zatrudniania cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uregulowane są w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).
                        • 12.10.2009Wizy dla cudzoziemców wydawane w związku z wykonywaniem pracy w Polsce
                         Cudzoziemcy z krajów należących do UE oraz z krajów, z którymi obowiązuje ruch bezwizowy, mogą przebywać i pracować w Polsce do 3 miesięcy bez konieczności uzyskiwania zezwoleń na pobyt. Wjazd i przebywanie na terytorium Polski przez pozostałych cudzoziemców możliwe są na podstawie posiadanej przez nich wizy. Wizy wydawane są przez konsula. Wydanie wizy (dyplomatycznej, kurierskiej, służbowej) możliwe jest również przez ministra spraw zagranicznych. Wizy tranzytowe oraz dla marynarzy wydawane są przez komendanta placówki Straży Granicznej.
                         • 16.09.2009IKE także dla niektórych cudzoziemców
                          Na wniosek minister pracy i polityki społecznej rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. Zakłada on, że obywatele państw członkowskich UE oraz państw stron Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy znajdują się w sytuacji porównywalnej do polskich rezydentów, będą mogli dokonywać wpłat na indywidualne konta emerytalne (IKE). Przepisy projektowanej ustawy dostosowują polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania nierezydentów podatkowych.
                          • 29.05.2009Umowy sprzedaży Stoczni Gdynia i Szczecin podpisane
                           Zostały podpisane umowy w sprawie sprzedaży aktywów Stoczni Szczecin i Gdynia. Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad poinformował Komisję Europejską, że wszelkie czynności dotyczące sprzedaży aktywów zostały przeprowadzone zgodnie z ustaleniami zawartymi z Komisją, i zwrócił się do niej o wyznaczenie terminu zamknięcia procesu kompensacji prowadzonego zgodnie z tzw. specustawą stoczniową.
                           • 10.02.2009BUSINESSEUROPE: Protekcjonizm to zła odpowiedź na recesję
                            Konfederacja Europejskiego Biznesu BUSINESSEUROPE skrytykowała podjęte w ubiegłym tygodniu w kilku krajach UE akcje protestacyjne przeciw zatrudnianiu cudzoziemców. Zdaniem organizacji, w której polskich przedsiębiorców reprezentuje PKPP Lewiatan, protekcjonizm nie jest właściwą reakcją na recesję.
                            • 23.01.2009Środki z Funduszu Granic Zewnętrznych dla Polski
                             Komisja Europejska przyjęła wieloletni program dla Polski w ramach Funduszu Granic Zewnętrznych na lata 2007-2013, a także pierwszy program roczny – na 2007 r. W całym okresie finansowania Polska ma otrzymać łącznie 78 mln euro. Całkowity budżet Funduszu Granic Zewnętrznych do 2013 r. wynosi 1,8 mld euro.
                             • 19.11.2008Kto może pracować w Polsce bez zezwolenia?
                              Zgodnie z art. 87 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. nr 99, poz. 1001, ze zm.) cudzoziemiec może wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada zezwolenie na pracę wydane przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Od tej ogólnej zasady istnieje jednak wiele wyjątków, a sporo cudzoziemców, którzy chcą pracować na terenie naszego kraju, nie musi uzyskiwać zezwolenia na pracę.
                              • 14.11.2008Za mało aktywnych zawodowo
                               Interpelacja nr 4850 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
                               • 07.11.2008Opodatkowanie kwot otrzymanych ze środków pomocy społecznej i z ZFŚS
                                Kwoty otrzymane ze środków pomocy społecznej i z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, mimo iż nie pochodzą bezpośrednio z działalności zarobkowej, podlegają regulacji ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z późn. zm.; dalej: updof) jako dochód uzyskiwany przez podatnika. Zgodnie z art. 9 ust. 1 tej ustawy opodatkowaniu podlegają bowiem wszelkiego rodzaju dochody, poza tymi, które zostały zwolnione od podatku, oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Szczególny charakter świadczeń z tych dwóch źródeł zadecydował jednak o szerokim uregulowaniu przez ustawodawcę obejmujących je zwolnień podatkowych.
                                • 29.10.2008Planowane zmiany w opodatkowaniu dochodów uzyskiwanych przez nierezydentów
                                 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w wielu przypadkach różnicuje sposób opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez osoby mające miejsce zamieszkania w Polsce i osoby nie mieszkające w Polsce. Różnice dotyczą przede wszystkim opodatkowania przychodów wymienionych w art. 13, czyli przychodów z samodzielnej działalności, np.: z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym przychody z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych, przychody otrzymywane przez osoby należące do składu zarządów spółek, przychody z praw autorskich i przychody z umów zleceń lub umów o dzieło.
                                 • 08.10.2008Lewiatan chce ułatwień w zatrudnianiu cudzoziemców
                                  PKPP Lewiatan przedstawiła postulaty w zakresie polityki migracyjnej. Zdaniem przedsiębiorców, na polskim rynku pracy coraz bardziej brakuje pracowników, niezbędne staje się zatem zatrudnianie obcokrajowców. Jednak to, czy i jacy cudzoziemcy przyjadą do Polski, zależy od aktywnej i odpowiednio skoordynowanej polityki państwa.
                                  • 12.09.2008MPiPS: Służby zatrudnienia muszą się bardziej otworzyć na klienta
                                   Interpelacja nr 3637 do prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji na rynku pracy
                                   • 25.08.2008Polska zniesie wymóg uzyskiwania pozwoleń na pracę przez Gruzinów?
                                    Konfederacja Pracodawców Polskich chwali projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczący umożliwienia Gruzinom i Mołdawianom pracy w Polsce bez zezwolenia nawet przez 12 miesięcy.  Rozwiązanie to miałoby wejść w życie od połowy przyszłego roku, jednak – zdaniem KPP – nie zlikwiduje problemu niedoboru pracowników.
                                    • 14.08.2008Dochodzenie zwrotu VAT przez podmioty zagraniczne
                                     Podatnicy, którzy dokonują nabycia towarów bądź usług za granicą, nie mają możliwości odliczenia podatku VAT zapłaconego w innym kraju od podatku należnego w kraju swojej siedziby. Zgodnie jednak z zasadą neutralności, leżącą u podstaw konstrukcji tego podatku, VAT nie powinien obciążać podatników uczestniczących w obrocie towarami i usługami, niebędących ich ostatecznymi odbiorcami – konsumentami.
                                     • 19.06.2008Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia
                                      Do konsultacji międzyresortowych i społecznych został przesłany projekt zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – poinformowała minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak. Celem nowelizacji jest zwiększenie skuteczności instytucji rynku pracy i aktywizacja zawodowa jak największej liczby bezrobotnych.
                                      • 06.06.2008Zadośćuczynienie dla ofiar przestępstw także dla cudzoziemców
                                       Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że zróżnicowane traktowanie wyłącznie ze względu na przynależność państwową stanowi bezpośrednią dyskryminację, dla której nie można znaleźć uzasadnienia. Trybunał badał, czy francuskie przepisy regulujące wypłatę zadośćuczynienia dla ofiar przestępstw są zgodne z traktatami UE.
                                       • 13.05.2008Umowa z Nową Zelandią
                                        Polska i Nowa Zelandia zawarły umowę w sprawie Programu Zwiedzaj i Pracuj, która umożliwi polskiej i nowozelandzkiej młodzieży w wieku 18-30 lat spędzenie wakacji w Nowej Zelandii lub w Polsce w połączeniu  z legalną pracą zarobkową.
                                        • 18.04.2008REGON także dla obcokrajowców
                                         Trwają konsultacje projektu zmian w rozporządzeniu Rady Ministrów dotyczącym systemu REGON. Nowelizacja umożliwi między innymi uzyskanie numeru identyfikacyjnego przez osoby zamieszkujące za granicą lub nieposiadające numeru PESEL.
                                         • 11.04.2008KIG: Pracownicy spoza UE mile widziani
                                          Polskie firmy coraz dotkliwiej odczuwają negatywne skutki odpływu polskich pracowników do pracy w państwach Unii Europejskiej. Dlatego, zdaniem Krajowej Izby Gospodarczej, potrzebne są szybkie działania, które umożliwią zatrudnienie osób spoza Wspólnoty.
                                          • 20.03.2008Świadczenia z funduszu alimentacyjnego także dla cudzoziemców
                                           Możliwość uzyskiwania świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez cudzoziemców przewiduje przyjęty przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
                                           • 28.02.2008Opłata za wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca
                                            Pytanie: Z jakim kosztem powinienem się liczyć, występując o zezwolenie na zatrudnienie zagranicznego pracownika?
                                            • 27.02.2008Zatrudnianie obywateli państw sąsiadujących z Polską
                                             Od dnia 01 lutego 2008 r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, obywatele państw graniczących z Rzeczpospolitą Polską i wykonujących pracę w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy mogą pracować na terenie Polski bez zezwolenia, pod warunkiem, że otrzymają oświadczenie o zamiarze powierzenia im wykonywania pracy od pracodawcy, które należy zarejestrować w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę składającego oświadczenie.
                                             • 20.02.2008Finansowanie świadczeń zdrowotnych dla osób bez ubezpieczenia
                                              Resorty spraw wewnętrznych i administracji oraz sprawiedliwości przejmą od ministerstwa zdrowia obowiązek pokrywania kosztów zakupu leków dla cudzoziemców umieszczonych w strzeżonych ośrodkach lub aresztach a także skazanych. Rozwiązanie takie wprowadza nowe rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej.
                                              • 30.01.2008Pracownicy ze Wschodu – bez zezwoleń przez pół roku
                                               Obywatele Ukrainy, Białorusi i Rosji będą mogli pracować w Polsce w sposób ciągły bez zezwolenia przez sześć miesięcy w roku – przewiduje rozporządzenie podpisane przez minister pracy i polityki społecznej Jolantę Fedak. Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców ze Wschodu zaczną obowiązywać z początkiem lutego.