Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kontrola podatkowa-podatek dochodowy

 • 08.11.2007Wynagrodzenie i składki ZUS małżonka wspólnika jako koszt uzyskania przychodów
  Pytanie podatnika: Czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wynagrodzenia pracownika będącego współmałżonkiem jednego ze wspólników?
  • 07.11.2007Orzecznictwo: Nie można w drodze interpretacji przepisu tworzyć dodatkowego warunku uprawniającego do ulgi meldunkowej
   Teza: 1. Zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące uzyskanego przychodu ze zbycia określonych nieruchomości i innych ww. praw majątkowych, ma zastosowanie do nieruchomości i praw nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) po dniu 31 grudnia 2006 r., a nadto warunkiem umożliwiającym zastosowanie tego zwolnienia jest, oprócz powyższego, zameldowanie podatnika w budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.
   • 06.11.2007Wybór zwolnienia podmiotowego przez czynnego podatnika VAT
    Pytanie podatnika: Czy przepisy w zakresie podatku od towarów i usług pozwalają na wyrejestrowanie się z ewidencji podatników tego podatku?
    • 26.10.2007Orzecznictwo podatkowe — Gromadzisz przez wiele lat oszczędności, przechowuj wyciągi z konta
     Zaskarżonym wyrokiem z dnia 26 października 2005 r., sygn. akt SA/Sz 2338/03, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Haliny W na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 7 listopada 2003 r. nr PB4 38-4117/823-29/2003.
     • 22.10.2007Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
      Pytanie podatnika: Czy istnieje możliwość zwrotu stwierdzonej nadwyżki podatku na rachunek bankowy podatnika, na umotywowany wniosek złożony do Naczelnika Urzędu Skarbowego, w terminie krótszym niż 60 dni, tj. do dnia zamknięcia rachunku bankowego podatnika?
      • 17.10.2007Orzecznictwo podatkowe - Pożyczka udziałowców dla spółki i świadczenie nieodpłatne
       Zaskarżonym wyrokiem z dnia 8 lutego 2006 r. (I SA/Sz 848/04) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu sprawy ze skargi B A Spółki z o.o. w S w upadłości na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 30 września 2004 r. nr PB.1 29-4218/823-93/2003 w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1998 r. uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie nr UKS-13/4/98/0971/N2/P1 z dnia 5 grudnia 2003 r. oraz stwierdził, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu i zasądził od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżącej kwotę 5 615,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.
       • 15.10.2007Opodatkowanie dochodów ze źródeł nieujawnionych
        Wyrokiem z dnia 1 grudnia 2005 r., sygn. akt I SA/Sz 547/05, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Eweliny P-L na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 21 czerwca 2005 r., nr PB4.31-4117/823-49/2004/N, utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie z dnia 26 listopada 2004 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r.
        • 11.10.2007Świadczenia na rzecz emerytów
         Pytanie podatnika: Czy w świetle obowiązującej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość wypłaconych ekwiwalentów pieniężnych w zamian za paczki żywnościowe, podlega opodatkowaniu 10 % zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
         • 27.09.2007Wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego a KUP
          Pytanie podatnika: Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Podatniczka ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup ww. mebli biurowych, serwera, komputera i oprogramowania komputerowego oraz czy ww. składniki majątku może potraktować jako wyposażenie?
          • 10.09.2007Porozumienie z polskim ministrem finansów jako zabezpieczenie przed korektami cen transferowych
           Ceny transferowe to ceny ustalane dla transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (1) kapitałowo, (2) organizacyjnie, a w obrocie krajowym także: (3) majątkowo, (4) rodzinnie lub (5) ze względu na stosunek pracy. Dostawy i świadczenia pomiędzy podmiotami powiązanymi (tzw. transakcje kontrolowane) dotyczą wszelkich rodzajów aktywności gospodarczej, ale przede wszystkim: obrotu towarowego, świadczenia usług, finansowania działalności przedsiębiorstw oraz przenoszenia lub korzystania z praw o charakterze niematerialnym.
           • 20.08.2007Orzecznictwo — Wniosek o interpretację złożony w trakcie kontroli
            Wnioskiem z dnia 9 lutego 2006 r. (data wpływu do organu) Jarosław K. zwrócił się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu o udzielenie na podstawie art. 14 a § 1 Ordynacji podatkowej, informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności, do którego ze źródeł przychodu wymienionego w art. 10 ust. 1 tej ustawy należy zaliczyć uzyskiwane przez niego przychody z najmu.
            • 20.08.2007Wykazywanie w zeznaniu rocznym uzyskanych dochodów z kapitałów pieniężnych
             Pytanie podatnika: 1. Czy prawidłowe jest wykazaniu w zeznaniu PIT-38 „zerowego” dochodu, jeżeli wystawca w informacji PIT-8C „sztucznie zawyżył” dochód? 2. Czy podatnik ma prawo wykazać rzeczywiście osiągnięte dochody, jeżeli wystawca deklaracji PIT-8C wykazał nieprawdziwe dane?
             • 16.08.2007Dostawa nieruchomości na rzecz własnych udziałowców
              Pytanie podatnika: Czy dostawa przedmiotowej nieruchomości na rzecz własnych udziałowców dokonana przez Spółkę jawną na podstawie art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, będzie korzystała z przedmiotowego zwolnienia z opodatkowania?
              • 08.08.2007Orzecznictwo - Kiedy urząd zmienia zdanie
               Wyrokiem z dnia 14 lutego 2005 r., sygn. akt I SA/Gl 360/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę Joanny i Jerzego S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 lutego 2004 r., Nr PBIII/1/41172/49/03 w przedmiocie określenia wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach z dnia 10 grudnia 2003 r., Nr II US DP II/Du/99/72/2003 określającą Joannie i Jerzemu S. zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1999 r. w kwocie 194.630,40 zł.
               • 06.08.2007Orzecznictwo - Zabezpieczenie zobowiązania na majątku podatnika przed ustaleniem wysokości tego zobowiązania
                Wyrokiem z dnia 6 stycznia 2005 r. sygn. akt SA/Sz 1889/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 2 września 2003 r. nr NA 2- E/723/18/ACH/03 w przedmiocie zabezpieczenia na majątku Bożeny G i Anatola T zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
                • 30.07.2007Orzecznictwo - Kłopoty po kradzieży dokumentów
                 Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 25 listopada 2004 r. sygn. akt I SA/Bd 525/04 oddalił skargę Przedsiębiorstwa Budowlano-lnstalacyjnego Spółki z o.o. we W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 30 lipca 2004 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1998 rok.
                 • 23.07.2007Opodatkowanie jednorazowej sprzedaży nieruchomości
                  Pytanie podatnika: Czy sprzedaż 15.03.2007r. budynku mieszkalnego (nowo wybudowanego) wraz z gruntem (nabytego w dniu 16.02.2006r.) na jakim został wybudowany korzystać będzie w całości z ustawowego zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku od towarów i usług w przypadku spełnienia warunków opisanych w ustawie i przytoczonych we wniosku oraz czy w/w sprzedaży nie powoduje prawnego obowiązku złożenia jakiegokolwiek zeznania podatkowego (deklaracji podatkowej, informacji podatkowej) na gruncie przepisów podatkowych?
                  • 23.07.2007Orzecznictwo: Nieodpłatne świadczenie z tytułu niewypłaconych dywidend
                   Wyrokiem z dnia 30 listopada 2004 r., sygn. akt SA/Sz 807/03, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił zaskarżoną przez T spółkę z o.o. w S decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 13 marca 2003 r., nr PB.1.24-4218/823-2/2003, nr PB1.24-820/2/2003 w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2000 r. oraz odsetek od zaległości podatkowych.
                   • 12.07.2007Straty w środkach obrotowych spowodowane pożarem
                    Pytanie podatnika: Czy straty w środkach obrotowych (towarach handlowych) są kosztami uzyskania przychodów, jeśli podatnik nie otrzymał odszkodowania z tytułu ubezpieczenia tych towarów?
                    • 10.07.2007Orzecznictwo: Historia pewnych pożyczek
                     Zaskarżonym wyrokiem z dnia 8 lutego 2006 r. (I SA/Sz 848/04) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu sprawy ze skargi B A Spółki z o.o. w S w upadłości na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 30 września 2004 r. nr PB.1 29-4218/823-93/2003 w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1998 r. uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie nr UKS-13/4/98/0971/N2/P1 z dnia 5 grudnia 2003 r. oraz stwierdził, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu i zasądził od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżącej kwotę 5 615,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. W uzasadnieniu wyroku Sąd l instancji stwierdził, iż zaskarżoną decyzją wydaną na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, art. 7 ust. 1, art. 12 ust. 1 pkt 2, pkt 3, ust. 6 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 5 grudnia 2003 r. określającą wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 1998 r. w kwocie 183 786,00 zł.  
                     • 06.07.2007Konsekwencje podatkowe wystąpienia ze spółki komandytowej
                      Pytanie podatnika: Czy wycofanie pieniędzy i innych składników majątku ze Spółki Komandytowej do majątku osobistego osoby fizycznej powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
                      • 04.07.2007Musisz być właścicielem, żeby amortyzować
                       Podatnik może amortyzować dla celów podatkowych wyłącznie te środki trwałe, do których przysługuje mu prawo własności. Wyjątki od tej zasady dotyczą jedynie amortyzacji środków trwałych, używanych przez leasingobiorcę na podstawie umowy leasingu finansowego (kapitałowego) — orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                       • 29.06.2007Pożyczka od osoby fizycznej a obowiązek sporządzania informacji PIT-8C
                        Pytanie podatnika: Czy od 1 stycznia 2007 r. spoczywa na Spółce także obowiązek sporządzania oraz złożenia we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym informacji na druku (PIT-8C), z zaznaczeniem w części D przedmiotowej informacji, jaką kwotę brutto odsetek umownych uzyskała dana osoba fizyczna w roku podatkowym z tytułu zawartej ze Spółką umowy pożyczki?
                        • 15.06.2007Agio w spółce z o.o.
                         Pytanie podatnika: Skutki podatkowe w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, gdy wartość wnoszonego jako wkład niepieniężny przedsiębiorstwa będzie wyższa niż wartość nominalna objętych przez dotychczasowego jej udziałowca udziałów a powstała nadwyżka (agio) zostanie w całości przekazana na fundusz zapasowy Spółki.
                         • 31.05.2007Wydatki na usługi gastronomiczne mogą być kosztem
                          Pytanie podatnika: Czy usługi gastronomiczne takie jak zakup żywności i napojów dla uczestników organizowanych na zlecenie szkoleń czy imprez można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
                          • 30.05.2007Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej a PIT
                           Pytanie podatnika: Czy uzyskany przez podatnika zwrot wkładu i otrzymana część wspólnego majątku nabytego w czasie trwania spółki cywilnej, odpowiadająca udziałowi podatnika w zyskach spółki w związku z jego wystąpieniem ze spółki cywilnej nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
                           • 29.05.2007Nieodpłatne użyczenie nieruchomości dla celów pozarolniczej działalności gospodarczej
                            Pytanie podatnika: Czy nieodpłatne świadczenie z tytułu użyczenia zabudowanej nieruchomości będącej własnością syna dla celów pozarolniczej działalności gospodarczej jego ojca, który jest jednocześnie pracodawcą syna, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                            • 29.05.2007Brak deklaracji – jak rozwiązać problemy?
                             Interpelacja nr 6796 do ministra finansów w sprawie problemów związanych ze składaniem deklaracji miesięcznych w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych
                             • 21.05.2007Zleceniobiorca jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
                              Pytanie podatnika: Czy w związku ze zmianą od 01.01.2007 r. definicji działalności gospodarczej podatnik może w dalszym ciągu uważać, że dotychczas współpracujące z nim firmy jednoosobowe będą traktowane nadal jako prowadzące działalność gospodarczą i czy może z nimi współpracować na dotychczasowych zasadach w oparciu o zawartą umowę oraz czy wystawiane faktury VAT traktować jako dokumenty kosztowe, tj. czy podatnik nie ma przymusu zmiany formy współpracy na taką która obligowałaby go do występowania w roli płatnika obowiązanego do potrącania zaliczek na podatek dochodowy od uzyskanych przez świadczących usługi dochodów, zgodnie z art.31 lub art.41 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?