Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Podatek od gruntu

 • 18.08.2008Orzecznictwo: Kolejny korzystny dla podatników wyrok w sprawie opodatkowania VAT sprzedaży gruntów
  Zaskarżoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie decyzją z dnia 3 marca 2006 r., wydaną na podstawie art. 14b § 5 w zw. z art. 233 § 1 pkt 1 oraz art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.; powoływanej dalej jako „Op"), a także art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.; dalej „ustawa o VAT"), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie – po rozpatrzeniu zażalenia Skarżącej Marianny K. - odmówił zmiany postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Mokotów z dnia 8 grudnia 2005 r. w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.
  • 31.07.2008Zbycie nieruchomości rolnej
   Pytanie podatnika: Czy przychód uzyskany ze sprzedaży gruntu w części dotyczącej współmałżonka (żony) podlega zwolnieniu od podatku dochodowego?
   • 29.07.2008Podatnik VAT
    Od dnia wejścia w życie ustawy o VAT problemem budzącym najwięcej kontrowersji jest pojęcie podatnika podatku od towarów i usług. Przepisy regulujące zakres podmiotowy ustawy były także jednymi z częściej zmienianych regulacji. W kwestii tej wypowiadały się wielokroć sądy, organy podatkowe oraz doktryna. Wydawać by się mogło, że odnośnie zakresu podmiotowego ustawy o VAT nie powinny pojawiać się już żadne wątpliwości – nic bardziej mylnego.
    • 28.07.2008Wydatki inwestycyjne a prawo do odliczenia VAT
     Pytanie podatnika: Czy w świetle przepisów art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, które będą wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT w przyszłości?
     • 09.07.2008Sprzedaż gruntów rolnych
      Pytanie podatnika: Czy w przedstawionej sytuacji wnioskodawczyni jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych? Zdaniem wnioskodawczyni jest ona zwolniona z podatku, ponieważ prowadząc gospodarstwo rolne zarówno zakupiła jaki i sprzedała nieruchomości jako grunty rolne.
      • 07.07.2008Ulgi budowlanej nie można odziedziczyć
       Pytanie podatnika: Czy niewykorzystana ulga budowlana (która nie znalazła pokrycia w podatku) po zmarłej matce, może być wykorzystana przez córkę?
       • 18.06.2008Z podatku zwalnia także meldunek sprzed lat
        Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni sprzedając nieruchomość przed 14.02.2009 r. będzie mogła skorzystać z ulgi meldunkowej bez konieczności płacenia 19 % podatku od zbycia nieruchomości zaliczając jako ulgę meldunkową 12-miesięczny okres zameldowania w tej nieruchomości na pobyt stały z okresu od 01.06.1991 r. do 25.02.2004?
        • 10.06.2008Ulga meldunkowa – wątpliwości wyjaśnione
         Z dniem 1 stycznia 2007 r. zmieniły się zasady opodatkowania przychodu (dochodu) uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości. Do końca 2006 r. sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia podlegała opodatkowaniu 10% podatkiem ryczałtowym, płatnym w ciągu 14 dni od zbycia nieruchomości. Podstawą opodatkowania był przychód uzyskany ze sprzedaży. Zwolnieniu od podatku podlegały przychody, które w ciągu 2 lat od dnia sprzedaży zostały wydatkowane na inne cele mieszkaniowe (nabycie mieszkania, lokalu, gruntu, budowę, rozbudowę, adaptację budynku mieszkalnego).
         • 05.06.2008Podatek PCC nie może być kosztem uzyskania przychodu
          Pytanie podatnika: Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego koszt podatku od czynności cywilnoprawnych, poniesiony przez Spółkę przy jej zawiązaniu może stanowić koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy w rozumieniu przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT?
          • 29.05.2008Gminy płacą podatek sobie
           Interpelacja nr 2095 do ministra finansów w sprawie podatków i opłat lokalnych płaconych przez gminy
           • 28.05.2008Obiekt tymczasowy a opłata targowa
            Interpelacja nr 2141 do ministra finansów w sprawie opodatkowania obiektów tymczasowych
            • 14.05.2008Opodatkowanie sądowego zniesienia współwłasności nieruchomości
             Pytanie podatnika: Czy i od jakiej wartości nieruchomości należy naliczyć należny podatek od towarów i usług?
             • 09.05.2008Nadpłata z tytułu VAT od opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, które zostało ustanowione przed dniem 1 maja 2004
              Jeżeli użytkowanie wieczyste zostało ustanowione przed 1 maja 2004 r., oznacza to że zostało ustanowione w okresie kiedy czynność ta nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Uwzględniając stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażone w wyroku z dnia 8 stycznia 2007 r. (sygn. akt I FSK 27906), które rozstrzyga wątpliwości związane z użytkowaniem wieczystym – należy stwierdzić, że oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste przed 1 maja 2004 r. jest dostawą towaru dokonaną przed tą datą i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wobec tego, wnoszone przez użytkowników po tej dacie opłaty nie powinny zawierać podatku VAT, ani też nie powinny być o ten podatek powiększone.
              • 05.05.2008Nabycie własności gruntu przez zasiedzenie przez spółdzielnię mieszkaniową a podatek dochodowy od osób prawnych
               Interpelacja nr 995 do ministra finansów w sprawie ewentualnego obciążenia spółdzielni mieszkaniowej i członków podatkiem dochodowym z tytułu nabycia własności gruntu przez zasiedzenie celem uwłaszczenia
               • 28.04.2008Podstawa opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn
                Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 października 2007 r., sygn. akt II FSK 1014/06
                • 25.04.2008Wybudowanie i modernizacja budynku (budowli) a obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości
                 Pytanie: Jesteśmy firmą deweloperską, płacimy podatek od nieruchomości od zakupionego gruntu, na którym prowadzimy inwestycję. Budujemy kilka budynków mieszkalnych na jednej inwestycji. W którym momencie mamy zaprzestać płacenia podatku od gruntu a zacząć płacić od budynku? Oczywiście w sytuacji gdy są jeszcze w danym budynku nie sprzedane mieszkania. Czy mamy traktować wszystkie budynki jako jedną inwestycję, czy też rozdzielać? (nie wszystkie budynki są budowane jednocześnie, więc są sytuacje kiedy jedne budynki są już sprzedane a jedne jeszcze w trakcie budowy).
                 • 23.04.2008Rozwiązanie umowy a zwrot PCC
                  Skoro zawarta umowa została rozwiązana na skutek zgodnych oświadczeń stron tej umowy, brak jest podstaw do zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych. Stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatek podlega zwrotowi, jeżeli uchylone zostały skutki prawne oświadczenia woli, a zatem wówczas gdy wskutek błędu co do czynności prawnej strona skorzystała z uprawnienia wynikającego z art. 88 Kodeksu cywilnego i w określonym terminie złożyła pisemne oświadczenie o uchyleniu od skutków prawnych swego oświadczenia. Do czasu uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia dokonaną czynność podlegającą opodatkowaniu uważa się za niewadliwą — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
                  • 21.04.2008Zakładowe na spółdzielcze, spółdzielcze na własność - bez podatku
                   Interpelacja nr 806 do ministra finansów w sprawie obowiązku zapłaty podatku dochodowego od przekształcenia mieszkań spółdzielczych, będących wcześniej zakładowymi, w odrębną własność
                   • 10.03.2008Podatek od dochodów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych – interpretacja MF
                    Ministerstwo Finansów wydało ogólną interpretację dotyczącą opodatkowania dochodów uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Zgodnie z nią opodatkowaniu podlegają jedynie te dochody, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz dochody uzyskane z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Resort określił tez zakres pojęć „zasoby mieszkaniowe” oraz „gospodarka zasobami mieszkaniowymi”, użytych w art.17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
                    • 10.03.2008Kiedy do kosztów firmy można zaliczyć opłaty za użytkowanie wieczyste i podatek od nieruchomości?
                     Opłaty za użytkowanie wieczyste i podatek od nieruchomości mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli mają związek z działalnością firmy — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                     • 18.02.2008Zaliczanie opłat za użytkowanie wieczyste i podatku od nieruchomości do KUP
                      Jedynie wykazanie przez organy podatkowe, że utrzymywanie nieruchomości, w związku z którą ponoszone były wydatki na podatek od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, w żaden sposób nie mogło być powiązane z profilem bieżącej i planowanej działalności podatnika, z której przychody podlegają opodatkowaniu, uzasadniałoby wyłączenie wydatków związanych z tą nieruchomością z kosztów uzyskania przychodów — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                      • 22.01.2008Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2007 r.
                       FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i którzy w roku podatkowym:
                       • 22.01.2008Broszura informacyjna do zeznania PIT-36L o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2007 r
                        Formularz PIT-36L jest przeznaczony dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
                        • 09.01.2008Zakup nieruchomości od syndyka a prawo do odliczenia podatku VAT
                         Pytanie podatnika: 1) Czy transakcja sprzedaży majątku realizowana przez syndyka jest zbyciem przedsiębiorstwa w myśl art. 6 pkt 1 ustawy o podatku VAT i można do niej zastosować wyłącznie przepisy z opodatkowania podatkiem VAT? 2) Czy w przypadku uznania operacji, o której mowa powyżej za podlegającą VAT, nabywcy przysługuje prawo odliczenia podatku VAT od zakupu części nieruchomości budynkowej i działki gruntu?
                         • 21.12.2007Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy działek budowlanych
                          Pytanie podatnika: Czy sprzedaż kilku działek rolnych przekwalifikowanych na działki budowlane z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT?
                          • 13.12.2007Likwidacja składników majątku a koszty uzyskania przychodów
                           Pytanie podatnika: W jaki sposób należy ustalić wartość początkową poszczególnych budynków i budowli, które stanowić będą odrębne środki trwałe? Czy wartość początkowa obiektów, które poddane zostaną rozbiórce powinna zwiększać wartość początkową pozostałych obiektów, czy też może zostać zaliczona w ciężar kosztów uzyskania przychodów w momencie dokonania rozbiórki?
                           • 09.11.2007Opodatkowanie bezgotówkowej wymiany gruntów
                            Interpelacja nr 9080 do ministra finansów w sprawie opodatkowania transakcji bezgotówkowej wymiany gruntów między osobami fizycznymi
                            • 23.10.2007Sprzedaż prywatnego samochodu wykorzystywanego w działalności
                             Czy sprzedaż prywatnego samochodu wykorzystywanego w działalności generuje przychód z działalności czy z tytułu odpłatnego zbycia innych rzeczy?
                             • 18.10.2007Orzecznictwo podatkowe - Odliczenie VAT przy świadczeniach nieodpłatnych
                              Z. Sp. z o.o. (dalej jako skarżącą lub spółką) pismem z dnia 2 listopada 2005 r. na podstawie art.14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.; dalej jako ord.pod) wystąpiła do Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w jej indywidualnej sprawie tj. art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 2 oraz art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.; dalej jako ustawa o VAT).
                              • 10.10.2007Opodatkowanie sprzedaży gruntów
                               W dzisiejszym artykule przybliżymy skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości gruntowych, czyli mówiąc potocznie, nieruchomości niezabudowanych. Zgodnie z art. 46 Kodeksu cywilnego, przez grunty rozumie się części powierzchni ziemskiej. Tak rozumiany grunt stanowiący odrębny przedmiot własności stanowi nieruchomość, do której przysługiwać nam może prawo własności bądź prawo użytkowania wieczystego. Prawa te (czyli de facto grunty) mogą być przedmiotem obrotu, w tym sprzedaży, co podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Ponadto, w zależności od tego czy strony transakcji sprzedaży są podatnikami podatku od towarów i usług, sprzedaż nieruchomości podlega bądź opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bądź podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
                               • 04.10.2007Wątpliwości w sprawie stawki VAT przy sprzedaży nieruchomości
                                Interpelacja nr 8381 do ministra finansów w sprawie stawki podatku VAT od sprzedaży nieruchomości zabudowanych
                                • 27.09.2007Orzecznictwo — Opodatkowanie VAT opłaty z tytułu wieczystego użytkowania
                                 Postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2006 r. (sygn. akt I FSK 27/06) Naczelny Sąd Administracyjny, rozpoznający skargę kasacyjną Dyrektora Izby Skarbowej w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 5 października 2005 r. (sygn. akt III SA/Wa 1953/05) wydanego w sprawie ze skargi Starosty Powiatowego w G. na decyzję wyżej wskazanego Dyrektora z dnia 16 maja 2005 r. w przedmiocie pisemnej interpretacji co do sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług ustalonej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów należących do Skarbu Państwa, przedstawił do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości.
                                 • 24.09.2007Sprzedaż nieruchomości a przychód z działalności gospodarczej
                                  Sprzedaż nieruchomości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowana jest w odmienny sposób niż dokonywana przez osoby prywatne. Przede wszystkim nie jest traktowana jako odrębne źródło przychodów i nie korzysta z ulg i zwolnień przewidzianych na wypadek zbycia nieruchomości wchodzącej w skład majątku osobistego. Dlatego warto zastanowić się, kiedy mamy do czynienia z tego typu transakcją – bo, jak się okaże, nie jest to jednoznaczne - i jakie wiążą się z tym skutki.
                                  • 17.09.2007Podstawa opodatkowania sprzedaży przedmiotu dzierżawy
                                   Pytanie podatnika: Co jest podstawą opodatkowania w podatku od towarów i usług, w związku z dokonaniem czynności polegającej na przeniesieniu prawa własności gruntu zabudowanego budynkiem, który w trakcie jego używania został przez dzierżawcę zmodernizowany z jego środków?
                                   • 11.09.2007Orzecznictwo — Opłata z tytułu wieczystego użytkowania i podatek VAT
                                    Prezydent Miasta G. pismem z dnia 7 lutego 2005 r. wystąpił do Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze o wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Przedmiot interpretacji stanowiły przepisy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca zwrócił się o wyjaśnienie wątpliwości dotyczącej stawki podatku, jaka należy stosować w przypadku oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych.
                                    • 28.08.2007Odpłatne zbycie nieruchomości – kilka pytań i odpowiedzi
                                     Przy kupnie/zbyciu nieruchomości należy zadbać o odpowiednią dokumentację potwierdzającą cenę, np. opinie rzeczoznawców, oraz – po stronie zbywcy – zapoznać się z przepisami podatkowymi regulującymi kwestię opodatkowania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, które zmieniły się zasadniczo od 1 stycznia 2007 roku i dotyczą nieruchomości nabytych po 1 stycznia 2007 roku. Zaznaczyć należy, że odnośnie zbycia nieruchomości nabytych przed tą datą stosować należy przepisy obowiązujące do końca roku 2006.
                                     • 08.08.2007Orzecznictwo - Kiedy urząd zmienia zdanie
                                      Wyrokiem z dnia 14 lutego 2005 r., sygn. akt I SA/Gl 360/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę Joanny i Jerzego S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 lutego 2004 r., Nr PBIII/1/41172/49/03 w przedmiocie określenia wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach z dnia 10 grudnia 2003 r., Nr II US DP II/Du/99/72/2003 określającą Joannie i Jerzemu S. zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1999 r. w kwocie 194.630,40 zł.
                                      • 06.08.2007Moment potrącania wydatków uznanych za koszty podatkowe
                                       Pytanie podatnika: dot. momentu uznania za koszt podatkowy, wydatków z tytułu m.in dzierżawy nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby działalności gospodarczej.
                                       • 01.08.2007Opodatkowanie sprzedaży mieszkań w pytaniach i odpowiedziach – część I
                                        Zmiana właściciela nieruchomości a podatki Poniżej prezentujemy cykl pytań i odpowiedzi, w którym postaramy się wyjaśnić różnorodne kwestie związane z opodatkowaniem przeniesienia własności nieruchomości, dokonywanej poza działalnością gospodarczą. Od 1 stycznia 2007 r. wprowadzonych zostało w tej kwestii wiele istotnych zmian, które postaramy się przybliżyć. Zaczniemy od pytań podstawowych, które pozwolą stworzyć bazę dla odpowiedzi na pytania szczegółowe.
                                        • 23.07.2007Opodatkowanie jednorazowej sprzedaży nieruchomości
                                         Pytanie podatnika: Czy sprzedaż 15.03.2007r. budynku mieszkalnego (nowo wybudowanego) wraz z gruntem (nabytego w dniu 16.02.2006r.) na jakim został wybudowany korzystać będzie w całości z ustawowego zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku od towarów i usług w przypadku spełnienia warunków opisanych w ustawie i przytoczonych we wniosku oraz czy w/w sprzedaży nie powoduje prawnego obowiązku złożenia jakiegokolwiek zeznania podatkowego (deklaracji podatkowej, informacji podatkowej) na gruncie przepisów podatkowych?