Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

odpisy od dochodu

 • 14.05.2019CIT: 安iadczenia na rzecz pracowników w kosztach podatkowych
  安iadczenia na rzecz pracowników co do zasady s kosztem uzyskania przychodów. Nie stanowi kosztów wy陰cznie te 鈍iadczenia na rzecz pracowników, które nie zosta造 poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia 廝ód豉 przychodów albo zosta造 z kosztów uzyskania przychodów w sposób wyra幡y wy陰czone na mocy przepisów. Podstawowymi 鈍iadczeniami na rzecz pracowników zaliczanymi do kosztów s wszelkiego rodzaju wynagrodzenia za 鈍iadczon prac, w tym np. za godziny nadliczbowe, w godzinach nocnych czy regulaminowe premie. Jednak瞠 do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza si nagród i premii wyp豉canych tytu貫m podzia逝 zysku.
  • 21.02.2019Opinia zabezpieczaj帷a w zakresie obni瞠nia stawek amortyzacyjnych
   Podatnicy mog obni瘸 podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla poszczególnych 鈔odków trwa造ch, na zasadach okre郵onych w ustawach o podatkach dochodowych. Mo磧iwo嗆 kszta速owania wysoko軼i stawek w ca造m okresie amortyzacji umo磧iwia planowanie podatkowe, zmierzaj帷e do uzyskania oszcz璠no軼i podatkowych - cz瘰to w znacznym wymiarze. I w豉郾ie takie planowane oszcz璠no軼i sta造 si przedmiotem opinii zabezpieczaj帷ej, któr dzisiaj publikujemy.
   • 14.11.2018WSA. Wynajem mieszkania dla cz這nka zarz康u nie generuje przychodu
    Z uzasadnienia: Za przychód cz這nka zarz康u 鈍iadcz帷ego us逝gi zarz康zania na podstawie zawartej ze spó趾 umowy, mog by uznane tylko takie 鈍iadczenia, które zosta造 spe軟ione za jego zgod i w jego interesie (a nie w interesie spó趾i, któr reprezentuje) i przynios造 mu korzy嗆 w postaci powi瘯szenia aktywów lub unikni璚ia wydatku, który musia豚y ponie嗆, a korzy嗆 ta jest wymierna i przypisana indywidualnej osobie (...) Udost瘼nienie za cz這nkowi zarz康u wynajmowanego przez spó趾 mieszkania nie s逝篡 realizacji jego potrzeb 篡ciowych i nie stanowi ono 鈍iadczenia ponoszonego w jego interesie, lecz spó趾i.
    • 07.11.2018Jednorazowa amortyzacja hali namiotowej
     Pytanie: Na dzier瘸wionym gruncie zosta豉 postawiona hala namiotowa w technologii stalowej. S逝py konstrukcyjne zosta造 przytwierdzone do pod這瘸 kotwami na p造tach betonowych, co pozwala tak hal rozebra i przenie嗆 w inne miejsce. Hala jest nowym 鈔odkiem trwa造m, b璠zie wprowadzona do ewidencji 鈔odków trwa造ch w 2018 r. Zostanie ona zaliczona do grupy „8” wg K吋 (806 Kioski, budki, baraki, domki kampingowe). Czy hal namiotow mo積a b璠zie amortyzowa zgodnie z art. 22k ust. 14-21 ustawy o PIT do 100 000 z?
     • 08.10.2018Koszty dzia豉lno軼i: Prywatny samochód za gotówk przekazany do firmy a limit 15 tys. z
      Pytanie: Wnioskodawca kupi za granic samochód osobowy o warto軼i 37 664,40 z na cele prywatne. Wnioskodawca zakupi pojazd od firmy, a za transakcj zap豉ci gotówk. W czerwcu br. Wnioskodawca przekaza ten samochód na potrzeby prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej jako 鈔odek trwa造. Czy amortyzacja 鈔odka trwa貫go (samochodu osobowego) stanowi koszt uzyskania przychodu?
      • 12.09.2018Szybka amortyzacja nowych 鈔odków trwa造ch do 100 tys. Z
       Pytanie: Wnioskodawca naby w kwietniu br. fabrycznie nowe 鈔odki trwa貫 (zacieraczki do polerowania posadzek betonowych), po 71 600 z ka盥a. Czy Wnioskodawca mia prawo naliczy od tych 鈔odków trwa造ch odpisy amortyzacyjne w 陰cznej kwocie 100 000 z oraz czy mia prawo zaliczy kwot naliczonych odpisów amortyzacyjnych w kwocie 陰cznej 100 000 z w miesi帷u kwietniu 2018 r. do kosztów uzyskania przychodu?
       • 11.09.2018WSA. Sprzeda nieruchomo軼i przez spó趾 komandytow a 廝ód這 przychodu w PIT
        Z uzasadnienia: Przychód uzyskany ze sprzeda篡 przez spó趾 komandytow nieruchomo軼i mieszkalnej nie mo瞠 by zakwalifikowany do przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. Przepis art. 5b ust. 2 ustawy przes康za bowiem o tym 瞠 wszelkiego rodzaju przychody pozyskane przez wspólnika spó趾i nieb璠帷ej osob prawn s przychodami z pozarolniczej dzia豉lno軼i gospodarczej. Bez znaczenia przy tym dla takiej kwalifikacji przychodu pozostaje rodzaj prowadzonej przez spó趾 dzia豉lno軼i oraz 廝óde, z których spó趾a ta uzyskuje przychody.
        • 21.08.2018WSA. Rycza速 od przychodów z najmu po likwidacji dzia豉lno軼i
         Z uzasadnienia: Wnioskodawca wskaza wyra幡ie, i zamierza wycofa wprowadzone do przedsi瑿iorstwa sk豉dniki maj徠ku, zamkn望 dzia豉lno嗆 i odda wycofane sk豉dniki maj徠ku w ramach "prywatnego najmu" innemu podmiotowi prowadz帷emu dzia豉lno嗆 gospodarcz. Organ interpretacyjny dopu軼i si zatem niew豉軼iwej oceny co do zastosowania w sprawie art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, gdy bezpodstawnie uzna, 瞠 przedmiotowe nieruchomo軼i b璠 zwi您ane z dzia豉lno軼i gospodarcz podatnika tak瞠 po jej likwidacji.
         • 18.07.2018Skuter w kosztach podatkowych firmy
          Pytanie: Klienci Wnioskodawcy pochodz gównie z obszarów wiejskich i ma造ch miejscowo軼i. Dostanie si do takiego klienta samochodem osobowym jest cz瘰to uci捫liwe, a czasami nawet niemo磧iwe. Zakup skutera Honda o poj. silnika ok. 125 cm3 umo磧iwia dotarcie w niedost瘼ne tereny, drogami nieutwardzonymi. Czy prawid這we jest uj璚ie w kosztach uzyskania przychodów, wydatków zwi您anych z zakupem oraz bie膨c eksploatacj skutera?
          • 02.07.2018Samochód wielozadaniowy typu van a jednorazowa amortyzacja
           Pytanie: Wnioskodawca naby w grudniu 2017 r. samochód Volkswagen Crafter. Z posiadanych przez Niego dokumentów (tj. faktury VAT oraz dowodu rejestracyjnego) wynika, i jest to samochód ci篹arowy. Czy w przypadku ww. samochodu mo積a zastosowa przepis art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i dokona jednorazowej amortyzacji?
           • 18.06.2018Podatki 2018: Instalacja gazowa w firmowym samochodzie w kosztach podatkowych
            Pytanie: Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczy poniesiony wydatek na nabycie instalacji gazowej nabytej po 31 grudnia 2017 r. w wysoko軼i powy瞠j 3500 z a poni瞠j 10 000 z jednorazowo w ci篹ar podatkowych kosztów uzyskania przychodu i nie traktowa wydatku na nabycie instalacji jako ulepszenia zwi瘯szaj帷ego warto嗆 pocz徠kow samochodu osobowego?
            • 23.05.2018Dzia豉lno嗆 w mieszkaniu. Meble i urz康zenia w kosztach firmy
             Pytanie: Jedno z pomieszcze wchodz帷ych w sk豉d nieruchomo軼i lokalowej, która b璠zie stanowi miejsce zamieszkania Wnioskodawcy i Jego 穎ny b璠zie przez Wnioskodawc wykorzystywane do prowadzenia dzia豉lno軼i. Pomieszczenie to wymaga remontu, m.in. wyg豉dzenia i pomalowania 軼ian, wymiany podóg, czy te zmiany mebli i innych urz康ze s逝膨cych do prowadzenia dzia豉lno軼i. Czy istnieje mo磧iwo嗆 uznania za koszty uzyskania przychodu, kosztów remontu oraz wymiany znajduj帷ych si w nim mebli i urz康ze?
             • 17.05.2018Koszty uzyskania: Likwidacja nieumorzonych w pe軟i warto軼i niematerialnych i prawnych
              Koszty zachowania lub zabezpieczenia 廝ód豉 przychodów s ukierunkowane na utrzymanie przez podatnika korzystnych dla niego warunków gospodarczych, czy te zmniejszenie straty. Wydatkami takimi b璠 m.in.: likwidacja nierentownej inwestycji, przedterminowe rozwi您anie umowy dzier瘸wy w sytuacji, gdy przesta豉 ona by biznesowo u篡teczna, czy te zap豉cona kontrahentowi kara umowna.
              • 17.05.2018Emerytury: Nieustaj帷e problemy z dokumentowaniem zatrudnienia
               Za鈍iadczenie stwierdzaj帷e wysoko嗆 osi庵anych wynagrodze lub dochodu powinno by wystawione przez pracodawc lub prawnego nast瘼c pracodawcy na podstawie dokumentacji p豉cowej. Je瞠li jednak dokumentacja taka nie istnieje dopuszcza si mo磧iwo嗆, by za鈍iadczenie o wysoko軼i osi庵ni皻ych wynagrodze pracodawca lub nast瘼ca prawny pracodawcy wyda na podstawie danych zawartych w aktach osobowych pracownika np. w umowie o prac, pismach o powo豉niu, mianowaniu oraz w innych pismach, okre郵aj帷ych wynagrodzenie danej osoby.
               • 11.05.2018Nak豉dy na ulepszenie 鈔odka trwa貫go nabytego w drodze darowizny
                Od 1.01.2018 r. wy陰czona zosta豉 mo磧iwo嗆 zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od 鈔odków trwa造ch, nabytych w drodze darowizny, je瞠li przy nabyciu zastosowanie mia這 zwolnienie od spadków i darowizn. Jednak wy陰czenie to nie dotyczy nak豉dów poniesionych przez obdarowanego, na ulepszenie otrzymanego 鈔odka trwa貫go.
                • 02.05.2018CIT 2018: Literatura fachowa jako koszt kwalifikowalny
                 Pytanie: W zwi您ku z prowadzonymi pracami badawczo-rozwojowymi, Spó趾a b璠zie ponosi koszty zakupu literatury fachowej (m.in. korzystanie z wydawnictw i serwisu dostarczaj帷ego na bie膨co informacj z zakresu aktualnych wymaga prawa 篡wno軼iowego). Ww. koszty s niezb璠ne do realizacji projektu, a tym samym do zako鎍zenia prac badawczo-rozwojowych wynikiem pozytywnym. Czy Wnioskodawca jest uprawniony do zaliczenia do kosztów kwalifikowanych tak瞠 wydatków poniesionych na zakup literatury fachowej?
                 • 01.03.2018NSA: Nie uj皻e w przychodach wierzytelno軼i odsetkowe a strata przy ich sprzeda篡
                  Z uzasadnienia: Sporne wierzytelno軼i odsetkowe nie zosta造 zarachowane do przychodu, w zwi您ku z czym ich warto嗆 pokryta cen ze sprzeda篡 (podobnie jak strata z ich sprzeda篡) nie mo瞠 stanowi kosztu uzyskania przychodu.
                  • 20.02.2018Remont kapitalny 鈔odków trwa造ch w kosztach podatkowych
                   Pytanie: Czy Wnioskodawca mo瞠 zaliczy do kosztów uzyskania przychodów wydatki na remonty kapitalne (zakwalifikowane w my郵 przyj皻ej polityki rachunkowo軼i Spó趾i jako remonty cykliczne pocz患szy od dnia 1 stycznia 2018 roku tj. zgodnie ze standardami „MSSF”) poprzez odpisy amortyzacyjne 鈔odków trwa造ch a nie jednorazowo?
                   • 22.01.2018Wycofanie nieruchomo軼i z ewidencji 吋 a obowi您ek korekty odpisów amortyzacyjnych
                    Pytanie: Czy wycofanie nieruchomo軼i z ewidencji 鈔odków trwa造ch i zaprzestanie wykorzystywania ich do prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej, b璠zie skutkowa konieczno軼i dokonania korekty odpisów amortyzacyjnych za okres, w którym by造 one wykorzystywane w ramach prowadzonej dotychczas dzia豉lno軼i gospodarczej i kiedy znajdowa造 si w ewidencji 鈔odków trwa造ch?
                    • 11.01.2018MF: Wa積iejsze zmiany w PIT od 1 stycznia 2018 r.
                     W zwi您ku ze zmianami do ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z pó幡. zm.; dalej „ustawa PIT", jakie wesz造 w 篡cie z dniem 1 stycznia 2018 r., Ministerstwo Finansów przedstawia, w uj璚iu tematycznym, wa積iejsze z nich.
                     • 10.01.2018MF: Wa積iejsze zmiany w PIT od 1 stycznia 2018 r.
                      W zwi您ku ze zmianami do ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z pó幡. zm.; dalej „ustawa PIT", jakie wesz造 w 篡cie z dniem 1 stycznia 2018 r., Ministerstwo Finansów przedstawia, w uj璚iu tematycznym, wa積iejsze z nich.
                      • 29.11.2017Podatki 2017: Jednorazowa amortyzacja nowych 鈔odków trwa造ch do 100 tys. z
                       Pytanie: W 2017 r. Wnioskodawca naby dwa fabrycznie nowe 鈔odki trwa貫 (zacieraczki do polerowania posadzek betonowych o warto嗆 pocz徠kowej 71 000 z ka盥a, K吋: 581). W sierpniu 2017 r. Wnioskodawca dokona jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od warto軼i pocz徠kowej tych 鈔odków w wysoko軼i 100 000 z (71 000 z + 29 000 z). Natomiast od pozosta貫j warto軼i pocz徠kowej drugiej zacieraczki, tj. 42 000 z, równie od miesi帷a sierpnia nalicza odpisy amortyzacyjne wg metody degresywnej. Czy Wnioskodawca post徙i prawid這wo?
                       • 24.11.2017字odki trwa貫: Brakuj帷 dokumentacj mo瞠 zast徙i opinia bieg貫go
                        Osoba fizyczna nieprowadz帷a dzia豉lno軼i gospodarczej naby豉 w 1996 r. budynek handlowo-us逝gowy w stanie surowym. Od tego czasu budynek ten by modernizowany, ale nie zachowa造 si faktury ani rachunki dokumentuj帷e te prace. Po zako鎍zeniu prac budowlanych budynek zosta wynaj皻y i u篡wany jest przez najemc. Za ten okres z tytu逝 najmu op豉cany by podatek w formie rycza速u. Od pocz徠ku 2018 r. najem ma by prowadzony na zasadach ogólnych. Czy na podstawie wyceny dokonanej przez bieg貫go mo積a wprowadzi ww. budynek do ewidencji 鈔odków trwa造ch i dokonywa odpisów amortyzacyjnych od tak ustalonej warto軼i pocz徠kowej?
                        • 21.11.2017NSA. Prowizje i premie akwizytorów s odliczane od razu
                         Zgodnie z art. 15 ust. 4e w zwi您ku z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT wydatki na prowizje i premie za pozyskanie abonentów, jako koszty o charakterze po鈔ednim mog by jednorazowo zaliczone w poczet kosztów uzyskania przychodów, w dacie ich poniesienia. Jednocze郾ie, dla takiej kwalifikacji potr帷alno軼i powy窺zych kosztów bez znaczenia b璠zie pozostawa stosowane przez spó趾 bilansowe ich ujmowanie i rozliczanie. Niezale積ie zatem, czy z perspektywy bilansowej przedmiotowe koszty by造by rozliczane przez spó趾 w czasie poprzez czynne rozliczenia mi璠zyokresowe kosztów (tak jak spó趾a planuje), czy te by造by jednorazowo aktywowane (odniesione) w koszty, to z perspektywy podatkowej mo磧iwe jest, na gruncie i na zasadach okre郵onych w art. 15 ust. 4e w zwi您ku z art. 15 ust. 4d ww. ustawy, jednorazowe zaliczenie tych kosztów do kosztów uzyskania przychodu - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
                         • 21.11.2017Przekazanie nieruchomo軼i do maj徠ku prywatnego po zako鎍zeniu dzia豉lno軼i a korekta kosztów
                          Pytanie: Czy po zako鎍zeniu prowadzenia pozarolniczej dzia豉lno軼i gospodarczej i przekazaniu nieruchomo軼i do maj徠ku prywatnego, Wnioskodawczyni b璠zie zobowi您ana do dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w likwidowanej dzia豉lno軼i gospodarczej, je郵i tak, to w jakim zakresie?
                          • 15.11.2017Remont dachu w kosztach podatkowych firmy
                           Pytanie: Na budynku sklepu wymieniono pokrycie dachu. Poprzednie pokrycie by這 z eternitu (azbest) i ze wzgl璠u na zu篡cie i ochron 鈔odowiska zaistnia豉 konieczno嗆 dokonania wymiany. Gabaryty dachu nie zosta造 zmienione, zosta tylko pokryty nowym materia貫m (blach). Czy koszt poniesionego nak豉du na remont Wnioskodawczyni powinna zaewidencjonowa w bie膨ce koszty dzia豉lno軼i, czy te koszt ten powinien zwi瘯szy warto嗆 鈔odka trwa貫go i rozliczy to w ramach amortyzacji?
                           • 13.11.2017Koszty przy sprzeda篡 nieruchomo軼i wycofanej z firmy na wynajem
                            Pytanie: Co b璠zie stanowi這 koszt uzyskania przychodu w przypadku sprzeda篡 nieruchomo軼i w ci庵u 6 lat od jej przekazania na cele osobiste, w sytuacji gdy wynajem opodatkowywany b璠zie rycza速em ewidencjonowanym?
                            • 18.10.2017Amortyzacja wyposa瞠nia wynajmowanego mieszkania
                             Pytanie: Wnioskodawczyni wynajmuje lokal mieszkalny rozliczaj帷 si z podatku na zasadach ogólnych. W mieszkaniu znajdowa si b璠zie u篡wane wyposa瞠nie, nabyte na podstawie umowy kupna-sprzeda篡 wraz z wpisan kwot kupna. Warto嗆 jednostkowa ka盥ego z elementów wyposa瞠nia nie przekroczy 3500 z. Ponadto wszystkie elementy wyposa瞠nia zostan wprowadzone do ewidencji 鈔odków trwa造ch. Czy Wnioskodawczyni mo瞠 amortyzowa u篡wane wyposa瞠nie?
                             • 08.09.2017Unikanie podwójnego opodatkowania - dochody uzyskiwane w Holandii
                              Powszechnie (równie w Komentarzu do Modelowej Konwencji OECD) prezentowany jest pogl康, i zarówno metoda wy陰czenia z progresj jak i proporcjonalnego odliczenia w równym stopniu prowadz do usuni璚ia podwójnego opodatkowania - wyja郾ia MF w odpowiedzi na interpelacj poselsk,  przedstawiaj帷 jednocze郾ie zasady stosowania konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomi璠zy RP a Holandi.
                              • 21.08.2017NSA. Kiedy 鈔odek trwa造 jest kompletny i zdatny do u篡tku?
                               Z uzasadnienia: Warunki kompletno軼i i zdatno軼i do u篡tku 鈔odka trwa貫go s spe軟ione wówczas, gdy mo瞠 on by legalnie przyj皻y do u篡tkowania w dzia豉lno軼i gospodarczej. Niespe軟ienie okre郵onych wymogów prawnych, od których uzale積iona jest mo磧iwo嗆 legalnego wykorzystania "鈔odka trwa貫go" powoduje, 瞠 taki 鈔odek nie mo瞠 by uznany za "zdatny do u篡tku".
                               • 31.07.2017Amortyzacja przy zmianie sposobu opodatkowania
                                Podatnik rozlicza si na podstawie rycza速u, w wykazie 鈔odków trwa造ch ma samochód osobowy od 01.06.2016. Od 01.01.2018 przejdzie na PKPiR i rozpocznie ten samochód amortyzowa. Czy do amortyzacji ma przyj望 warto嗆 pocz徠kow samochodu i okres amortyzacji rozpocz望 od 01.01.2018 czy od 01.06.2016?
                                • 28.07.2017Amortyzacja przy zmianie sposobu opodatkowania
                                 Podatnik rozlicza si na podstawie rycza速u, w wykazie 鈔odków trwa造ch ma samochód osobowy od 01.06.2016. Od 01.01.2018 przejdzie na PKPiR i rozpocznie ten samochód amortyzowa. Czy do amortyzacji ma przyj望 warto嗆 pocz徠kow samochodu i okres amortyzacji rozpocz望 od 01.01.2018 czy od 01.06.2016?
                                 • 19.07.2017Likwidacja dzia豉lno軼i gospodarczej krok po kroku (1)
                                  Decyzj o likwidacji dzia豉lno軼i gospodarczej zwykle poprzedzamy starann analiz przysz造ch konsekwencji i rozpatrujemy cz瘰to jako panaceum na nawarstwiaj帷e si k這poty. Istotnie - zako鎍zenie dzia豉lno軼i pozwala czasami przerwa pasmo trudno軼i i problemów, wa積e jednak jest aby uwalniaj帷 si od jednych k這potów nie wpa嗆 w kolejne. Dlatego zako鎍zenie dzia豉lno軼i wymaga planowania równie starannego, jak jej rozpocz璚ie.
                                  • 18.07.2017Likwidacja dzia豉lno軼i gospodarczej krok po kroku (1)
                                   Decyzj o likwidacji dzia豉lno軼i gospodarczej zwykle poprzedzamy starann analiz przysz造ch konsekwencji i rozpatrujemy cz瘰to jako panaceum na nawarstwiaj帷e si k這poty. Istotnie - zako鎍zenie dzia豉lno軼i pozwala czasami przerwa pasmo trudno軼i i problemów, wa積e jednak jest aby uwalniaj帷 si od jednych k這potów nie wpa嗆 w kolejne. Dlatego zako鎍zenie dzia豉lno軼i wymaga planowania równie starannego, jak jej rozpocz璚ie.
                                   • 11.07.2017Amortyzacja samochodu wykorzystywanego do celów mieszanych
                                    Pytanie: Przedsi瑿iorca kupi samochód osobowy, który jest wykorzystywany przede wszystkim w dzia豉lno軼i gospodarczej, a sporadycznie do celów prywatnych. Czy samochód ten mo積a wprowadzi do ewidencji 鈔odków trwa造ch, a w konsekwencji dokonywa odpisów amortyzacyjnych od jego warto軼i pocz徠kowej?
                                    • 10.07.2017Amortyzacja samochodu wykorzystywanego do celów mieszanych
                                     Pytanie: Przedsi瑿iorca kupi samochód osobowy, który jest wykorzystywany przede wszystkim w dzia豉lno軼i gospodarczej, a sporadycznie do celów prywatnych. Czy samochód ten mo積a wprowadzi do ewidencji 鈔odków trwa造ch, a w konsekwencji dokonywa odpisów amortyzacyjnych od jego warto軼i pocz徠kowej?
                                     • 09.06.2017Amortyzacja wynajmowanej cz窷ci budynku
                                      Pytanie podatnika: Czy mo積a, w ramach dzia豉lno軼i gospodarczej, dokonywa odpisów amortyzacyjnych od wynajmowanej cz窷ci budynku na podstawie art. 22g ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                      • 06.06.2017Obowi您kowe przegl康y w kosztach podatkowych
                                       Pytanie podatnika: Czy mo磧iwe jest zaliczenie kosztów poniesionych na obowi您kowe przegl康y jednorazowo jako koszty uzyskania przychodu a bilansowo rozliczanie ich w czasie jako czynne rozliczenia mi璠zyokresowe?
                                       • 30.05.2017Rozliczenie kosztów z tytu逝 najmu prywatnego
                                        Pytanie podatnika: Jak stawk odpisu amortyzacyjnego zastosowa w przypadku mieszkania zakupionego z rynku wtórnego? Czy koszty uzyskania przychodu obejmuj: op豉ty zwi您ane z podpisaniem aktu notarialnego w celu nabycia mieszkania, tj. podatek od czynno軼i cywilnoprawnych, op豉t s康ow oraz taks notarialn; op豉ty zwi您ane z podpisaniem aktu notarialnego w zwi您ku z umow najmu (o鈍iadczenie o poddaniu si rygorowi egzekucyjnemu, tzw. najem okazjonalny); koszty po鈔ednictwa w wynajmie lokalu (tzw. prowizja po鈔ednika), udokumentowane faktur; koszty sprz徠ania lokalu (zgodnie z umow najmu dwa razy w miesi帷u), udokumentowane paragonem fiskalnym?
                                        • 24.04.2017Jak rozlicza ulg na dzia豉lno嗆 badawczo-rozwojow?
                                         Pytanie podatnika: Czy Spó趾a jest uprawniona do odliczenia poniesionych w ramach prowadzonej dzia豉lno軼i badawczo-rozwojowej kosztów kwalifikowanych w zeznaniu za rok podatkowy, w którym wydatki te zosta造 faktycznie poniesione, niezale積ie od momentu ich rozpoznania dla celów podatkowych?
                                         • 21.04.2017Wydatki na mieszkanie w kosztach dzia豉lno軼i
                                          Pytanie podatnika: Wnioskodawca planuje rezygnacj z umowy najmu lokalu mieszkalnego na rzecz jego nabycia. Wnioskodawca b璠zie z niego korzysta najcz窷ciej od poniedzia趾u do pi徠ku w zwi您ku z prowadzon dzia豉lno軼i gospodarcz. Wnioskodawca poniesie okre郵one koszty zwi您ane z nabyciem lokalu (op豉ty notarialne, PCC, prowizja po鈔ednika) oraz zwi您ane z jego przystosowaniem do u篡tkowania. Czy odpisy amortyzacyjne od warto軼i pocz徠kowej lokalu oraz inne koszty (wyposa瞠nie w meble, sprz皻 AGD, op豉ty za media, odsetki od kredytu hipotecznego) Wnioskodawca b璠zie móg zaliczy do kosztów uzyskania przychodu?
                                          • 09.03.2017Amortyzacja 鈔odków trwa造ch a koszty uzyskania przychodów
                                           Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca b璠zie mia prawo zalicza do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od sk豉dników maj徠ku zakwalifikowanych do 鈔odków trwa造ch wchodz帷ych w sk豉d nabytego w drodze aportu przedsi瑿iorstwa w pe軟ej wysoko軼i, tj. bez uwzgl璠nienia ograniczenia wynikaj帷ego z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
                                           • 03.03.2017Ustalenie warto軼i pocz徠kowej dobudowanego budynku
                                            Pytanie podatnika: W jaki sposób nale篡 okre郵i warto嗆 pocz徠kow rozbudowy, tj. czy dobudowany budynek nale篡 zakwalifikowa jako ulepszenie istniej帷ego 鈔odka trwa貫go (czyli budynku piekarni-cukierni), czy jednak dobudowany budynek magazynowo-biurowy powinien stanowi odr瑿ny 鈔odek trwa造?
                                            • 21.02.2017Koszty uzyskania przychodów. Wa積y jest cel poniesienia wydatku
                                             Z uzasadnienia: S康 podkre郵a, 瞠 polskiemu systemowi prawa podatkowego obca jest zasada, któr syntetycznie mo積a przedstawi w ten sposób, 瞠 samo poniesienie wydatków przez przedsi瑿iorc i dysponowanie przez niego dokumentami zakupu paliwa i op豉t za przejazd autostrad, a wi璚 dokumentuj帷ymi nabycie towarów i us逝g nieswoistych, spe軟ia warunek w豉軼iwego udokumentowania tego, 瞠 dane wydatki spe軟iaj cechy pozwalaj帷e na ich zakwalifikowanie do kosztów uzyskania przychodów. Przeciwnie przy takich nieswoistych towarach i us逝gach rzecz prowadz帷ego dzia豉lno嗆 podatnika jest zadbanie o wykazanie celu tych wydatków.
                                             • 03.02.2017Warto嗆 pocz徠kowa nowo powsta貫go 鈔odka trwa貫go
                                              Pytanie podatnika: Czy warto嗆 pocz徠kowa nowo powsta貫go 鈔odka trwa貫go mo瞠 zosta ustalona poprzez zsumowanie ceny nabycia kupionych dwóch komputerów oraz niezamortyzowanej warto軼i dotychczas amortyzowanych 鈔odków trwa造ch?
                                              • 20.01.2017Remont w kosztach podatkowych
                                               Pytanie podatnika: Czy poniesione koszty zwi您ane z remontem mo積a zaliczy w ca這軼i w koszty prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej, w momencie ich poniesienia?
                                               • 04.01.2017Czy spis z natury ma by robiony co miesi帷?
                                                Pytanie podatnika: Czy sporz康zanie w przedsi瑿iorstwie spisu z natury raz w roku i korygowanie kosztów o warto嗆 niezu篡tych materiaów, niesprzedanych towarów i wyrobów gotowych na koniec roku podatkowego (kalendarzowego) jest wystarczaj帷e dla prawid這wego ustalania miesi璚znych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych jego jako w豉軼iciela?
                                                • 09.12.2016PIT. Amortyzacja mieszkania wed逝g stawki 10 proc.
                                                 Pytanie podatnika: Czy zgodnie z art. 22j ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mog zastosowa indywidualn stawk amortyzacji wynajmowanego mieszkania w wysoko軼i 10% w skali roku, przez okres 10 lat?
                                                 • 06.12.2016Wydatki na remont mieszkania jako koszt podatkowy najmu
                                                  Pytanie: Planuj przeznaczy moje mieszkanie (odr瑿na w豉sno嗆) pod najem krótkotrwa造 lub gdy ta forma nie znajdzie zainteresowania, pod najem d逝gotrwa造. Najem b璠zie mia charakter incydentalny w zale積o軼i od ch皻nych. W zwi您ku z planowanym najmem ponios wydatki na remont mieszkania. Czy przychody osi庵ane z tytu逝 krótkotrwa貫go najmu, które b璠 opodatkowane na zasadach ogólnych, b璠zie mo積a przy wyliczeniu dochodu pomniejszy o koszty ich uzyskania, takie jak: op豉ty za media, czynsz p豉cony do wspólnoty, podatek od nieruchomo軼i, ubezpieczenie, koszty wyposa瞠nia, 鈔odki czysto軼i i wydatki na remont?
                                                 • [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] ... [ 5 ] nast瘼na strona »