Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

faktura za eksport

 • 15.04.2016Zwrot VAT w eksporcie towarw. Bdzie szybciej?
  Interpelacja nr 1732 do ministra finansw w sprawie przetrzymywania podatku VAT pobieranego od polskich eksporterw
  • 13.04.2016Zwolnienie podmiotowe w VAT. Usugi na rzecz kontrahenta z kraju trzeciego
   Pytanie podatnika: Czy przychd ze sprzeday licencji, upowaniajcej do sprzeday kursw on-line Wnioskodawcy, na rzecz amerykaskiego serwisu - przedsibiorstwa majcego siedzib w Stanach Zjednoczonych i bdcego odbiorc usug wiadczonych przez Wnioskodawc, podlega wliczeniu do limitu cznej wartoci sprzeday okrelonego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT? Czy Wnioskodawca jest obowizany do wystawienia faktury dokumentujcej wiadczenie usug na rzecz podmiotu ze Stanw Zjednoczonych, czy te moe rozliczy si z samego wpywu na konto, ktre powizane jest z rachunkiem firmowym Wnioskodawcy?
   • 12.04.2016Kaucje a VAT. Dokumentowanie i prawo odliczenia VAT
    Pytanie: Zamierzam podpisa 5-letni umow na wynajem lokalu, w ktrej bdzie istnia zapis o bezzwrotnej kaucji, ktra docelowo bdzie przeznaczona na ostatni czynsz. Kaucja ta bdzie patna do 30 dni od podpisania umowy i skada si z kwoty miesicznego czynszu powikszonego o podatek VAT. Pobierana kaucja bezzwrotna nie przewiduje pokrycia ewentualnych strat lub nakadw powstaych w trakcie trwania umowy najmu. Czy najemca powinien po zapacie kaucji bezzwrotnej, wystawi na t kaucj faktur i czy powinien by na tej fakturze te naliczony podatek VAT, skoro kaucja opiewa na kwot czynszu wraz z podatkiem VAT? Czy w momencie wystawienia faktury przez najemc na t kaucj mam podstawy aby odliczy podatek VAT?
    • 12.04.2016Sprzeda udokumentowana jednoczenie paragonem fiskalnym i faktur VAT w VAT-7
     Pytanie podatnika: Zdarza si, e klient po skorzystaniu z usugi, na drugi dzie (do 3 miesicy po sprzeday) zgasza si do Wnioskodawcy w celu uzyskania faktury. Wnioskodawca wystawia faktur zarówno w sytuacji gdy klient zwraca orygina paragonu jak równie w przypadku braku zwrotu paragonu. Czy spóka postpuje prawidowo, e rozlicza VAT naleny w deklaracji VAT-7 tylko wedug raportu fiskalnego z pominiciem faktur wystawionych na yczenie klienta?
     • 02.03.2016VAT. Opodatkowanie otrzymanych zaliczek
      Kwestie dotyczce obowizku podatkowego z tytuu otrzymanej zaliczki s uregulowane w art. 19a ust. 8 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z pn. zm., dalej: ustawa o VAT), ktry stanowi, e jeeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usugi otrzymano cao bd cz zapaty, w szczeglnoci: przedpat, zaliczk, zadatek, rat, wkad budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, co do zasady obowizek podatkowy powstaje z chwil otrzymania ww. zapaty w odniesieniu do otrzymanej kwoty.
      • 01.03.2016VAT. Opodatkowanie otrzymanych zaliczek
       Kwestie dotyczce obowizku podatkowego z tytuu otrzymanej zaliczki s uregulowane w art. 19a ust. 8 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z pn. zm., dalej: ustawa o VAT), ktry stanowi, e jeeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usugi otrzymano cao bd cz zapaty, w szczeglnoci: przedpat, zaliczk, zadatek, rat, wkad budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, co do zasady obowizek podatkowy powstaje z chwil otrzymania ww. zapaty w odniesieniu do otrzymanej kwoty.
       • 11.02.2016Monta stolarki okiennej i drzwiowej a VAT
        Pytanie podatnika: Czy wiadczenie przez Spk na terytorium Niemiec usugi budowlanej kwalifikowanej jako roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43.32.Z), powinno by opodatkowane zgodnie z ar. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT jako usuga budowlana specjalistyczna wedug miejsca, w ktrym towary s instalowane lub montowane, czy te zgodnie z art. 28e ustawy o VAT jako usuga zwizana z nieruchomociami, wedug miejsca pooenia nieruchomoci (na ktrej nastpuje monta)?
        • 04.02.2016Wystawianie faktur korygujcych przez nastpc prawnego
         Pytanie podatnika: Czy jest moliwo wystawiania faktur korygujcych przez Spk powsta w wyniku przeksztacenia Spdzielni pracy do faktur wystawionych przez Spdzielni pracy przed dniem przeksztacenia?
         • 21.01.2016Jak dokumentowa WDT dla potrzeb VAT?
          Pytanie podatnika: Czy w przypadku braku oryginaw listw przewozowych CMR wystarczajce do zastosowania stawki VAT 0% do takiej WDT bdzie posiadanie przez Spk kompletu dokumentw przedstawionych w opisie zdarzenia przyszego wniosku?
          • 19.01.2016VAT. Dokumentowanie sprzeday w przypadku korzystania ze zwolnienia podmiotowego
           Pytanie podatnika: Czy w przypadku korzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT i wystawianiu faktury w przypadku otrzymania patnoci z gry za sprzedawany towar, Wnioskodawczyni moe si kierowa rozporzdzeniem MF w sprawie wystawiania faktur i umieszcza na fakturach dane zgodnie z tym rozporzdzeniem, czy te Wnioskodawczyni musi kierowa si art. 106f ustawy o VAT i umieszcza na fakturach dane zgodnie z tym artykuem, stosujc stawk VAT „zw” (zwolniony z podatku VAT)? Czy Wnioskodawczyni bdzie moga wystawia faktur zawierajc rwnie dane niewymienione w ww. rozporzdzeniu jako przewidziane dla korzystajcych ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy lecz wymienione w art. 106e ustawy o VAT?
           • 08.01.2016VAT. Dokumentowanie kosztw przesyki towarw
            Pytanie podatnika: Podatnik jest producentem suplementw diety - towary te w wikszoci przypadkw opodatkowane s wedug stawki VAT 8%. Towary s sprzedawane za porednictwem sklepu internetowego. Podatnik zawierajc umowy z klientami na dostaw okrelonych towarw zobowizuje si dostarczy je w okrelonym terminie, albo na koszt wasny, albo na koszt klienta. Czy koszt przesyki towarw moe by ujty jako osobna pozycja na fakturze, ktra jest opodatkowana wedug stawki obowizujcej dla gwnego wiadczenia, czyli towaru?
            • 17.12.2015Dla kogo ulga na zakup kasy rejestrujcej?
             Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy przysuguje prawo skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej, tj. otrzymania zwrotu w wysokoci 90% wartoci zakupionej kasy fiskalnej nie wicej ni 700 z?
             • 17.12.2015Czy wystawienie noty korygujcej jest obowizkowe?
              Pytanie podatnika: Czy nabywca towarw/usug, jeli jego dane adresowe podane na fakturze s nieprawidowe moe odmwi wystawienia noty korygujcej? Czy sprzedawca towarw/usug w razie wystawienia faktury z nieprawidowymi danymi adresowymi nabywcy ma obowizek wystawienia faktury korygujcej z prawidowymi danymi nabywcy w tym prawidowymi danymi adresowymi?
              • 15.12.2015Termin zgoszenia kas rejestrujcych ma wpyw na prawo do ulgi na ich zakup 
               Pytanie podatnika: 1 sierpnia 2015 r. Wnioskodawca dokona fiskalizacji kasy fiskalnej (zaewidencjonowa na urzdzeniu fiskalnym pierwsz transakcj na rzecz osoby fizycznej), bez zawiadomienia urzdu skarbowego o zamiarze rozpoczcia ewidencjonowania. Nie zgosi do urzdu skarbowego danych kasy fiskalnej w cigu 7 dni od dnia jej fiskalizacji. Czy Wnioskodawcy przysuguje prawo skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej, tj. otrzymania zwrotu w wysokoci 90% wartoci zakupionej kasy fiskalnej nie wicej ni 700 z?
               • 08.12.2015Sposb dokumentowania oraz rozliczania faktur wzywajcych do zapaty zaliczki
                Pytanie podatnika: W przypadku czci kontraktw Spka wystawia faktur przed otrzymaniem zaliczki (nie jest to faktura proforma). Na jej podstawie kontrahent ma dokona patnoci. W ostatecznym rozliczeniu rzeczywista wysoko wynagrodzenia pomniejszana jest o sum wpaconych kwot / zaliczek. W umowach przewidziany jest nie duszy ni 30 dni termin patnoci, liczony od daty wystawienia przez Wnioskodawc faktury. Jeli Wnioskodawca otrzyma wpat 30. dnia od daty wystawienia faktury lub wczeniej, to kiedy Spka powinna rozpozna obowizek podatkowy w VAT?
                • 07.12.2015Zapata kart paliwow a prawo do odliczenia VAT od paliwa
                 Pytanie podatnika: Czy Spce przysuguje prawo do odliczenia VAT od wydatkw zwizanych z pojazdami samochodowymi, podlegajcych opodatkowaniu w Polsce z faktur dokumentujcych nabycie towarw i usug za pomoc kart paliwowych? W jakim zakresie Spce przysuguje prawo do odliczenia VAT od wydatkw zwizanych z pojazdami samochodowymi przeznaczonych do samochodw osobowych uytkowanych w celach „mieszanych” w okresie 1 kwietnia 2014 r. - 30 czerwca 2015 r. oraz od 1 lipca 2015 r.?
                 • 27.11.2015VAT. Wysyka faktury korygujcej przy wykorzystaniu poczty elektronicznej
                  Pytanie podatnika: Czy w przypadku otrzymania drog mailow potwierdzenia odbioru wiadomoci mailowej (potwierdzenie automatyczne z serwera nabywcy lub odesania przez nabywc maila z potwierdzeniem otrzymania faktury korygujcej), ktra w zaczeniu zawieraa faktur korygujc, naley uzna, e podatnik posiada potwierdzenie otrzymania faktury korygujcej przez nabywc towaru lub usugobiorc, dla ktrego wystawiono faktur, uprawniajce do obnienia podstawy opodatkowania?
                  • 06.11.2015Podstawa opodatkowania przy WNT - koszty pakowania i transportu
                   Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca prawidowo rozpoznaje dat powstania obowizku podatkowego uznajc, e w przypadku kosztw dodatkowych zwizanych z dostaw towarw w miesicu kwietniu 2015 r. w rnych terminach takich jak koszty pakowania i koszty transportu, obowizek podatkowy powstaje w dniu wystawienia przez dostawc zbiorczej faktury, gdy dniem wystawienia faktury jest ostatni dzie miesica, w ktrym miay miejsce dostawy towarw, ktrych usugi dotycz?
                   • 26.10.2015Wewntrzwsplnotowe nabycie towarw a VAT
                    Pytanie podatnika: Czy nabywajc towar od tej firmy Wnioskodawca moe rozliczy ten zakup jako wewntrzwsplnotowe nabycie towarw? Jeeli tak, to jakie dokumenty powinien posiada Wnioskodawca, aby prawidowo udokumentowa t transakcj?
                    • 22.10.2015Kiedy i jak potwierdza korekt faktury?
                     Pytanie podatnika: Czy rozwizanie polegajce na potwierdzaniu otrzymania korekty za porednictwem komunikatu elektronicznego (nie e-mail) spenia wymogi zawarte w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT?
                     • 14.10.2015Obowizek wystawiania faktur/rachunkw na rzecz osb nieprowadzcych dziaalnoci
                      Pytanie podatnika: Wnioskodawca, ktry korzysta ze zwolnienia, o ktrym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarw i usug, sprzedaje prace wytworzone w ramach warsztatw terapeutycznych wycznie na rzecz osb fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej. Wnioskodawca rozwaa moliwo dokonywania sprzeday prac uczestnikw warsztatw terapeutycznych w sklepie internetowym w systemie wysykowym. Czy Wnioskodawca bdzie zobowizany do wystawiania faktur/rachunkw dokumentujcych ww. sprzeda?
                      • 28.09.2015Rozliczenie pracy wasnej w formie noty obcieniowej
                       Pytanie podatnika: Czy przepisy ustaw podatkowych w tym Ordynacji podatkowej, stoj na przeszkodzie temu, aby transfer wynagrodzenia w zakresie rozliczenia kosztw pracy wasnej Wnioskodawcy, dokonany z rachunku bankowego beneficjenta (P.) na rachunek prywatny Wnioskodawcy, zosta udokumentowany za pomoc noty ksigowej lub noty obcieniowej?
                       • 18.09.2015Czynny podatnik VAT a najem prywatny mieszkania
                        Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest posiadaczem spódzielczego wasnociowego mieszkania. Jest to jego wasno odrbna, zakupiona wiele lat przed zawarciem maestwa. Mieszkanie to wynajmuje osobie prywatnej na cele wycznie mieszkaniowe. Czy w zwizku, z tym, e Wnioskodawca jest czynnym patnikiem VAT musi wystawia co miesic faktury za najem? Czy musi ten przychód na deklaracji VAT-7K? Czy musi prowadzi ewidencji za pomoc kasy fiskalnej?
                        • 17.09.2015Procedura samofakturowania dla potrzeb VAT
                         Pytanie podatnika: Czy moliwe jest wprowadzenie procedury samofakturowania w opisanym modelu (tj. wycznie w stosunku do faktur korygujcych oraz z akceptacj faktur korygujcych dokonywan poprzez brak sprzeciwu)?
                         • 07.07.2015Zbiorcze faktury korygujce dokumentujce udzielone rabaty
                          Pytanie podatnika: Spka zamierza dokumentowa przyznanie rabatw poprzez wystawienie zbiorczych faktur korygujcych za dany okres (np. miesic, kwarta lub rok). Rabaty bd wykazywane przez spk na fakturze kwotowo w odniesieniu do caoci obrotu (wszystkich dostaw) zrealizowanych z okrelonym kontrahentem w danym okresie. Czy na podstawie tych faktur spka bdzie uprawniona do obnienia podstawy opodatkowania i podatku nalenego, przy zachowaniu pozostaych warunkw okrelonych w art. 29a ust. 13 i ust. 15 ustawy o VAT?
                          • 30.06.2015Okres przechowywania listw przewozowych
                           Pytanie podatnika: Czy obowizkowy okres przechowywania dokumentw - listw przewozowych CMR wynosi 3 miesice, a nie jak innych dokumentw (faktury VAT), gdzie okres ten wynosi 5 lat, skoro w transakcjach wewntrzwsplnotowych dostaw towarw (WDT) na zasadach EX WORKS w miejsce listu przewozowego CMR podatnik moe stosowa inne dokumenty potwierdzajce t transakcj zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o VAT?
                           • 19.06.2015Podatek od wartoci dodanej jako koszt i przychd podatkowy
                            Pytanie podatnika: Wnioskodawca w ramach prowadzonej dziaalnoci dokonuje zakupw na terenie krajw Unii Europejskiej: paliwa, winiet, uiszcza opaty drogowe i autostradowe. Zakupy te udokumentowane s fakturami wystawionymi przez unijnych kontrahentw. Na fakturach jest m.in. wyszczeglniona warto brutto, warto netto i kwota podatku od wartoci dodanej obowizujca w danym kraju UE. Czy podatek od wartoci dodanej mona zaliczy do kosztw uzyskania przychodw, a po jego odzyskaniu - do przychodw podatkowych?
                            • 21.05.2015Jak stawk VAT opodatkowa transport midzynarodowy?
                             Pytanie podatnika: Czy prawidowym jest stanowisko, e usugi, ktre Wnioskodawca zamierza wiadczy podlegaj opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug stawce 0 %?
                             • 07.05.2015Czy potwierdzenie otrzymania faktury korygujcej jest konieczne?
                              W przypadku posiadania potwierdzenia otrzymania przez nabywc towaru lub usugobiorc faktury korygujcej dokumentujcej pomyki w wystawionych pierwotnie fakturach, zwroty towarw, czy udzielone po dokonaniu sprzeday rabaty, opusty lub obniki cen, a take dokonane nabywcy zwroty caoci lub czci zapaty, podatnik bdzie uprawniony do obnienia podstawy opodatkowania oraz nalenego podatku VAT.
                              • 24.04.2015Rozliczenie faktury korygujcej przy odwrotnym obcieniu
                               Pytanie podatnika: Wnioskodawca w lutym 2014 kupi towar opodatkowany stawk 23%. Faktura zostaa zaewidencjonowana i wykazana w deklaracji VAT-7 w miesicu lutym. W miesicu listopadzie 2014 r. otrzyma korekt na ww. faktur, poniewa towar podlega opodatkowaniu z tytuu "odwrotnego obcienia". W korekcie zosta wykazany podatek naliczony "in minus". Jak naley rozliczy korekt faktury z tytuu "odwrotnego obcienia"?
                               • 07.04.2015Dokonanie dostawy towarw oraz zasadnoci anulowania faktur VAT
                                Pytanie podatnika: Czy dochodzi do dostawy towarw w rozumieniu przepisw ustawy o VAT kiedy spka nie dostarczy klientowi faktury sprzeday, co skutkuje tym, e pozostaje ona w posiadaniu kompletu dokumentw sprzeday (w tym obu egzemplarzy - oryginau i kopii faktury), a klient nie odbierze zamwionych przez siebie samochodw? Czy w takiej sytuacji spka uprawniona jest do anulowania wystawionej faktury?
                                • 12.03.2015Usugi logistyczne a VAT. Miejsce wiadczenia usug
                                 Pytanie podatnika: Czy w przypadku wiadczenia kompleksowych usug logistycznych w zakresie przewozu adunkw i operacji magazynowych z zastrzeeniem, e operacje magazynowe (magazynowanie) nie stanowi wiadczenia gwnego przedmiotu umowy (czynnoci jednolitej) i kontrahentowi sowackiemu nie jest przyznane prawo uywania caoci lub czci wyranie oznaczonej nieruchomoci, miejscem wiadczenia usug jest siedziba kontrahenta sowackiego (miejsce siedziby na terytorium Republiki Sowackiej)?
                                 • 18.02.2015Opodatkowanie VAT kosztw dostawy towarw
                                  Pytanie podatnika: W jaki sposb na fakturze sprzeday wykazywa koszty transportu, gdy koszt ten dotyczy przesyki towarw i wyrobw z rnymi stawkami, czyli 8% i 23%? Czy koszt przesyki naley wykazywa w oddzielnej pozycji stosujc stawk 23% do caoci sprzedanego towaru/wyrobu, gdzie stosowane s wykazane rne stawki podatkowe? Czy koszt transportu doliczy proporcjonalnie do wartoci sprzeday stosujc stawk tak jak posiada dany wyrb, czy te towar? Czy ze wzgldw technicznych koszt transportu wyodrbni w dwch pozycjach stosujc dwie rne stawki - 8% i 23%?
                                  • 28.01.2015Uproszczone faktury korygujce dokumentujce bonusy udzielane kontrahentom
                                   Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo wystawia zbiorcze uproszczone faktury korygujce dokumentujce bonusy udzielane kontrahentom speniajce wymogi na art. 106j ust. 3 ustawy o VAT? Czy wystawione faktury bd stanowiy podstaw obnienia podstawy opodatkowania i podatku nalenego przy zaoeniu, e zostan one w prawidowy sposb dostarczone do kontrahenta lub wobec braku takiego potwierdzenia, przy udokumentowanej prbie dorczenie Spka bdzie dysponowaa innymi dokumentami potwierdzajcymi, e transakcja zostaa zrealizowana na warunkach objtych korekt?
                                   • 30.12.2014VAT: Rozliczenie wiadcze pomocniczych do eksportu towarw
                                    Pytanie podatnika: Wnioskodawca swoje wyroby zamierza eksportowa poza teren Wsplnoty. Cena za towar bdzie ustalana w nastpujco: stricte towar ujmowany bdzie na jednej fakturze natomiast na drugiej fakturze odbiorca bdzie obciany kosztami za usug obejmujc m.in. transport, zabezpieczenie, konwojowanie wyrobu od granicy do miejsca dostawy dla odbiorcy. Czy w przypadku usug s one czynnociami pomocniczymi w stosunku do czynnoci zasadniczej jak jest dostawa (eksport) towarw, tym samym nie okrela si dla nich miejsca wiadczenia i podlegaj one opodatkowani tak samo jak dostawa towarw?
                                    • 22.12.2014VAT. Zasady wystawiania faktur
                                     Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzajcym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarw i usug - jej posiadanie, co do zasady warunkuje moliwo odliczenia podatku naliczonego w niej zawartego i tym samym realizacj zasady neutralnoci VAT. Zgodnie z ustaw z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug podatnik jest obowizany wystawi faktur dokumentujc:
                                     • 19.12.2014VAT. Zasady wystawiania faktur
                                      Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzajcym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usug - jej posiadanie, co do zasady warunkuje moliwo odliczenia podatku naliczonego w niej zawartego i tym samym realizacj zasady neutralnoci VAT. Zgodnie z ustaw z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug podatnik jest obowizany wystawi faktur dokumentujc:
                                      • 17.12.2014Dokumentowanie sprzeday faktur bez dania nabywcy
                                       Pytanie podatnika: Czy moliwe jest na gruncie ustawy o podatku od towarów i usug dokonywanie wydruku faktury z kadej sprzeday dokonanej na rzecz konsumenta oraz wydawanie konsumentowi jedynie faktury, bez uzyskania dania, o którym mowa w art. 106b ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usug?
                                       • 10.12.2014NSA: Nie ma dokumentacji, nie ma obnionej stawki VAT
                                        Z uzasadnienia: Ten, kto w postpowaniu (w tym take podatkowym) formuuje okrelone twierdzenie, musi je nastpnie dowie pod rygorem, i twierdzenie uznane zostanie za nieudowodnione, przez co nie wywoa ono podanych przez twierdzcego skutkw. Zatem, podatnik chcc skorzysta z obnionej stawki, musi wykaza, e wykona wanie te czynnoci, ktre tej stawce, w drodze wyjtku, podlegaj.
                                        • 09.12.2014Faktura proforma a obowizek podatkowy w VAT przy WNT
                                         Pytanie podatnika: Czy w sytuacji, gdy przed WNT uiszczono cao lub cz nalenoci na podstawie faktury „proforma”, i jednoczenie nie jest wystawiana faktura kocowa, obowizek podatkowy powstaje 15-go dnia miesica, nastpujcego po miesicu, w ktrym dokonano dostawy towaru bdcego przedmiotem wewntrzwsplnotowego nabycia towarw?
                                         • 03.12.2014VAT: Kurs waluty obcej w przypadku wystawienia faktury korygujcej
                                          Pytanie podatnika: Czy ujcie przez Spk wystawionej faktury korygujcej in plus z uwagi na wystpienie nowych, nieznanych wczeniej okolicznoci powinno nastpi w rozliczeniu za okres, w ktrym wystawiono t faktur korygujc? Jaki kurs przeliczeniowy waluty obcej naley przyj dla celw VAT w przypadku wystawienia faktury korygujcej in plus?
                                          • 07.11.2014Sposoby potwierdzania odbioru faktury korygujcej
                                           Pytanie podatnika: Ktre z niej wymienionych sposobw potwierdzania otrzymania przez klientw faktur korygujcych daj prawo spce do obnienia podatku nalenego o warto wynikajc z tych faktur? Jakie wymogi trzeba speni i jak przygotowa dokumentacj, aby uzna za wystarczajce, e spka nie uzyskaa potwierdzenia odbioru faktur korygujcych od kontrahenta mimo udokumentowanej prby ich dorczenia oraz, e nabywca towaru lub usugobiorca wie, e transakcja zostaa zrealizowana zgodnie z warunkami okrelonymi w fakturze korygujcej?
                                           • 20.10.2014Otrzymanie zaliczki z tytuu eksportu – skutki w VAT
                                            Pytanie podatnika: Czy podatnika ma prawo do zastosowania 0% stawki podatku w przypadku otrzymania zaliczek z tytuu eksportu towarw. Jaki jest sposb ich wykazywania w deklaracjach VAT-7?
                                            • 01.10.2014Kurs waluty w imporcie usug
                                             Pytanie podatnika: W ramach prowadzonej dziaalnoci spka nabywa usugi od podatnikw nieposiadajcych siedziby dziaalnoci gospodarczej oraz staego miejsca prowadzenia dziaalnoci gospodarczej na terytorium Polski, dla ktrych jest ona podatnikiem i ktre stanowi dla niej import usug. Wedug jakiego kursu spka powinna dokonywa przeliczenia kwot wynikajcych z faktur wystawionych przez kontrahentw przed wykonaniem usug lub dokonaniem przez spk zapaty nalenoci w caoci lub w czci w celu okrelenia podstawy opodatkowania z tytuu importu usug?
                                             • 30.09.2014Zaliczka przy eksporcie towarw a wystawienie faktury
                                              Pytanie podatnika: Czy Spka postpuje prawidowo nie wystawiajc faktury zaliczkowej, jeeli towar jest wydawany kontrahentowi z kraju trzeciego w tym samym miesicu, w ktrym Spka otrzymaa zaliczk na ten towar? Jeeli tak, to czy prawidowym jest (jeeli zaliczka bya otrzymana w walucie obcej), ujmowanie na kocowej fakturze kwoty VAT wedug dwch kursw NBP: jednym w zakresie czci dotyczcej otrzymanej zaliczki i w pozostaej czci wedug kursu z ostatniego dnia roboczego poprzedzajcego dzie powstania obowizku podatkowego z tytuu wydania towaru?
                                              • 22.09.2014Sprzeda towarów dla osoby fizycznej zamieszkaej na terytorium kraju trzeciego a kasa fiskalna
                                               Pytanie podatnika: Wnioskodawca sporadycznie dokonuje sprzeday na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej zamieszkaych w krajach poza terytorium Unii Europejskiej. Wówczas na podstawie dokumentów potwierdzajcych eksport wystawia faktur ze stawk 0% lub ze stawk krajow w zalenoci od daty otrzymania dokumentów speniajcych warunki eksportu. Czy sprzeda towarów dla osoby fizycznej zamieszkaej na terytorium kraju trzeciego powinna by dokumentowana za pomoc kasy fiskalnej?
                                               • 19.09.2014Fakturowanie dokonanych w danym miesicu dostaw
                                                Pytanie podatnika: Czy podatnik moe dokonywa wydania towarw na rzecz kontrahentw (w ramach jednego okresu rozliczeniowego podatku VAT) na podstawie dokumentu WZ, a przed kocem jednego okresu rozliczeniowego VAT wystawia faktur VAT obejmujc wszystkie sprzedae dokonane w omawianym zakresie (potwierdzone uprzednio dokumentami WZ) i na tej podstawie rozliczy podatek VAT?
                                                • 17.09.2014Obowizek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygujcej
                                                 Pytanie podatnika: Czy od 1 stycznia 2014 r. w zwizku ze zmian przepisw ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug Wnioskodawca powinien posiada potwierdzenie odbioru faktury korygujcej i uwzgldnia faktury korygujce (obnienie podstawy opodatkowania) w deklaracji VAT-7 za okres rozliczeniowy, w ktrym usugobiorca otrzyma faktur korygujc?