Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ILPP2/443 -1307/10-3/MR

 • 21.05.2020Zapata kart a stosowanie kasy rejestrujcej
  Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, sprzeda na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych dokonywana przez vatowca musi by dokumentowana przy uyciu kasy rejestrujcej. Rozporzdzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych w § 2 ust. 1 przewiduje czasowe – do 31 grudnia 2021 r. – nieobejmowanie tym obowizkiem szeregu czynnoci. Ich katalog zawarty jest w zaczniku do rozporzdzenia.
  • 06.05.2020Moliwo samofakturowania
   Zasad jest wystawianie faktur przez sprzedawc. Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug w art. 106d przewiduje odstpstwo od niej – instytucj samofakturowania. Okrelajc jednym zdaniem sprowadza si ona do zamiany ról pomidzy stronami przy czynnoci fakturowania. Nie sprzedawca lecz nabywca dopenia obowizku wystawienia faktury. W takim przypadku dostawca wydaje towar a usugodawca realizuje swoje wiadczenie, jednak faktu tego nie potwierdzaj wystawieniem adnego dokumentu.
   • 05.05.2020Moliwo samofakturowania
    Zasad jest wystawianie faktur przez sprzedawc. Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug w art. 106d przewiduje odstpstwo od niej – instytucj samofakturowania. Okrelajc jednym zdaniem sprowadza si ona do zamiany ról pomidzy stronami przy czynnoci fakturowania. Nie sprzedawca lecz nabywca dopenia obowizku wystawienia faktury. W takim przypadku dostawca wydaje towar a usugodawca realizuje swoje wiadczenie, jednak faktu tego nie potwierdzaj wystawieniem adnego dokumentu.
    • 17.04.2020Wpyw nieodliczonego VAT na ulg na ze dugi po stronie dunika
     Zgodnie z zasad okrelon w art. 89b ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, gdy nie dojdzie do uregulowania nalenoci wynikajcej z faktury dokumentujcej dostaw towarów lub wiadczenie usug na terytorium kraju w terminie 90 dni od dnia upywu terminu jej patnoci okrelonego na niej lub w umowie, dunik ma obowizek skorygowania odliczonej kwoty VAT wynikajcej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upyn 90 dzie od dnia upywu terminu patnoci wynikajcego z faktury lub umowy.
     • 18.03.2020Wicej ni jeden nabywca na fakturze a odliczenie VAT
      W yciu gospodarczym zdarzaj si sytuacje, gdy róni podatnicy VAT czynni decyduj si na wspólny zakup rzeczy, która w przyszoci bdzie suya im wszystkim. Nie bdzie to raczej kupno towarów handlowych (cho i tego nie mona wykluczy) lecz powana inwestycja. Na taki wspólny zakup mog zdecydowa si szczególnie rolnicy, którzy wspólnie nabywaj kosztown, ale niezbdn przy nowoczesnym prowadzeniu gospodarstwa maszyn. Przy wspólnym zakupie bdzie moga ona suy wszystkim, którzy zakup taki sfinansuj.
      • 16.12.2019Rozliczenie korekt WDT
       Wewntrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) jest ich wywozem z kraju do innego pastwa unijnego na rzecz podmiotu posiadajcego wany numer VAT UE. Musi ona nastpi przy wykonywaniu czynnoci wymienionych w art. 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug. Czynnociami tymi jest m.in. dostawa towarów. Vatowcy, którzy s stron transakcji wewntrzwspólnotowych maj obowizek dokonania rozlicze z tego tytuu. Jeeli wic zachodz zmiany w pierwotnych rozliczeniach konieczne moe okaza si wystawienie korekty do wczeniejszych rozlicze.
       • 25.10.2019Autoresponder jako potwierdzenie odbioru faktury korygujcej
        Z uzasadnienia: W przypadku faktur korygujcych (zarówno elektronicznych faktur korygujcych, jak i skanów papierowych faktur korygujcych), które s wysyane do kontrahentów drog elektroniczn, potwierdzeniem otrzymania faktury korygujcej przez kontrahenta moe by otrzymanie przez wysyajcego automatycznego komunikatu zwrotnego (tzw. autorespondero) potwierdzajcego dotarcie do klienta wiadomoci e-mail zawierajcej faktur korygujc.
        • 08.10.2019Ulga na ze dugi w VAT po stronie dunika
         Zgodnie z art. 89b ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug w przypadku nieuregulowania nalenoci wynikajcej z faktury dokumentujcej dostaw towarów lub wiadczenie usug na terytorium kraju w terminie 90 dni od dnia upywu terminu jej patnoci okrelonego w umowie lub na fakturze, dunik jest obowizany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikajcej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upyn 90 dzie od dnia upywu terminu patnoci okrelonego w umowie lub na fakturze.
         • 07.10.2019Ulga na ze dugi w VAT po stronie dunika
          Zgodnie z art. 89b ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug w przypadku nieuregulowania nalenoci wynikajcej z faktury dokumentujcej dostaw towarów lub wiadczenie usug na terytorium kraju w terminie 90 dni od dnia upywu terminu jej patnoci okrelonego w umowie lub na fakturze, dunik jest obowizany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikajcej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upyn 90 dzie od dnia upywu terminu patnoci okrelonego w umowie lub na fakturze.
          • 17.09.2019Czy istnieje moliwo wystawienia faktury gdy brak paragonu?
           Paragon fiskalny jest dokumentem, którego cech jest nietrwao. Z reguy jest on may przez co podatny na zgubienie, drukowany na delikatnym papierze wic atwo go uszkodzi. Informacje w nim zawarte mog z upywem czasu wyblakn i sta si nieczytelne. Zatem czy taki uomny dowód sprzeday lub wrcz jego brak daje podstaw do wystawienia faktury? Stanowisko organów skarbowych dotyczce moliwoci wystawienia faktury do paragonu w przypadku niezwrócenia ich sprzedawcy jest mocno ugruntowane i sdzi naley, i nie ulegnie ono zmianie.
           • 16.09.2019Czy istnieje moliwo wystawienia faktury gdy brak paragonu?
            Paragon fiskalny jest dokumentem, którego cech jest nietrwao. Z reguy jest on may przez co podatny na zgubienie, drukowany na delikatnym papierze wic atwo go uszkodzi. Informacje w nim zawarte mog z upywem czasu wyblakn i sta si nieczytelne. Zatem czy taki uomny dowód sprzeday lub wrcz jego brak daje podstaw do wystawienia faktury? Stanowisko organów skarbowych dotyczce moliwoci wystawienia faktury do paragonu w przypadku niezwrócenia ich sprzedawcy jest mocno ugruntowane i sdzi naley, i nie ulegnie ono zmianie.
            • 11.09.2019Dopuszczalno wystawienia zbiorczej faktury korygujcej
             Niejednokrotnie zdarza si, i podatnik, czy to dokonujc dostaw towaru czy wiadczenia usugi, zmuszony zostanie do dokonania poprawek na dokumencie potwierdzajcym takie zdarzenia (fakturze). U podstaw obowizku dokonania korekty lee mog m.in. zwroty towarów, reklamacje, pomyki. Moe take zaistnie konieczno skorygowania wielu faktur. Wystawianie korekty do kadej faktury pierwotnej jest pracochonne i racjonalnym postpowaniem przedsibiorcy byoby wystawienie jednej faktury korygujcej do wielu faktur.
             • 10.09.2019Dopuszczalno wystawienia zbiorczej faktury korygujcej
              Niejednokrotnie zdarza si, i podatnik, czy to dokonujc dostaw towaru czy wiadczenia usugi, zmuszony zostanie do dokonania poprawek na dokumencie potwierdzajcym takie zdarzenia (fakturze). U podstaw obowizku dokonania korekty lee mog m.in. zwroty towarów, reklamacje, pomyki. Moe take zaistnie konieczno skorygowania wielu faktur. Wystawianie korekty do kadej faktury pierwotnej jest pracochonne i racjonalnym postpowaniem przedsibiorcy byoby wystawienie jednej faktury korygujcej do wielu faktur.
              • 13.08.2019VAT: Sprzeda gruntu zabudowanego budynkiem do rozbiórki
               Podatnicy sprzedajc i kupujc nieruchomoci stykaj si z rónorodnymi stanami faktycznymi. Przedmiotem transakcji mog by m.in. budynki, grunty ich pozbawione przeznaczone do zabudowy. Jednake nie nale do rzadkoci sytuacje, gdy pomimo, i na gruncie znajduje si budynek nabywca nie jest w ogóle zainteresowany jego kupnem a ekonomiczny sens transakcji sprowadza si do nabycia dziaki, na której si on znajduje. Z reguy naniesienie takie jest stare, w zym stanie technicznym i dla nabywcy nie przedstawia adnej wartoci. Wprost przeciwnie jest problemem, bowiem aby przystpi do realizacji inwestycji zmuszony jest go z dziaki usun poprzez rozbiórk lub wyburzenie.W takiej sytuacji zada mona pytanie czy obiekt tego rodzaju jest rzeczywicie budynkiem.
               • 09.08.2019Przypadki, w których mona anulowa faktur VAT
                Ani przepisy ustawy o podatku od towarów i usug, ani przepisy rozporzdze wykonawczych do ustawy, nie reguluj kwestii dotyczcej anulowania wystawionych faktur. W praktyce jednak – w drodze wyjtku – jest dopuszczalne anulowanie faktury, sprowadzajce si do przekrelenia oryginau i kopii faktury oraz dokonaniu na nich adnotacji (o przyczynie i okolicznociach anulowania) uniemoliwiajcych ich powtórne wykorzystanie.
                • 10.07.2019NSA. Dostawca moe rozliczy wiele dostaw na jednej fakturze
                 Tezy:  Za dostaw wiadczon w sposób cigy, o której mowa w art. 19a ust. 4 w zw. z ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, naley uzna cig kolejnych wiadcze (dostaw), stanowicych realizacj przyjtego zobowizania do dokonania szeregu dostaw czciowych okrelonych towarów, objtych jednym stosunkiem zobowizaniowym, ze z góry zaoon powtarzalnoci wiadcze (dostaw) i ustalonymi okresami ich rozlicze lub terminami patnoci;  Dostaw wiadczon zgodnie z art. 19a ust. 4 w zw. z ust. 3 ww. ustawy w sposób cigy, dla której w zwizku z jej wiadczeniem ustalane s nastpujce po sobie terminy patnoci lub rozlicze, uznaje si za wykonan (co oznacza moment powstania obowizku podatkowego) z upywem kadego okresu, do którego odnosz si te patnoci lub rozliczenia, do momentu zakoczenia wiadczenia tej dostawy.
                 • 25.06.2019WSA. Odliczenie VAT od wydatków na wspóln nieruchomo maonków
                  Z uzasadnienia: Skarcy moe dokona odliczenia podatku naliczonego jedynie w takiej wysokoci, która pozostaje w zwizku z wykonywanymi przez niego czynnociami opodatkowanymi. Fakt pozostawania nieruchomoci we wspólnoci maeskiej nie zmienia powyszej oceny co do sposobu dokonywania rozlicze podatku od towarów i usug (...) Dopiero zastosowanie takiego wspóczynnika procentowego przy obliczeniu wysokoci podatku naliczonego podlegajcego odliczeniu przez Skarcego sprawio, e zosta zachowany zwizek pomidzy odliczeniem podatku naliczonego wynikajcego z zakupu towarów i usug a sprzeda opodatkowan w ramach dziaalnoci gospodarczej Skarcego.
                  • 19.06.2019Wicej ni jeden nabywca na fakturze a odliczenie VAT
                   U podstaw opodatkowania VAT le z reguy wydarzenia ze sfery cywilnoprawnej. Najczciej s nimi przenoszce wasno umowy sprzeday. Przepisy prawa cywilnego nie stoj na przeszkodzie, aby w jednej transakcji wystpi wicej ni jeden nabywca. W takim wypadku mamy do czynienia ze wspówasnoci.
                   • 27.11.2018Wicej ni jeden nabywca na fakturze a odliczenie VAT
                    U podstaw opodatkowania VAT le z reguy wydarzenia ze sfery cywilnoprawnej. Najczciej s nimi przenoszce wasno umowy sprzeday. Przepisy prawa cywilnego nie stoj na przeszkodzie, aby w jednej transakcji wystpi wicej ni jeden nabywca. W takim wypadku mamy do czynienia ze wspówasnoci.
                    • 22.11.2018Stawka VAT dla usug cmentarnych wiadczonych przez gmin
                     Gmina wiadczc w ramach reimu cywilnoprawnego odpatnie usugi na terenie cmentarza komunalnego nie dziaa jako organ wadzy publicznej i w konsekwencji, nie moe korzysta z wyczenia od opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy. W przedstawionym przypadku Gmina wystpuje w roli podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy VAT, a analizowane czynnoci – jako usugi zdefiniowane w art. 8 ust. 1 ustawy – podlegaj opodatkowaniu podatkiem VAT.
                     • 21.11.2018Nieodpatne wiadczenie na rzecz pracownika a VAT
                      Zgodnie z generaln zasad VAT, okrelon w art. 5 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, opodatkowaniu tym podatnikiem podlega odpatna dostawa towarów i odpatne wiadczenie usug na terytorium kraju, eksport i import oraz wewntrzwspólnotowe nabycie i wewntrzwspólnotowa dostawa towarów. W okrelonych sytuacjach ustawodawca zrówna pod wzgldem VAT wiadczenie nieodpatne z odpatnym. Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy za odpatne wiadczenie usug uznaje si równie m.in. nieodpatne wiadczenie usug na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byych pracowników, oraz wszelkie inne nieodpatne wiadczenie usug do celów innych ni dziaalno gospodarcza podatnika.
                      • 20.11.2018Nieodpatne wiadczenie na rzecz pracownika a VAT
                       Zgodnie z generaln zasad VAT, okrelon w art. 5 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, opodatkowaniu tym podatnikiem podlega odpatna dostawa towarów i odpatne wiadczenie usug na terytorium kraju, eksport i import oraz wewntrzwspólnotowe nabycie i wewntrzwspólnotowa dostawa towarów. W okrelonych sytuacjach ustawodawca zrówna pod wzgldem VAT wiadczenie nieodpatne z odpatnym. Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy za odpatne wiadczenie usug uznaje si równie m.in. nieodpatne wiadczenie usug na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byych pracowników, oraz wszelkie inne nieodpatne wiadczenie usug do celów innych ni dziaalno gospodarcza podatnika.
                       • 11.10.2018Opodatkowanie VAT mieszkania wynajtego na dziaalno gospodarcz
                        Gdy waciciel wynajmuje swoje prywatne mieszkanie, dziaa jako podatnik VAT. Stan taki wynika z zapisu art. 15 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, zgodnie z którym dziaalno gospodarcza obejmuje równie czynnoci polegajce na wykorzystywaniu towarów lub wartoci niematerialnych i prawnych w sposób cigy do celów zarobkowych. W rozumieniu ustawy o VAT dziaalnoci gospodarcz jest zatem take wynajmowanie przez osob fizyczn skadników prywatnego majtku. Tak zagadnienie to przedstawi m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w odzi w interpretacji indywidualnej z 8 stycznia 2014 r., nr IPTPP4/443-777/13-2/UNR. Nie ulega wic wtpliwoci, e z tytuu prywatnego wynajmu mieszka ich waciciele s vatowcami.
                        • 10.10.2018Opodatkowanie VAT mieszkania wynajtego na dziaalno gospodarcz
                         Gdy waciciel wynajmuje swoje prywatne mieszkanie, dziaa jako podatnik VAT. Stan taki wynika z zapisu art. 15 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, zgodnie z którym dziaalno gospodarcza obejmuje równie czynnoci polegajce na wykorzystywaniu towarów lub wartoci niematerialnych i prawnych w sposób cigy do celów zarobkowych. W rozumieniu ustawy o VAT dziaalnoci gospodarcz jest zatem take wynajmowanie przez osob fizyczn skadników prywatnego majtku. Tak zagadnienie to przedstawi m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w odzi w interpretacji indywidualnej z 8 stycznia 2014 r., nr IPTPP4/443-777/13-2/UNR. Nie ulega wic wtpliwoci, e z tytuu prywatnego wynajmu mieszka ich waciciele s vatowcami.
                         • 09.10.2018Ponowne rozpoczcie dziaalnoci a kasa rejestrujca
                          W praktyce gospodarczej nie s odosobnione przypadki, gdy podatnik likwiduje dziaalno gospodarcz, lecz po pewnym czasie j wznawia. Jeeli sprzeda bya prowadzona na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej, podatnik mia obowizek ewidencjonowa j przy uyciu kasy rejestrujcej. Przykadem moe by wynajem domków letniskowych nad morzem, który jest dokonywany wycznie w sezonie letnim. W pozostaych miesicach podatnik ze wzgldu na wysok stawk podatku od nieruchomoci wykorzystywanych do dziaalnoci gospodarczej wyrejestrowuje j. Ponownej rejestracji jako podatnik VAT dokonuje z pocztkiem nowego sezonu letniego.
                          • 08.10.2018Ponowne rozpoczcie dziaalnoci a kasa rejestrujca
                           W praktyce gospodarczej nie s odosobnione przypadki, gdy podatnik likwiduje dziaalno gospodarcz, lecz po pewnym czasie j wznawia. Jeeli sprzeda bya prowadzona na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej, podatnik mia obowizek ewidencjonowa j przy uyciu kasy rejestrujcej. Przykadem moe by wynajem domków letniskowych nad morzem, który jest dokonywany wycznie w sezonie letnim. W pozostaych miesicach podatnik ze wzgldu na wysok stawk podatku od nieruchomoci wykorzystywanych do dziaalnoci gospodarczej wyrejestrowuje j. Ponownej rejestracji jako podatnik VAT dokonuje z pocztkiem nowego sezonu letniego.
                           • 03.10.2018Potwierdzenie odbioru faktury korygujcej
                            Podstaw prawn do wystawienia faktury korygujcej jest art. 106j ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug okrelajcy przypadki, w których podatnik zobowizany jest wystawi taki dokument.  Najprostszym kryterium podziau faktur korygujcych jest kierunek dokonywanych przez ten dokument zmian. Na tej podstawie wyróni mona:  faktury korygujce podwyszajce podstaw opodatkowania – in plus, faktury obniajce podstaw opodatkowania – in minus.
                            • 02.10.2018Potwierdzenie odbioru faktury korygujcej
                             Podstaw prawn do wystawienia faktury korygujcej jest art. 106j ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug okrelajcy przypadki, w których podatnik zobowizany jest wystawi taki dokument.  Najprostszym kryterium podziau faktur korygujcych jest kierunek dokonywanych przez ten dokument zmian. Na tej podstawie wyróni mona:  faktury korygujce podwyszajce podstaw opodatkowania – in plus, faktury obniajce podstaw opodatkowania – in minus.
                             • 18.09.2018Zapata kart a stosowanie kasy rejestrujcej
                              Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, sprzeda na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych dokonywana przez vatowca musi by dokumentowana przy uyciu kasy rejestrujcej. Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych w § 2 ust. 1 przewiduje czasowe – do 31 grudnia 2018 r. – nieobejmowanie tym obowizkiem szeregu czynnoci. Ich katalog zawarty jest w zaczniku do rozporzdzenia.
                              • 30.07.2018JPK: Jak wykazywa faktur dokumentujc sprzeda zaewidencjonowan w kasie fiskalnej
                               Obowizek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku nalenego przy zastosowaniu kas rejestrujcych (okrelony w art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug) dotyczy wycznie sprzeday na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej. Sprzeda podmiotom gospodarczym – co do zasady – powinna by dokumentowana faktur i zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy VAT ujta w stosownej ewidencji.
                               • 27.07.2018JPK: Jak wykazywa faktur dokumentujc sprzeda zaewidencjonowan w kasie fiskalnej
                                Obowizek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku nalenego przy zastosowaniu kas rejestrujcych (okrelony w art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug) dotyczy wycznie sprzeday na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej. Sprzeda podmiotom gospodarczym – co do zasady – powinna by dokumentowana faktur i zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy VAT ujta w stosownej ewidencji.
                                • 28.06.2018Kasy rejestrujce: Dodatkowe informacje na paragonie fiskalnym
                                 Rozporzdzenie w sprawie kas rejestrujcych nie wskazuje katalogu zamknitego danych jakie mog zosta wpisane na paragonie fiskalnym. Tym samym, dopuszczalne jest umieszczenie na paragonie fiskalnym dodatkowych danych.
                                 • 27.06.2018Kasy rejestrujce: Dodatkowe informacje na paragonie fiskalnym
                                  Rozporzdzenie w sprawie kas rejestrujcych nie wskazuje katalogu zamknitego danych jakie mog zosta wpisane na paragonie fiskalnym. Tym samym, dopuszczalne jest umieszczenie na paragonie fiskalnym dodatkowych danych.
                                  • 22.05.2018Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomoci a VAT
                                   Czynno bezumowna to taka, która nie ma róda w adnej umowie stwierdzajcej wol stron. Czynno tego rodzaju nie znajduje odzwierciedlania w jakimkolwiek tytule prawnym, który nakadaby obowizek wiadczenia usugi. Bezumowno oznacza z zasady brak zgody waciciela na korzystanie z nieruchomoci stanowicej jego wasno. Ma to miejsce, gdy pomidzy wacicielem a korzystajcym bezumownie z nieruchomoci brak stosunku prawnego wicego strony, na podstawie którego mona by domaga si korzystania z niej, a z drugiej – da wiadczenia wzajemnego w postaci wynagrodzenia.
                                   • 21.05.2018Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomoci a VAT
                                    Czynno bezumowna to taka, która nie ma róda w adnej umowie stwierdzajcej wol stron. Czynno tego rodzaju nie znajduje odzwierciedlania w jakimkolwiek tytule prawnym, który nakadaby obowizek wiadczenia usugi. Bezumowno oznacza z zasady brak zgody waciciela na korzystanie z nieruchomoci stanowicej jego wasno. Ma to miejsce, gdy pomidzy wacicielem a korzystajcym bezumownie z nieruchomoci brak stosunku prawnego wicego strony, na podstawie którego mona by domaga si korzystania z niej, a z drugiej – da wiadczenia wzajemnego w postaci wynagrodzenia.
                                    • 24.04.2018Pomyka w zaewidencjonowaniu sprzeday w kasie rejestrujcej
                                     Moliwo bdnego zaewidencjonowania sprzeday w kasie jest zrozumiaa, szczególnie biorc pod uwag specyfik dokonywania sprzeday na rzecz osób fizycznych w warunkach znacznego natenia transakcji, np. w sklepie.
                                     • 23.04.2018Pomyka w zaewidencjonowaniu sprzeday w kasie rejestrujcej
                                      Moliwo bdnego zaewidencjonowania sprzeday w kasie jest zrozumiaa, szczególnie biorc pod uwag specyfik dokonywania sprzeday na rzecz osób fizycznych w warunkach znacznego natenia transakcji, np. w sklepie.
                                      • 19.04.2018Wystawianie faktur zbiorczych VAT
                                       Uproszczenie w zakresie fakturowania polegajce na moliwoci wystawiania faktury zbiorczej celem udokumentowania kilku odrbnych dostaw towarów lub usug wykonanych w cigu miesica obowizuje w polskim systemie VAT od 1 stycznia 2013 r. Stao si to dziki zmianie zapisu w rozporzdzeniu Ministra Finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usug, do których nie maj zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usug (Dz.U. Nr 68, poz. 360 z pón.zm.). Stanowia ona implementacj art. 223 Dyrektywy 2006/112/WE RADY z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartoci dodanej (Dz.Urz. L 347/1), dajcego pastwom czonkowskim UE uprawnienie do umoliwienia podatnikom sporzdzenia faktury zbiorczej obejmujcej kilka odrbnych dostaw towarów lub usug.
                                       • 18.04.2018Wystawianie faktur zbiorczych VAT
                                        Uproszczenie w zakresie fakturowania polegajce na moliwoci wystawiania faktury zbiorczej celem udokumentowania kilku odrbnych dostaw towarów lub usug wykonanych w cigu miesica obowizuje w polskim systemie VAT od 1 stycznia 2013 r. Stao si to dziki zmianie zapisu w rozporzdzeniu Ministra Finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usug, do których nie maj zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usug (Dz.U. Nr 68, poz. 360 z pón.zm.). Stanowia ona implementacj art. 223 Dyrektywy 2006/112/WE RADY z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartoci dodanej (Dz.Urz. L 347/1), dajcego pastwom czonkowskim UE uprawnienie do umoliwienia podatnikom sporzdzenia faktury zbiorczej obejmujcej kilka odrbnych dostaw towarów lub usug.
                                        • 10.04.2018Potwierdzenie odbioru faktury korygujcej
                                         Podstaw prawn do wystawienia faktury korygujcej jest art. 106j ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, z pón. zm.) okrelajcy przypadki, w których podatnik zobowizany jest wystawi taki dokument.  Najprostszym kryterium podziau faktur korygujcych jest kierunek dokonywanych przez ten dokument zmian. Na tej podstawie wyróni mona:  faktury korygujce podwyszajce podstaw opodatkowania – in plus, faktury obniajce podstaw opodatkowania – in minus.
                                         • 29.03.2018Zapata kart a stosowanie kasy rejestrujcej
                                          Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, z pón.zm.) sprzeda na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych dokonywana przez vatowca musi by dokumentowana przy uyciu kasy rejestrujcej. Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych (Dz.U. poz. 2454) w § 2 ust. 1 przewiduje czasowe – do 31 grudnia 2018 r. – nieobejmowanie tym obowizkiem szeregu czynnoci. Ich katalog zawarty jest w zaczniku do rozporzdzenia.
                                          • 15.03.2018Nieodpatne przekazanie nieruchomoci a VAT
                                           Przekazanie tego rodzaju moe nastpi w wielu sytuacjach niemajcych ze sob z pozoru wiele wspólnego. Moe to by przekazanie nieruchomoci nalecej do spóki na osobiste cele wspólników czy darowanie przez gmin nieruchomoci na rzecz Skarbu Pastwa dla realizacji celów publicznych.
                                           • 14.03.2018Nieodpatne przekazanie nieruchomoci a VAT
                                            Przekazanie tego rodzaju moe nastpi w wielu sytuacjach niemajcych ze sob z pozoru wiele wspólnego. Moe to by przekazanie nieruchomoci nalecej do spóki na osobiste cele wspólników czy darowanie przez gmin nieruchomoci na rzecz Skarbu Pastwa dla realizacji celów publicznych.
                                            • 13.03.2018Przechowywanie faktur i paragonów wycznie w wersji elektronicznej
                                             Pytanie: Czy przechowywanie przez spók paragonów fiskalnych doczanych do faktury, faktur sprzedaowych oraz raportów dobowych wycznie w elektronicznej bazie dokumentów po zniszczeniu wersji papierowych bdzie prawidowe?
                                             • 05.03.2018Przejcie innego przedsibiorcy posugujcego si kas
                                              Pytanie: Czy Wnioskodawca bdzie uprawniony, po poczeniu ze Spók B, do stosowania zwolnienia z obowizku ewidencjonowania sprzeday na kasie rejestrujcej wynikajcego z § 2 ust. 1 w zw. z poz. 36 zacznika do rozporzdzenia? Czy bdzie uprawniony, w przypadku gdy zapata za usugi bdzie potrcana z wynagrodzeniem pracownika, do stosowania zwolnienia z obowizku ewidencjonowania sprzeday na kasie rejestrujcej wynikajcego z § 2 ust. 1 w zw. z poz. 39 zacznika do rozporzdzenia?
                                              • 01.03.2018Kasy fiskalne: Utrata zwolnienia wskutek przejcia
                                               Jeeli spóka przejmowana nie ma prawa do zwolnienia z obowizku rejestrowania czynnoci w kasie rejestrujcej, to spóka zawizana po przejciu równie tego zwolnienia nie ma - mimo, i ma do niego prawo spóka przejmujca.
                                               • 06.02.2018NSA. Termin przydatnoci do spoycia moe decydowa o stawce VAT
                                                Z uzasadnienia: Polski ustawodawca postanowi stosowa obnion stawk podatku od towarów i usug do wyrobów ciastkarskich i ciastek wieych, z dat wanoci okrelon w ten sposób, e okres trwaoci nie przekracza 45 dni. Wyroby ciastkarskie i ciastka stanowi wic ograniczon kategori rodków spoywczych przeznaczonych do spoycia przez ludzi, a poniewa kryterium zwizane z okrelon liczb dni trwaoci precyzyjnie okrela zakres danej kategorii, to owo selektywne stosowanie obnionej stawki podatkowej do okrelonego i swoistego aspektu towarów objtych jedn z kategorii jest co do zasady zgodne dyrektyw 112.
                                                • 29.01.2018Korekta VAT w przypadku rozbiórki budynku
                                                 Obowizek korekty odliczonej kwoty podatku naliczonego wystpuje, gdy podatnik dokonuje zmiany pierwotnego przeznaczenia nabytego towaru lub usugi, które uprawniao go do odliczenia VAT. Czy dokonanie rozbiórki nabytego budynku czy si ze zmian jego pierwotnego przeznaczenia, a w konsekwencji z obowizkiem dokonania korekty?
                                                 • 15.01.2018Wydatki przed zaoeniem firmy. Jak wypeni VAT-R by odliczy podatek?
                                                  Pytanie: Czy prawidowe jest zoenie zgoszenia rejestracyjnego VAT-R z wykazan w poz. 38 dat wczeniejsz ni data zoenia tego zgoszenia, w celu skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego od dokonanych zakupów w okresie sprzed zoenia zgoszenia rejestracyjnego VAT-R?
                                                  • 12.12.2017Korygowanie pustej faktury
                                                   Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy z 11 wrzenia 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221), w przypadku, gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemajca osobowoci prawnej lub osoba fizyczna wystawi faktur, w której wykae kwot podatku, jest obowizana do jego zapaty. Oznacza to, e podatnik który wystawi pust faktur ma obowizek zapaci VAT wynikajcy z tego dokumentu. Zatem, przepis ten stanowi zupenie odrbn od generalnej zasady opodatkowania transakcji podstaw prawn do zapaty VAT przez podatnika.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] ... [ 7 ] nastpna strona »