Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bilans za 2015

 • 20.05.2020Wymiana czci skadowych maszyn. Jak zaliczy wydatki w koszty?
  Spóka prowadzi dziaalno gospodarcz przy uyciu specjalistycznych maszyn, które stanowi dla niej rodki trwae od których dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Czy wydatki poniesione w zwizku z wymian czci skadowej maszyn, stanowicych rodki trwae, nie stanowi ulepszenia tych rodków, podwyszajcego ich warto pocztkow i w zwizku tym wydatki te spóka moe zaliczy jednorazowo do porednich kosztów uzyskania przychodu?
  • 18.12.2019Podatki 2020: Co zmieni si w PIT od 1 stycznia?
   Wyszy limit dla maego podatnika, wysze koszty uzyskania przychodów, obnika PIT do 17%, ulga na ze dugi - to niektóre ze zmian, które wejd w ycie z pocztkiem przyszego roku w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmieni si równie w niewielkim stopniu zwolnienia przedmiotowe oraz zasady poboru zaliczek na podatek. Ponadto, przedsibiorcy bda musieli bardziej uwaa przy patnociach przekraczajcych 15 tys. z. Zignorowanie tzw. biaej listy podatników VAT czy przepisów dot. obowizkowego split paymentu bdzie bowiem kosztowao brakiem uznania wydatku za koszt podatkowy.
   • 17.12.2019Podatki 2020: Co zmieni si w PIT od 1 stycznia?
    Wyszy limit dla maego podatnika, wysze koszty uzyskania przychodów, obnika PIT do 17%, ulga na ze dugi - to niektóre ze zmian, które wejd w ycie z pocztkiem przyszego roku w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmieni si równie w niewielkim stopniu zwolnienia przedmiotowe oraz zasady poboru zaliczek na podatek. Ponadto, przedsibiorcy bda musieli bardziej uwaa przy patnociach przekraczajcych 15 tys. z. Zignorowanie tzw. biaej listy podatników VAT czy przepisów dot. obowizkowego split paymentu bdzie bowiem kosztowao brakiem uznania wydatku za koszt podatkowy.
    • 12.12.2019NSA: Symboliczna odpatno nie wiadczy o prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej przez gmin
     wiadczenie usug jest odpatne i podlega opodatkowaniu wycznie wtedy, gdy pomidzy usugodawc a usugobiorc istnieje stosunek prawny, w trakcie którego dochodzi do wymiany wiadcze wzajemnych, a wynagrodzenie otrzymane przez usugodawc stanowi rzeczywist równowarto usugi wiadczonej na rzecz usugobiorcy. Porównanie okolicznoci, w jakich zainteresowany wiadczy dane usugi i tych okolicznoci, w jakich tego rodzaju wiadczenie jest zwykle realizowane moe stanowi jedn z metod umoliwiajcych zbadanie, czy dana dziaalno jest dziaalnoci gospodarcz.
     • 05.11.2019NSA. Autorski cykl wykadów podlega ZUS
      Z uzasadnienia: Jednorazowy charakter wykadu nie jest przesank wystarczajc do uznania umowy za umow o dzieo (...) umowa o przeprowadzenie wykadu moe by uznana za umow o dzieo, jeeli wykad dotyczy cile okrelonego tematu, a warunki kontraktu poddaj si weryfikacji w zakresie wykonania jej zgodnie z zamówieniem. Wykad, który jest jednorazowym efektem pracy, wymagajcym od autora posiadania szczególnej cechy, przez co charakteryzuje go swoisto w stosunku do wytworzonych wczeniej produktów intelektualnych w tej dziedzinie, nadto zostaje zindywidualizowany na etapie zawierania umowy i jest moliwy do jednoznacznego zweryfikowania jego wykonania, koresponduje z definicj dziea.
      • 26.09.2019Pobór zaliczek na podatek przy oddelegowaniu na okres przekraczajcy 183 dni
       Od wynagrodze pracowników, których przewidywany pobyt w Niemczech ma przekracza zgodnie z zawart umow 183 dni w okresie dwunastu miesicy w roku podatkowym, patnik nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy w Polsce.
       • 24.09.2019MF: Najczciej zadawane pytania w zakresie CIT-TP i PIT-TP
        Poczwszy od transakcji realizowanych w 2017 r., podatnicy zobowizani s do skadania uproszczonego sprawozdania na formularzu CIT-TP lub PIT-TP. Termin zoenia uproszczonych sprawozda wynosi 9 miesicy po zakoczeniu roku podatkowego. Dla podatników, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym, termin ten mija 30 wrzenia br. w zakresie transakcji realizowanych w 2018 roku. Aby zapewni podatnikom jak najwiksz pewno prawn w procesie wywizywania si z nowych obowizków, Ministerstwo Finansów opublikowao odpowiedzi na najczciej pojawiajce si pytania dotyczce raportowania CIT-TP i PIT-TP. Zagadnienia zawarte w niniejszej informacji pozostaj aktualne take w odniesieniu do obowizków sprawozdawczych w zakresie CIT-TP/ PIT-TP za rok 2018.
        • 16.08.2019Umorzenie zobowizania wymaga uwzgldnienia moliwoci patniczych zobowizanego – równie przyszych
         Teza: Zgodnie z art. 41a ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spoecznym rolników przesank zastosowania przewidzianych w tym przepisie ulg jest stwierdzenie wanego interesu zainteresowanego. Dopiero wystpienie tej przesanki daje podstaw do dziaania organu administracyjnego w ramach uznania administracyjnego i rozstrzygnicia o uldze co jednak powinno nastpi z uwzgldnieniem moliwoci patniczych wnioskodawcy oraz stanu finansów funduszów emerytalno-rentowego i skadkowego.
         • 15.07.2019PIT pracownika: Korzystanie z telefonu subowego do celów prywatnych
          Pytanie: Wnioskodawca postanowi, e udostpni swoim pracownikom subowe telefony komórkowe. Wnioskodawca ponosi bdzie miesiczn, sta opat za abonament, pozostajc bez zalenoci od iloci wykonanych pocze, wysanych sms-ów lub mms-ów, a take uytych danych sieci komórkowej.Czy incydentalne korzystanie z telefonu subowego dla celów prywatnych powoduje powstanie po stronie pracownika przychodu ze stosunku pracy, a tym samym obowizek pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy?
          • 05.07.2019CIT: Likwidacja spóki z niespaconymi zobowizaniami
           Podstaw do rozpoznania przychodu podatkowego zawsze powinno stanowi wystpienie realnego przysporzenia majtkowego po stronie podatnika. Takie przysporzenie natomiast nie wystpi - w momencie wykrelenia z rejestru przedsibiorców spóka przestanie istnie - niemoliwe bdzie zatem przypisanie jej – jako podmiotowi ju nieistniejcemu – jakiegokolwiek przysporzenia, a tym samym przychodu z tego tytuu.
           • 27.06.2019NSA: Przeksztacenie spóki w trakcie roku i niepodzielony jeszcze zysk
            Teza: Warto niepodzielonych zysków w spóce - w przypadku przeksztacenia spóki w spók niebdc osob prawn, o którym stanowi art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), obejmuje take zyski wypracowane do dnia przeksztacenia, które nie zostay rozdysponowane przez wspólników na mocy uchway o podziale zysku, o której stanowi art. 231 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 r. Kodeks spóek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577 ze zm.).
            • 25.06.2019Od nieoprocentowanej poyczki dla pracownika nie trzeba paci PIT
             Pytanie: W Spóce obowizuje regulamin udzielania poyczek pracownikom. Regulamin daje pracownikom moliwo ubiegania si o poyczk od Spóki. Poyczki s finansowane ze rodków obrotowych Spóki. Czy w zwizku z udzielaniem pracownikom poyczek nieoprocentowanych, na zasadach opisanych w regulaminie, po stronie pracowników powstaje przychód z nieodpatnych wiadcze, a w konsekwencji Spóka ma obowizek pobrania od tego przychodu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
             • 13.06.2019Ksigi rachunkowe nie maj charakteru podatkotwórczego
              Pytanie: Czy koszty prowizji od wynajmu powinny zosta zaliczone do kosztów uzyskania przychodu jednorazowo na podstawie otrzymanej faktury za prowizj, czy te prawidowe jest stanowisko zgodnie z którym powinny by one rozliczone w czasie, zgodnie z ujciem rachunkowym przyjtym na podstawie art. 39 Ustawy o rachunkowoci?
              • 03.06.2019Czy ryczat na samochód obejmuje paliwo? - fiskus musia zmieni zdanie
               Warto pienina nieodpatnego wiadczenia przysugujcego pracownikowi z tytuu wykorzystania samochodu subowego do celów prywatnych, o którym mowa w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje koszty uywania samochodu w postaci zuytego paliwa - stwierdzi Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej, biorc pod uwag stanowisko WSA w Warszawie wyraone w wyroku z 23 wrzenia 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 2142/15.
               • 22.03.2019Skutki podatkowe dla wspólnika opuszczajcego spók jawn
                Wystpienie wspólnika ze spóki osobowej powoduje obowizek rozliczenia udziau kapitaowego wspólnika. Rozliczenie poprzedza ustalenie wartoci udziau kapitaowego wystpujcego wspólnika, poprzez sporzdzenie osobnego bilansu, uwzgldniajcego warto zbywcz majtku spóki, czyli warto jej majtku w obrocie prawnym i gospodarczym (warto, jak mona uzyska za spók). Bilans ten winien zawiera wszystkie skadniki materialne i niematerialne (wg cen rynkowych), które maj warto wymiern w pienidzu.
                • 15.03.2019Jubileuszowa karta podarunkowa dla pracownika - darowizna czy przychód ze stosunku pracy?
                 wiadczenia, wypacane lub udostpniane w postaci rzeczowej pracownikom, zwizane z zatrudnieniem tych pracowników, stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy, rodzc w zwizku z tym okrelone skutki podatkowe, ubezpieczeniowe i obowizki po stronie pracownika i pracodawcy. Czy jednak jest tak zawsze? W przedstawionej interpretacji mamy do czynienia z sytuacj, w której firma, z okazji jubileuszu, obdarowuje pracowników karkami podarunkowymi.
                 • 01.03.2019ZFS: wiadczenie w postaci karty podarunkowej, zasilanej rodkami pieninymi
                  Z technicznego punktu widzenia karta przedpacona jest bardzo zbliona do karty debetowej. Zatem kart tak naley, co do zasady, uzna za wiadczenie pienine z uwagi na jej zaklasyfikowanie jako instrumentu dostpu do okrelonych wartoci pieninych, co finalnie umoliwia regulowanie zobowiza pieninych.
                  • 28.02.2019NSA: Zawieszenie terminu przedawnienia w przypadku okrelania straty podatkowej
                   Teza: Wniesienie skargi do sdu administracyjnego na decyzj dotyczc okrelenia wysokoci straty poniesionej przez podatnika skutkuje na podstawie art. 70 § 6 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) zawieszeniem biegu terminu przedawnienia do okrelenia teje straty.
                   • 07.02.2019NSA: Koszty uzyskania przy odpatnym zbyciu wierzytelnoci odsetkowej
                    Z uzasadnienia: Zwrot "koszty poniesione" to realne obcienie majtkowe podatnika, polegajce na definitywnym zmniejszeniu jego istniejcych aktywów, uprzednio opodatkowanych lub zwolnionych z opodatkowania. Do kategorii takich aktywów nie mog by natomiast zaliczone hipotetyczne przysporzenia, w tym wierzytelnoci, których podatnik nie identyfikowa jako podatkowego przychodu, a ponadto które do dnia sprzeday wierzytelnoci nie mogy stanowi takiego przychodu.
                    • 13.12.2018NSA: Kontynuacja praw i obowizków to nie sukcesja
                     Z uzasadnienia: ...Cigo podmiotu prawa w zwizku z przeksztaceniem przesdza o tym, e w wyniku przeksztacenia dochodzi do kontynuacji praw i obowizków spóki przeksztaconej, co oznacza tym samym, e w tym zakresie nie mamy do czynienia z sukcesj (tak jak to ma miejsce np. w razie czenia czy podziau spóek). Wskazuje na to take wykadnia jzykowa art. 553 § 1 i 2 k.s.h., w których mówi si o tym, e spóce przeksztaconej "przysuguj" prawa i obowizki spóki przeksztacanej oraz e spóka ta "pozostaje" podmiotem praw przyznanych spóce przed przeksztaceniem (podczas gdy w przypadku czenia, czy podziaów spóek stanowi si wyranie o tym, e prawa i obowizki poprzednika prawnego "przechodz" np. na spók powsta w wyniku czenia si spóek).
                     • 24.09.2018WSA o naleytej starannoci w VAT: wiadomy udzia trzeba udowodni
                      Teza, e podatnicy mog atwiej ni organ podatkowy odkry oszustów nie jest poparta adnymi dowodami i stanowi jedynie prób przerzucenia odpowiedzialnoci za cudze zobowizania na uczciwych podatników. Jednoczenie fizycznie przemieszczenia (dostarczenie) towaru co do zasady wyczerpuje pojcie dostawy w rozumieniu VAT. Wyjtkiem jest sytuacja gdy na nabywc nie zostanie przeniesione prawo do rozporzdzania towarem jak waciciel, to znaczy gdy jest on w jaki sposób ograniczony w swobodzie dysponowania towarem. Okoliczno t winny wykaza organy podatkowe - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny we Wrocawiu.
                      • 22.08.2018PIT: Ryczat obejmuje te tankowanie? Fiskus nie daje si przekona
                       Pytanie: Czy warto pienina nieodpatnego wiadczenia przysugujcego pracownikowi z tytuu wykorzystywania samochodu subowego do celów prywatnych, o której mowa w art. 12 ust. 2a ustawy o PIT, obejmuje wszelkie wiadczenia wynikajce z tego tytuu, w tym take warto zuytego na te cele paliwa nabytego za porednictwem kart paliwowych Spóki? W konsekwencji, czy Spóka, oprócz okrelonego w ustawie o PIT ryczatu za korzystanie z samochodów subowych do jazd prywatnych, powinna odrbnie dolicza do przychodów ze stosunku pracy ww. pracownika warto zuytego w tym celu paliwa?
                       • 13.08.2018NSA. Granice uznania administracyjnego przy przyznawaniu ulgi w spacie zobowiza
                        Przesanki dotyczce wanego interesu podatnika i interesu publicznego odwouj si do poj nieostrych i stanowi klauzule generalne, a wypenienie ich konkretn treci naley do wykadni, a nastpnie prawidowego stosowania art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Nie mona take przyjmowa, e ustalenie wystpienia tych obiektywnych przesanek naley do sfery uznania administracyjnego - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                        • 30.07.2018Elektroniczna ewidencja przebiegu pojazdu bez podpisu rcznego i kwalifikowanego
                         Jeli podpis skadany w formie elektronicznej, zoony z imienia i nazwiska przedsibiorcy lub osoby przez niego upowanionej (np. pracownika), umieszczany automatycznie na ewidencji po uprzednim uyciu stosownego, zindywidualizowanego hasa/loginu, umoliwia jednoznaczne wskazanie jego autora, to mona uzna go za „podpis podatnika” - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                         • 13.06.2018PIT: Jazdy prywatne firmowym samochodem czasem z ewidencj
                          Pytanie: Czy z tytuu uywania subowych samochodów osobowych przez pracowników Wnioskodawcy jako pracodawca i patnik zobowizana bdzie ustali pracownikom przychód do opodatkowania w sytuacji, gdy opacaj oni koszty tego uywania wyliczone przez pracodawc na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów i wskanika amortyzacji? Czy ustalenie przez Wnioskodawc jako pracodawc i patnika tego przychodu pracownikom do opodatkowania bdzie uzalenione od kwoty, jak zostaje miesicznie obciony pracownik?
                          • 11.06.2018MF: Odliczenie straty od dochodu strat z lat ubiegych - podatek CIT
                           Ministerstwo Finansów od czasu do czasu udostpnia na swoich stronach rónego rodzaju informacje i poradniki, odpowiadajc w ten sposób na najczciej pojawiajce si pytania. Dzisiaj publikujemy informacj dotyczc zasad, wg których odliczamy strat od dochodu z lat ubiegych w podatku dochodowym od osób prawnych.
                           • 11.06.201850% koszty: Twórcy na celowniku fiskusa?
                            Przez wiele lat powszechnie stosowan praktyk byo rozliczanie pracowników, np. informatyków, inynierów czy dziennikarzy, tak jak twórców, z zachowaniem odpowiednich procedur i prawa. Przyjmowano jednolicie, e pracownikom przysuguj 50-proc. koszty od tworzonych dzie, co ma potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych. W ramach prowadzonej przez obecny rzd opresyjnej wzgldem przedsibiorców polityki fiskalnej, po zmianie interpretacji, kontrole w wikszoci przypadków kocz si nakazem dopaty podatku, nawet do 5 lat wstecz.
                            • 08.06.2018MF: Odliczenie straty od dochodu strat z lat ubiegych - podatek CIT
                             Ministerstwo Finansów od czasu do czasu udostpnia na swoich stronach rónego rodzaju informacje i poradniki, odpowiadajc w ten sposób na najczciej pojawiajce si pytania. Dzisiaj publikujemy informacj dotyczc zasad, wg których odliczamy strat od dochodu z lat ubiegych w podatku dochodowym od osób prawnych.
                             • 22.05.2018Elektroniczna ewidencja przebiegu pojazdu a podpis pracownika - fiskus zmienia zdanie
                              Jeli podpis skadany w formie elektronicznej, zoony z imienia i nazwiska upowanionego pracownika spóki (podatnika), umieszczany automatycznie na ewidencji po uprzednim uyciu stosownego, zindywidualizowanego hasa/loginu umoliwia jednoznaczne wskazanie jego autora, to mona uzna go za „podpis podatnika”, o którym mowa w art. 16 ust. 5 ustawy o CIT.
                              • 21.05.2018Odpowiedzialno prezesa spóki za dugi podatkowe
                               "Czas waciwy" do zoenia wniosku o ogoszenie upadoci, o którym mowa w art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej, naley interpretowa nie tylko opierajc si na podstawach i terminach zoenia wniosku o ogoszenie upadoci okrelonych w art. 21 ustawy - Prawo upadociowe, ale take z uwzgldnieniem funkcji oraz celu jakiemu ma suy art. 116 o.p. Zatem, "czas waciwy" to czas w jakim zarzd spóki, niebdcy w stanie zrealizowa zobowiza wzgldem wszystkich jej wierzycieli, winien zoy wniosek o ogoszenie upadoci, aby w ten sposób chroni zagroone interesy wszystkich wierzycieli, którzy po ogoszeniu upadoci mog liczy na równomierne zaspokojenie - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                               • 15.05.2018Korekta PIT-11. Za bdy patnika odpowiada podatnik?
                                Pytanie: Patnik przesa Wnioskodawcy skorygowane formularze PIT-11. Patnik uzna, e zwolnienie z obowizku podatkowego oraz koniecznoci zapacenia skadek do ZUS byo bdne i odprowadzi zaleg zaliczk na poczet podatku w wysokoci 18% od zanionego przychodu oraz skadki zdrowotne i spoeczne. Patnik wezwa Wnioskodawc do zoenia korekty zezna rocznych we waciwym urzdzie skarbowym. Czy Wnioskodawca ma obowizek zapaty zalegego podatku wraz z odsetkami, który wynika z korekty deklaracji PIT-11?
                                • 08.05.2018Zwrot pracownikom wydatków na paliwo z PIT
                                 Pytanie: Czy wypacone pracownikowi kwoty z tytuu czciowego zwrotu kosztu paliwa w formie stawki dziennej za dojazdy z domu do miejsca wykonywania pracy prowadzi do powstania u tego pracownika przychodu ze stosunku pracy i w konsekwencji, czy Spóka jako patnik PIT nie bdzie zobowizana do ustalenia przychodu po stronie pracownika i pobrania zaliczki na podatek?
                                 • 05.04.2018Koszty uzyskania przychodów w wysokoci 50% dla nauczycieli akademickich
                                  Z uzasadnienia: ...Dla zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów nie jest wystarczajce wyrónienie w umowie o prac czci czasu pracy przeznaczonej na prac twórcz, gdy z takiego wyrónienia nie wynika, czy jakikolwiek utwór rzeczywicie powsta i czy w zwizku z jego eksploatacj wypacono honorarium
                                  • 29.03.2018Pracownik twórca: Jak dokumentowa przekazanie praw autorskich aby móc stosowa 50% KUP
                                   Z uzasadnienia: Tylko bowiem wyrane rozrónienie, jak równie dokumentowanie prac – utworów chronionych prawem autorskim oraz wypaconych wynagrodze z tego tytuu daje podstaw do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przy zapewnieniu waciwej realizacji obowizków patnika w zakresie prawidowego obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy.
                                   • 08.03.2018NSA: Depozyt nieprawidowy - jak ustali moment powstania przychodów i kosztów?
                                    Jeeli strony zawieraj umow, na podstawie której skadajcy oddaje przechowawcy na przechowanie pienidze bd inne rzeczy oznaczone co do gatunku, ponadto z przepisów szczególnych albo z umowy lub okolicznoci wynika, e przechowawca moe rozporzdza przedmiotem przechowania, jest to depozyt nieprawidowy.
                                    • 01.03.2018NSA: Nie ujte w przychodach wierzytelnoci odsetkowe a strata przy ich sprzeday
                                     Z uzasadnienia: Sporne wierzytelnoci odsetkowe nie zostay zarachowane do przychodu, w zwizku z czym ich warto pokryta cen ze sprzeday (podobnie jak strata z ich sprzeday) nie moe stanowi kosztu uzyskania przychodu.
                                     • 20.02.2018Remont kapitalny rodków trwaych w kosztach podatkowych
                                      Pytanie: Czy Wnioskodawca moe zaliczy do kosztów uzyskania przychodów wydatki na remonty kapitalne (zakwalifikowane w myl przyjtej polityki rachunkowoci Spóki jako remonty cykliczne poczwszy od dnia 1 stycznia 2018 roku tj. zgodnie ze standardami „MSSF”) poprzez odpisy amortyzacyjne rodków trwaych a nie jednorazowo?
                                      • 13.02.2018NSA. Oddalenie wniosku o ogoszenie upadoci a odpowiedzialno za zalegoci podatkowe spóki
                                       Oddalenie przez sd upadociowy wniosku o ogoszenie upadoci, który nie zosta zoony we „waciwym czasie”, nie zwalnia czonka zarzdu z odpowiedzialnoci za zalegoci podatkowe spóki z ograniczon odpowiedzialnoci, które powstay po oddaleniu tego „spónionego” wniosku - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                       • 02.02.2018Wynikowe ujcie rónic kursowych w ksigach rachunkowych
                                        W przypadku stosowania tzw. rachunkowej metody ustalania rónic kursowych moliwe jest ujmowanie rónic kursowych w ksigach rachunkowych w sposób „wynikowy” (per saldo), a zatem po dokonaniu kompensaty ogóu uprzednio ustalonych dodatnich i ujemnych rónic kursowych waciwych dla danego okresu.
                                        • 29.01.2018NSA. Zakwaterowanie i transport pracowników oddelegowanych do pracy za granic nie stanowi ich przychodu
                                         Z uzasadnienia: Przepisy prawa pracy nie nakadaj na pracownika obowizku ponoszenia za pracodawc wydatków zwizanych ze wiadczeniem pracy w zwizku z podpisanym kontraktem zagranicznym. Inaczej rzecz ujmujc, wszystkie te wydatki, które zapewniaj wykonanie/wywizanie si pracodawcy z zawartego kontraktu s wydatkami pracodawcy a nie wydatkami ponoszonymi w imieniu/interesie pracownika. Konstatacji tej nie zmienia fakt, e pracownik korzysta ze wiadcze mu zaoferowanych, gdy to pracodawca a nie pracownik ma - w myl zawartego kontraktu - zapewni realizacj zagranicznego kontraktu.
                                         • 19.01.2018NSA: Przeksztacenie Sp. z o.o. w spók jawn i zwolnienie z PCC
                                          Teza: W przypadku przeksztacenia spóki z ograniczon odpowiedzialnoci w spók jawn zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych podlega nie tylko rónica pomidzy wartoci majtku wniesionego do spóki jawnej lub komandytowej, a wysokoci opodatkowanego uprzednio kapitau zakadowego spóki z o.o., lecz równie - zgodnie z art. 9 pkt 11 lit. a w zwizku z art. 2 pkt 6 lit. c ustawy z dnia 9 wrzenia 2000 r. o podatku od czynnoci cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 41. poz. 399 z pón. zm.) - ta cz wkadu, która odpowiada nieopodatkowanemu z mocy ustawy wczeniej kapitaowi zakadowemu w spóce kapitaowej.
                                          • 05.01.2018NSA: Znak towarowy w zamian za akcje - podstawa opodatkowania VAT
                                           Z uzasadnienia: ...”zapat” bdzie warto nominalna a nie warto emisyjna akcji obejmowanych w zamian za wniesienie takiego wkadu. To bowiem ilo i zarazem warto nominalna akcji, a nie (jak utrzymywaa skarca spóka) warto rynkowa aportu, wyznacza zakres praw i obowizków majtkowych oraz niemajtkowych wspólników (akcjonariuszy) spóki. W zamian za wkady wniesione do spóki wspólnicy otrzymuj bowiem akcje (udziay) w kapitale zakadowym.
                                           • 28.12.2017NSA: Odpowiedzialno czonka zarzdu za zobowizania spóki
                                            Na organie podatkowym spoczywa obowizek wykazania tzw. przesanek pozytywnych odpowiedzialnoci czonka zarzdu spóki tj. penienia obowizków czonka zarzdu w czasie w którym upywa termin patnoci zobowizania podatkowego, które przerodzio si w dochodzon zalego podatkow spóki w zwizku z bezskutecznoci egzekucji prowadzonej przeciwko spóce, natomiast ciar udowodnienia istnienia jakiejkolwiek okolicznoci uwalniajcej od odpowiedzialnoci ( przesanki negatywnej ), spoczywa na czonku zarzdu.
                                            • 21.11.2017NSA. Prowizje i premie akwizytorów s odliczane od razu
                                             Zgodnie z art. 15 ust. 4e w zwizku z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT wydatki na prowizje i premie za pozyskanie abonentów, jako koszty o charakterze porednim mog by jednorazowo zaliczone w poczet kosztów uzyskania przychodów, w dacie ich poniesienia. Jednoczenie, dla takiej kwalifikacji potrcalnoci powyszych kosztów bez znaczenia bdzie pozostawa stosowane przez spók bilansowe ich ujmowanie i rozliczanie. Niezalenie zatem, czy z perspektywy bilansowej przedmiotowe koszty byyby rozliczane przez spók w czasie poprzez czynne rozliczenia midzyokresowe kosztów (tak jak spóka planuje), czy te byyby jednorazowo aktywowane (odniesione) w koszty, to z perspektywy podatkowej moliwe jest, na gruncie i na zasadach okrelonych w art. 15 ust. 4e w zwizku z art. 15 ust. 4d ww. ustawy, jednorazowe zaliczenie tych kosztów do kosztów uzyskania przychodu - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                             • 30.10.2017Co obejmuje ryczat za korzystanie z samochodów subowych?
                                              Pytanie: Czy warto pienina nieodpatnego wiadczenia otrzymanego przez pracownika z tytuu wykorzystywania samochodu subowego do celów prywatnych obejmuje udostpnienie samochodu oraz ponoszenie kosztów paliwa wykorzystywanego przez pracownika do celów prywatnych, kosztów napraw, ubezpieczenia OC i AC samochodu, wymiany opon i materiaów eksploatacyjnych, a take z przegldów gwarancyjnych i pogwarancyjnych i w rezultacie Wnioskodawca, jako patnik, jest zobowizany zakwalifikowa u pracownika z tytuu nieodpatnego wykorzystywania samochodu subowego do celów prywatnych wycznie przychód w wysokoci okrelonej zgodnie z art. 12 ust. 2a oraz ust. 2b ww. oraz pobra z tego tytuu zaliczk na PIT?
                                              • 27.09.2017Rozliczenie kosztów rozoonych w czasie
                                               Potrcalno kosztów odnoszcych si wycznie do jednego roku podatkowego nastpowa powinna w jednym czasie, tzn. w dacie ich poniesienia. Nieco inna sytuacja ma z kolei miejsce jeli chodzi o koszty, które dotycz okresu wykraczajcego poza rok podatkowy. W przypadku takim, jako podatkowy koszt podlega zidentyfikowaniu ta ich cz, która odnosi si do danego roku podatkowego, pozostaa natomiast cz powinna by zidentyfikowana jako koszt podatkowy w nastpnym roku podatkowym (nastpnych latach podatkowych) na dzie otwarcia ksig rachunkowych w tym roku.
                                               • 15.09.2017Pracownicy za granic - kontrowersyjne i niekorzystne dla przedsibiorców stanowisko KIS
                                                Z uzasadnienia: ...w sytuacji, gdy pracodawca – mimo braku cicego na nim obowizku naoonego przepisami powszechnie obowizujcego prawa pracy – zapewni pracownikowi bezpatny przejazd na budow, to warto tych wiadcze stanowi bdzie dla pracowników przychód z innych nieodpatnych wiadcze (...) W takiej sytuacji równie warto wiadczenia w postaci pokrycia pracownikowi przez pracodawc kosztów zakwaterowania stanowi bdzie dla pracownika przychód z innych nieodpatnych wiadcze.
                                                • 24.08.2017Rozliczenie faktury korygujcej przy oczywistej omyce
                                                 Pierwotna faktura bdnie dokumentowaa stan faktyczny, zatem korekta spowodowana jest „bdem rachunkowym lub inn oczywist omyk”, o których mowa w art. 15 ust. 4i ustawy o CIT. W zwizku z tym, korekta powinna by przyporzdkowana wstecznie do okresu, którego dotyczy, czyli do daty poniesienia kosztu, wynikajcego z faktury pierwotnej, a dat rozpoznania kosztu bdzie w tym przypadku dzie, na który ujto ten koszt na podstawie przepisów ustawy o rachunkowoci.
                                                 • 16.06.2017PIT. Wpyw owiadcze i wniosków pracownika na stosowanie kwoty wolnej
                                                  Pytanie podatnika: Czy od 1 stycznia 2017 r. patnik powinien stosowa kwot zmniejszajc zaliczk na podatek za miesice nastpujce po miesicu, w którym dochód pracownika przekroczy 85 528 z, w zwizku z tym, e pracownik zoy Patnikowi owiadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania dochodów, o którym mowa w art. 32 ust. 1a pkt 1 lub pkt 2 ustawy o PIT? Czy od 1 stycznia 2017 r. patnik powinien zaniecha stosowania kwoty zmniejszajcej zaliczk na podatek za miesice, w których dochód pracownika nie przekroczy 85 528 z, w zwizku z tym, e pracownik na podstawie przepisu art. 41a ustawy o PIT zoy Patnikowi wniosek o podwyszenie stopy podatku z 18% do 32%?
                                                  • 06.06.2017Obowizkowe przegldy w kosztach podatkowych
                                                   Pytanie podatnika: Czy moliwe jest zaliczenie kosztów poniesionych na obowizkowe przegldy jednorazowo jako koszty uzyskania przychodu a bilansowo rozliczanie ich w czasie jako czynne rozliczenia midzyokresowe?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] ... [ 6 ] nastpna strona »