Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

alimentacyjnej

 • 25.11.2020Alimenty dla dorosłych powyżej 700 zł bez PIT?
  Dla całkowitego zwolnienia z opodatkowania alimentów na rzecz osób dorosłych trudno jest znaleźć systemowe uzasadnienie. Jednakże interpelacja stanowi ważny sygnał oczekiwań społecznych dotyczących kwoty wolnego od podatku świadczenia alimentacyjnego. Ponieważ kwota wynosząca 700 zł nie była zmieniana od początku obowiązywania zwolnienia resort podejmie prace analityczne nad zasadnością jej zmiany, mając na uwadze zwiększoną średnią kwotę zasądzanych obecnie alimentów na rzecz byłych małżonków - poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.
  • 23.09.2016500 zł na dziecko również dla dłużnika alimentacyjnego
   Interpelacja nr 5641 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie dłużników alimentacyjnych
   • 04.11.2015Fikcyjne alimenty sposobem na wierzycieli
    Interpelacja nr 34660 do ministra sprawiedliwości w sprawie zabezpieczeń rzeczowych w świetle pierwszeństwa zaspokojenia roszczeń alimentacyjnych
    • 22.01.2014Ustawa alimentacyjna - rząd szykuje wiele zmian
     Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu nowelizacji ustawy alimentacyjnej. Ściąganie zaległych świadczeń alimentacyjnych (wypłaconych z funduszu alimentacyjnego) będzie przekazywane wyłącznie komornikom sądowym (egzekucja cywilna), co ma zwiększyć efektywność tego rodzaju działań. Uproszczone zostaną również procedury przekazywania odzyskanych należności.
     • 24.11.2010Alimenty także dla dorosłych, uczących się rodziców
      Pozbawienie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osób pełnoletnich, uczących się w szkole lub szkole wyższej ze względu na posiadanie własnego dziecka narusza zasadę równości wobec prawa – orzekł Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich. Tym samym sędziowie stwierdzili niekonstytucyjność art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.  
      • 15.07.2010Nie każdy dłużnik alimentacyjny straci prawo jazdy
       Są założenia do projektu nowelizacji ustawy z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Zmiany muszą zostać wprowadzone ze względu na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 września 2009 r., który za niekonstytucyjny uznał przepis umożliwiający odbieranie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym.
       • 23.09.2009Nie można zatrzymać prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu
        Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 5 ustawy z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej jest niezgodny z konstytucją. TK rozpoznał pytanie prawne III Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi dotyczące zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu.
        • 05.08.2008Zaliczka alimentacyjna: Skargi do 7 sierpnia
         Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że 7 sierpnia bieżącego roku mija termin wniesienia skargi przez osoby nie wychowujące samotnie dziecka, którym odmówiono wypłaty zaliczki alimentacyjnej.
         • 21.07.2008TK: Świadczenie pielęgnacyjne nie tylko dla opiekuna dziecka
          Uniemożliwienie nabycia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego osobie obciążonej obowiązkiem alimentacyjnym, zdolnej do pracy, niezatrudnionej ze względu na konieczność sprawowania opieki nad innym niż jej dziecko niepełnosprawnym członkiem rodziny, jest niezgodne z ustawą zasadniczą – stwierdził Trybunał Konstytucyjny.
          • 10.01.2007Komunikat MPiPS w sprawie opłaty skarbowej w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej
           Na postawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) wydawanie zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych jest wolne od opłat. Niezależnie od tego przepisu, przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635) w art. 2 oraz w art. 3 normują wyłączenie obowiązku dokonania opłaty skarbowej w określonych sprawach. Normy te obejmują takie sytuacje, w których obowiązek zapłaty opłaty skarbowej w ogóle nie powstaje.
           • 17.07.2006Informacja MPiPS o rozliczeniu zaliczki alimentacyjnej na koniec okresu zasiłkowego oraz ustaleniu wysokości zaliczki w nowym okresie zasiłkowym
            Zgodnie z art. 10 ust 7 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 roku, Nr 86, poz. 732 z późn. zm.) organ właściwy wierzyciela zobowiązany jest rozliczyć po upływie kwartału wypłacaną zaliczkę alimentacyjną. Zgodnie z art. 10 ust.1 prawo do zaliczki ustalane jest od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu zasiłkowego.
            • 04.07.2006MPiPS: Nowe wzory wniosków o zaliczkę alimentacyjną
             Minister Pracy i Polityki Społecznej podpisał 30 czerwca 2006 r. rozporządzenie, zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń.
             • 20.06.2006Prawo do zaliczki alimentacyjnej a brak umowy międzynarodowej
              RPO przystąpił do postępowania przed WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi Agnieszki S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta z dnia 28.11.2005 r. uchylającą decyzję Prezydenta Miasta z dnia 8.09.2005 r. i odmawiającą Agnieszce S. zaliczki alimentacyjnej na dziecko.
              • 18.05.2006MPiPS: Wyjaśnienia dotyczące zasad postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
               Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej zwanej dalej ustawą, w przypadku bezskutecznej egzekucji świadczenia alimentacyjnego komornik sądowy prowadzący postępowanie jest obowiązany do poinformowania organu właściwego dłużnika o stanie egzekucji i przyczynach jej bezskuteczności. Taka informacja, na podstawie art. 4 ww. ustawy, stanowi podstawę do przeprowadzenia przez ośrodek pomocy społecznej wywiadu środowiskowego u dłużnika alimentacyjnego.
               • 14.05.2006Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń
                Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje, iż rozpoczęte zostały prace nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń (Dz. U. Nr 105, poz. 882).
                • 08.05.2006Niejasny przepis stosowany przy wydawaniu decyzji w sprawach zaliczki alimentacyjnej
                 Nieprecyzyjne sformułowanie przepisu art. 2 pkt 1 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej jest przyczyną wydawania przez organy orzekające, w tym organy odwoławcze, odmiennych decyzji w sprawach zaliczki alimentacyjnej. Przepis ten stanowi, że ilekroć w ustawie jest mowa o bezskuteczności egzekucji - oznacza to egzekucję, w wyniku której nie wyegzekwowano należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych za okres trzech ostatnich miesięcy. Zgodnie z interpretacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej egzekucja jest bezskuteczna w sytuacji, gdy komornik nie wyegzekwuje od dłużnika alimentacyjnego całości należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych.
                 • 11.04.2006Opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa w sprawach alimentacyjnych
                  Pytanie podatnika: Czy podlegają opłacie skarbowej dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika w sprawach alimentacyjnych?
                  • 23.02.2006Niższy wskaźnik dochodu z gospodarstwa rolnego
                   Od 14 stycznia 2006 r., czyli od dnia wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2005r. 267, poz. 2260) miesięczna wartość dochodu z 1 ha przeliczeniowego została określona w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 28 października 2005 r. miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2004 r. wyniósł 135,50 zł. (a nie jak dotychczas 194 zł).