Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ILPB2/4511-1-311/16-2/NK

 • 04.11.2019NSA. Pracownik nie moe paci za bd fiskusa
  Art. 26a § 1 Ordynacji podatkowej naley rozumie w ten sposób, e wyklucza odpowiedzialno podatnika zarówno za zaliczk, jak równie za t cz zobowizania rocznego, która odpowiada kwocie zaliczki niepobranej przez patnika w warunkach uregulowanych w tym przepisie. W konsekwencji za cz zobowizania, za któr nie odpowiada podatnik, odpowiedzialno stosownie do treci art. 30 § 1 O.p. ponosi patnik. Wynikajca z art. 14k i art. 14m w zw. z art. 14p O.p. ochrona patnika - który otrzyma interpretacj indywidualn, nastpnie zmienion, do której zastosowa si przed jej zmian - nie oznacza, e odpowiedzialno za zanienie lub nieujawnienie przez patnika podstawy opodatkowania czynnoci, o których mowa w art. 12, 13 i 18 u.p.d.o.f., do którego doszo na skutek bdnej interpretacji indywidualnej, ponosi podatnik - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
  • 14.10.2019NSA. PIT od sprzeday mieszkania dziecka rozlicz rodzice
   Z uzasadnienia: Bdne byo stanowisko organu, i przy czynnociach przekraczajcych zwyky zarzd majtkiem dziecka rodzicom nie przysuguje prawo pobierania poytków ze róde przychodów dziecka (...) nieruchomo maoletnich pozostawaa w zarzdzie matki, a jej sprzeda przez Skarc, za zgod Sdu opiekuczego stanowia czynno zarzdu jego majtkiem (...) Uwzgldniajc, zatem uniwersalny charakter zasady wyraonej w art. 7 ust. 1 u.p.d.o.f., stwierdzi naley, e w tym przypadku dochody maoletniego ze sprzeday nieruchomoci podlegaj opodatkowaniu na imi rodziców.
   • 19.08.2019WSA. Dowóz do/z pracy nie jest przychodem pracownika
    Z uzasadnienia: Sam fakt deklarowania przez pracownika chci korzystania z transportu pozostawionego mu do dyspozycji przez pracodawc oraz znany ogólny koszt tego transportu nie wyczerpuje definicji, otrzymanego przez pracownika w postaci nieodpatnego wiadczenia, przychodu. Skoro opodatkowaniu moe podlega tylko przychód faktycznie otrzymany, a nie moliwy do otrzymania, o przychodzie tego rodzaju mona mówi tylko gdy pracownik korzysta z postawionego do jego dyspozycji transportu i moliwe jest ustalenie wartoci tego wiadczenia wg metod okrelonych w ustawie o PIT.
    • 02.08.2019Po wyrokach NSA fiskus (wreszcie) zmienia zdanie w sprawie kosztów paliwa
     Warto pienina nieodpatnego wiadczenia przysugujcego pracownikowi z tytuu wykorzystywania samochodu subowego do celów prywatnych, obejmuje wszelkie wiadczenia wynikajce z tego tytuu, czyli równie koszty uytkowania samochodu takie jak: paliwo, ubezpieczenie, biece naprawy, przegldy itp. - przyzna Dyrektor KIS. Nie cakiem dobrowolnie - nastpio to dopiero po zakoczeniu spraw sdowych.
     • 01.08.2019Po wyrokach NSA fiskus (wreszcie) zmienia zdanie w sprawie kosztów paliwa
      Warto pienina nieodpatnego wiadczenia przysugujcego pracownikowi z tytuu wykorzystywania samochodu subowego do celów prywatnych, obejmuje wszelkie wiadczenia wynikajce z tego tytuu, czyli równie koszty uytkowania samochodu takie jak: paliwo, ubezpieczenie, biece naprawy, przegldy itp. - przyzna Dyrektor KIS. Nie cakiem dobrowolnie - nastpio to dopiero po zakoczeniu spraw sdowych.
      • 25.06.2019Od nieoprocentowanej poyczki dla pracownika nie trzeba paci PIT
       Pytanie: W Spóce obowizuje regulamin udzielania poyczek pracownikom. Regulamin daje pracownikom moliwo ubiegania si o poyczk od Spóki. Poyczki s finansowane ze rodków obrotowych Spóki. Czy w zwizku z udzielaniem pracownikom poyczek nieoprocentowanych, na zasadach opisanych w regulaminie, po stronie pracowników powstaje przychód z nieodpatnych wiadcze, a w konsekwencji Spóka ma obowizek pobrania od tego przychodu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
       • 29.01.2019NSA. Darmowy posiek dla pracowników z PIT
        Z uzasadnienia: Po pierwsze, skoro pracownik korzysta z wyywienia zapewnionego przez pracodawc, to naley uzna, e korzysta z niego w peni dobrowolnie. Po drugie, koszty wyywienia pracownik musi ponosi niezalenie od tego czy jest w pracy, czy w miejscu zamieszkania. Po trzecie, korzy ta jest wymierna i przypisana indywidualnie pracownikowi. Tym samym, otrzymane z powyszego tytuu przez pracownika wymierne i okrelone wiadczenie bdzie stanowi inne nieodpatne wiadczenie, a jego warto przychód pracownika ze stosunku pracy.
        • 04.12.2018Przekazywanie pracownikom PIT-11 za pomoc rodków komunikacji elektronicznej
         Pytanie: Czy sposób przesania przez Wnioskodawc pracownikom informacji PIT-11 za pomoc rodków komunikacji elektronicznej, tj. przesania jej na wskazany przez pracownika adres e-mail w formie zacznika w postaci pliku w formacie PDF opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, jeeli Wnioskodawca bdzie dysponowa potwierdzeniem wysania wiadomoci e-mail, ale nie bdzie dysponowa potwierdzeniem dostarczenia e-maila do Pracownika, jest dopuszczalny w wietle wymogów stawianych przez art. 39 ust. 1 ustawy o PIT?
         • 05.11.2018Kurs licencji pilota w kosztach dziaalnoci
          Pytanie: W zwizku z okolicznociami prowadzenia przez Spók dziaalnoci gospodarczej Spóka, na podstawie umowy leasingu operacyjnego, nabya samolot. Nabycie samolotu pozwoli przedstawicielom Spóki na szybsze przemieszczanie si pomidzy rónymi miejscowociami w Polsce, jak i poza jej granicami, zwikszajc efektywno dziaania Spóki i wydajno pracy samych przedstawicieli. Czy wydatki poniesione przez Spók na kurs pilotau Wspólnika i Prokurenta s kosztem uzyskania przychodu?
          • 05.09.2018NSA. Podstawa opodatkowania przy nieodpatnym zniesieniu wspówasnoci
           Skoro art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn mówi o podstawie opodatkowania jako o wartoci nabytych rzeczy i praw majtkowych w znaczeniu ich cznej wartoci, to tak samo rozumie naley podstaw opodatkowania okrelon w art. 7 ust. 6 ww. ustawy jako czn warto rzeczy lub praw majtkowych w czci przekraczajcej warto udziaów we wspówasnoci wszystkich nabytych rzeczy lub praw majtkowych, które przed zniesieniem wspówasnoci przysugiway nabywcy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
           • 20.08.2018Dojazd do pracy subowym samochodem a przychód pracownika
            Pytanie: Czy przejazdy pracownika samochodem subowym pomidzy miejscem parkowania lub garaowania samochodu subowego znajdujcym si w miejscu zamieszkania lub pobytu tego pracownika, a miejscem pracy lub siedzib spóki stanowi realizacj obowizków subowych tego pracownika i nie prowadz do powstania po stronie tego pracownika jakiegokolwiek przychodu podatkowego, a tym samym nie prowadz po stronie patnika do powstanie obowizku odprowadzenia zaliczek z tyt. podatku dochodowego?
            • 06.08.2018PCC. Przeniesienie ogóu praw i obowizków w spóce jawnej
             Pytanie: Wnioskodawczyni nabya ogó praw i obowizków w spóce jawnej, za wynagrodzeniem (wynagrodzenie w formie pieninej), na podstawie zawartej przez Ni - jako Nabywajcej - umowy przeniesienia ogóu praw i obowizków w spóce jawnej. Z ostronoci Wnioskodawczyni zapacia, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przeniesienia, podatek od czynnoci cywilnoprawnych w wysokoci 1 % wynagrodzenia. Czy umowa przeniesienia ogóu praw i obowizków jest czynnoci podlegajc opodatkowaniu PCC?
             • 22.06.2018NSA: Opodatkowanie odszkodowania otrzymanego od gminy
              Z uzasadnienia: Odszkodowanie przyznane na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów nie korzysta ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w u.p.d.o.f., bowiem jego wysoko lub zasady ustalania nie wynikaj wprost z odrbnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.
              • 18.05.2018wiadczenia niedopatne: Wspólnik zarzdzajcy spók bez wynagrodzenia
               Zarzdzanie spók moe przynie wspólnikowi spóki wymierne korzyci ekonomiczne, przede wszystkim zwizane z wypat dywidendy. A poniewa czonek zarzdu bdcy wspólnikiem spóki uzyskuje z tytuu penionych funkcji zarzdczych okrelone korzyci majtkowe, po stronie spóki nie powstaje przychód z nieodpatnych wiadcze.
               • 14.05.2018Moment rozliczenia korekty faktury szacunkowej
                Pytanie: Spóka wiadczy szeroko pojte usugi telekomunikacyjne. Ceny zakupu ustalane s szacunkowo, a nastpnie podlegaj weryfikacji i s uaktualniane w oparciu o rzeczywiste dane bdce podstaw kalkulacji ceny w cigu roku. W przypadku, gdy wczeniej obliczone koszty (szacunkowe) róni si bd od ponownie obliczonych, rzeczywistych kosztów nabycia, wówczas Spóka dokonuje korekty kosztów uzyskania przychodów. Czy Wnioskodawca postpuje prawidowo rozpoznajc tak korekt w okresie rozliczeniowym w którym zosta uprzednio ujty korygowany koszt?
                • 12.03.2018NSA. Podatek od spadków i darowizn: Podstaw opodatkowania jest przyrost majtku
                 Skoro art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn mówi o podstawie opodatkowania jako o wartoci nabytych rzeczy i praw majtkowych w znaczeniu ich cznej wartoci, to tak samo rozumie naley podstaw opodatkowania okrelon w art. 7 ust. 6 ww. ustawy jako czn warto rzeczy lub praw majtkowych w czci przekraczajcej warto udziaów we wspówasnoci wszystkich nabytych rzeczy lub praw majtkowych, które przed zniesieniem wspówasnoci przysugiway nabywcy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                 • 27.12.2017NSA. Sprzeda nieruchomoci niewprowadzonej do ewidencji a ródo przychodu
                  W przypadku sprzeday lokali mieszkalnych nie ujtych w ewidencji rodków trwaych, a wykorzystywanych w dziaalnoci gospodarczej – przez ich wynajmowanie - uzyskany przychód nie moe by zaliczony do róda przychodów z dziaalnoci gospodarczej, lecz powinien zosta zaliczony do róda przychodów z odpatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o PIT - Naczelny Sd Administracyjny.
                  • 27.12.2017Jak grupowa transakcje dla celów dokumentacji podatkowej?
                   Pytanie: Czy wskazany w art. 9a ust. 1d ustawy o CIT, limit transakcji lub innych zdarze jednego rodzaju majcych istotny wpyw na wysoko dochodu (straty) podatnika naley odnosi osobno do kadej transakcji jednego rodzaju zawieranej przez Wnioskodawc z podmiotem powizanym, a w konsekwencji, czy jeeli kwota danej transakcji jednego rodzaju nie bdzie przekracza tego limitu, to Wnioskodawca nie bdzie zobowizany do sporzdzenia dokumentacji podatkowej takiej transakcji?
                   • 05.09.2017Podmioty powizane i dokumentacja podatkowa: Ustalanie wartoci przychodów przy wielu rodzajach transakcji
                    Z uzasadnienia: Naley zaznaczy, e w przywoanym przepisie ustawodawca dwukrotnie kadzie nacisk na istotno - z perspektywy skali dziaalnoci danego podmiotu - zawieranych z podmiotami powizanymi transakcji lub innych zdarze. Zdaniem Spóki, ju z powyszego mona zatem wnioskowa, e zgodnie z nowymi przepisami dokumentowaniu podlega maj wycznie transakcje majce istotny wpyw na wysoko dochodu (straty) podatnika.
                    • 28.07.2017Obowizek zapaty podatku dochodowego po spacie spadkobierców w wyniku dziau spadku
                     Czy spat spadkobierców dokonan w wyniku dziau spadku po rodzicach naley traktowa jako odpatne zbycie okrelone w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przychód ten opodatkowa zgodnie z t ustaw, czy te zgodnie z zapisem art. 2 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy jest to przychód podlegajcy przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, a wic nie podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od przychodu ze zbycia nieruchomoci?
                     • 27.07.2017NSA. Nierówny podzia majtku wspólnego maonków a wysoko kosztów nabycia
                      Z uzasadnienia: Z uwagi na to, e wskazane skadniki majtkowe zostay nabyte w czasie trwania wspólnoci majtkowej na zasadach tzw. wspówasnoci cznej, nie mona okreli, który z maonków i w jakim procencie poniós wydatki na ich nabycie. Z tego wzgldu w razie podziau majtku wspólnego naley przyj, e koszty s zwizane z danym przedmiotem, który przypad maonkowi w zwizku ze zniesieniem wspólnoci ustawowej.
                      • 23.06.2017Odszkodowanie z OC sprawcy - z PIT czy bez?
                       Interpelacja nr 12880 do ministra finansów w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego od renty odszkodowawczej, o której mowa w art. 444 § 2 Kodeksu cywilnego
                       • 21.06.2017Jak okrela limity transakcji midzy podmiotami powizanymi?
                        Pytanie podatnika: Czy wskazany w art. 9a ust. 1d ustawy o CIT, limit transakcji lub innych zdarze jednego rodzaju majcych istotny wpyw na wysoko dochodu (straty) podatnika naley odnosi osobno do kadej transakcji zawartej z danym podmiotem powizanym, a w konsekwencji, czy jeeli kwota danej transakcji nie bdzie przekracza tego limitu, to Spóka nie bdzie miaa obowizku sporzdzenia dokumentacji podatkowej takiej transakcji?
                        • 08.06.2017Czy podzia spóki podlega PCC?
                         Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k i pkt 2 ustawy o PCC podatkowi temu podlegaj umowy spóki oraz ich zmiany, jeeli powoduj podwyszenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych.
                         • 25.05.2017Certyfikat rezydencji podatkowej spóki osobowej
                          Certyfikat rezydencji podatkowej jest jednym z najwaniejszych dokumentów stosowanych dla celów podatków dochodowych w transakcjach midzynarodowych. Dokument ten pozwala na zastosowanie waciwej stawki podatku u róda na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub polskich przepisów podatkowych. Jednym z problemów praktycznych jest jaki dokument powinien posiada polski podmiot wypacajcy nalenoci na rzecz zagranicznej spóki osobowej.
                          • 24.05.2017Certyfikat rezydencji podatkowej spóki osobowej
                           Certyfikat rezydencji podatkowej jest jednym z najwaniejszych dokumentów stosowanych dla celów podatków dochodowych w transakcjach midzynarodowych. Dokument ten pozwala na zastosowanie waciwej stawki podatku u róda na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub polskich przepisów podatkowych. Jednym z problemów praktycznych jest jaki dokument powinien posiada polski podmiot wypacajcy nalenoci na rzecz zagranicznej spóki osobowej.
                           • 15.05.2017Delegacje i diety. Przychody ze stosunku pracy
                            Z uzasadnienia: W wietle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istotne jest, e niezalenie od formy, w jakiej pracodawca zapewnia pracownikom wyywienie podczas wykonywania zada subowych poza miejscowoci, w której znajduje si siedziba pracodawcy, lub poza staym miejscem pracy, ze zwolnienia od podatku korzysta tylko ta cz otrzymanego wiadczenia zwizanego z wyywieniem, która nie przekracza wysokoci diety okrelonej w przepisach.
                            • 20.04.2017Dochody zagraniczne. PIT dyrektora spóki na Malcie
                             Pytanie podatnika: Czy uzyskiwany przez Wnioskodawc dochód z tytuu penienia funkcji dyrektora w Spóce na Malcie bdzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce, zgodnie z art. 16 umowy midzy Rzeczpospolit Polsk a Rzdem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, niezalenie od sposobu uregulowania opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Malcie?
                             • 08.03.2017Podatki 2017. Podatkowe skutki patnoci gotówk
                              Nowe przepisy obniajce limit patnoci gotówkowych midzy przedsibiorcami wprowadziy te sankcj w postaci zakazu uznania wyszego opaconego gotówk wydatku jako kosztu podatkowego. Do jakiej kwoty przedsibiorcy mog rozlicza si gotówkowo? Jakich kwot nie mog zaliczy do kosztów podatkowych?
                              • 07.03.2017Podatki 2017. Podatkowe skutki patnoci gotówk
                               Nowe przepisy obniajce limit patnoci gotówkowych midzy przedsibiorcami wprowadziy te sankcj w postaci zakazu uznania wyszego opaconego gotówk wydatku jako kosztu podatkowego. Do jakiej kwoty przedsibiorcy mog rozlicza si gotówkowo? Jakich kwot nie mog zaliczy do kosztów podatkowych?
                               • 23.12.2016Odpowiedzialno za zobowizania podatkowe maonka
                                Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni bdzie odpowiada za zobowizanie podatkowe swojego ma swoim majtkiem osobistym oraz majtkiem wspólnym, powstaym po zawarciu zwizku maeskiego, w sytuacji, gdy zobowizanie podatkowe ma powstao na kilka lat przed zawarciem zwizku maeskiego oraz na powstanie którego nie miaa adnego wpywu i w aden sposób nie przyczynia si do jego powstania?
                                • 23.11.2016Okres rozliczeniowy a data powstania przychodu
                                 Pytanie podatnika: Do nawizania wspópracy pomidzy spók a klientami dochodzi na podstawie umowy zawartej na pimie, w której okrelone s okresy rozliczeniowe. Okresy te s wielokrotnoci okresów miesicznych (np. 3 miesice, 5 miesicy, 12 miesicy, 24 miesice), w zalenoci od potrzeb klienta. Ponadto na wystawianych fakturach spóka wskazuje, za jaki okres nalene jest wynagrodzenie, którego dana faktura dotyczy. Czy spóka powinna rozpozna przychód na zasadach okrelonych w art. 12 ust. 3c ustawy o CIT, tzn. z chwil zakoczenia okresu rozliczeniowego (nie rzadziej ni raz w roku)?
                                 • 12.10.2016Podatki 2017. Kompensata nalenoci a koszty uzyskania przychodów
                                  Pytanie: W ramach prowadzonej dziaalnoci spóka bdzie dokonywa ze swoimi kontrahentami rozlicze bezgotówkowych w drodze ustawowej kompensaty wzajemnych wierzytelnoci. Kompensaty dokonywane bd poprzez owiadczenia zoone drugiej stronie, w formie pisemnej lub ustnej. Czy rozliczone w formie kompensaty zobowizania bd stanowiy w caoci koszt uzyskania przychodu bez wzgldu na rozliczon kwot zobowizania, w wietle majcego wej w ycie 1 stycznia 2017 r. art. 15d ust. 1 ustawy o CIT?
                                  • 11.10.2016Podatki 2017. Kompensata nalenoci a koszty uzyskania przychodów
                                   Pytanie: W ramach prowadzonej dziaalnoci spóka bdzie dokonywa ze swoimi kontrahentami rozlicze bezgotówkowych w drodze ustawowej kompensaty wzajemnych wierzytelnoci. Kompensaty dokonywane bd poprzez owiadczenia zoone drugiej stronie, w formie pisemnej lub ustnej. Czy rozliczone w formie kompensaty zobowizania bd stanowiy w caoci koszt uzyskania przychodu bez wzgldu na rozliczon kwot zobowizania, w wietle majcego wej w ycie 1 stycznia 2017 r. art. 15d ust. 1 ustawy o CIT?
                                   • 31.08.2016Dokumentacja transakcji z podmiotami powizanymi dotyczy wycznie przedsibiorcw?
                                    Pytanie: Czy art. 25 ustawy o PIT, naley interpretowa w ten sposb, e niezbdn przesank, aby organ podatkowy okreli dochd (z tytuu darowizny w zakresie zwolnienia maonka z dugu) w drodze oszacowania, jest fakt dokonania czynnoci w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej? Czy darowizna w postaci zwolnienia z dugu stanowi „transakcj”, o ktrej mowa w art. 25a ustawy o PIT i gdy warto darowizny przekracza 25a ust. 2 tej ustawy, czy powstanie obowizek sporzdzenia dokumentacji transakcji z podmiotami powizanymi?
                                    • 18.07.2016Opodatkowanie imprez integracyjnych cigle pene wtpliwoci
                                     Pytanie podatnika: Czy udzia pracownikw w imprezie integracyjnej zorganizowanej przez Wnioskodawc prowadzi do powstania u pracownikw przychodu podlegajcego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych? Czy Wnioskodawca jest obowizany do pobrania i wpacenia zaliczki na podatek dochodowy od osb fizycznych?
                                     • 13.05.2016Alimenty od byego ma. Skutki podatkowe w PIT
                                      Aby skorzysta ze zwolnienia, wysoko zasdzonych alimentw przez sd nie moe by wysza ni 700 z na miesic. Naley zaznaczy, e zwolnienie obowizuje take wwczas, gdy alimenty wypacane s jednorazowo za kilka miesicy bd lat. Bez znaczenia dla celw podatkowych jest fakt skumulowania ich wypaty, bowiem podstaw opodatkowania dochodu z tego tytuu stanowi nadwyka nalenych za kady miesic alimentw ponad kwot 700 z - wyjani Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 19 kwietnia 2016 r., nr ILPB2/4511-1-434/16-2/DJ.
                                      • 12.05.2016Alimenty od byego ma. Skutki podatkowe w PIT
                                       Pytanie podatnika: Czy naleny jest podatek dochodowy od jednorazowej spaty zaduenia alimentacyjnego od byego ma na rzecz Wnioskodawczyni za okres 2002-2015 r., jeli zasdzona kwota alimentw wynosia 700 i 550 z miesicznie.
                                       • 09.05.2016Objcie udziaw w spce kapitaowej. Skutki podatkowe
                                        Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszym przychodem Wnioskodawcy z tytuu opisanego wkadu niepieninego (aportu) bdzie wycznie warto nominalna udziaw objtych w Nowej Spce w zamian za wkad niepieniny?
                                        • 11.03.2016Rozliczenie roczne: Odliczenie okularw w ramach ulgi rehabilitacyjnej
                                         Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni posiada faktur VAT dokumentujc zakup okularw korekcyjnych, ktre z uwagi na chorob narzdu wzroku, ktra przyczynia si do wydania orzeczenia o niepenosprawnoci, byy jej konieczne do wykonywania czynnoci yciowych. Czy Wnioskodawczyni moe w zeznaniu podatkowym PIT-36 za 2015 r. odliczy w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatek na zakup ww. okularw?
                                         • 03.03.2016Znika dla pracownika. Skutki podatkowe w PIT
                                          Tezy: Wydana pracownikowi legitymacja uprawniajca do przejazdw w obnionej cenie wycznie w celach subowych nie stanowi przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
                                          • 02.03.2016Strata maonka a limit dochodw w uldze na dziecko
                                           Pytanie podatnika: Czy przy ustalaniu wysokoci dochodu maonkw warunkujcego moliwo skorzystania z odliczenia ulgi na jedno dziecko uwzgldnia si obnienie dochodu o straty z tego samego rda za lata poprzednie?
                                           • 01.03.2016Podstawa opodatkowania w PCC przy aporcie w postaci nieruchomoci
                                            Pytanie podatnika: Czy w sytuacji wniesienia przez wsplnika Wnioskodawcy wkadu w postaci nieruchomoci, podstaw opodatkowania w zakresie podatku od czynnoci cywilnoprawnych, w zwizku ze zmian umowy Spki, powinna by warto wkadu zadeklarowana (okrelona) w umowie Spki, nawet jeeli zostaa ona okrelona w wysokoci niszej od wartoci okrelonej na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o PCC?
                                            • 10.02.2016Warunki uznania wydatkw za poniesione na wasne cele mieszkaniowe
                                             Problematyka wydatkw na wasne cele mieszkaniowe dotyczy tych podatnikw, ktrzy dokonali odpatnego zbycia nieruchomoci przed upywem 5 lat, liczc od koca roku kalendarzowego, w ktrym nastpio jej nabycie lub wybudowanie. Jeli w takiej sytuacji dojdzie do uzyskania dochodu, moe on by zwolniony z podatku, ale tylko w takiej wysokoci, ktra odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziau wydatkw poniesionych na wasne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpatnego zbycia nieruchomoci i praw majtkowych, jeeli poczwszy od dnia odpatnego zbycia, nie pniej ni w okresie 2 lat od koca roku podatkowego, w ktrym nastpio odpatne zbycie, przychd uzyskany ze zbycia tej nieruchomoci lub tego prawa majtkowego zosta wydatkowany na wasne cele mieszkaniowe.
                                             • 09.02.2016Warunki uznania wydatkw za poniesione na wasne cele mieszkaniowe
                                              Problematyka wydatkw na wasne cele mieszkaniowe dotyczy tych podatnikw, ktrzy dokonali odpatnego zbycia nieruchomoci przed upywem 5 lat, liczc od koca roku kalendarzowego, w ktrym nastpio jej nabycie lub wybudowanie. Jeli w takiej sytuacji dojdzie do uzyskania dochodu, moe on by zwolniony z podatku, ale tylko w takiej wysokoci, ktra odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziau wydatkw poniesionych na wasne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpatnego zbycia nieruchomoci i praw majtkowych, jeeli poczwszy od dnia odpatnego zbycia, nie pniej ni w okresie 2 lat od koca roku podatkowego, w ktrym nastpio odpatne zbycie, przychd uzyskany ze zbycia tej nieruchomoci lub tego prawa majtkowego zosta wydatkowany na wasne cele mieszkaniowe.
                                              • 26.01.2016Obowizki patnika: Zatrudnianie cudzoziemcw na podstawie umw o prac 
                                               Pytanie: Zamierzam zatrudni cudzoziemcw na podstawie umw zlecenia, umw o dzieo lub umw o prac. Pracownicy ci bd mieli stae miejsce zamieszkania na Ukrainie, a niektrzy zostan czasowo zameldowani w Polsce. Pracownicy w cigu roku podatkowego przebywa bd w Polsce powyej 183 dni. Na jakim formularzu maj by rozliczani zatrudnieni cudzoziemcy, ktrzy przebywaj na terenie Polski oraz pracuj przez okres czasu nie przekraczajcy 183 dni w roku kalendarzowym, a na jakim ci, ktrzy przebywaj na terenie Polski oraz pracuj przez okres czasu powyej 183 dni? Dodam, e cudzoziemcy nie posiadaj certyfikatu rezydencji podatkowej.
                                               • 22.01.2016Obowizki patnika: Zatrudnianie cudzoziemców na podstawie umów o prac 
                                                Pytanie: Zamierzam zatrudni cudzoziemców na podstawie umów zlecenia, umów o dzieo lub umów o prac. Pracownicy ci bd mieli stae miejsce zamieszkania na Ukrainie, a niektórzy zostan czasowo zameldowani w Polsce. Pracownicy w cigu roku podatkowego przebywa bd w Polsce powyej 183 dni. Na jakim formularzu maj by rozliczani zatrudnieni cudzoziemcy, którzy przebywaj na terenie Polski oraz pracuj przez okres czasu nie przekraczajcy 183 dni w roku kalendarzowym, a na jakim ci, którzy przebywaj na terenie Polski oraz pracuj przez okres czasu powyej 183 dni? Dodam, e cudzoziemcy nie posiadaj certyfikatu rezydencji podatkowej.
                                                • 05.01.2016Rozliczenie przychodw i kosztw z tytuu obrotu kryptowalut Bitcoin
                                                 Pytanie podatnika: Czy rozliczajc podatek dochodowy PIT za rok 2015 Wnioskodawca moe wykaza rwnowarto (w zotych wedug kursu redniego ogaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzajcego dzie poniesienia kosztu) nabytych jednostek rozliczeniowych „kryptowaluty Bitcoin”, jako koszt uzyskania przychodu z praw majtkowych, o ktrych mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?